Slovenská lekárska spoločnosť si aj tento rok uctila výnimočné osobnosti slovenskej medicíny uvedením do Dvorany slávy slovenskej medicíny. Na tohtoročnom 13. ročníku bol medzi ocenenými aj prezident SSVPL, MUDr. Peter Makara, MPH, ktorému prezídium udelilo bronzovú medailu ako prejav vďaky a úcty za jeho neoceniteľný prínos k zlepšovaniu slovenského zdravotníctva.

Medaila ako prejav úcty a vďaky

Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., prednosta Urologickej kliniky LF UK a UNB a prezident SLS, pri odovzdávaní vyzdvihol význam a významný prínos MUDr. Petra Makaru pre slovenskú medicínu. Profesor Breza zdôrazňuje jeho dlhoročnú prácu, odhodlanie a angažovanosť vo vzdelávaní, výskume a poskytovaní kvalitnej zdravotnej starostlivosti. „Do Dvorany slávy sa na základe hlasovania prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti dostávajú ľudia, ktorí znamenajú niečo významné pre slovenskú medicínu. MUDr. Peter Makara je jeden z nich, je to chlapec, ktorý je skromný, pracovitý a robí výbornú medicínu na východnom Slovensku. Slovenská lekárska spoločnosť sa rozhodla udeliť mu prestížnu cenu, bronzovú medailu – Propter merita. Patrí medzi mladých lekárov, preto nepochybujem, že bude pôsobiť ďalej v prospech Slovenskej lekárskej spoločnosti tak, ako to robí doteraz. Je členom prezídia, aktívne sa zúčastňuje diskusií, pravidelne prispieva svojimi myšlienkami. Taktiež by som mu chcel vyjadriť vďaku, táto medaila je tiež prejavom úcty za všetko, čo urobil pre Slovenskú lekársku spoločnosť a pre slovenskú medicínu a zdravotníctvo.“

Odbor prestáva byť zaznávanou „popoluškou“

Ocenenie Petra Makaru vníma vedecká sekretárka SSVPL Jana Bendová v prvom rade ako ocenenie Petra Makaru ako človeka – lekára vysokých odborných aj morálnych kvalít a zároveň lídra všeobecných lekárov, ktorý vždy presadzoval medziodborovú spoluprácu v prospech pacientov. „Ocenenie zároveň vnímam ako ocenenie smerovania všeobecného lekárstva ako odboru, ktorý bol dlhé obdobie zaznávanou ‚popoluškou‘ napriek tomu, že je v systéme zdravotnej starostlivosti kľúčovým. Pod vedením Petra Makaru získala SSVPL kredit medzi špecialistami na Slovensku, ale aj na európskej a svetovej úrovni, na čo sme patrične hrdí,“ dopĺňa Jana Bendová.

Výborný signál na rast všeobecného lekárstva

„S veľkým potešením som prijal pozvánku od Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorá mi prišla e-mailom na odovzdávanie ocenenia pre nášho pána prezidenta MUDr. Petra Makaru,“ hovorí Peter Lipovský, viceprezident SSVPL a dlhoročný predseda Mladých praktikov. Medailu vníma ako ocenenie za jeho činnosť, ktorá je spojená so zveľaďovaním samotného odboru. Podľa neho sa Peter Makara už dlhé roky snaží o to, aby všeobecné a praktické lekárstvo bolo rovnako hodnotené ako aj iná špecializácia. „Dnes veľmi veľa systémov chápe vo svojom ponímaní, či už finančnom, alebo strategickom, že bez základného piliera, ktorým je všeobecné lekárstvo, to nebude fungovať. Každý systém potrebuje pevný a poriadny pilier. To znamená, že ak nebudeme mať dostatočne pevné základy v rámci všeobecného lekárstva, kde lekári budú pacientov dobre poznať a manažovať, pokiaľ nebudú dostatočne finančne a spoločensky ohodnotení, potom nemôžeme očakávať, že sa nám budú ďalej zlepšovať sekundárne či terciárne systémy, ktorými sú špecialisti a nemocnice. Je potrebné začať od základu, a toto je vec, ktorú už niekoľko rokov pán prezident MUDr. Makara výrazným spôsobom prezentuje na pôde Slovenskej lekárskej spoločnosti alebo odborných fórach. Jasným signálom toho, že to robil dobre je, že ostatní špecialisti zo slovenskej lekárskej spoločnosti uznali, že je to veľký počin, ktorý si zaslúži ocenenie. Pre nás ostatných, a verím, že aj pre politické a štátne autority, je to signál, že je potrebné sa aj naďalej venovať všeobecnému praktickému lekárstvu a pediatrii, pretože personálne počty sú žalostné, vyspelé systémy majú dva- až trikrát viac lekárov a tiež už dnes plačú, že im počty klesajú. Takže ešte raz veľký počin a výborný signál do budúcna pre ďalší rozvoj a rast všeobecného a praktického lekárstva,“ uzatvára Peter Lipovský.

„Pacienti nevedia vyhodnotiť  odbornosť lekárov. Vedia však  dobre vyhodnotiť a oceniť ich  ľudskosť. Tá sa však prejavuje  nielen v medicínskej starostlivosti,  ale aj v komunikácii a prístupe  k pacientovi,“ tvrdí psychológ,  rečník, spisovateľ a happytarián,  zakladateľ Lekárom.online  Aleš Bednařík, odborník na  komunikáciu v medicíne.

Lekár je odborník a jeho najväčšou motiváciou je  pacienta liečiť. V minulosti sme boli zvyknutí, že  pacient mu pri diagnostike a liečbe skôr plne dôveroval.  Dnes sa situácia podstatne zmenila. V čom je  podľa vás príčina tejto zmeny? 

Najčastejším dôvodom je, že pacienti už skoro dve  desaťročia majú slobodný prístup k rôznym informáciám,  či už na štandardných internetových stránkach,  ktoré sú vytvárané lekármi, alebo šarlatánmi,  ale taktiež na stránkach, kde si navzájom radia laici.  Potom sú tu stránky prepojené s rôznymi liečiteľsko-  ezoterickými alternatívnymi prístupmi, ktoré  majú iné presvedčenia, odkiaľ pochádzajú choroby  a aké sú ich príčiny. A tak dochádza k tomu, že pacienti  majú prístup k informáciám, ktoré si často  protirečia, majú iné postupy pri diagnostikovaní  a iné postupy pri liečení. Výsledkom je, že pacient  sa môže nechať ovplyvniť nejakým z týchto prístupov,  pretože to môže zapadať do jeho kontextu a presvedčení.  Napríklad: „Nechcem užívať žiadne lieky,  neverím farmaceutickým firmám, som veriaci alebo  ezotericko-zameraný.“ A tieto presvedčenia nesedia  s evidence-based medicine. Druhým dôvodom je,  že pacientov je veľa a zdravotníckych pracovníkov  je čoraz menej. Zdravotnícky personál je desaťročia  preťažovaný, čo spôsobuje stresujúce traumatické  skúsenosti a vyhorenie pracovníkov. To má na svedomí  aj to, že nie vždy dokážu byť pracovníci optimisticky  naladení, láskaví, a nie vždy sa im podarí  správať sa k pacientom s rešpektom. Tretím dôvodom  sú vo všeobecnosti komunikačné zručnosti a komunikačná  kultúra v našej krajine a aj nedostatočná  komunikačná príprava zdravotníckych pracovníkov.  Samozrejme, postupne sa komunikácia v medicíne  zlepšuje, ale je to dlhodobý proces, ktorý vyžaduje  zmeny v spolupráci a v kultúre komunikácie zdravotníckeho  tímu, praktickú komunikačnú prípravu  už na vysokých školách a generačné odovzdávanie  skúseností atď. Štvrtým dôvodom je stúpajúca nedôvera  obyvateľstva k autoritám a voči všetkým, ktorí  nejakým spôsobom reprezentujú štát, ale platí to aj  pre neštátne organizácie.

Pacienti prichádzajú do ordinácie často už s dvomi-  tromi hotovými diagnózami alebo spôsobmi  liečby svojho problému. Úraduje doktor Google  a sestrička Wikipédia. Lekár musí teda okrem „svojej  práce“ pracovať aj s neprimeranými očakávaniami  a reakciami pacienta. 

