Z iniciatívy Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva sa dňa 27.2.2024 uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov spoločnosti s ministerkou zdravotníctva Slovenskej republiky JUDr. Zuzanou Dolinkovou.

Účastníkmi stretnutia boli prezident SSVPL MUDr. Peter Makara, MPH, viceprezident SSVPL MUDr. Peter Lipovský a predsedníčka Mladých praktikov MUDr. Katarína Kováčová, MHP. Zo strany Ministerstva zdravotníctva SR sa k pani ministerke pripojili aj štátny tajomník Ing. Michal Štofko, PhD. a riaditeľka Sekcie vzdelávania a riadenia ľudských zdrojov v zdravotníctve MZ SR prof. PhDr. Mgr. Monika Jankechová PhD.

Zástupcovia SSVPL informovali ministerku zdravotníctva o aktivitách spoločnosti a nastolili dôležité otázky financovania. Diskutovali aj o predgraduálnom a postgraduálnom vzdelávaní všeobecných lekárov i príprave mladých praktikov na prax. Upozornili, že s ohľadom na zvyšujúce sa mzdy sestier a lekárov v nemocniciach stráca všeobecné lekárstvo konkurencieschopnosť. Opäť poukázali na skutočnosť, že všeobecní lekári pre dospelých tvoria základ zdravotníctva a nemalo by sa nich zabúdať.

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva nadviazala na dobré pracovné vzťahy s Ministerstvom zdravotníctva SR a hoci sa hovorilo o náročných témach diskusia sa niesla v konštruktívnom a pozitívnom duchu.

WONCA World v Sydney ponúkala bohatý výber paralelne prebiehajúcich workshopov. Tematika, ktorej sa u nás vo všeobecnom lekárstve venujeme minimálne, je sexuálne zdravie gayov a LGBT komunity (LGBT je (pôvodne anglická) skratka, ktorá primárne znamená „lesbický, gejský, bisexuálny a transrodový“ (angl. lesbian, gay, bisexual, and transgender), ale ojedinele sa používa aj ako prídavné meno, teda vo význame „lesbická, gejská, bisexuálna a transrodová osoba/osoby“ ZDROJ Wikipedia: https://sk.wikipedia.org/wiki/LGBT)

Workshop ponúkal zaujímavé informácie z problematiky sexuálneho a mentálneho zdravia gayov. V úvodnej diskusii lekári z rôznych krajín sveta prezentovali situáciu zdravia gayov v jednotlivých krajinách a prístup k službám týkajúcich sa sexuálneho zdravia a HIV testovania v populácii. Zaujímavo boli odprezentované štatistiky a situácie (spoločensky a legislatívne) s LGBT komunitou v Japonsku, Hongkongu, Brazílii.

HIV infekcia, keď N = N (nedetekovateľný rovná sa neprenosný)

Revolučné dôkazy podložené štyrmi vedeckými štúdiami (HPTN052, PARTNER (PARTNER 1 a PARTNER 2) a Opposite Attract štúdia): HIV vírus je prítomný, ale neprenosný na partnera. Dobré správy pre pacientov: HIV pozitívny pacient, ktorý užíva denne antiretrovirálnu liečbu a dosiahne a udrží si nedetekovateľnú vírusovú nálož, neprenesie vírus pri sexuálnom styku na HIV negatívneho partnera. Dve po sebe idúce nedetegovateľné vírusové zaťaženie (výsledky testov oddelené časovo najmenej štyrmi týždňami alebo viac ) a viac konzervatívnejšie – celé 6-mesačné obdobie, počas ktorých všetky výsledky testov vírusovej záťaže nie sú detekovateľné.

Zaujímavosť: v Austrálii 98 % pacientov na HIV liečbe má nedetekovateľnú vírusovú nálož (menej ako 200 kópií vírusu na ml krvi).

Mentálne zdravie LGBT komunity

Je dokázaný vysoký podiel depresií a úzkostných stavov. Počet pokusov o samovraždu medzi gay/bisexuálmi je 6x vyšší ako u heterosexuálnych mužov. Nikotinizmus, abúzus alkoholu a chemsex (Chemsex je označenie pre praktiky spájajúce drogy so sexom, teda užívanie drog s cieľom spríjemnenia sexuálnych aktivít. Ide o fenomén druhej dekády 21. storočia, nejde ani tak o drogy spájané s tanečnou scénou, ako skôr o drogy nové: GHB a mefedrón, ale tiež ketamín, MDMA, pervitín, amfetamíny alebo poppers. ZDROJ: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chemsex). Dostupnosť zdravotnej starostlivosti je nižšia: 80 % pacientov sa necíti komfortne rozoberať svoje sexuálne problémy so svojím lekárom, všeobecní lekári sú nedostatočne edukovaní a trénovaní v oblasti LGBT komunity. Pacienti s homosexuálnou orientáciou majú vyšší level psychosociálneho stresu ako heterosexuáli na základe skúseností so sociálnym vyčlenením, stigmou, diskrimináciou a zneužívaním. Majú vyšší výskyt depresií, úzkostných stavov a sebapoškodzovania, porúch príjmu potravy samovražedných myšlienok a pokusov. Mnohí sa nepodrobujú lekárskemu vyšetreniu a HIV testovaniu zo strachu pred stigmatizáciou a homofóbiou.

Alarmujúce čísla: 64 % homoseuxuálov má suicidálne myšlienky a približne 22 % sa pokúsilo o samovraždu počas svojho života. 32 % homosexuálnych/bisexuálnych mužov vo veku 16 a viac rokov spĺňalo aspoň jedno kritérium na diagnózu úzkostnej poruchy. 40 % homosexuálnej populácie užilo za posledných 12 mesiacov nelegálnu drogu v porovnaní so 16 % všeobecnej populácie.

Odporučené vakcinácie

HPV (ľudský papilomavírus): Gardasil 9 – prevencia výskytu anogenitálnych bradavíc a redukuje riziko vzniku análnych intraepiteliálnych neoplázií.

Hepatitída B, hepatitída A

Výzva pre naše ambulancie a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

 • väčšie vzdelávanie a odborná príprava pre prácu s LGBT komunitou a špecifickou problematikou
 • vytvoriť celoštátne konzistentný balík školení pre zdravotníckych pracovníkov/praktických lekárov pre kultúrne vhodnú zdravotnú starostlivosť
 • vzdelanie by sa malo začať na lekárskej fakulte

Viac info: WONCA special interest group : LGBTQ Health


 • Problematikou sexuálneho a mentálneho zdravia LGBTQ komunity sa v našich ambulanciách zaoberáme zriedka. Ľudia z tejto komunity sú však v rámci zdravia  konfrontovaní so špeciálnymi rizikami. Často sú im vystavení práve pre nedostatok informácií od odborníkov a preto, že sa o nich boja otvorene hovoriť aj na pôde primárneho kontaktu.
 • 11. októbra si pripomíname svetový deň coming outu. Coming out je jedným z najodvážnejších činov, ktorý každý LGBTQ človek urobí.
 • Pomôžte aj vy vytvoriť pocit bezpečia a podpory LGBTQ ľudí. Staňte sa LGBTQ friendly ambulanciou – napríklad vyvesením obrázku v ambulancii alebo v čakárni v symboloch dúhových farieb, letáku na danú tému, ale aj  psychickou podporou na ceste ich coming outu. Ste tí, na ktorých nám tiež záleží.
 • Téme sexuálne zdravie LGBTQ komunity a HIV na Slovensku sa budeme venovať na 5. dni Mladých praktikov v dňoch 26. 4. – 27. 4. 2024 na Donovaloch.

MUDr. Adrianu Šimkovú poznajú mnohí z vás. Niekto osobne. Ako zanietenú a kreatívnu prednášajúcu či moderátorku vzdelávacích a odborných podujatí. Špecialisti si ju radi prizývajú na svoje podujatia alebo k spracovaniu rôznych podkladov k vzájomnej spolupráci, lebo vnímajú, že im rozumie a oni rozumejú jej.

V Pezinku, kde má ambulanciu, je známa ako výborná lekárka. V Bratislavskom kraji ju poznajú ako „autorku“/dušu najväčšieho očkovacieho centra, lekárku s ochranným štítom v dome seniorov počas pandémie, ale najmä ako lekárku v teréne na mnohých edukačných podujatiach. Istým vrcholom pre mnohých bola jej propagácia všeobecného lekárstva na Pohode v roku 2023, kde priamo v teréne – pohoďáckej ambulancii, propagovala zdravý životný štýl a edukovala o zdraví.

Pre mladých lekárov je inšpiráciou, aké je všeobecný lekár krásne povolanie. Pre starších je skvelou diskutérkou na odborné témy. Posúvačka noviniek, systémov v manažmente diagnóz.

Mnohí z vás poznáte MUDr. Adrianu Šimkovú sprostredkovane. Cez množstvo štandardov – odborných usmernení a diagnostických a terapeutických postupov. Sama Adriana Šimková za jedno z najväčších ocenení svojej práce považuje, keď na fotografii 94-ročného kolegu videla odborný štandard, ktorý pripravila. Ako povedala: „Som nesmierne šťastná, že moja práca má zmysel a pomáham poskytovať informácie a postupy všetkým lekárom. Aj tým skôr narodeným. A keď to používajú, asi to je dobre napísané a rozumejú tomu.“

Ostatné štyri roky pôsobila MUDr. Adriana Šimková ako hlavná odborníčka pre všeobecné lekárstvo pri ministerstve zdravotníctva. Nominovali sme ju my – SSVPL, bola naše skvelé prepojenie potrieb našej práce s našou inštitúciou. Vysoko profesionálna a zároveň ľudská stála po boku rôznych ministrov na tlačových konferenciách, sedela za jedným stolom s prezidentkou, aby spoločne pomáhali v ťažkých časoch pandémie.

