REGISTRÁCIA CEZ FORMULÁR. 

Milí kolegovia, milé kolegyne,

srdečne Vás pozývame na bezplatný webinár organizovaný odborníkmi z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS.

Téma webinára: Musí lekár prijať do starostlivosti každého pacienta, ak je pracovne preťažený?

Dátum a čas vysielania: 30.05. 2024 /štvrtok/ od 17.00 hod. do 18.00 hod. (záznam je prístupný aj po odvysielaní)

Spíkri: 

Mgr. Lenka Kavarniková, právnička z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS

Mgr. Kataríne Uhrinová, právnička z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS

Moderátor: Mgr. Maroš Černý

Kde: https://www.youtube.com/live/m-Cm5QHZssE

Anotácia témy: Trvanie právneho vzťahu, ktorý sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, je rámcované dohodou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a jej ukončením.

Musí však lekár uzatvoriť dohodu s každým pacientom, ktorý za ním príde?

Ako má lekár postupovať v prípade, ak mu jeho pracovná vyťaženosť už nedovoľuje prijať nového pacienta?

Pozrieme sa spoločne na to, aké sú zákonné dôvody pre odmietnutie prijatia nového pacienta, ale aj na to, kedy lekár pacienta odmietnuť nemôže. Zameriame sa aj na právne vzťahy k pacientom, ktorých už má lekár vo svojej starostlivosti, a na prípadné situácie, kedy dôjde k narušeniu vzájomného vzťahu medzi lekárom a pacientom/zákonným zástupcom pacienta.

Ako ukončiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ak k takejto situácii dôjde? Vysvetlíme si ako postupovať tak, aby to bolo správne a účinné.

Nosné témy :

 • Stručne a zrozumiteľne vysvetlíme ako vznikajú právne vzťahy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti – zameriame sa na dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a jej formu.
 • Musí lekár prijať do starostlivosti každého pacienta, ak je už pracovne preťažený? Povieme si o zákonných dôvodoch, kedy lekár nemusí do starostlivosti prijať nového pacienta a kedy naopak lekár nemôže pacienta odmietnuť prijať.
 • Postup pri odmietnutí pacienta zo zákonných dôvodov, praktické rady a usmernenia ako s pacientom v takej situácii komunikovať.
 • Máte v starostlivosti pacienta, ktorý voči vám vystupuje nepríjemne alebo až agresívne? Ako sa s takým pacientom rozlúčiť?
 • Stručne vysvetlíme z akých zákonných dôvodov je možné ukončiť už existujúcu dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Na konci vysielania je priestor pre otázky divákov. Otázky je možné klásť cez sli.do #medipravnik https://app.sli.do/event/a1oah2F9DRp41Bb69e2HTD

Srdečne Vás pozývame!

Musí lekár prijať do starostlivosti každého pacienta, ak je pracovne preťažený?

Musí lekár prijať do starostlivosti každého pacienta, ak je pracovne preťažený?

Vážení kolegovia, vážené kolegyne,

srdečne vás pozývame na najväčšie odborné podujatie všeobecných lekárov na Slovensku, na 45. výročnú konferenciu Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva, ktorá sa bude konať v Grand Hoteli Bellevue v Hornom Smokovci. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Vedecký výbor a sekretariát konferencie

Prezident konferencie

MUDr. Peter Makara, MPH

Organizačný výbor

MUDr. Peter Makara, MPH prezident SSVPL
MUDr. Peter Lipovský, viceprezident SSVPL
MUDr. Jana Bendová, PhD., MPH, MBA, vedecký sekretár SSVPL
MUDr. Katarína Kováčová, predseda mladých praktikov

Odborný program

MUDr. Peter Makara, MPH, E-mail: prezident.ssvpl@ssvpl.sk

MUDr. Peter Lipovský, E-mail: lipovsky@ssvpl.sk

Koordinácia zahraničných účastníkov

MUDr. Jana Bendová, PhD., MPH, MBA, E-mail: bendova@ssvpl.sk

Organizačné zabezpečenie

I.D.L. Company s.r.o. www.idl.sk

Kontaktná osoba: Marcela Idlbeková, +421 918 569 890, marcela.idlbekova@idl.sk

Všeobecné informácie

Miesto konania

Lekárska sekcia: Grand Hotel Bellevue, Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry
Sesterská sekcia: Grandhotel Starý Smokovec, 062 01 Vysoké Tatry

Ubytovanie

Ubytovanie pre účastníkov konferencie je rezervované v hoteli Grand Hotel Bellevue, Grand Hotel Starý Smokovec a v okolitých ubytovacích zariadeniach. Ubytovanie zabezpečuje I.D.L. Company s.r.o.