Áno, toto súvisí už so spomínaným voľným prístupom  k informáciám, ktorý pacient má. Začnem pozitívami.  To, že si pacient dokáže nájsť základné informácie  často aj napomáha k tomu, že nevyhľadáva vždy  lekársku pomoc, ale dokáže si nájsť základnú liečbu,  ktorá ho, samozrejme, neohrozuje a na daný problém  je dostačujúca. No stáva sa aj opak, a to najmä u ľudí,  ktorí sú úzkostlivejší, načítajú si niektoré informácie  a snažia sa o samodiagnostiku, čo spôsobuje, že pacienti  prichádzajú s prehnanými obavami k lekárovi,  lebo si našli nesprávnu, ale hrozivú diagnózu. Sú  to také nožnice, na jednej strane to dokáže lekárom  pomôcť, pretože pacient s chrípkou si vie načítať, že  si má uvariť čaj a vyležať chrípku tri dni doma. Na  druhej strane sa môže naštartovať hypochondrický  syndróm a prichádzajú pacienti s veľkými obavami.  Jednou z možností, ako môže lekár reagovať, je opýtať  sa, ako sa k tejto diagnóze dopracovali, kde sa dočítali  o spôsoboch liečby. Nie je potrebné reagovať nejako  hodnotiaco, len si to vypočuť. No ideálnejšia verzia  je, že ak pacient príde so spomínanými verziami,  ktorými sú diagnóza a spôsob liečby, lekár napríklad  povie: „Vidím, že ste sa o to zaujímali, tak sa poďme  spoločne na to pozrieť.“ Je potrebné skontrolovať, či  už reálne, alebo imaginárne symptómy, čím dávame  najavo pacientovi, že ho berieme vážne, a tým sa zvýši  aj dôvera pacienta k lekárovi.

Dajú sa kategorizovať najčastejšie nesplniteľné  či iracionálne požiadavky pacienta v ambulancii  všeobecného lekára? Čo pacienti chcú a lekár im  to nemôže dať? 

Jednou z vecí je, že pacienti trvajú na diagnóze,  ktorá je mylná, a odmietajú diagnostiku od lekára.  Je to však veľmi zriedkavý prípad. Ďalším príkladom  je, že pacienti si pýtajú nejaké potvrdenia na výkon  práce, alebo na odchod do predčasného či invalidného  dôchodku, a nespĺňajú podmienky. Nedá sa  povedať, že by mali pacienti často nejaké iracionálne  požiadavky, ako napríklad: „Pošlite ma na liečenie  k tomuto konkrétnemu jogínovi na Bali“, ale skôr tie  požiadavky súvisia s mylným presvedčením pacienta  o jeho diagnóze. Preto by som tieto požiadavky nazval  ako neindikované. Iným typom požiadaviek pacienti  prekračujú napríklad normy, či indikácie dané  poisťovňou, ale to pacienti nevedia, a preto je úlohou  lekárov to postrážiť a vysvetliť. Je potrebné, aby pacient,  ktorý príde s prosbou o potvrdenie na vykonávanie  nejakej práce, na ktorú však nie je spôsobilý,  neodchádzal s pocitom, že mu lekár chce uškodiť  a kvôli nemu príde o prácu. Je však potrebné vysvetliť  a vyjadriť porozumenie so vzniknutou situáciou, ale  musíme sa vždy riadiť podľa zákona.

 

Aleš Bednařík o sebe: Som psychológ, rečník, spisovateľ a happytarián. Pomáham profesionálom (zdravotníkom, učiteľom, manažérom) zlepšovať zručnosti pre zvládanie komunikačne náročných situácií. Venujem sa psychológii šťastia. Happytariánstvo je uvedomelý prístup rozvíjania šťastia svojho aj šťastia druhých. Vychádzam z pozitívnej psychológie a z vedeckého prístupu k poznávaniu ľudí aj sveta a rád popularizujem výskumy o človeku. O šťastí, spokojnosti a zmysluplnosti píšem viac tu: https://psychologiastastia.sk

 

S akými emocionálne náročnými situáciami sa lekár  v ambulancii v kontakte s pacientmi podľa vašich  skúseností najčastejšie stretáva? 

Jedna z najťažších situácií je oznámiť pacientovi  zlú správu, volať domov príbuzným po úmrtí pacienta,  oznámiť pacientom, že stav ich príbuzného je veľmi  zlý a je potrebné rátať s najhorším, osobne alebo telefonicky  popriať úprimnú sústrasť. Ďalšou príbuznou  témou je aj oznámenie ukončenia liečby a prechod  k paliatívnej starostlivosti. Alebo samotné zodpovedanie  otázok, ktoré kladie pacient lekárovi, napríklad:  „Viete mi povedať, kedy zomriem?“ „Ako zle na tom  som?“ V tomto prípade buď pacient nedostal konkrétny  opis jeho situácie, alebo ju v daný moment nebol schopný  prijať. S týmito situáciami sa však všeobecný lekár  nestretáva, týka sa to lekárov v nemocniciach. Ale  s agresivitou, vulgárnosťou, nedočkavosťou, nátlakmi  a vyhrážkami sa stretávajú aj všeobecní lekári. Tieto  situácie sú pre lekárov tiež dosť náročné a nepríjemné.

V takýchto situáciách musíme brať ohľad nielen na prežívanie pacienta, ale aj na prežívanie lekára – ako náročnú situáciu zvládnuť. Či už je to stres, práca s presvedčeniami a emóciami.

Áno, v princípe by sa mala dobrá komunikácia odvíjať od prežívania lekára. V skratke môj príbeh. Bol som prizvaný na spoluprácu pri školení onkologických lekárov. Vlastne šlo o to, že títo lekári nie vždy šetrne komunikujú s pacientmi alebo príbuznými pacienta s onkologickým ochorením. Mal som dosť informácií a vedomostí z literatúry aj z okolia o nevhodnej komunikácii. Takže mojou motiváciou bolo to, aby nekomunikovali neempaticky alebo často nechtiac nevhodným spôsobom. Postupne sa však moja motivácia zmenila na to, aby som pomáhal zdravotníkom zvládať lepšie náročné situácie s pacientmi a až od toho sa potom odvíja zlepšenie ich komunikácie. Ide o taký princíp vzájomnosti, že ak sa naučíme inak reagovať na pacientov a preukazovať im väčšie porozumenie, aj my získame v našej práci väčší pokoj a menej stresových situácií.

Novodobým fenoménom je tzv. kyberchondria, ktorá sa prejavuje tým, že pacient si vyhľadáva informácie na internete a snaží sa samodiagnostikovať. Tento chorobný stav môže v niektorých prípadoch prerásť až do úzkosti alebo depresie. Môže s tým všeobecný lekár niečo robiť?

Áno, môže pacientom vysvetliť, ako fungujú algoritmy na internete, že tie témy, ktoré sú príťažlivé, najviac zobrazené, sa dostávajú na Googli vyššie, a teda ako prvé vám vyskočia články, ktoré boli najviac pútavo napísané. To neznamená, že sú pravdivé a je potrebné sa riadiť podľa toho, čo tam je napísané. Takou hlavnou radou je, aby lekár upozornil pacientov, nech si všímajú zdroj, autora, ktorý článok uviedol, a či má medicínske vzdelanie. Samozrejme, netreba pacienta spochybňovať a vyčítať mu to, je však potrebné uviesť veci na pravú mieru a vysvetliť mu, ako to vo väčšine prípadov je. Môžeme oceniť jeho záujem o naštudovanie si danej témy a citlivo mu vysvetliť, ktorým článkom a zdrojom nie je potrebné venovať veľkú pozornosť. Taktiež poukázať na to, že internet nikdy nediagnostikuje problém pacienta, vždy je potrebné prísť za svojím lekárom.

 

Mgr. Aleš Bednařík (1969) vyštudoval psychológiu na UK v Bratislave (1990 – 1995), absolvoval dlhodobý terapeutický výcvik v PCA (1995 – 2000), výcviky v mediácii, riešení konfliktov, koučingu a ďalšie psychologické kurzy. Tréningy v komunikačných zručnostiach vedie pre lekárov, sestry, manažérov, učiteľov, obchodníkov a ďalšie profesie, ktoré vo svojej práci potrebujú skĺbiť profesionalitu a ľudskosť.

 

Hoci majú mnohí lekári pre nedostatok všeobecných lekárov „nadstav“ a musia riešiť problémy oveľa väčšieho počtu pacientov v ordináciách, aj tak zdôrazňujete dôležitosť kvality komunikácie s pacientmi, ktorá dokáže mnohé problémy vo vzťahu lekár-pacient eliminovať.

Áno, lekár nie je žiaden psychoterapeut ani šaman, ale v ambulancii je dôležité, aby do komunikácie vniesol porozumenie, záujem, aby pacient videl, že ho lekár naozaj počúva. Je potrebné, aby sa ho napríklad opýtal, ako sa má, môže aj oceniť jeho záujem v prípade samodiagnostikovania. Jednoducho povedané, od vstupu pacienta do ambulancie by mal byť lekár ten, kto pacienta prevedie otázkami, zisťovaním symptómov, ako dlho trvajú atď. Všetky tie jednoduché veci, ktoré stále spomínam, že lekár pacienta počúva, pozerá sa na neho, zaujíma sa, zvyšujú dôveru pacienta k lekárovi. Často sa ukazuje, že tieto veci zbytočne nepredlžujú strávený čas pacienta v ambulancii, ale práve naopak, často tento čas lekár vypĺňa tým, že pacientovi vysvetľuje a samotný pacient sa nedostane k slovu.

dav

Pacient ako laik nevie vyhodnotiť odbornosť lekára, ale vie posúdiť lekárov prístup, jeho správanie počas diagnostiky, vyšetrenia a liečby. Čo by nemalo v prístupe lekára k pacientovi chýbať, aby predišiel komunikačným nedorozumeniam alebo správne reagoval na jeho iracionálne požiadavky? Je to empatia, uistenie sa o tom, že porozumel tomu, čo hovoríme?