Sedela s nami za stolom vo výbore, ale i mimo neho, aby neustále dávala kredit našej odbornosti a bola hnacím motorom, že riešenia treba realizovať, nielen o nich rozprávať.

Doktorka Adriana Šimková miluje medicínu, vedu, neustále sa chce vzdelávať, stále nasávať nové a nové vedomosti a hlavne ich používať v praxi a posúvať všeobecné zdravotníctvo spolu s inými špecializáciami ďalej. Aj ako interný lekár chce stále viac prepájať špecializácie a všeobecné lekárstvo.

A práve táto láska posúvať sa ešte viac odborne ako lekárka po štyroch rokoch jej pôsobenia v pozícii hlavnej odborníčky dostala prioritu a odovzdáva pomyselný kolík hlavného odborníka pre všeobecné lekárstvo niekomu ďalšiemu. Veríme, že vyjde opäť z radov SSVPL.

Do rúk všeobecných lekárov sa dostáva užitočná brožúra s názvom Osteopénia (znížená kostná hustota) a jej manažment v ambulancii primárneho kontaktu, ktorú v spolupráci so špecialistami zostavila MUDr. Adriana Šimková, PhD.  

V zmysle štandardného diagnostického a terapeutického postupu „Osteoporóza“,   schváleného v júli 2022, ktorý vypracovala odborná pracovná skupina pre endokrinológiu, môže osteodenzitometrické vyšetrenie indikovať po splnení indikačných kritérií lekár bez ohľadu na jeho špecializáciu. Zdravotné poisťovne hradia po splnení indikačných kritérií výkon osteodenzitometrického vyšetrenia poskytnutý u zmluvných poskytovateľov aj na základe výmenného lístka od všeobecného lekára.

Prevalencia osteopénie je vyššia ako prevalencia osteoporózy vo všetkých vekových kategóriách. Viac ako 90 % žien a viac ako 55 % mužov (80- až 84-ročných) má osteoporózu alebo osteopéniu. Počet pacientov s rizikom zlomenín je oveľa vyšší ako počet pacientov s osteoporózou.

Dôvodmi sú nerovnomerný úbytok kostnej hmoty, rýchlejšie odbúravanie trabekulárnej ako kortikálnej kosti po menopauze a výsledok denzitometrie môže byť nadhodnotený osteoproduktívnymi zmenami, napríklad v dôsledku hojacich sa procesov (osteofyty, zhojené fraktúry, kalcifikáty a pod.).

Indikáciu odosielania pacienta na denzitometrické vyšetrenie definuje štandard osteoporózy, ktorý jasne hovorí, kedy majú byť pacienti odosielaní už aj z ambulancie všeobecného lekára na denzitometrické vyšetrenie. „Tento postup by sa mal stať štandardnou otázkou pri preventívnych prehliadkach. Keď vidíme, že pacient má určitý vek a rizikové faktory, je potrebné odoslať ho na denzitometrické vyšetrenie, ak spĺňa niektorý z bodov indikačných kritérií. V brožúre všeobecní lekári nájdu aj nástroj na hodnotenie rizika FRAX – individuálne vyhodnotenie 10-ročného rizika fraktúry,“ uviedla na prednáške pri predstavovaní novej knižnej pomôcky pre všeobecných lekárov na 44. výročnej konferencii SSVPL MUDr. Adriana Šimková.

Brožúra Osteopénia (znížená kostná hustota) a jej manažment v ambulancii primárneho kontaktu ponúka všeobecným lekárom základné informácie o osteopénii, zoznam potrebných laboratórnych vyšetrení v rámci základných vyšetrení aj v rámci diferenciálnej diagnostiky, ak sa uvažuje o sekundárnej príčine poklesu kostnej hustoty, informácie o frekvencii laboratórnych a zobrazovacích vyšetrení, ale aj možnosti nefarmakologického a farmakologického prístupu.

Predsedníčka Sekcie ambulantných ortopédov, o. z., MUDr. Mgr. Andrea Svrčková uvítala pri riešení tejto problematiky širšie možnosti spolupráce so všeobecnými lekármi a informovala, že sekcia pripravuje pre všetkých všeobecných lekárov, ktorých táto téma zaujíma, ďalšie workshopy.

„Ja sa veľmi teším, že prišla možnosť rozvinúť našu spoločnú prácu. V roku 2019 sme založili Sekciu ambulantných ortopédov, ktorá patrí k Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti, a cítili sme potrebu komunikovať s kolegami, pretože niektoré veci sa nedajú vyriešiť systémovo v celej krajine, ale v rámci našej priamej komunikácie v komunitách, v regiónoch. Takže som rada, že takáto spolupráca vznikla, a že máme hotové už rôzne spoločné projekty, kde je vidieť aj výsledky.“

MUDr. Adriana Šimková skonštatovala, že brožúrka o osteopénii v ambulancii všeobecného lekára je výsledkom medziodborovej spolupráce a vyjadrila poďakovanie všetkým odborným spoločnostiam, ktoré stáli za podporou všeobecných lekárov v možnostiach indikácie denzitometrického vyšetrenia už v ambulanciách primárneho kontaktu. „Jediné, kde nastal problém, bolo, ako ďalej pokračovať s pacientom, keď denzitometrické vyšetrenie potvrdí osteopéniu. Bol to problém, pretože to nie je diagnóza v MKCH 10, a teda nie je jasne zadefinovaná. Preto sme tu spoločne, aby sme zadefinovali pravidlá jednoducho a stručne. A aj to, ako budeme postupovať u pacienta s osteopéniou, keď pacient ostáva u nás a keď ho dávame do rúk špecialistom, a aj kedy môže od špecialistu opäť prejsť do rúk všeobecného lekára.“

Brožúra: Osteopénia a jej manažment v ambulancii primárneho kontaktu

„Budeme veľmi radi, ak sa táto nová diagnóza u všeobecných lekárov vžije, keď si ju zapamätajú, keď sa s ňou naučia žiť, pretože dennodenne budú mať pacientov, ktorým hrozí riziko patologických osteoporotických zlomenín, čo sú veľké rodinné tragédie. Takže budeme radi, keď si táto nová diagnóza nájde svojich respondentov, keď budú praktickí lekári posielať pacientov na denzitometrické vyšetrenia a budeme ich môcť spoločne manažovať,“ zdôraznila význam medziodborovej spolupráce MUDr. Mgr. Andrea Svrčková. A MUDr. Adriana Šimková za všeobecných lekárov doložila: „Aby bol pacient naozaj správne manažovaný, aby špecialisti dostali pacientov, ktorých majú dostať a nemali tam pacientov, ktorí majú byť v rukách všeobecných lekárov.“

Na Slovensku sa v roku 2022 v diabetologických ambulanciách liečilo viac ako 350-tisíc diabetikov a až 90 % z nich trpelo ochorením diabetes mellitus 2. typu – tzv. získanou cukrovkou.1 Neliečená alebo zle liečená cukrovka významne ohrozuje srdce a obličky. Aj preto je pri manažmente ochorenia diabetes mellitus dôležitá spolupráca špecialistov viacerých odborov.

Obličky patria medzi orgány, ktoré cukrovka tiež poškodzuje. Vysoká hladina cukru v krvi diabetika postupne ničí obličkové bunky a ich funkčnosť, čo vedie k nedostatočnej filtrácii krvi. Následky sa prejavia až postupne. Ak pacient neabsolvuje pravidelné kontroly, často si príznaky všimne až v neskoršom štádiu.

Diabetici majú vysoké riziko zlyhania obličiek. Podľa údajov z októbra 2023 väčšina dospelých pacientov v nefrologických ambulanciách trpí najmä diabetickou nefropatiou. Hlavný odborník MZ SR pre nefrológiu doc. MUDr. Martin Demeš hovorí: „Je to dominantná choroba u dospelých diabetikov. Ochorenie obličiek je aj dominantnou chorobou, ktorá plní dialyzačné centrá. V priebehu roka je liečených približne 4 300 dialyzovaných pacientov. To znamená, že 34 – 40 % dialyzovaných pacientov má poškodenie až zlyhanie obličiek z dôvodu diabetu.“2

Podľa vývojových trendov bude tento typ ochorenia v nefrologických ambulanciách narastať.

„Chronická choroba obličiek má progredujúci charakter – od začiatočného štádia až po terminálne štádium zlyhania obličiek. Na základe dvoch parametrov glomerulárnej filtrácie a albuminúrie – teda vylučovania bielkoviny do moču, vieme posúdiť poškodenie funkcie obličiek,“ uviedol hlavný odborník MZ SR pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy doc. MUDr. Zbynek Schroner.