Požiadavky na ubytovanie spolu s fakturačnými údajmi zasielajte na e-mail: idl@idl.sk

Postery

Postery budú umiestnené vo vyhradených priestoroch Grand Hotela Bellevue.

Abstrakty

Abstrakty je možné prihlásiť výlučne elektronicky vyplnením online formuláru dostupného na webovej stránke www.idl.sk

Abstraktová zóna bude prístupná do 31.5.2024

Vedecký výbor si vyhradzuje právo rozhodnúť o zaradení práce do kategórie (prednáška, poster), pričom autor má možnosť vyznačiť svoju preferenciu. Všetky príspevky – prednášky, postery je potrebné pripraviť vo formáte ppt.

Poplatky a registrácia

Informácie o poplatkoch a registráciu nájdete na stránke organizátora: www.idl.sk

Všetky informácie a registrácia na www.congressedu.com

Vybrané témy podujatia:

Program:

POZOR: Zmena termínu. Nový termín: 12-13. september 2024

 

 

V prípade, že sa chcete workshopu zúčastniť, prosíme, vyplňte návratku a pošlite na ivana.mauerova@olup-prednahora.sk 

Počet miest pre účasť a ubytovanie je limitovaný.

 

Poplatky a registrácia

Informácie o poplatkoch a registráciu nájdete na stránke organizátora: idl.sk

Program

Abstrakty

 

Program

Prednášajúci

 

Prihláška:

Dátum a čas vysielania: 25.04. 2024 /štvrtok/ od 17.00 hod. do 18.00 hod. (záznam je prístupný aj po odvysielaní)

Spíker: 

-> JUDr. Ivan Humeník, PhD., advokát z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS

-> Mgr. Kataríne Uhrinová – právnička z advokátskej kancelárie h&h PARTNERS

Moderátor: Mgr. Maroš Černý

Kde: https://youtube.com/live/gBoKazvJAJA?feature=share

Anotácia témy: Mobilné telefóny umožňujú ľuďom čokoľvek si fotiť, nahrať v zvukovej podobe alebo natočiť video. Na rodinnej oslave alebo doma v rodine sa nad tým nikto nepozastavuje. Čo ak sa pacient rozhodne nahrať lekára, ktorý ho ošetruje? Pre lekára to môže byť nepríjemná situácia a hneď si položí otázku, či pacient na to potrebuje jeho súhlas. Vysvetlíme vám, čo robiť v prípade, že s vyhotovením záznamu nesúhlasíte a napriek tomu to pacient robí. Dozviete sa, či môžete za takýchto okolnosti odmietnuť poskytnúť zdravotnú starostlivosť a na čo by ste určite nemali zabudnúť.

Nosné témy :

 •       Čo je to vyhotovenie a zverejnenie zvukového alebo audiovizuálneho záznamu obsahujúceho podobizeň, prípadne iné osobné údaje lekára?
 •       Rozdiely medzi vyhotovením a použitím zvukového/audiovizuálneho záznamu.
 •       Je na vyhotovenie a zverejnenie zvukového alebo audiovizuálneho záznamu potrebný súhlas lekára?
 •       Môže si pacient vyhotoviť a zverejniť takýto záznam aj bez súhlasu lekára?
 •       Čo robiť v prípade, ak si pacient súhlas s vyhotovením záznamu nevyžiadal a záznam vyhotovil bez vedomia lekára?
 •       Trestnoprávna rovina vyhotovenia a zverejnenia audiovizuálneho záznamu z vyšetrenia bez súhlasu lekára – sankcie, ktoré pacientovi hrozia v zmysle Trestného zákona.
 •       Môže lekár odmietnuť poskytnúť zdravotnú starostlivosť? Vystavuje sa v takom prípade nejakému riziku?

Na konci vysielania je priestor pre otázky divákov. Otázky je možné klásť cez sli.do #medipravnik https://app.sli.do/event/qmre7HTaxoVNegGYWLa1gY

Registrácia je ukončená.