Najčastejšie sa s tým stretávame vtedy, ak má pacient požiadavky, ktoré mu lekár nemôže, nechce, nevie splniť. V tejto situácii je dôležité, aby lekár neurobil odmietnutie ako prvú reakciu. To znamená, že ak pacient podá lekárovi nejaké tlačivo, v ktorom chce potvrdiť niečo, na čo nemá nárok, alebo na to nie je spôsobilý, to, čo by mal lekár urobiť, je, že by nemal hneď povedať pacientovi: „Ja vám to nemôžem potvrdiť, pretože na to nemáte nárok.“ Ale zvoliť prístup: „Ja vám rozumiem, že vám na tom veľmi záleží, ale na základe toho, čo vidím, vám nemôžem toto tlačivo potvrdiť, aj keby som veľmi chcel.“ Je potrebné začať empatiou, nie protirečením. Netvrdím, že lekár by nemal vyjadriť svoj nesúhlas, ale ten by mal nasledovať až v nejakom treťom kroku, a to po ocenení a empatii. Mám také svoje porekadlo, že keď neviem, ako reagovať, reagujem empaticky. Napríklad: „Ja vám rozumiem, viem, v akej ste situácii, ale táto situácia je z pohľadu zákona takáto“ a pod.

Pre profesionálnu komunikáciu lekára s pacientom platí, že dobrý úmysel je len začiatok. Ktoré chyby lekári najčastejšie robia aj s dobrým úmyslom? Je namieste protiargumentovanie, snaha o efektivitu v rozhovore, ovládanie emócií pred pacientom?

Tejto problematike sa venujem aj na mojom webe. Mám sériu videí a taktiež o tejto téme prednášam. Jedna z najčastejších chýb je „chlácholenie“. Napríklad vtedy, keď nám pacient povie, že sa bojí operácie a my mu začneme hovoriť, že sa nemá čoho báť, že naši lekári sú odborníci a pod. Tento prístup je vhodné zvoliť až v nejakom treťom kroku, na prvom mieste by vždy mala byť empatia, a to: „Ja vám rozumiem, vidím, že sa bojíte, môžete mi povedať viac o tom, prečo sa operácie bojíte?“ Až potom, keď si s pacientom vytvoríme dôvernejší vzťah a pacient sa cíti pochopený a prijatý, môžeme pacienta začať upokojovať tým, že sa nemusí báť a bude v tých najlepších rukách. Ďalšou chybou robenou s dobrým úmyslom sú reakcie na vyhrážanie sa, tu lekári reagujú jednou naučenou formulou, a to: „Nech sa páči, máte na to právo“ alebo „riaditeľstvo je na druhej strane chodby“. A to nie je správne, pretože to vyznie ako výsmech pacientovi. To, že sa pacient vyhráža znamená, že v komunikácii nastalo niečo, čo sa ho dotklo, preto by mala nasledovať empatická reakcia lekára, ktorá by situáciu upokojila a pomohla ju zvládnuť.

Profesionálne kvalitná komunikácia podporuje nielen dobré vzťahy, ale má aj iné benefity.

Výsledkom kvalitnej komunikácie je to, že pacient viac spolupracuje, odhalí viac detailov, ktoré sú pre diagnostiku veľmi dôležité. Taktiež znižuje množstvo nedorozumení. Často sa samotní pacienti v čakárni pri vzniku nejakej vypätej situácie lekára zastanú a snažia sa nahnevanému pacientovi dohovoriť. Je dôležité si overiť, či pacient naozaj správne porozumel, a to kladením otázok, alebo výzvou, aby pacient opísal kľúčové veci, ktoré si zapamätal a sú pre neho dôležité, aby sa nimi vedel správne riadiť.

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (ďalej ako „SSVPL“) ako odborná spoločnosť, ktorá sa venuje vzdelávaniu všeobecných lekárov a komplexnému riešeniu problémov všeobecných lekárov, sa od roku 2018 usilovala o vytvorenie nového znaleckého odvetvia – „všeobecné lekárstvo“ v rámci znaleckého odboru „480000 – Zdravotníctvo a farmácia“. Zmysel a účelnosť svojho konania SSVPL videla najmä v tom, že pre špecializačný odbor „pediatria“, t. j. všeobecná starostlivosť o deti a dorast, existuje znalecké odvetvie zaradené do zoznamu znaleckým odborov a odvetví, pričom ide o podobné špecializačné odbory.

Aby dosiahla svoj cieľ, SSVPL úzko spolupracovala s advokátskou kanceláriou h&h PARTNERS a svoje aktivity smerovala najmä na Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), ktorým adresovala listy v snahe získať podporu týchto inštitúcií voči iniciatíve SSVPL. Zároveň Ministerstvu spravodlivosti SR (MS SR) adresovala návrh na zriadenie nového znaleckého odvetvia. Vďaka podpore týchto inštitúcií a snahe SSVPL bolo do vyhlášky č. 228/2018 Z. z. zaradené znalecké odvetvie – „48 28 00 všeobecné lekárstvo“.

Chcete sa stať znalcom?

Znalec vypracováva znalecké posudky pre súdy, políciu a iné orgány verejnej moci, ale aj pacientov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo iné právnické osoby či fyzické osoby.

Zápis do zoznamu znalcov vybavuje Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR), sekcia dohľadu, odbor znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti. V prípade, ak sa chcete stať znalcom pre odbor všeobecné lekárstvo, je potrebné písomnú žiadosť adresovať práve MS SR. No pred tým, ako svoju žiadosť zašlete MS SR, je nevyhnutné, aby ste spĺňali zákonom stanovené predpoklady na zápis do zoznamu znalcov.

 1. Potrebné je podať písomnú žiadosť o zápis do zoznamu znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR (MS SR). Žiadosť je dostupná na stránke ministerstva.
 2. Žiadateľ o zápis musí spĺňať zákonom stanovené predpoklady. Žiadateľ musí disponovať spôsobilosťou na právne úkony v plnom rozsahu a musí byť bezúhonný. Okrem uvedeného musí disponovať aj potrebnou kvalifikáciou, teda vzdelaním v odbore. Zákon predpokladá, že žiadateľ musí zložiť odbornú skúšku z odboru alebo odvetvia, do ktorého sa chce dať zapísať, alebo musí úspešne absolvovať špecializované vzdelanie, ak ide o zapísanie do zoznamu pre odbor alebo odvetvie, v ktorom je také vzdelávanie ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom. V tomto prípade lekár nemusí zložiť odbornú skúšku, keďže v zmysle zákona sa vyžaduje, aby absolvoval špecializované vzdelanie, tzv. atestáciu, ktorá pre zápis postačuje, a po získaní vzdelania v odbore vykonáva prax v odbore, ktorý je predmetom činnosti, v trvaní najmenej sedem rokov.
 3. Zároveň sa požaduje, aby žiadateľ úspešne skončil osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu činnosti znalca, tzv. odborné minimum. Pod pojmom odborné minimum je potrebné rozumieť vzdelávanie a nadobudnutie vedomosti o správnom výkone znaleckej činnosti, ktoré zabezpečujú znalecké ústavy v stanovených termínoch.
 4. Žiadateľ musí mať materiálne vybavenie postačujúce na výkon činnosti v odbore alebo odvetví, ktoré je predmetom písomnej žiadosti o zápis.
 5. V prípade, ak sú splnené podmienky, MS SR zapíše nového znalca do zoznamu do 60 dní od podania písomnej žiadosti.

Bližšie podrobnosti o zápise znalcov do zoznamu znalcov sa dozviete v zákone č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo na webovej stránke MS SR.

https://www.justice.gov.sk/sluzby/znalci/informacie- pre-znalcov/

Koncom júna parlament schválil veľkú novelu zákona o liekoch (z. č. 362/2011 Z. z.), pri príprave ktorej vyvinula svoju odbornú snahu aj Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva. SSVPL sa zaslúžila o zavedenie viacerých pozitívnych úprav, napríklad o určenie povinnosti špecialistu predpisovať lieky/ ZP/DP, ktoré špecialista indikoval pri vyšetrení pacienta. Aké zmeny nastanú v delegovanom predpisovaní ako takom?