Najúčinnejším spôsobom, ako mať o funkcii obličiek čo najlepší prehľad, je analýza moču a krvi zameraná na príznaky poškodenia obličiek. Na to slúžia podľa predsedníčky Slovenskej internistickej spoločnosti prof. MUDr. Ivice Lazúrovej vyšetrenia UACR (pomer albumínu a kreatitínu v moči) a eGFR (odhadovaná rýchlosť glomerulárnej filtrácie). „Aj súčasťou preventívnej prehliadky u všeobecného lekára je test na prítomnosť bielkoviny v moči,“ pripomenul predseda Slovenskej nefrologickej spoločnosti nefrológ doc. MUDr. Adrián Okša. „Albumín v moči znamená poškodenú funkciu obličiek, a to môže poukazovať na chronickú chorobu obličiek.“

doc. MUDr. Martin Demeš, PhD., MPH


Čo hovoria fakty o súvislosti medzi diabetom a chorobou obličiek?

 • Podľa Medzinárodnej federácie diabetu bolo v roku 2021 na svete asi 537 miliónov dospelých ľudí vo veku 20 – 79 rokov s diabetes mellitus.5
 • Z nich asi 190 miliónov malo popri diabete 2. typu súčasne chronickú chorobu obličiek.
 • Teda až 35 % diabetikov trpí súčasne chorobou obličiek.
 • Každý tretí diabetik teda trpí súčasne aj chronickou chorobou obličiek.6
 • Diabetici majú 3 – 4-krát častejšie chronickú chorobu obličiek než bežná populácia.
 • Diabetes je najčastejšia príčina zlyhania obličiek a začatia dialýzy (teda liečby umelou obličkou) alebo transplantácie obličiek.2

Poškodenie obličiek sa po čase prejaví aj v krvnom obehu. Poukazuje naň hladina kreatinínu a urey. Ak sa zvýšia, znamená to, že obličky nedokážu dobre odvádzať odpadové látky z tela. Narušenie funkcie obličiek spôsobuje aj narušenie hladiny minerálov v krvi s rizikom arytmií srdca. Ruka v ruke s poškodením obličiek ide aj anémia. Príčinou je narušená tvorba erytropoetínu, ktorý podporuje vznik červených krviniek. Prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti doc. MUDr. Eva Gonçalvesová uviedla, že ľudia s cukrovkou a chronickou chorobou obličiek najčastejšie zomierajú práve na ochorenia srdca a ciev, ktoré najviac zhoršujú ich zdravotný stav. „Čím viac sú obličky diabetika poškodené, tým dramatickejšie narastá množstvo kardiovaskulárnych príhod a úmrtí na ne.“

doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc., FESC, FHFA

Oba základné parametre prítomnosti chronickej choroby obličiek – zvýšená albuminúria a znížená glomerulárna filtrácia, ktoré charakterizujú akékoľvek ochorenie či poruchu funkcie obličiek, sú súčasne rizikovými faktormi pre kardiovaskulárne ochorenia. „Ľudia, ktorí majú cukrovku a súčasne chronickú chorobu obličiek, sú chorí na tieto choroby. Ale to, čo najzásadnejším spôsobom mení ich zdravotný stav, a to, na čo zomierajú, sú ochorenia srdca a ciev. Každý piaty pacient, ktorý má cukrovku aj chronickú chorobu obličiek, do desiatich rokov zomrie. Je extrémne dôležité tieto ochorenia včas rozpoznať, kontrolovať a dôsledne liečiť, pretože tým predídeme kardiovaskulárnym príhodám a kardiovaskulárnym úmrtiam.“


Čo hovoria fakty o súvislosti medzi diabetom a chorobou obličiek a súčasne kardiovaskulárnym rizikom?  

 Čim viac sú poškodené obličky, tým dramatickejším spôsobom narastá množstvo kardiovaskulárnych príhod.4,6

 Koľko percent ľudí zomrie za desať rokov?

Pacient len s DM2 – pravdepodobnosť KV mortality 6,7 %

Pacient len s CKD – pravdepodobnosť KV mortality 9,9 %

Pacient s DM2 a CKD – pravdepodobnosť KV mortality 19,6 % – každý piaty človek do desiatich rokov zomiera na kardiovaskulárnu príhodu4

2x vyššie riziko infarktu myokardu

5x vyššie riziko srdcového zlyhávania


Včasná diagnostika problémov s obličkami u pacientov s diabetom je alfou a omegou účinnej liečby. Odhaliť prítomnosť príznakov chronickej choroby obličiek môže aj preventívna prehliadka u všeobecného lekára, treba ju absolvovať raz za dva roky. Diabetológ robí u diabetologických pacientov skríning poškodenia obličiek v prípade ich zachytenej patológie minimálne raz do roka.

doc. MUDr. Adrián Okša, CSc.

Chronická choroba obličiek je nevyliečiteľné ochorenie, ale pri správnom manažmente pacienta s diabetes mellitus vedia lekári jeho vývoj a progresiu spomaliť.

 

Referencie:

 1. https://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy/Diabetologia/Pages/default.aspx2.https://nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy/Nefrologia/Pages/default.aspx
 2. ISN-KDIGO Early CKD Screening. 2022. https://www.theisn.org/initiatives/ckd-early-screening-intervention/#Quick-Guide-and-Infographics (accessed Mar 2023)
 3. Afkarian M, et al.J Am Soc Nephrol. 2013 Feb;24(2):302-8. doi: 10.1681/ASN.2012070718. Epub 2013 Jan 29.
 4. International Diabetes Federation. 2021. 10th Edition. https://diabetesatlas.org/en/ [accessed 11 May 2022];
 5. Wu B, et al.BMJ Open Diabetes Res Care. 2016 Apr 11;4(1):e000154. doi: 10.1136/bmjdrc-2015-000154. eCollection 2016.

„Rovnosť“ – rovnosť príležitostí v oblasti zdravia a aj zdravotníctva. Rovnosť pre pacientov, pre ľudí rôznych národnosti, rás a socioekonomických skupín a aj rovnosť medzi lekármi. Rovnaké príležitosti pre všetkých a rovnaký prístup ku zdravotnej starostlivosti. Aj to bolo jedným z hlavných posolstiev  tohoročnej svetovej konferencie WONCA 2023.

V dňoch 26. – 29. októbra sa uskutočnila svetová konferencia WONCA WORLD 2023 v Sydney, ktorá hostila stovky lekárov z celého sveta. Ponúkla im dynamický program plný akreditovaných aktivít. Nechýbali na nej ani zástupcovia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva – SSVPL.    

„Lekárska prax je umenie, nie remeslo, nie podnikanie, ale povolanie, ktoré bude vaše srdce vykonávať rovnako ako vaša hlava.“ Touto myšlienkou otvorila konferenciu prezidentka Wonca World prof. Anna Stavdal.

V roku osláv 50. výročia sa WONCA opäť vrátila do Austrálie, kde vznikla. Lekári z celého sveta zaplnili 26. októbra v Sydney divadlo Darling Harbour na otváracom ceremoniáli s pôsobivým uvítacím programom a tradičnou hudbou Aborigénov, pôvodných obyvateľov Austrálie, ktorý sa stal oslavou všetkého, čo sa už na pôde všeobecného lekárstva vo svete podarilo, ale aj toho, čo ešte len príde. Svetová konferencia spojila rodinných, praktických lekárov aj špecialistov primárnej zdravotnej starostlivosti z celého sveta na najväčšom globálnom stretnutí odborníkov v oblasti primárnej starostlivosti. Aj keď boli lekári prvého kontaktu zo všetkých kútov sveta, spájal ich spoločný cieľ – udržanie zdravých komunít na medzinárodnej úrovni.

Na otváracom ceremoniáli privítali zástupcov jednotlivých krajín, vrátane Slovenska, prezidentka hostiteľského organizačného výboru a bývalá predsedníčka RACGP, prof. Karen Price a súčasná prezidentka RACGP Dr. Nicole Higgins.

Na WONCA WORLD 2023 v Sydney sa zúčastnilo 4 550 lekárov a 850 z nich aktívne prezentovalo svoju prácu. Medzi nimi aj zástupcovia SSVPL, ktorí reprezentovali  slovenské všeobecné lekárstvo. Slovensko sa tak ocitlo v prestížnej spoločnosti spíkrov z celého sveta.

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva mala tento rok na WONCA WORLD 2023 v Sydney v doterajšej histórii nielen najpočetnejšie zastúpenie, ale aj najvyšší počet aktívnych účastníkov. Jej členovia úspešne prezentovali svoje práce formou ePosterov, aj formou prednášok.

Pred samotnou konferenciou na zasadnutí Svetového výboru WONCA v Sydney reprezentovali slovenské všeobecné lekárstvo MUDr. Michaela Macháčová a MUDr. Jana Bendová. Za novú prezidentku WONCA World bola na zasadnutí zvolená Dr. Viviana Martinez Bianchi.

Ako odborná spoločnosť združujúca najviac všeobecných lekárov na Slovensku sme hrdí, že o znalosti z primárnej praxe sa s kolegami z celého sveta podelili formou prednášok a posterov aj naši členovia. Na tomto celosvetovom podujatí všeobecných lekárov prispeli k vzdelávaniu kolegov z celého sveta príspevkami z vlastnej praxe všeobecného lekára. MUDr. Jana Bendová témou Misia vyberaj rozumne medzi slovenskými praktickými lekármi; MUDr. Beáta Blahová témou Efektívnosť skríningu kolorektálneho karcinómu v ambulancii všeobecného lekára; kolorektálnej rakoviny v ambulancii všeobecného lekára; MUDr. Katarína Dostálová, PHD, MPH témami Komunitné aktivity umožňujú primárnu prevenciu aj počas pandémie; Sú študenti a učitelia slovenskej zdravotnej univerzity motivovaní k fyzickým aktivitám?; Ochorenie periférnych tepien – skríningová výzva;

MUDr. Katarína Kováčová príspevkami na témy Vzácna príčina sekundárnej hypertenzie: Sonografia brucha mení diagnostické možnosti praktického lekára v ambulancii; Krokovačka – zakráčaj si so svojim lekárom – oslava Svetového dňa rodinných lekárov od roku 2019; MUDr. Ľudmila Resutíková sa venovala problematike Interaktívne ECG a MUDr. Peter Lipovský excelentne prednášal na tému Zvýšenie kompetencií všeobecného lekára – bližšie k pacientovi, efektívnejšie k systému zdravotnej starostlivosti.

„Na svetovom kongrese všeobecných praktických lekárov v Sydney som sa dnes ocitol v exkluzívnej spoločnosti odborníkov z celého sveta. Som veľmi rád, že som mohol ako viceprezident SSVPL prezentovať naše skúsenosti a veru nemáme sa za čo hanbiť! Všetci musíme na všetkých úrovniach pokračovať v naštartovaných reformách primárneho kontaktu. Zdravotné poisťovne si to veľmi dobre uvedomujú a už niekoľko rokov sústreďujú svoju pozornosť na viac prevencie a riešenie chronických pacientov všeobecnými praktickými lekármi. Verím, že aj nová nastupujúca vláda na čele s pani ministerkou Zuzanou Dolinkovou bude mať ako hlavnú prioritu nás, vašich všeobecných praktických lekárov,” konštatoval bezprostredne po svojej prednáške s hrdosťou MUDr. Peter Lipovský.

Lekári zo Slovenska na svetovej konferencii v Sydney prednášali, prezentovali, zúčastňovali sa prednášok, aj interaktívnych workshopov, diskutovali s kolegami z celého sveta – jednoducho hľadali inšpirácie na zlepšovanie ďalšej práce v slovenských ambulanciách. Na prekonferecnii, so samostatným programom určeným pre mladých lekárov nás za slovenských Mladých praktikov zastupovala MUDr. Katarína Kováčová.

Niektorí zo slovenských účastníkov získali ďalšie neoceniteľné skúsenosti pri návšteve ambulancií svojich austrálskych kolegov. MUDr. Katarína Kováčová navštívila nemocnicu, univerzitu či lekársku fakultu. MUDr. Beáta Blahová a MUDr. Ľudmila Resutíková navštívili zasa všeobecné praktické ambulancie v Sydney. „Austrálske všeobecné praktické ambulancie v Sydney, ktoré sme navštívili fungujú s recepciou, viacerými spoločnými zdravotnými sestrami pre viacerých lekárov. Majú charakter integrovaných centier s fyzioterapiou, akupunktúrou, psychoterapiou a malými laboratóriami na odbery, výtery, testy a ich spracovanie,“ popisuje svoje poznatky MUDr. Ľudmila Resutíková.

SSVPL, ktorá je za Slovensko jediným riadnym členom WONCA je hrdá, že má vo svojich radoch kompetentných lekárov, ktorí dokážu reprezentovať slovenské všeobecné lekárstvo na svetovej úrovni a vyjadruje im aj touto cestou úprimné poďakovanie. Veríme, že účastníci WONCA WORLD 2023 v Sydney zo Slovenska sa podelia o nové poznatky a skúsenosti z primárnej praxe z celého sveta so svojimi kolegami na našich ďalších odborných stretnutiach – napríklad na Dňoch Mladých praktikov alebo v našom časopise Všeobecný Praktik. Niektoré zaujímavé témy uverejníme aj na našej stránke www.ssvpl.sk

Nasledujúca svetová konferencia WONCA sa uskutoční 13.-15.9.2025 v Lisabone.

Rešpekt, pocta a veľká gratulácia pre slovenské všeobecné lekárstvo a našu spoločnosť SSVPL.

Náš viceprezident MUDr. Peter Lipovský vystúpil s prednáškou – Zvýšenie kompetencií všeobecného lekára – bližšie k pacientovi, efektívnejšie k systému zdravotnej starostlivosti na najväčšom medzinárodnom podujatí pre všeobecných lekárov – svetová konferencia WONCA 2023 v Sydney. Slovensko sa tak ocitlo v prestížnej spoločnosti spíkrov z celého sveta.

“Na svetovom kongrese všeobecných praktických lekárov v Sydney som sa dnes ocitol v exkluzívnej spoločnosti odborníkov z celého sveta. Som veľmi rád, že som mohol ako viceprezident SSVPL prezentovať naše skúsenosti a veru nemáme sa za čo hanbiť! Musíme všetci na všetkých úrovniach pokračovať v naštartovaných reformách primárneho kontaktu. Zdravotné poisťovne si to veľmi dobre uvedomujú a už niekoľko rokov sústreďujú svoju pozornosť na viac prevencie a riešenie chronických pacientov všeobecnými praktickými lekármi. Verím, že aj nová nastupujúca vláda na čele s pani ministerkou Zuzanou Dolinkovou bude mať ako hlavnú prioritu nás, vašich všeobecných praktických lekárov,” hovorí Peter Lipovský.

Prezentujúci:

A/Prof. MA TERESA TRICIA BAUTISTA, Filipíny
Dr. Paula Henry, Trinidad a Tobago
Dr. Kim Yu, USA
Prof. Michael Green, Kanada
A/Prof. Anup Samal, Nepál

Konferencia trvá od 26. do 29. októbra a bude hostiť stovky lekárov z celého sveta, ktorým ponúkne dynamický program plný akreditovaných aktivít.

Na WONCA 2023 nebudú chýbať ani naši praktickí lekári zo SSVPL. Nielen že sa budú môcť zúčastniť na zaujímavých prednáškach a workshopoch, sami prispejú k vzdelávaniu ostatných lekárov svojimi príspevkami:

 • MUDr. Jana Bendová – Misia vyberaj rozumne medzi slovenskými praktickými lekármi
 • MUDr. Beáta Blahová – Efektívnosť skríningov kolorektálnej rakoviny v ambulancii všeobecného lekára
 • MUDr. Katarína Dostálová – Komunitné aktivity umožňujú primárnu prevenciu aj počas pandémie; Sú študenti a učitelia slovenskej zdravotnej univerzity motivovaní k fyzickým aktivitám?; Ochorenie periférnych tepien – skíningová výzva
 • MUDr. Katarína Kováčová – Vzácna príčina sekundárnej hypertenzie: Sonografia brucha mení diagnostické možnosti praktického lekára v ambulanci; Krokovačka – zakráčaj si so svojim lekárom – oslava Svetového dňa rodinných lekárov od roku 2019
 • MUDr. Ludmila Resutíková – Interaktívne ECG
 • MUDr. Peter Lipovský – Zvýšenie kompetencií všeobecného lekára – bližšie k pacientovi, efektívnejšie k systému zdravotnej starostlivosti

SSVPL je za Slovensko jediným riadnym členom WONCA. Sme hrdí, že máme vo svojich radoch tak kompetentných lekárov, ktorí reprezentujú slovenské všeobecné lekárstvo na svetovej úrovni. Ďakujeme.

Slovenská spoločnosť všeobecného lekárstva dlhodobo a intenzívne podporuje upevňovanie medzinárodnej spolupráce, a k tomu patrí aj účasť jej členov na odborných konferenciách v zahraničí. Je potešujúce, že účastníci už nie sú len pasívnymi účastníkmi, aby prinášali nové poznatky z odboru na Slovensko, ale čoraz častejšie aktívne prezentujú úroveň a odbornosť slovenského všeobecného praktického lekárstva v ďalších krajinách. Vzájomná medzinárodná spolupráca je obohacujúca a prináša aj veľa podnetov na zlepšovanie našej práce a inšpirácie, ako ďalej rozvíjať náš odbor doma. V dňoch 7. – 10. júna 2023 sa v belgickom Bruseli konala 28. WONCA Europe Conference, ktorá zastrešuje všeobecných a rodinných lekárov aktuálne zo 43 krajín Európy, 6 networks a 8 pracovných skupín.

Účastníkmi týchto výnimočných stretnutí sa môžete stať aj vy, ak ste alebo sa stanete členom Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva, ktorá je riadnym členom WONCA. Podmienky členstva nájdete na: https://ssvpl.sk/clenstvo/.

Osobné odovzdávanie skúseností sa nedá nahradiť

WONCA v Bruseli bola po dlhom čase opäť jedným krásnym fórom, ktoré sme si, bohužiaľ, v posledných rokoch kvôli covidu nemohli vychutnať. Bolo vidieť to, že počas covidu sa dalo stretávať najmä virtuálne, ale ten fyzický kontakt a odovzdávanie si vzájomných skúseností nedokáže nič nahradiť. Veľmi veľkou témou bol syndróm vyhorenia zdravotníckych pracovníkov, ktorí boli cez pandémiu najviac preťažení. Pandémia však rozvinula telemedicínu. Taktiež dôležitou témou bol aj pokles zdravotníckych pracovníkov, ako motivovať mladých ľudí, svetová migrácia ľudí. Práve táto téma, keď sa ako lekári stretávame s novými ľuďmi, a teda aj s novými chorobami, ktoré sa u nás nevyskytovali, alebo sa tu dávno neobjavili, bola zaujímavá. A veľmi ma teší aktívna účasť našich účastníkov, idú svetu prezentovať vlastné skúsenosti.