Podmienky delegovaného predpisu po novom

 • Zmeny v delegovanom predpisovaní nadobudnú účinnosť od 1. augusta 2023.
 • Podstatou delegovaného predpisovania je vzájomný vzťah medzi odborným lekárom, ktorý dáva odporúčanie na predpis všeobecnému lekárovi, a všeobecným lekárom, ktorý na základe odporúčania odborného lekára predpisuje.
 • Naďalej je poverenie (odporúčanie) pre všeobecného lekára na predpis liekov/ZP/DP koncipované ako oprávnenie všeobecného lekára predpisovať a nie ako jeho povinnosť.
 • Definovanie pojmu odborný lekár – lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore inom ako všeobecné lekárstvo.
 • Stanovenie obsahu poverenia (odporúčania) na delegované predpisovanie musí obsahovať: » lehotu, počas ktorej sa odporúča predpisovať liek/ZP/DP, » lehota je maximálne 6 mesiacov pri ambulantnom predpise a 3 mesiace pri predpise po prepustení z ústavnej ZS, » všetky informácie potrebné na predpis lieku/ZP/ DP (v súlade s § 119 ods. 5, 6 a § 120 ods. 1) vrátane kódu odborného lekára, » informáciu, či odborný lekár, ktorý odporúčanie vystavil, má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti so zdravotnou poisťovňou, v ktorej je pacient poistený.
 • Zodpovednosť odborného lekára za správnosť indikácie lieku – v prípade delegovaného predpisu bude odborný lekár, ktorý vydá odporúčanie na predpis pre všeobecného lekára, zodpovedať za správny výber liečiva alebo humánneho lieku, cesty podania, liekovej formy a množstva liečiva v liekovej forme, určenie diagnózy vyjadrenej písmenom a číslovkami podľa platnej medzinárodnej štatistickej klasifikácie chorôb a pridružených zdravotných problémov, veľkosti balenia, počtu balení a dávkovania lieku.
 • Zodpovednosť odborného lekára za dodržanie preskripčných a indikačných obmedzení – v prípade, ak lekáreň/výdajňa ZP vydá pacientovi liek/ZP/DP na základe predpisu/poukazu, ktorým došlo k porušeniu preskripčných a indikačných obmedzení, a predpis/poukaz bol vydaný na základe poverenia odborného lekára vystaveného v rozpore so zákonnými podmienkami, zdravotná poisťovňa si bude náhradu plnenia poskytnutého lekárni/výdajni ZP za vydaný liek/ZP/DP uplatňovať voči odbornému lekárovi alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, pre ktorého pracuje odborný lekár, ktorý poverenie vystavil.
 • Čo s povereniami na predpis vydanými do 31. júla 2023? – ostávajú platné do uplynutia lehoty, na ktorú boli vystavené.

Stanovenie povinnosti lekára predpisovať lieky/ZP/ DP, ktoré indikoval po vyšetrení

 • V zákone sa zavádza povinnosť ambulantného lekára predpísať liek/ZP/DP, ktorých potrebu indikoval po vykonaní lekárskeho vyšetrenia (týka sa to ako VLD, tak aj špecialistov). To značí, že aj špecialista musí predpísať pacientovi liek (ak jeho potrebu indikoval), a to bez ohľadu na to, že tento liek nie je preskripčne/indikačne obmedzený na jeho špecializáciu (pacienti nemajú byť posúvaní na VLD na predpis preskripčne neviazaných liekov).
 • Za porušenie tejto povinnosti môže ŠÚKL uložiť pokutu vo výške od 300 eur do 35 000 eur.

Predstavujeme zaujímavé workshopy

MacGyver – alebo ako si poradiť „v divočine” (Beáta Blahová)

Určite ste už zažili situáciu, keď ste sa ocitli mimo civilizácie a museli ste provizórne riešiť náhle vzniknuté zdravotné komplikácie alebo drobné úrazy. Vo workshope sa dozviete, ako si poradiť s niektorými takýmito nečakanými situáciami. Napríklad čo robiť a nerobiť pri uhryznutí hadom, ošetrenie subunguálneho hematómu, bolestivého pľuzgiera na nohe, ako pri opuchu prsta dostať dolu prstene, provizórne ošetrenie rany vo vlasovej časti a ďalšie. Workshop sa skladá z krátkej teoretickej časti, po ktorej bude nasledovať praktická časť, kde si účastníci môžu vyskúšať jednotlivé situácie.

„Social prescribing“ alebo sociálna aktivita na predpis v pozadí EURIPA (Beáta Blahová)

EURIPA je reprezentatívna organizácia, ktorú založili rodinní lekári s cieľom riešiť potreby vidieckych komunít v oblasti zdravia a pohody a profesionálne potreby tých, ktorí im slúžia v celej Európe. Predstavuje rastúcu sieť vidieckych odborníkov a organizácií v celej Európe, ktorí spolupracujú na šírení osvedčených postupov a vedeckých informácií. EURIPA je súčasťou WONCA Europe (www.woncaeurope.org) a tiež Rural WONCA. WONCA je svetová organizácia národných rád a asociácií rodinných lekárov (www. wonca.net). Na poslednom kongrese EURIPA som sa stretla s témou sociálnej preskripcie. Na workshope rada porozprávam nielen, ako na sociálnu preskripciu v iných krajinách a čo môžeme urobiť pre pacientov u nás. Rada vám predstavím aj aktivity EURIPA a vaše možnosti zapojenia sa aj na Slovensku.

BPPV, najčastejšie vertigo v klinickej praxi (Ema Míznerová)

Vertigo patrí k najčastejším symptómom, s ktorými sa všeobecný lekár stretáva vo svojej praxi. V tejto oblasti sa za posledné roky zmenil nielen diagnostický, ale aj terapeutický prístup. S častým paroxyzmálnym polohovým vertigom som sa stretla už pred desiatimi rokmi počas práce v zahraničí na pohotovosti, ako aj v ambulancii všeobecného lekára, a bola som prekvapená, keď som sa vrátila v roku 2018 na Slovensko a diagnostické a repozičné manévre BPPV tu nikto nepoznal. Táto téma je dôležitá v ambulancii všeobecného lekára, lebo napriek typickej symptomatológii BPPV, jednoduchej diagnostike a terapii pomocou manévrov sa momentálne na Slovensku tieto metódy používajú len v špecializovaných ORL alebo neurologických ambulanciách. Jednoduchú pomoc tu môžu (by mali) poskytnúť najmä lekári prvého kontaktu podobne ako je to v zahraničí. Vyhli by sme sa tým zbytočným vyšetreniam u kardiológov, neurológov, ORL vrátane dožadovaného MR mozgu, a tým i psychickej a ekonomickej záťaži pacienta. Aj keď medzi špecialistami sa znalosť týchto metód už dostáva do povedomia, od absolventov lekárskych fakúlt viem, že sa tieto manévre učia na slovenských školách skôr fyzioterapeuti ako lekári. Preto by som chcela predstaviť BPPV mladým všeobecným lekárom, ktorí sa s liečbou tohto typu vertiga nikdy nestretli, ukázať im, ako môžu rýchlo a bezpečne pomôcť svojim pacientom. Je krásne poznať v medicíne jednoduché riešenia na veľmi nepríjemné chorobné stavy a vidieť v očiach pacientov už po prvom manévri úľavu, úsmev a vďaku.

ROZŠÍRENÁ KARDIOPULMONÁLNA RESUSCITÁCIA, AED, ZAISTENIE DÝCHACÍCH CIEST (Ľubomír Molčan)

Prečo práve táto téma?

Počas dlhoročnej praxe v záchrannej zdravotnej službe v posádkach Rýchlej lekárskej pomoci v troch záchranných zdravotných službách, v asi 19 mestách východného Slovenska a v neposlednom rade v posádke Mobilnej intenzívnej jednotky v Prešove, sme okrem primárnych výjazdov k pacientovi realizovali aj výjazdy k pacientom v rôznych ambulanciách, či už išlo o ambulancie všeobecného lekára pre dospelých, špecializované ambulancie, alebo ambulancie LSPP. Realitou je, že úroveň diagnosticko-terapeutického procesu je individuálna, od dobre diagnostikovaného pacienta s podanou správnou liečbou, kontrolou vitálnych funkcií až po ťažké diagnosticko-terapeutické pochybenia. Často lekár na upozornenie (medzi štyrmi očami) reagoval arogantne a útočne, akoby si nechcel uvedomiť, že svojím konaním mohol vážne ohroziť zdravie a život pacienta. Skôr tu však vidím vplyv stresu, na ktorý nie sú zdravotníci, ktorí sa nestretávajú denne s emergenciami, pripravení. Máme síce povinnosť absolvovať kurzy prvej pomoci, respektíve neodkladnej podpory životných funkcií, ale ako často sa reálne zdravotníci precvičujú v zvládaní neodkladných stavov a ako dobre ich zvládanie ovládajú, neviem zodpovedne zhodnotiť. Osobné skúsenosti z terénu hovoria skôr o slabšej pripravenosti. Samotný manažment emergentného pacienta závisí od viacerých premenných:

 1. Teoretická príprava
 2. Schopnosť použiť teoretické vedomosti v praxi
 3. Prístrojové vybavenie
 4. Materiálno-technické vybavenie
 5. Liekové vybavenie
 6. Zvládanie stresovej situácie
 7. Prístup do danej ambulancie (schody vs. výťah, úzke zárubne, stiesnené priestory, ambulancia, ktorú je ťažké nájsť a pod.)
 8. Vzdialenosť najbližšej posádky ZZS
 9. Vzdialenosť cieľového zdravotníckeho zariadenia a pod.