Peter Lipovský

Aj priveľa prevencie môže škodiť

Stalo sa už tradíciou, že SSVPL sa medzinárodných konferencií zúčastňuje nielen pasívnou účasťou na prednáškach a workshopoch, ale aj aktívne prezentuje výsledky odbornej a výskumnej práce slovenských praktikov. Mňa ako vedeckú sekretárku SSVPL veľmi teší, že na WONCA Brusel nás toho roku úspešne reprezentovali aj Mladí praktici, ktorí sa v medzinárodnej konkurencii nedali zahanbiť.

WONCA ako vždy prináša nové trendy. Mňa zaujal nový trend – kritický postoj k preventívnym vyšetreniam a skríningom, ktoré si za prioritu stanovila aktuálne aj Európska komisia. Na kongrese odzneli prednášky, ktoré zdôrazňovali prístup evidence based medicine aj v oblasti prevencie v zmysle filozofie „aj priveľa prevencie môže škodiť“.

Zaujala ma opäť pestrosť tém, interaktívne workshopy. Vypichnem ten o zvládaní agresívneho pacienta aj s praktickým nácvikom v ringu v boxerských rukaviciach. Zaujalo ma aj hnutie na presadzovanie záujmov všeobecného lekárstva na politickej úrovni a možnosti pripomienkovania tvorby zdravotníckych politík Európskej komisie a WHO.

A inšpiráciou pre mňa bolo, že nestačí len usilovne pracovať v ambulancii a každodenne sa o svojich pacientov starať, ale sa aj občas zastaviť a prehodnotiť zaužívané postupy, či sú aj vo svetle najnovších vedeckých poznatkov prospešné pre pacientov, alebo skôr len zaužívaným (zlo)zvykom, ktorý je načase zmeniť. Čakajú nás výzvy v oblasti elektronizácie a využitia AI aj v našom odbore a bude ťažké nestratiť ľudskú stránku medicíny, teda záujem o pacienta ako o človeka, nie ako o „množinu“ diagnóz.

Jana Bendová

Ochorenie periférnych tepien

V prednáške som zdokumentovala zmysluplný posun v kompetenciách všeobecných lekárov. V roku 2016 bolo vyšetrenie ABI začlenené do preventívnej prehliadky, čo viedlo k zlepšeniu diagnostiky. Počet pacientov odoslaných do angiologickej ambulancie v Bratislave III so suspektným PAO v roku 2019 stúpol až 2,8-násobne, pričom podiel pacientov odoslaných všeobecnými lekármi vzrástol o 7,6 percentuálneho bodu.

Prednáška bola atraktívnou formou One Slide Five Minutes. Táto dynamická forma motivuje autorov na analýzu svojich údajov, ich zaradenie do kontextu a predovšetkým hutnú prezentáciu. Poslucháčovi sa tak odovzdá zmysluplné posolstvo. Verím, že sa podarí tento či podobný atraktívny formát priniesť aj na slovenské odborné podujatia.

Vo viacerých prezentáciách na kongrese bolo vidieť, že kolegom záleží na efektivite úsilia, ako v prevencii, tak v liečbe, aby sa neplytvalo materiálnymi, finančnými či personálnymi zdrojmi vo verejnom zdravotníctve. Preto sa dostáva do popredia otázka kvality života samotných lekárov, prevencia syndrómu vyhorenia či iné aspekty zdravého životného štýlu.

Katarína Dostálová

Preevencia je pilierom všeobecného lekárstva

Adriana Šimková ako odborný garant zastrešovala projekt „Týždeň prevencie“, ktorý mal premiéru minulý rok. „Preventívne prehliadky sú základným pilierom všeobecného lekárstva,“ hovorí Adriana Šimková, a práve túto myšlienku si osvojil aj projekt, počas ktorého bol každý deň venovaný inej tematike, či už to bol krvný tlak, poruchy metabolizmu, obezita, imuno-alergologické ochorenia a ochorenia pečene. Počas projektu boli pre pacientov zverejňované tipy a triky na rôzne intolerancie, alergie, ako správne odmerať tlak, ako sa správne zdravo stravovať a podobne. Projekt prebiehal v online priestore na Facebooku a internetovej stránke, takže prístup k informáciám pacientom ostáva aj po projekte. Vrcholom „Týždňa prevencie“ bola tlačová konferencia, počas ktorej bol projekt zhrnutý a Adriana Šimková počas nej vystúpila so svojou prednáškou.

Nedám na elektronickú službu dopustiť

Pacienti sa po novom stretávajú s tým, že od lekára neodchádzajú s papierovou PN-kou, ktorú by museli odniesť zamestnávateľovi, ale im lekár vystaví elektronickú PN-ku, teda ePN. Vďaka tomu sa nemusia vracať ani kvôli „prechodkám“, pretože sa všetko vybavuje v online prostredí. Pre pacienta je to menšia administratívna záťaž a pre poskytovateľov je to zjednodušenie celého procesu vystavenia PN-ky, aj následnej kontroly, pretože systémy robia reporty a vedia upozorniť, ktorým pacientom sa končí ePN a majú prísť na kontrolu. „Je to skvelé a šetrí to čas nielen lekárom, ale aj sestričkám. Už sme vychytali aj niektoré posledné chyby a od januára budúceho roku už aj špecialisti musia povinne vystavovať ePN. To znamená, že sa napríklad od chirurga nebudú musieť kvôli PN-ke vracať naspäť k všeobecnému lekárovi. Celý proces sa tým oveľa zjednoduší,“ hovorí Adriana Šimková.

Spravte si certifikát na USG prístroj

V rámci iniciatívy priblížiť výhody sonografie v ambulancii všeobecného lekára bola Adriana Šimková v Žilinskom samosprávnom kraji na vzdelávaní všeobecných lekárov. Na Slovensku existuje tzv. certifikačná činnosť, vďaka ktorej môžu všeobecní lekári certifikovať v rámci sonografie brušných orgánov pre dospelých. Ako sa majú lekári na danú certifikáciu pripraviť, čo všetko k tomu potrebujú, ktoré inštitúcie vzdelávajú, kde nájdu všetky potrebné dokumenty a kontaktné osoby a čo všetko musia lekári spĺňať, aby dosiahli túto certifikovanú činnosť, im prišla Adriana Šimková porozprávať osobne. „V okolitých krajinách ide sonografia veľmi dopredu, najmä tzv. rýchla sonografia. Keď príde do ambulancie pacient, ktorý má napríklad opuchnutú dolnú končatinu, alebo ho bolí brucho, iba priložíte sondu a viete povedať, o čo ide a vylúčiť akútne stavy,“ vyzdvihuje používanie USG prístrojov Adriana Šimková. Zdravotná poisťovňa Dôvera prepláca sonografické vyšetrenie brušnej dutiny a už je len na vyjednávacích organizáciách, ktoré zastrešujú všeobecných lekárov, aby dohodli podmienky aj s inými zdravotnými poisťovňami. „Na základe certifikovanej činnosti, ako keby takej malej atestácie, dostanú lekári A kód a vtedy môžu požiadať zdravotnú poisťovňu o zazmluvnenie výkonu v rámci svojej ambulancie,“ upozorňuje Adriana Šimková, ktorá už desať rokov pracuje na šírení informovanosti lekárov v oblasti výhod sonografie v ambulancii všeobecných lekárov. V Žilinskom samosprávnom kraji sa tento pilotný projekt veľmi vydaril. Takéto vzdelávanie sa zapáčilo aj ďalším župám a Adriana Šimková plánuje pokračovať a šíriť projekt a jeho myšlienku do ďalších kútov Slovenska.

Hostka v Pohotovosti

Adriana Šimková bola 19. júna hostkou relácie Pohotovosť v rádiu Regina na tému Prevencia a liečba u všeobecného lekára a jeho spolupráca so špecialistami v odborných ambulanciách v prospech všetkých zainteresovaných.

Celú reláciu si môžete vypočuť na webe rádia Regina v archíve relácie Pohotovosť.

Kompetencie všeobecného lekára pre Medical Practice

Ako sa rozšírili kompetencie všeobecného lekára za posledné roky a čo sa podarilo počas éry Adriane Šimkovej, ako hlavnej odborníčky MZ SR pre všeobecné lekárstvo? Viac v Medical Practice uverejnenom 15. júna 2023.

Vzdelávajte sa

Kontinuálne vzdelávanie je pre Adrianu Šimkovú alfou a omegou v starostlivosti o pacientov, a preto sa naďalej vzdeláva v oblasti echokardiografie. „Ide o certifikovanú činnosť, kde som zahlásená ako internistka. Do takéhoto vzdelávania patrí aj absolvovanie vzdelávacích akcií, ako bolo aj jednodňové vzdelávanie v IKEM s veľmi kvalitnými prednáškami z echokardiografie. Informácií nie je nikdy dosť a vzdelávať sa nesmieme prestávať. Som rada, že som opäť získala nové informácie a budem v tom aj pokračovať. Každého by som chcela povzbudiť, nech sa vzdeláva, pretože to rozširuje obzory. Keď sa pacient potom vráti k všeobecnému lekárovi s echokardickým nálezom, interpretácia toho nálezu v rámci klinického stavu pacientov je na úplne inej úrovni,“ hovorí Adriana Šimková.

Medziodborová spolupráca na zvyšovaní kompetencií

Vždy keď sa uvoľňujú lieky, musia sa k tomu vyjadrovať jednotliví odborníci, kategorizačná komisia a konečné slovo má ministerstvo zdravotníctva. Poslednú skúsenosť mali všeobecní lekári, keď padli preskripčné indikačné ohrozenia na hypolipidemiká, čiže už pacienti nemusia chodiť navštevovať špecialistov ani kvôli vysoko dávkovým statínom a dokonca už ani pri kombinovanej hypolipidemickej liečbe. Všetko si môže manažovať všeobecný lekár. „Je to aj obraz spolupráce špecialistov so všeobecnými lekármi. Napriek všetkému sa vieme vždy dohodnúť a za posledné 3 – 4 roky sa spravilo pre všeobecných lekárov čo sa týka liečby veľmi veľa, a určite budeme aj ďalej pokračovať. Je tomu otvorené aj ministerstvo zdravotníctva a dokonca aj sami špecialisti, ktorí sú ochotní nám zveriť do rúk ďalšie lieky a ďalšie kompetencie. So zvýšenými kompetenciami je však aj zvýšený nárok na vzdelávanie všeobecného lekára. Všeobecní lekári, ktorí sa teraz dostanú do systému, budú na úplne inej úrovni čo sa týka kompetencií, ako boli lekári napríklad pred desiatimi rokmi.

Ďakujeme, naše sestričky

Bez ochoty sestier vzdelávať sa a urobiť pre ambulanciu niečo viac by to nešlo. Ony sú prvou tvárou, s ktorou sa pacient stretne. Vedia pomôcť pacientovi aj lekárovi. Už len keď príde chorý pacient a vidí usmievavú sestru, je mu o niečo lepšie, ako keď zbadá niekoho smutného či nahnevaného. „Chcela by som cez časopis poďakovať všetkým zdravotným sestričkám za to, že sú a že pracujú pre ambulancie, pretože je to naozaj ťažké. Chce to veľa vzdelávania, veľa trpezlivosti, s každou novinkou prichádzajú aj nejaké chyby a zmeny, ktoré najprv prácu spomaľujú, ale keď to spoločne vychytáme, tak to koniec koncov prináša veľké benefity. Zdravotné sestry sú integrálnou súčasťou úspechu každej dobre manažovanej ambulancie. Ja si bez MOJICH SESTRIČIEK neviem predstaviť fungovanie ambulancie. Dievčatá, ste skvelé, ďakujem.“

Ambulancia Pohoda na Pohode

„Akcia na Pohode bola podporená plánom obnovy a odolnosti, cez ktorý je podporovaný aj vznik nových ambulancií všeobecných lekárov. Bola som oslovená ohľadom prípravy, prebehlo niekoľko online stretnutí, kde sme si rozobrali, čo by sa dalo vymyslieť, a nakoniec vznikla trochu šialená myšlienka ambulancie na Pohode. Ľudia sa na Pohodu chodia hlavne zabaviť a odviazať sa a myslia na úplne iné veci ako starostlivosť o svoje zdravie, ale práve na takýchto akciách, kde sa koncentruje zväčša tá mladšia veková kategória, vieme odhaliť niektoré ochorenia a najmä vieme edukovať, ak sú nejaké nedostatky. Vyberala som najmä také témy, ktoré mohli podľa mojich skúseností z praxe pacientov osloviť.

Zadovážila som si figurínu, ktorej sa dajú vyberať orgány, čo je zábavné a je zároveň edukačné pre dospelých aj deti. Týmto sa chcem poďakovať aj pani bývalej štátnej tajomníčke Lenke Družkovej, ktorá to vykomunikovala a zabezpečila nám, že sme mohli figurínu pacientom ukázať a tiež ďakujeme trenčianskej nemocnici, ktorá zapožičala všetky prístroje, EKG, glukomer, sonograf a podobne.

Návštevníkom sa páčil najmä malý sonograf, ktorý je prepojený s appkou v mobile, kde vidíte obrazovku. Dá sa s tým pekne vyšetriť aj krk, cievy, brucho. Je to len orientačné, ale na rýchlu diagnostiku v prípade problémov je to skvelé. Padali aj také vtipné poznámky, keď návštevníci volali kamarátom, aby sa prišli na Pohodu vyšetriť, lebo robíme sonografiu na počkanie a nemusia čakať, kým ich zoberú niekde na objednávku.

Prišiel sa k nám dať vyšetriť aj vtedajší minister zdravotníctva Michal Palkovič. Overili sme, že je zdravotne úplne spôsobilý zastávať funkciu MZ SR. Videli sme, že má srdce na správnom mieste, silný žalúdok a zdravé jadro.

Sama som bola prekvapená, že každý deň boli pred stanom rady. Mali sme skvelé referencie od ľudí zo Slovenska aj Česka, ktorým sa to celé veľmi páčilo a naozaj sa aj niečo naučili. Niektorí ľudia vôbec nevedeli, kde sú obličky, tak sme si to na tej figuríne pekne ukázali a vyskladali. Niekedy sme aj súťažili, kto figurínu vyskladá najrýchlejšie. Prišla nám tam napríklad jedna mladá pani, ktorej operovali nadobličky a ona ani nevedela, čo a kde to vlastne je, tak sme si to spoločne vysvetlili. Zaujímavé bolo tiež, keď som ľuďom dala do ruky srdce z figuríny, aby si ho prezreli, a potom na EKG sme si presne vysvetlili činnosť, čiže videli štruktúru aj aktivitu a získali komplexný obraz o tom orgáne.

Slovenská lekárska spoločnosť si aj tento rok uctila výnimočné osobnosti slovenskej medicíny uvedením do Dvorany slávy slovenskej medicíny. Na tohtoročnom 13. ročníku bol medzi ocenenými aj prezident SSVPL, MUDr. Peter Makara, MPH, ktorému prezídium udelilo bronzovú medailu ako prejav vďaky a úcty za jeho neoceniteľný prínos k zlepšovaniu slovenského zdravotníctva.

Medaila ako prejav úcty a vďaky

Dr. h. c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., prednosta Urologickej kliniky LF UK a UNB a prezident SLS, pri odovzdávaní vyzdvihol význam a významný prínos MUDr. Petra Makaru pre slovenskú medicínu. Profesor Breza zdôrazňuje jeho dlhoročnú prácu, odhodlanie a angažovanosť vo vzdelávaní, výskume a poskytovaní kvalitnej zdravotnej starostlivosti. „Do Dvorany slávy sa na základe hlasovania prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti dostávajú ľudia, ktorí znamenajú niečo významné pre slovenskú medicínu. MUDr. Peter Makara je jeden z nich, je to chlapec, ktorý je skromný, pracovitý a robí výbornú medicínu na východnom Slovensku. Slovenská lekárska spoločnosť sa rozhodla udeliť mu prestížnu cenu, bronzovú medailu – Propter merita. Patrí medzi mladých lekárov, preto nepochybujem, že bude pôsobiť ďalej v prospech Slovenskej lekárskej spoločnosti tak, ako to robí doteraz. Je členom prezídia, aktívne sa zúčastňuje diskusií, pravidelne prispieva svojimi myšlienkami. Taktiež by som mu chcel vyjadriť vďaku, táto medaila je tiež prejavom úcty za všetko, čo urobil pre Slovenskú lekársku spoločnosť a pre slovenskú medicínu a zdravotníctvo.“

Odbor prestáva byť zaznávanou „popoluškou“

Ocenenie Petra Makaru vníma vedecká sekretárka SSVPL Jana Bendová v prvom rade ako ocenenie Petra Makaru ako človeka – lekára vysokých odborných aj morálnych kvalít a zároveň lídra všeobecných lekárov, ktorý vždy presadzoval medziodborovú spoluprácu v prospech pacientov. „Ocenenie zároveň vnímam ako ocenenie smerovania všeobecného lekárstva ako odboru, ktorý bol dlhé obdobie zaznávanou ‚popoluškou‘ napriek tomu, že je v systéme zdravotnej starostlivosti kľúčovým. Pod vedením Petra Makaru získala SSVPL kredit medzi špecialistami na Slovensku, ale aj na európskej a svetovej úrovni, na čo sme patrične hrdí,“ dopĺňa Jana Bendová.