Mojou úlohou nie je arogantne dokázať kolegom, čo všetko nevedia, ale usmerniť ich, ako najlepšie viem, v tom, čo vedia, ukázať jednoduché, ľahko zapamätateľné postupy, previesť ich manažmentom rôznych emergentných stavov, aby získali istotu pri poskytovaní starostlivosti takémuto pacientovi a nebrali kurz prvej pomoci ako nutné zlo alebo certifikát za najnižšiu cenu na trhu, ako niečo, čo musím…, ale ako príjemného a zrozumiteľného sprievodcu svetom urgentnej medicíny.

WS Denzitometria a všeobecný lekár. Učíme sa navzájom (Adriana Šimková )

Workshop o denzitometrii je v podstate novinkou pre všeobecných lekárov, pretože hoci všeobecný lekár môže indikovať denzitometrické vyšetrenia, ale čo s tým, keď príde výsledok denzitometrie? Ako sa postaviť k tomuto výsledku? Ako správne manažovať pacienta? Práve tento workshop je pre lekárov, pre menšiu skupinku, keďže budeme preberať praktické príklady na základe nálezov z denzitometrie a ukážeme si kazuistiky, ako by sme správne manažovali tohto pacienta. Povieme si, čo môžeme očakávať a kedy odoslať pacienta ďalej, keď mu napríklad vyjde osteopénia z denzitometrického vyšetrenia. Ukážeme si, kde sú tie hranice, kedy manažuje všeobecný lekár a kedy manažuje špecialista. Všeobecný lekár odosiela k špecialistovi alebo, naopak, špecialista odosiela pacientov opäť do ambulancie všeobecného lekára. Príďte sa pozrieť, príďte sa oboznámiť s touto novinkou. Vítame vás a tešíme sa spolu ja aj kolegyne ortopedičky s viacročnými skúsenosťami, ktoré sa prakticky venujú pacientom s osteoporózou a osteopéniou.

NEVYNECHAJTE ANI TIETO WORKSHOPY:

 • Sisty – recept na skvele fungujúcu ambulanciu
 • Edukačná diagnostika a intervencie v pohybovej aktivite, výžive a zmene návykov
 • Poznáme vek cievneho systému?
 • Odlep sa! Rozhýbte sa s Krkou – terapia chrbta
 • Hygiena rúk, používanie rukavíc, dezinfekcia a germicídny žiarič v ambulancii všeobecného lekára
 • Prezentácia sonografických prístrojov
 • Škola chrbta – pohybové ťažkosti na dolných končatinách
 • Kurz prvej pomoci v riešení neodkladných stavov

 Prihlasujte sa včas. Kapacita workshopov je obmedzená.

ODBORNÉ BLOKY, KTORÝM PREDSEDÁ, PREDSTAVUJE Jana Bendová

ORL problematika v ambulancii všeobecného lekára

Téma ORL už dlhšie na kongrese nebola a verím, že sa rovnako ako ja na ňu tešíte. Podarilo sa nám získať odborníčky v ORL oblasti z kliniky v Bratislave a presvedčiť ich, aby pripravili prednášky ušité na mieru práve pre všeobecných lekárov. Témy budú naozaj zaujímavé. Bude to: vertigo, otoskopické nálezy, pretože viem, že mnohí z vás v ambulancii otoskop aktívne používajú, a budeme sa venovať aj ORL nálezom v dutine ústnej a v hltane. Čaká vás množstvo odborných informácií, ale aj obrázky a videá.

Onkologické skríningové programy na Slovensku

Na našej konferencii nemôžeme obísť veľmi dôležitú tému onkologických skríningov. V súčasnosti sú rozbehnuté tri veľké onkologické skríningy, a ak vás zaujíma, aká je aktuálna situácia a čo sa bude meniť, nevynechajte blok, ktorý sme pripravili v spolupráci s Národným onkologickým inštitútom. Okrem troch skríningov, ktoré sú už aktívne, nás čakajú aj informácie o pripravovanom skríningu rakoviny pľúc. Verím, že táto téma bude pre vás veľmi aktuálna, pretože do tohto projektu budú zapojení v prvom rade všeobecní lekári.

Zdravý životný štýl

O prevencii a o zdravom životnom štýle príde prednášať Ladislav Kužela z Bratislavy. Získal s ňou veľký ohlas na kongrese kardiológov, a tak som ho poprosila, aby prišiel aj nám povedať, čo môžeme urobiť my, naši pacienti, aby sme sa nedopracovali k infarktu alebo inej srdcovej príhode. Okrem toho sa v bloku budeme venovať aj krátkym intervenciám, životnému štýlu a syndrómu vyhorenia, s ktorým bojujú možno už mnohí z vás. Tak príďte.

PREKVAP PEČEŇ, DAJ SI VODU, POZÝVA Jozef Čajka

Aj takéto by mohlo byť motto niektorých vyšetrovaných, pozývam na blok CHOROBY PEČENE – OD PREVENCIE K LIEČBE. Ochorenia pečene sú stále aktuálna téma, ktorej sa dnes venuje málo pozornosti najmä v primárnej sfére. Rád by som vám v bloku predstavil program Sirius. Slovensko je jedna z ôsmich krajín EÚ, ktorá je do tohto programu zaradená. Program sleduje v čase hepatálne parametre, ktoré sa zhodnocujú pomocou vytvorenej hepkalkulačky. Zbierajú sa tak dáta, ktoré sa vyhodnotia a pripraví sa presný algoritmus liečby, vyšetrení, režimových a diétnych opatrení.

ODBORNÉ BLOKY, KTORÝM PREDSEDÁ, PREDSTAVUJE Katarína Kováčová

Paliatívna medicína

V našich ambulanciách ošetrujeme zdravých pacientov, chorých pacientov, ale vieme sa postarať aj o umierajúcich pacientov? Smrť a umieranie budú témou tohto bloku. Pozvanie prijali skvelí odborníci, ktorí pracujú na koncepcii paliatívnej medicíny.

Problematika tehotnej pacientky v ambulancii všeobecného lekára

V bloku sa budeme venovať fyziologickým zmenám v tehotenstve, rovnako ako farmakoterapii v tehotenstve. Zaujímavá bude aj prezentácia problematiky psychiatrických ochorení v tehotenstve a počas dojčenia. Blok bude s medzinárodnou účasťou a prezentáciou témy odprezentovanej na európskej konferencii WONCA Brusel 2023.

Blok nefrológia

Tento rok sa budeme prvýkrát na konferencii venovať téme nefrológia. Som veľmi rada, že pozvanie do bloku prijala aj pani primárka Innet Lajtmanová – nefrologička a všeobecná lekárka z dialýzy Šaľa a rovnako aj pán primár Lórant Bobák, ktorý pracuje v Galante a je to skúsený internista, pneumológ a nefrológ. Tento blok je špeciálny najmä preto, lebo sa budeme venovať témam, ako peritoneálna dialýza, objasníme si okolnosti a trošku viac nazrieme do života pacienta s dialýzou. Budeme sa venovať téme proteinúria, keďže počas prehliadok musíme analyzovať práve aj moč. Už teraz si môžete pripraviť otázky v predstihu, keďže rozpošleme našim členom dotazník a budete sa môcť opýtať na konkrétne kazuistiky alebo konkrétne otázky z oblasti nefrológie.