Výborný signál na rast všeobecného lekárstva

„S veľkým potešením som prijal pozvánku od Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorá mi prišla e-mailom na odovzdávanie ocenenia pre nášho pána prezidenta MUDr. Petra Makaru,“ hovorí Peter Lipovský, viceprezident SSVPL a dlhoročný predseda Mladých praktikov. Medailu vníma ako ocenenie za jeho činnosť, ktorá je spojená so zveľaďovaním samotného odboru. Podľa neho sa Peter Makara už dlhé roky snaží o to, aby všeobecné a praktické lekárstvo bolo rovnako hodnotené ako aj iná špecializácia. „Dnes veľmi veľa systémov chápe vo svojom ponímaní, či už finančnom, alebo strategickom, že bez základného piliera, ktorým je všeobecné lekárstvo, to nebude fungovať. Každý systém potrebuje pevný a poriadny pilier. To znamená, že ak nebudeme mať dostatočne pevné základy v rámci všeobecného lekárstva, kde lekári budú pacientov dobre poznať a manažovať, pokiaľ nebudú dostatočne finančne a spoločensky ohodnotení, potom nemôžeme očakávať, že sa nám budú ďalej zlepšovať sekundárne či terciárne systémy, ktorými sú špecialisti a nemocnice. Je potrebné začať od základu, a toto je vec, ktorú už niekoľko rokov pán prezident MUDr. Makara výrazným spôsobom prezentuje na pôde Slovenskej lekárskej spoločnosti alebo odborných fórach. Jasným signálom toho, že to robil dobre je, že ostatní špecialisti zo slovenskej lekárskej spoločnosti uznali, že je to veľký počin, ktorý si zaslúži ocenenie. Pre nás ostatných, a verím, že aj pre politické a štátne autority, je to signál, že je potrebné sa aj naďalej venovať všeobecnému praktickému lekárstvu a pediatrii, pretože personálne počty sú žalostné, vyspelé systémy majú dva- až trikrát viac lekárov a tiež už dnes plačú, že im počty klesajú. Takže ešte raz veľký počin a výborný signál do budúcna pre ďalší rozvoj a rast všeobecného a praktického lekárstva,“ uzatvára Peter Lipovský.

„Pacienti nevedia vyhodnotiť  odbornosť lekárov. Vedia však  dobre vyhodnotiť a oceniť ich  ľudskosť. Tá sa však prejavuje  nielen v medicínskej starostlivosti,  ale aj v komunikácii a prístupe  k pacientovi,“ tvrdí psychológ,  rečník, spisovateľ a happytarián,  zakladateľ Lekárom.online  Aleš Bednařík, odborník na  komunikáciu v medicíne.

Lekár je odborník a jeho najväčšou motiváciou je  pacienta liečiť. V minulosti sme boli zvyknutí, že  pacient mu pri diagnostike a liečbe skôr plne dôveroval.  Dnes sa situácia podstatne zmenila. V čom je  podľa vás príčina tejto zmeny? 

Najčastejším dôvodom je, že pacienti už skoro dve  desaťročia majú slobodný prístup k rôznym informáciám,  či už na štandardných internetových stránkach,  ktoré sú vytvárané lekármi, alebo šarlatánmi,  ale taktiež na stránkach, kde si navzájom radia laici.  Potom sú tu stránky prepojené s rôznymi liečiteľsko-  ezoterickými alternatívnymi prístupmi, ktoré  majú iné presvedčenia, odkiaľ pochádzajú choroby  a aké sú ich príčiny. A tak dochádza k tomu, že pacienti  majú prístup k informáciám, ktoré si často  protirečia, majú iné postupy pri diagnostikovaní  a iné postupy pri liečení. Výsledkom je, že pacient  sa môže nechať ovplyvniť nejakým z týchto prístupov,  pretože to môže zapadať do jeho kontextu a presvedčení.  Napríklad: „Nechcem užívať žiadne lieky,  neverím farmaceutickým firmám, som veriaci alebo  ezotericko-zameraný.“ A tieto presvedčenia nesedia  s evidence-based medicine. Druhým dôvodom je,  že pacientov je veľa a zdravotníckych pracovníkov  je čoraz menej. Zdravotnícky personál je desaťročia  preťažovaný, čo spôsobuje stresujúce traumatické  skúsenosti a vyhorenie pracovníkov. To má na svedomí  aj to, že nie vždy dokážu byť pracovníci optimisticky  naladení, láskaví, a nie vždy sa im podarí  správať sa k pacientom s rešpektom. Tretím dôvodom  sú vo všeobecnosti komunikačné zručnosti a komunikačná  kultúra v našej krajine a aj nedostatočná  komunikačná príprava zdravotníckych pracovníkov.  Samozrejme, postupne sa komunikácia v medicíne  zlepšuje, ale je to dlhodobý proces, ktorý vyžaduje  zmeny v spolupráci a v kultúre komunikácie zdravotníckeho  tímu, praktickú komunikačnú prípravu  už na vysokých školách a generačné odovzdávanie  skúseností atď. Štvrtým dôvodom je stúpajúca nedôvera  obyvateľstva k autoritám a voči všetkým, ktorí  nejakým spôsobom reprezentujú štát, ale platí to aj  pre neštátne organizácie.

Pacienti prichádzajú do ordinácie často už s dvomi-  tromi hotovými diagnózami alebo spôsobmi  liečby svojho problému. Úraduje doktor Google  a sestrička Wikipédia. Lekár musí teda okrem „svojej  práce“ pracovať aj s neprimeranými očakávaniami  a reakciami pacienta. 

Áno, toto súvisí už so spomínaným voľným prístupom  k informáciám, ktorý pacient má. Začnem pozitívami.  To, že si pacient dokáže nájsť základné informácie  často aj napomáha k tomu, že nevyhľadáva vždy  lekársku pomoc, ale dokáže si nájsť základnú liečbu,  ktorá ho, samozrejme, neohrozuje a na daný problém  je dostačujúca. No stáva sa aj opak, a to najmä u ľudí,  ktorí sú úzkostlivejší, načítajú si niektoré informácie  a snažia sa o samodiagnostiku, čo spôsobuje, že pacienti  prichádzajú s prehnanými obavami k lekárovi,  lebo si našli nesprávnu, ale hrozivú diagnózu. Sú  to také nožnice, na jednej strane to dokáže lekárom  pomôcť, pretože pacient s chrípkou si vie načítať, že  si má uvariť čaj a vyležať chrípku tri dni doma. Na  druhej strane sa môže naštartovať hypochondrický  syndróm a prichádzajú pacienti s veľkými obavami.  Jednou z možností, ako môže lekár reagovať, je opýtať  sa, ako sa k tejto diagnóze dopracovali, kde sa dočítali  o spôsoboch liečby. Nie je potrebné reagovať nejako  hodnotiaco, len si to vypočuť. No ideálnejšia verzia  je, že ak pacient príde so spomínanými verziami,  ktorými sú diagnóza a spôsob liečby, lekár napríklad  povie: „Vidím, že ste sa o to zaujímali, tak sa poďme  spoločne na to pozrieť.“ Je potrebné skontrolovať, či  už reálne, alebo imaginárne symptómy, čím dávame  najavo pacientovi, že ho berieme vážne, a tým sa zvýši  aj dôvera pacienta k lekárovi.

Dajú sa kategorizovať najčastejšie nesplniteľné  či iracionálne požiadavky pacienta v ambulancii  všeobecného lekára? Čo pacienti chcú a lekár im  to nemôže dať? 

Jednou z vecí je, že pacienti trvajú na diagnóze,  ktorá je mylná, a odmietajú diagnostiku od lekára.  Je to však veľmi zriedkavý prípad. Ďalším príkladom  je, že pacienti si pýtajú nejaké potvrdenia na výkon  práce, alebo na odchod do predčasného či invalidného  dôchodku, a nespĺňajú podmienky. Nedá sa  povedať, že by mali pacienti často nejaké iracionálne  požiadavky, ako napríklad: „Pošlite ma na liečenie  k tomuto konkrétnemu jogínovi na Bali“, ale skôr tie  požiadavky súvisia s mylným presvedčením pacienta  o jeho diagnóze. Preto by som tieto požiadavky nazval  ako neindikované. Iným typom požiadaviek pacienti  prekračujú napríklad normy, či indikácie dané  poisťovňou, ale to pacienti nevedia, a preto je úlohou  lekárov to postrážiť a vysvetliť. Je potrebné, aby pacient,  ktorý príde s prosbou o potvrdenie na vykonávanie  nejakej práce, na ktorú však nie je spôsobilý,  neodchádzal s pocitom, že mu lekár chce uškodiť  a kvôli nemu príde o prácu. Je však potrebné vysvetliť  a vyjadriť porozumenie so vzniknutou situáciou, ale  musíme sa vždy riadiť podľa zákona.

 

Aleš Bednařík o sebe: Som psychológ, rečník, spisovateľ a happytarián. Pomáham profesionálom (zdravotníkom, učiteľom, manažérom) zlepšovať zručnosti pre zvládanie komunikačne náročných situácií. Venujem sa psychológii šťastia. Happytariánstvo je uvedomelý prístup rozvíjania šťastia svojho aj šťastia druhých. Vychádzam z pozitívnej psychológie a z vedeckého prístupu k poznávaniu ľudí aj sveta a rád popularizujem výskumy o človeku. O šťastí, spokojnosti a zmysluplnosti píšem viac tu: https://psychologiastastia.sk

 

S akými emocionálne náročnými situáciami sa lekár  v ambulancii v kontakte s pacientmi podľa vašich  skúseností najčastejšie stretáva? 

Jedna z najťažších situácií je oznámiť pacientovi  zlú správu, volať domov príbuzným po úmrtí pacienta,  oznámiť pacientom, že stav ich príbuzného je veľmi  zlý a je potrebné rátať s najhorším, osobne alebo telefonicky  popriať úprimnú sústrasť. Ďalšou príbuznou  témou je aj oznámenie ukončenia liečby a prechod  k paliatívnej starostlivosti. Alebo samotné zodpovedanie  otázok, ktoré kladie pacient lekárovi, napríklad:  „Viete mi povedať, kedy zomriem?“ „Ako zle na tom  som?“ V tomto prípade buď pacient nedostal konkrétny  opis jeho situácie, alebo ju v daný moment nebol schopný  prijať. S týmito situáciami sa však všeobecný lekár  nestretáva, týka sa to lekárov v nemocniciach. Ale  s agresivitou, vulgárnosťou, nedočkavosťou, nátlakmi  a vyhrážkami sa stretávajú aj všeobecní lekári. Tieto  situácie sú pre lekárov tiež dosť náročné a nepríjemné.

V takýchto situáciách musíme brať ohľad nielen na prežívanie pacienta, ale aj na prežívanie lekára – ako náročnú situáciu zvládnuť. Či už je to stres, práca s presvedčeniami a emóciami.

Áno, v princípe by sa mala dobrá komunikácia odvíjať od prežívania lekára. V skratke môj príbeh. Bol som prizvaný na spoluprácu pri školení onkologických lekárov. Vlastne šlo o to, že títo lekári nie vždy šetrne komunikujú s pacientmi alebo príbuznými pacienta s onkologickým ochorením. Mal som dosť informácií a vedomostí z literatúry aj z okolia o nevhodnej komunikácii. Takže mojou motiváciou bolo to, aby nekomunikovali neempaticky alebo často nechtiac nevhodným spôsobom. Postupne sa však moja motivácia zmenila na to, aby som pomáhal zdravotníkom zvládať lepšie náročné situácie s pacientmi a až od toho sa potom odvíja zlepšenie ich komunikácie. Ide o taký princíp vzájomnosti, že ak sa naučíme inak reagovať na pacientov a preukazovať im väčšie porozumenie, aj my získame v našej práci väčší pokoj a menej stresových situácií.

Novodobým fenoménom je tzv. kyberchondria, ktorá sa prejavuje tým, že pacient si vyhľadáva informácie na internete a snaží sa samodiagnostikovať. Tento chorobný stav môže v niektorých prípadoch prerásť až do úzkosti alebo depresie. Môže s tým všeobecný lekár niečo robiť?

Áno, môže pacientom vysvetliť, ako fungujú algoritmy na internete, že tie témy, ktoré sú príťažlivé, najviac zobrazené, sa dostávajú na Googli vyššie, a teda ako prvé vám vyskočia články, ktoré boli najviac pútavo napísané. To neznamená, že sú pravdivé a je potrebné sa riadiť podľa toho, čo tam je napísané. Takou hlavnou radou je, aby lekár upozornil pacientov, nech si všímajú zdroj, autora, ktorý článok uviedol, a či má medicínske vzdelanie. Samozrejme, netreba pacienta spochybňovať a vyčítať mu to, je však potrebné uviesť veci na pravú mieru a vysvetliť mu, ako to vo väčšine prípadov je. Môžeme oceniť jeho záujem o naštudovanie si danej témy a citlivo mu vysvetliť, ktorým článkom a zdrojom nie je potrebné venovať veľkú pozornosť. Taktiež poukázať na to, že internet nikdy nediagnostikuje problém pacienta, vždy je potrebné prísť za svojím lekárom.

 

Mgr. Aleš Bednařík (1969) vyštudoval psychológiu na UK v Bratislave (1990 – 1995), absolvoval dlhodobý terapeutický výcvik v PCA (1995 – 2000), výcviky v mediácii, riešení konfliktov, koučingu a ďalšie psychologické kurzy. Tréningy v komunikačných zručnostiach vedie pre lekárov, sestry, manažérov, učiteľov, obchodníkov a ďalšie profesie, ktoré vo svojej práci potrebujú skĺbiť profesionalitu a ľudskosť.

 

Hoci majú mnohí lekári pre nedostatok všeobecných lekárov „nadstav“ a musia riešiť problémy oveľa väčšieho počtu pacientov v ordináciách, aj tak zdôrazňujete dôležitosť kvality komunikácie s pacientmi, ktorá dokáže mnohé problémy vo vzťahu lekár-pacient eliminovať.

Áno, lekár nie je žiaden psychoterapeut ani šaman, ale v ambulancii je dôležité, aby do komunikácie vniesol porozumenie, záujem, aby pacient videl, že ho lekár naozaj počúva. Je potrebné, aby sa ho napríklad opýtal, ako sa má, môže aj oceniť jeho záujem v prípade samodiagnostikovania. Jednoducho povedané, od vstupu pacienta do ambulancie by mal byť lekár ten, kto pacienta prevedie otázkami, zisťovaním symptómov, ako dlho trvajú atď. Všetky tie jednoduché veci, ktoré stále spomínam, že lekár pacienta počúva, pozerá sa na neho, zaujíma sa, zvyšujú dôveru pacienta k lekárovi. Často sa ukazuje, že tieto veci zbytočne nepredlžujú strávený čas pacienta v ambulancii, ale práve naopak, často tento čas lekár vypĺňa tým, že pacientovi vysvetľuje a samotný pacient sa nedostane k slovu.

dav

Pacient ako laik nevie vyhodnotiť odbornosť lekára, ale vie posúdiť lekárov prístup, jeho správanie počas diagnostiky, vyšetrenia a liečby. Čo by nemalo v prístupe lekára k pacientovi chýbať, aby predišiel komunikačným nedorozumeniam alebo správne reagoval na jeho iracionálne požiadavky? Je to empatia, uistenie sa o tom, že porozumel tomu, čo hovoríme?

Najčastejšie sa s tým stretávame vtedy, ak má pacient požiadavky, ktoré mu lekár nemôže, nechce, nevie splniť. V tejto situácii je dôležité, aby lekár neurobil odmietnutie ako prvú reakciu. To znamená, že ak pacient podá lekárovi nejaké tlačivo, v ktorom chce potvrdiť niečo, na čo nemá nárok, alebo na to nie je spôsobilý, to, čo by mal lekár urobiť, je, že by nemal hneď povedať pacientovi: „Ja vám to nemôžem potvrdiť, pretože na to nemáte nárok.“ Ale zvoliť prístup: „Ja vám rozumiem, že vám na tom veľmi záleží, ale na základe toho, čo vidím, vám nemôžem toto tlačivo potvrdiť, aj keby som veľmi chcel.“ Je potrebné začať empatiou, nie protirečením. Netvrdím, že lekár by nemal vyjadriť svoj nesúhlas, ale ten by mal nasledovať až v nejakom treťom kroku, a to po ocenení a empatii. Mám také svoje porekadlo, že keď neviem, ako reagovať, reagujem empaticky. Napríklad: „Ja vám rozumiem, viem, v akej ste situácii, ale táto situácia je z pohľadu zákona takáto“ a pod.

Pre profesionálnu komunikáciu lekára s pacientom platí, že dobrý úmysel je len začiatok. Ktoré chyby lekári najčastejšie robia aj s dobrým úmyslom? Je namieste protiargumentovanie, snaha o efektivitu v rozhovore, ovládanie emócií pred pacientom?

Tejto problematike sa venujem aj na mojom webe. Mám sériu videí a taktiež o tejto téme prednášam. Jedna z najčastejších chýb je „chlácholenie“. Napríklad vtedy, keď nám pacient povie, že sa bojí operácie a my mu začneme hovoriť, že sa nemá čoho báť, že naši lekári sú odborníci a pod. Tento prístup je vhodné zvoliť až v nejakom treťom kroku, na prvom mieste by vždy mala byť empatia, a to: „Ja vám rozumiem, vidím, že sa bojíte, môžete mi povedať viac o tom, prečo sa operácie bojíte?“ Až potom, keď si s pacientom vytvoríme dôvernejší vzťah a pacient sa cíti pochopený a prijatý, môžeme pacienta začať upokojovať tým, že sa nemusí báť a bude v tých najlepších rukách. Ďalšou chybou robenou s dobrým úmyslom sú reakcie na vyhrážanie sa, tu lekári reagujú jednou naučenou formulou, a to: „Nech sa páči, máte na to právo“ alebo „riaditeľstvo je na druhej strane chodby“. A to nie je správne, pretože to vyznie ako výsmech pacientovi. To, že sa pacient vyhráža znamená, že v komunikácii nastalo niečo, čo sa ho dotklo, preto by mala nasledovať empatická reakcia lekára, ktorá by situáciu upokojila a pomohla ju zvládnuť.

Profesionálne kvalitná komunikácia podporuje nielen dobré vzťahy, ale má aj iné benefity.

Výsledkom kvalitnej komunikácie je to, že pacient viac spolupracuje, odhalí viac detailov, ktoré sú pre diagnostiku veľmi dôležité. Taktiež znižuje množstvo nedorozumení. Často sa samotní pacienti v čakárni pri vzniku nejakej vypätej situácie lekára zastanú a snažia sa nahnevanému pacientovi dohovoriť. Je dôležité si overiť, či pacient naozaj správne porozumel, a to kladením otázok, alebo výzvou, aby pacient opísal kľúčové veci, ktoré si zapamätal a sú pre neho dôležité, aby sa nimi vedel správne riadiť.