SPOLUPRÁCA S KARDIOKAPACITAMI V BLOKU Petra Lipovského

Diagnostika srdcového zlyhávania v ambulancii všeobecného lekára

„Príjemným prekvapením pre mňa bolo, keď sa na mňa obrátil pán doc. MUDr. Čaprnda, PhD., spoločne s pani doc. MUDr. Goncalvesovou so záujmom prednášať na našej konferencii veľmi dôležitú tému – diagnostika srdcového zlyhávania v ambulancii všeobecného praktického lekára. Považujem to za nesmierne dôležitý krok k vzájomnej spolupráci, pretože stále pociťujeme, že spolupráca medzi všeobecným lekárom a špecialistom má veľké rezervy a mňa teší, že vieme túto spoluprácu posúvať ďalej. Je veľmi dôležité, aby sme poznali prácu kardiológov a kardiológovia poznali našu prácu, preto je toto fórum skvelá príležitosť na to, aby sme sa stretli, aby sme si tieto skúsenosti navzájom odovzdávali. Preto vás srdečne pozývam aj na tento blok, verím, že bude užitočný pre obidve strany a prispeje k vzájomnému zbližovaniu všeobecných lekárov a špecialistov. V samotnom bloku diagnostika srdcového zlyhávania bude okrem konkrétnej kazuistiky aj problematika pôvodu alebo príčiny srdcového zlyhávania.

ODBORNÉ BLOKY, KTORÝM PREDSEDÁ, PREDSTAVUJE Soňa Ostrovská

Blok slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti

V bloku sa budeme rozprávať aj o tuberkulóze v čase vojnového konfliktu na Ukrajine. Takisto aj o možnosti diagnostiky tumorov pľúc z pohľadu pneumológa. Privítame renomovaných pneumológov a verím, že vám to prinesie zasa nový pohľad a veľa nových informácií.

Blok slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti (SEVS)

V bloku sa dozvieme o očkovaní osôb pri splenektómiách alebo po splenektómiách, ale aj prečo je očkovanie dospelých proti tetanu a záškrtu dôležité. Aj v súčasnosti sú tieto otázky mimoriadne zaujímavé, pretože s tým sa stretávame prakticky každý deň v našim ambulanciách.

BLOK PREDSTAVUJE Ľudmila Resutíková

EKG workshop

Vďaka pani docentke Filipovej sa aj tento rok zblížime s témou EKG o niečo viac. Vysvetlí nám aj problematiku hodnotenia EKG pri predoperačnom vyšetrení, ktoré vo viacerých všeobecných lekároch stále vyvoláva určitý rešpekt, a možno aj preto štatistiky hovoria o nízkom percentuálnom vykonávaní predoperačných vyšetrení všeobecnými lekármi v celoslovenskom meradle. Nebude chýbať ani krátka kazuistika zo všeobecnej ambulancie, a nudiť sa nebudete, lebo interaktívne hlasovanie vás plne vtiahne do deja.

ODBORNÉ BLOKY, KTORÝM PREDSEDÁ, PREDSTAVUJE Adriana Šimková

Ambície 2023 ESH odporúčaní a klinická prax na Slovensku

Budeme prednášať opäť v štandardnej zostave a povieme vám, čo je nové v odporúčaniach pre lliečbu hypertenzie a či sme využili všetky možnosti, ako správne merať krvný tlak, aby sme pacientov správne edukovali.

Komplexný manažment pacienta s DM

V bloku si vysvetlíme kompetenciu všeobecného lekára v manažmente pacienta s prediabetom. Spoločne s hosťami vám priblížime, čo je dôležité aj v rámci spolupráce diabetológ-všeobecný lekár a oboznámime vás s novinkou, že už všeobecný lekár môže indikovať u pacienta s prediabetom vyšetrenie glykovaného hemoglobínu.

Krčná chrbtica

Blok venovaný krčnej chrbtici vznikol v spolupráci s ortopédmi. A prečo práve krčná chrbtica? Bolestivý syndróm v oblasti krčnej chrbtice majú naši pacienti veľmi často. Ako správne postupovať v diferenciálnej diagnostike a čo všetko sa pod týmto príznakom môže skrývať, vám odhalí blok, ktorý sa venuje práve tejto problematike. Všeobecní lekári môžu manažovať pacienta s osteopéniou, keďže už môžu indikovať aj denzitometrické vyšetrenie. Opäť s touto novou kompetenciou, ktorá vyplýva zo štandardu, ktorý sa venuje osteoporóze, musíme rozumieť denzitometrickému vyšetreniu a ako správne manažovať pacienta s osteopéniou. V spolupráci s ortopédmi a reumatológmi vypracovávam materiály ohľadom osteopénie, ktoré by som vám rada predstavila na kongrese, aby ste vedeli, čo s takýmto pacientom robiť, ako indikovať laboratórne vyšetrenia, ako často ich indikovať a kedy poslať pacienta na kontrolnú denzitomentriu.

Vitajte na 44. výročnej konferencii SSVPL

Sedem sál, tri dni bohatého a rozmanitého programu. Prednášky o manažmente ochorení, ale aj o prevencii, bloky odborných spoločností, skúsenosti prezentácie spoluprác s pacientskymi organizáciami, sympóziá spoločností, workshopy, užitočné panelové diskusie a rady k vedeniu ambulancií, interaktívne formy seminárov, ukážky. Bonboniéra programu konferencie má naozaj rôzne príchute a ani nevadí, že by ste ju skonzumovali celú. Nemali by ste mať ani dilemu, ktorú časť programu navštíviť, lebo konferencia sa opäť nielen vysiela online priamo v dané dni, ale ako účastníci dostanete archív jednotlivých častí programu a môžete sa k veciam, ktoré ste nevideli, alebo by ste si ich chceli pripomenúť, hocikedy vrátiť.

Aby sme vám trochu uľahčili jednotlivé príchute programu, predsedajúci jednotlivých blokov vám zdôvodnia, prečo by ste mali byť účastní práve na ich bloku, koho zaujímavého tam viete stretnúť, aké témy sa budú preberať, či je program interaktívny, či sa dozviete nové trendy…

Pozvanie Jany Bendovej, vedeckej sekretárky SSVPL

Vážené kolegyne a kolegovia, srdečne vás pozývam na už 44. výročnú konferenciu našej odbornej spoločnosti. Tak, ako vždy, vlastne už je tradíciou, že program je na vysokej odbornej úrovni. Ale dobre viete tí, ktorí ste sa ho už zúčastnili, že to nie je len o kvalitných prednáškach a interaktívnych workshopoch. Je to aj o spoločenskom stretnutí sa, výnimočná príležitosť stretnúť kolegov, známych, porozprávať sa o problémoch, ktoré nás v ambulancii trápia a možno niektoré z nich aj vyriešiť. Čakajú nás zaujímaví hostia, naozaj inšpiratívne bloky, pretože máme výbornú spoluprácu s odbornými spoločnosťami a prednášajúcimi z rôznych špecializácií a takisto veľmi zaujímavé workshopy. Možno niektoré až prekvapujúce. Však uvidíte. Na konferencii sa budeme venovať tentoraz nielen chorobám – teda nielen manažmentu klasických ochorení, ale budeme dávať veľký dôraz aj na prevenciu.

Revízni lekári zdravotných poisťovní uvedú, ako správne vykazovať

Konferenciu odštartujeme 12. 10. 2023 užitočnou prezentáciou, na ktorú vás pozýva Ľudmila Resutíková: SPRÁVNE VYKAZOVANIE AJ S VYSVETLENÍM OD REVÍZNYCH LEKÁROV „Aj v roku 2023 začneme konferenciu SSVPL novinkami vo vykazovaní výkonov zdravotným poisťovniam. Pomôžeme začínajúcim i roky praktizujúcim kolegom zorientovať sa lepšie vo svete kódov a ich vzájomných kombinácií, aby lekári za svoju usilovnú prácu mohli získať od zdravotných poisťovní aj zaslúžené platby a nie len dlhé chybové protokoly. Počas celej našej prezentácie môžete elektronicky posielať otázky, ktoré vám následne zodpovieme v moderovanej diskusii o vykazovaní a chybových protokoloch vedenej pani doktorkou Soňou Ostrovskou.“ . Ukážeme si tak správne vykazovanie aj s vysvetlením priamo od revíznych lekárov zdravotných poisťovní.

Moderovaná diskusia o vykazovaní a chybových protokoloch

Panelová diskusia 13. 10. 2023 so zdravotnými poisťovňami má vždy na konferencii plnú sálu. Verím, že blok venovaný všetkým trom zdravotným poisťovniam vám bude opäť osožný. Dozviete sa, čo jednotlivé poisťovne pripravujú, čo zistili, že nie je v poriadku z našej strany. Ďalší nasledujúci blok bude takisto zaujímavý, lebo v moderovanej diskusii o vykazovaní a chybových protokoloch a všetkom, čo nás zaujíma, sa budeme rozprávať so všetkými tromi zástupcami zdravotných poisťovní, a to revíznymi lekármi, ktorí by nám mali odpovedať na naše otázky, čo robíme zle, keď zle vykazujeme, prečo nám poisťovne niektoré veci neuhrádzajú. Je to dookola stále ten istý problém, ale my dúfame, že tu máme čas a miesto, kde si to spolu vyjasníme a zasa sa nám bude pracovať ľahšie a budeme mať platby za naše výkony kompletné. Konštruktívny a užitočný obsah bude mať aj moderovaná diskusia s predstaviteľmi Sociálnej poisťovne, ale aj blok, kde predsedá Ahmadullah Fathi s témou PRACOVNÉ LEKÁRSTVO, a blok ÚDZS – VÝKON DOHĽADU NAD POSKYTOVANÍM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI V PRAXI VLD Z POHĽADU SŤAŽNOSTNEJ AGENDY.

Teória a prax predoperačných vyšetrení

Predsedajúci Peter Pekarovič pozýva: „Po dlhých a náročných snahách sa v roku 2014 konečne podarilo umožniť všeobecným lekárom vykonávať predoperačné vyšetrenia ich pacientov. V tejto súvislosti bolo vydané OU MZ SR č. 12 826/2014-SZ, ktoré má stále celoslovenskú platnosť. Bol to krok vpred pre odbor všeobecného lekárstva. Ten má možnosť dokázať, že nie sme vylúčení spomedzi odborných lekárov. Sami možno málo dbáme na vlastnú cenu a nie vždy dôsledne presadzujeme, že lekári sú ‚všeobecní‘ a ‚špecialisti‘. Odborní sú všetci. Za uplynulé desaťročie urobili všeobecní lekári rádovo státisíce predoperačných vyšetrení a nespomínam si, že by niekto bol ohrozený na živote preto, lebo všeobecný lekár by zle urobil predoperačné vyšetrenie. Pozývam kolegov a kolegyne opäť si vypočuť túto problematiku a aj v diskusii si ujasniť, ako postupovať.“

Misia vyberaj rozumne

„Zaujíma vás, čo je to misia vyberaj rozumne? Je to projekt, ktorý prebieha v mnohých krajinách sveta, v mnohých špecializáciách, a na Slovensko ho priniesla Slovenská internistická spoločnosť. Práve slovenskí internisti nám budú prednášať o tom, ako tento projekt prebehol u nich v internistickej spoločnosti a ja predstavím to, aké sú výsledky projektu medzi všeobecnými lekármi. Bolo vás viac ako 100, ktorí ste sa do projektu zapojili a vďaka covidu nebol čas a priestor prezentovať výsledky. Takže budem veľmi rada, ak sa prídete pozrieť na to, aké výsledky vyšli a aké sú top odporúčania do praxe, čo by sme nemali robiť, hoci často robíme. A takisto jednou z tých veľkých tém, ktoré vyšli z tohto projektu, je, že príliš často predpisujeme antibiotiká pacientom s bakteriuriou, hoci aj asymptomatickou, a práve preto privítame kolegu z Košíc, ktorý nám povie informácie, kedy antibiotiká predpisovať, a kedy nie, čo je ešte racionálne, a čo je už asi zlozvyk,“ pozýva Jana Bendová.

Špecializačné štúdium vo všeobecnom lekárstve

„Prijmite pozvanie na zaujímavý blok o špecializačnom štúdiu všeobecného lekárstva. Dôležitá téma, pretože vychováva nových lekárov, ktorých naozaj veľmi potrebujeme. Pripravuje novú budúcu generáciu. Máme pozvaných veľmi zaujímavých hostí, ktorí sa budú vyjadrovať k aktuálnej situácii a, samozrejme, aj k istým víziám do budúcnosti. Cieľom diskusie by malo byť posunutie tohto špecializačného štúdia všeobecného lekárstva, aby bolo stále viac a viac praktické pre tých, ktorí ho absolvujú, ale aj pre tých, ktorí sa doň zapájajú ako lektori, pretože len kvalitným vzdelávaním vieme získať nových kvalitných všeobecných praktických lekárov. Rád by som vás pozval, aby sme spoločnými silami analyzovali súčasnú situáciu a, samozrejme, dali aj tým, ktorí sa venujú špecializačnému štúdiu, nové myšlienky a spätnú väzbu, a tak sa mohli dozvedieť, čo na špecializačnom štúdiu hodnotíme pozitívne, ale aj to, čo by sme mohli ešte doplniť a hlavne, aby sme stále vychovávali kvalitných všeobecných praktických lekárov,“ pozýva Peter Lipovský.

Milé kolegyne a kolegovia, lekári z vidieckych aj mestských oblastí, aj tento rok  sa uskutoční stretnutie vidieckych lekárov z celej Európy, ktoré každoročne organizuje spoločnosť vidieckych lekárov EURIPA.

12 Th EURIPA RURAL HEALTH FORUM sa bude konať v dňoch od 19. do 21. októbra 2023 v Călimănești-Căciulata v Rumunsku.

Hlavnou témou konferencie bude : Rural Family Medicine – looking to the future (Vidiecke rodinné lekárstvo – pohľad do budúcnosti)

Registrovať sa môžete na adrese:  https://forum.euripa.org/   , nájdete tam aj všetky potrebné informácie o konaní podujatia.  Je možné prihlásiť  poster  alebo prednášku. Abstrakty je možné posielať  do 14. 8. 2023.

EURIPA Rural health Forum sa koná tohto roku už po dvanásty krát. Zúčastňujú sa na ňom lekári z vidieka, ale aj z miest, ktorých zaujíma problematika práce v odľahlejších oblastiach, kde nie sú k dispozícii všetky vyšetrovacie zložky  a dostupnosť špecialistov, či iných zdravotníckych služieb je vzdialená. Euripa podporuje aj mladých lekárov a dáva im príležitosti uplatniť sa formou spolupráce na medzinárodnej úrovni. Je to jedinečná možnosť stretnúť sa s lekármi z iných krajín a vymeniť si svoje skúsenosti prostredníctvom prednášok a  workshopov. Takmer vždy je aj možnosť navštíviť miestne ambulancie a oboznámiť sa s ich bežným chodom.  Pre mňa bola účasť na každej takejto konferencii veľkým zážitkom a odbornou skúsenosťou.

Pre ďalšie informácie ma kontaktujte na : bbl@post.sk (pre tých čo majú záujem, ďalšie info na našej výročnej konferencii v Starom Smokovci vo workshope “Social prescribing” ,alebo sociálna aktivita na predpis, v pozadí EURIPY)

MUDr. Beáta Blahová, PhD.
Člen International Advisory Board of EURIPA

V piatok 19. mája sa konal už 5. ročník podujatia Krokovačka pod záštitou Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva (SSVPL). Podujatie sa konalo presne v Svetový deň rodinných lekárov, ktorý sa lekári rozhodli osláviť svoj sviatok práve pohybom a vzdelávaním o zdravom životnom štýle. Viac ako 400 ľudí sa stretlo na bratislavskej Kuchajde a symbolicky kráčali okolo jazera spoločne s lekármi.

Podujatie sa nieslo v znamení zdravého pohybu

Podujatie otvoril prezident SSVPL Peter Makara a privítal účastníkov, ktorí si prišli zakráčať. Prišli všetky vekové kategórie, pričom najstaršou účastníčkou bola pani Milada, ktorá má 89 rokov. Účastníci boli najmä z Bratislavy a vekový priemer bol 61 rokov. Vďaka partnerom podujatia si mohli všetci prítomní vyskúšať golf ako jeden z najzdravších športov, objaviť čaro Nordic walking-u a naučiť sa jeho techniku, či rozhýbať boky na mix rozličných rytmov a fitnes prvkov pri cvičení Salsation. Účastníci mali možnosť absolvovať rôzne merania, výživové poradenstvo a poradenstvo v rámci prevencie. Najmenší návštevníci Krokovačky sa zabavili v detskom kútiku, ale aj pri zážitkovom cvičení. Po spoločnej rozcvičke sa o 17:00 všetci spoločne vybrali kráčať okolo Kuchajdy. Lekári na čele sprievodu niesli balóny s heslami, ktoré hlásali prevenciu a dôvody, prečo je kráčanie dobré pre zdravie. Kráčalo sa „Za zdravé srdce“, „Za duševné zdravie“, „Za zdravé pľúca“, „Za silnú imunitu“ a oveľa viac.

Uviedli sme do života noviny „Rady lekára“

Počas Krokovačky lekári „pokrstili“ ich nové noviny s názvom „Rady lekára“, ktoré budú slúžiť ako overený zdroj informácií pre pacientov ohľadom prevencie, diagnóz a zdravého životného štýlu. Krst viedol moderátor Janko Šiller s prezidentom SSVPL Petrom Makarom – ten symbolicky prerezal jabĺčko, ktoré je symbolom zdravia a rozdal ho kolegom lekárom, ktorí s ním zdieľali pódium. „Krst“ lekári zavŕšili jedným spoločným drepom a popriali novinám všetko najlepšie do života.

Kráčalo sa vo viacerých kútoch Slovenska

Krokovačka je celoslovenské podujatie a nekráčalo sa len v Bratislave. V Moldave nad Bodvou myšlienku Krokovačky podporila všeobecná lekárka Erika Csachová a v Terni sa so svojimi pacientmi na túru vybral lekár Ľubomír Molčan. „Je to najlepšia prevencia, nič lepšie neexistuje. Je to trošku aj vyjdenie zo svojej komfortnej zóny. A robíme to pre seba,“ povedal o pohybe pán lekár, ktorý pre svojich pacientov pripravil 8 kilometrovú túru v lese. Ani tu nechýbali všetky ročníky a skvelá nálada.

Ako vlastne vznikla Krokovačka?

Myšlienka podujatia, na ktorom by sa všeobecní lekári stretli a spolu si zakráčali, vznikla v júni 2019, keď SSVPL hostila event pre 2 300 lekárov z celého sveta. Súčasťou eventu bol aj workshop WONCA WALKING s Matejom Tóthom, ktorý mal veľký úspech. Ďalší rok dostalo podujatie názov Krokovačka a začala tak pekná tradícia kráčania pre zdravie a zároveň aj oslavy Svetového dňa rodinných lekárov. Ten vyhlásila Svetová organizácia všeobecných praktických/rodinných lekárov (WONCA) už v roku 2010 s cieľom zdôrazniť význam a prínos rodinných lekárov a oceniť ich ústrednú úlohu pri poskytovaní osobnej, komplexnej a nepretržitej zdravotnej starostlivosti pacientom. Práve počas Krokovačky ľudia dostali možnosť vzdať úctu všeobecným lekárom, ktorí sú „prvými dôstojníkmi“ v starostlivosti o zdravie.  Krokovačku však na nejaký čas prerušil covid a stretnutie s pacientmi mimo ambulancie nebolo možné. Aj napriek tomu si lekári v roku 2021 odkráčali aspoň symbolických 2 021 krokov v Sade Janka Kráľa v Bratislave a v parku v Košiciach. Minulý rok sa Krokovačka konala bez obmedzení a lekári si ju užili spoločne s pacientmi kráčaním okolo Kuchajdy, tak ako tomu bolo aj tento rok.

Po vydarenom 5. ročníku Krokovačky sa už dnes tešíme na ďalšie rok. Veríme, že sa milá tradícia stretávania pacientov s lekármi v príjemnom neformálnom prostredí mimo ambulancie zachová a aj naďalej a spoločne oslávime ich prácu práve tým, čo je pre zdravie najdôležitejšie – pohybom.

Vakcíny patria medzi najväčšie pokroky v oblasti globálneho zdravia a rozvoja. V týždni do 24.4 do 30.4 sme si pripomenuli Svetový týždeň očkovania.

V rámci Svetového imunizačného týždňa spustil UNICEF kampaň, ktorej cieľom je informovať verejnosť o význame očkovania a jeho prínosoch pre zdravie a životy obyvateľov. Na kampani sa podieľajú UNICEF, Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a odborné lekárske spoločnosti.

Keďže niektoré zo život ohrozujúcich chorôb už nie sú v našej spoločnosti veľmi rozšírené, niektorí ľudia zabudli na ich ničivé účinky a povahu. Niektorí sa obávajú vedľajších účinkov vakcín, iní o nich nemajú dostatok informácií.

Hoci sa o očkovaní hovorí predovšetkým v súvislosti s detskou populáciou, MUDr. Adriana Šimková, hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo, upozorňuje aj na očkova¬nie dospelých. „Prevencia očkovaním je jedným zo základných pilierov všeobecného lekárstva. Leká¬ri a sestry očkujú najmä starších pacientov so závažnými chronickými, metabolickými, onkologickými alebo inými ochoreniami, ktoré oslabujú imunitný systém. U nich môže každá infekcia zhoršiť základné ochorenie a ohroziť ich život.“

Svetový týždeň očkovania pripomína a vyzýva na kolektívnu ochranu ľudí pred chorobami, ktoré sa dajú eliminovať vďaka očkovaniu. Očkovanie je významným – život zachraňujúcim prvkom v prevencii.

Podrobné informácie o očkovaniach nájdete na stránkach www.sprievodcaockovanim.sk, www.amedi.sk, www.uvzsr.sk, www.healthgov.sk, www.amedi.sk a www.ockovaniechrani.sk.

MUDr. Adriana Šimková, hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecné lekárstvo otvorila včera 13. apríla 2023 dvere svojej ambulancie v Pezinku zástupcom Mladých praktikov. Na neformálnom stretnutí sa diskutovalo o modernom manažmente fungovania ambulancií, o nadštandardnom prístrojovom vybavení, o postupoch uľahčujúcich komunikáciu s pacientmi, ale aj rozširovaní kompetencií sestier v ambulanciách, ktoré dokážu nielen zjednodušiť fungovanie ambulancie, ale aj cestu pacienta v systéme zdravotnej starostlivosti.

Mladých praktikov zastupovala ich predsedníčka MUDr. Katarína Kováčová zo Šale a stretnutia sa zúčastnili MUDr. Ema Míznerová z Bratislavy, MUDr. Iveta Kramárová zo Serede a MUDr. Dominika Šafárová z Pezinka. Návštevu zhodnotili ako veľmi obohacujúcu a inšpiratívnu pre ich ďalšiu prax.

MUDr. Adriana Šimková po stretnutí skonštatovala, že mladí všeobecní lekári sú pre všeobecné lekárstvo veľká nádej a v pripravovanej reforme ambulantnej praxe sú práve oni svojim otvoreným a progresívnym prístupom k inováciám v ambulanciách praktických lekárov nositeľmi zmeny, ktoré všeobecné lekárstvo na Slovensku potrebuje.

Svetový deň rodinných lekárov (WFDD), ktorý je každý rok 19. mája, je významnou príležitosťou na zdôraznenie životnej úlohy a prínosu rodinných lekárov a tímov primárnej starostlivosti, v systémoch zdravotnej starostlivosti na celom svete. Od svojho vyhlásenia WONCA v roku 2010 sa WFDD stal každoročnou oslavou, ktorá oceňuje ústrednú úlohu rodinných lekárov pri poskytovaní osobnej, komplexnej a nepretržitej zdravotnej starostlivosti pacientom.

Tento deň je vynikajúcou príležitosťou oceniť pokrok dosiahnutý v rodinnom lekárstve a výnimočný prínos tímov primárnej starostlivosti na celom svete.

V piatok 19. mája si uctime a oceňme neúnavné úsilie rodinných lekárov a tímov primárnej starostlivosti pri zlepšovaní výsledkov zdravotnej starostlivosti a vytváraní zdravších komunít na celom svete.

Teraz s nadšením oznamujeme tohtoročnú tému. RODINNÍ LEKÁRI SÚ SRDCE ZDRAVOTNÍCTVA

Rodinní lekári: Srdce zdravotnej starostlivosti

Rodinní lekári sú často vnímaní ako srdce zdravotnej starostlivosti z niekoľkých dôvodov:

Dlhodobý vzťah: Rodinní lekári sú zvyčajne prvým kontaktným miestom pre pacientov, ktorí hľadajú lekársku starostlivosť. Pacientom poskytujú nepretržitú a komplexnú starostlivosť počas celého života, budujú si s nimi dlhodobé vzťahy. To im umožňuje porozumieť anamnéze, životnému štýlu a sociálnym okolnostiam svojich pacientov a ponúkať personalizovanú starostlivosť a podporu.

Holistický prístup: Rodinní lekári majú holistický prístup k zdravotnej starostlivosti, pričom zohľadňujú nielen fyzické zdravie pacienta, ale aj jeho emocionálnu, sociálnu a psychickú pohodu. Zameriavajú sa na preventívnu starostlivosť, skríning a včasnú detekciu chorôb, aby pomohli pacientom udržať si dobré zdravie a predchádzať chronickým ochoreniam.

Koordinácia starostlivosti: Rodinní lekári slúžia ako centrálny bod koordinácie pre potreby pacientov v oblasti zdravotnej starostlivosti. Spolupracujú s inými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ako sú špecialisti a nemocnice, aby zabezpečili, že pacienti dostanú najlepšiu možnú starostlivosť a zabránia duplicite služieb.

Advokácia a vzdelávanie: Rodinní lekári sú zástancami svojich pacientov, pomáhajú im orientovať sa v systéme zdravotnej starostlivosti a získať prístup k zdrojom, ktoré potrebujú. Tiež vzdelávajú pacientov o ich zdraví, vrátane toho, ako zvládať chronické stavy, rozhodovať sa o zdravom životnom štýle a predchádzať chorobám.

Rodinní lekári zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore zdravia a pohody jednotlivcov a komunít. Ich obetavosť, súcit a odborné znalosti z nich robia srdce zdravotnej starostlivosti a dôveryhodný zdroj podpory pre pacientov a rodiny.