Robiť viac ešte neznamená robiť aj lepšie – Projekt VYBERAJ ROZUMNE

Pridané 14. januára 2020 | Článok -

Od konca 20. storočia sme svedkami toho, ako v medicíne rýchlo pribúdajú nové technológie, nové zobrazovacie a laboratórne vyšetrenia. Tieto vyšetrenia a iné štandardné postupy, my lekári radi využívame, no ukazuje sa, že niekedy nadmerne, či dokonca zbytočne. To vedie k zbytočnej iatrogenizáii pacienta, k zvyšovaniu úrovne jeho strachu a úzkosti a v neposlednom rade aj k ekonomickej neefektívnosti.

Vo svete sa šíri hnutie s názvom Choosing wisely, v preklade Vyberaj rozumne, prípadne Múdry výber. Toto hnutie odštartovala v roku 2012 Americká spoločnosť internej medicíny a pridalo sa k nej viac ako 75 odborných spoločností v USA, v Európe mnohé krajiny ako napríklad Nemecko, Švajčiarsko a Taliansko.

Na Slovensku hnutie iniciovala v roku 2017 Slovenská internistická spoločnosť pod vedením Prof. MUDr. Ivice Lazúrovej, DrSC., FRCP. Internistom sa podarilo do praxe implementovať 7 konkrétnych odporúčaní (1,2,3).

Princípom hnutia Vyberaj rozumne/Choosing wisely je zostavenie a presadzovanie súboru odporúčaní lekárov lekárom. Lekárske autority zostavujúce odporúčania sa opierajú o názor, že priveľa medicíny pacientovi škodí, alebo menej je niekedy viac. Napríklad zbytočná liečba asymptomatickej bakteriúrie u starších pacientov môže viesť ku klostrídiovej kolitíde s rizikom úmrtia.

Niektoré diagnostické metódy majú zanedbateľný diagnostický prínos a predsa sa bežne používajú, napríklad výter z nosa pri akútnej nekomplikovanej infekcii horných dýchacích ciest, alebo RTG pľúc u asymptomatických fajčiarov.

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) sa rozhodla do tejto zmysluplnej iniciatívy zapojiť. Iniciatívu podporuje aj MUDr. Adriana Šimková, PhD., hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva pre všeobecné lekárstvo.

Cieľom je vytvoriť rebríček TOP 5 negatívnych odporúčaní, teda odporúčaní, čo by všeobecný lekár nemal robiť. Spoločne identifikujeme 5 aktivít v diagnostike a liečbe, ktoré nemajú oporu v evidence based medicine a predsa ich často robíme.

Postup bude nasledovný:

1. V prvom kole oslovíme prostredníctvom online dotazníka čo najviac všeobecných lekárov pre dospelých (minimálne 30), aby v dotazníku poslali svoje podnety na aktivity, ktoré sú v našej klinickej praxi nežiaduce. Zapojiť sa môžu všetci všeobecní lekári, bez ohľadu na ich členstvo v rôznych organizáciách.

Podnety musia spĺňať tieto kritériá:

  • každý podnet/aktivita spadá do kompetencie všeobecného lekára pre dospelých
  • ide o diagnostické alebo liečebné metódy, ktoré
    • sú často používané v klinickej praxi
    • môžu pacientovi uškodiť
    • môžu zvyšovať strach alebo úzkosť pacientov

2. V druhom kole pošleme 20 najčastejšie sa opakujúcich negatívnych podnetov hlavnej odborníčke pre všeobecné lekárstvo, všetkým krajským odborníkom pre všeobecné lekárstvo a všetkým členom výboru SSVPL, aby pridelili ku každej položke bodové ohodnotenie od 1 po 10 podľa toho, za aký dôležitý a závažný ho považujú.

3. Spracujeme jednotlivé hodnotenia anonymne pre celé Slovensko a TOP 5 odporúčaní zverejníme v odbornom časopise Via practica a Zdravotníckych novinách. Výsledky zašleme všetkým členom SSVPL a budeme ich prezentovať aj na výročnom kongrese SSVPL 2020.

O výsledkoch budeme informovať aj Ministerstvo zdravotníctva, organizácie združujúce všeobecných lekárov, zdravotné poisťovne a verejnosti ich budeme prezentovať prostredníctvom pacientskych organizácií.

Nepôjde pritom o príkazy ani o zákazy, ale odporúčania motivujúce všeobecných lekárov, aby sa zamysleli nad každodennou praxou a prehodnotili svoje liečebné postupy. Zamyslieť sa nad tým, čo je pre pacienta potrebné a dôležité a čo potrebné nie je a čo môže pacientovi dokonca uškodiť.

Ak sa chcete zapojiť, vyplňte prosím krátky dotazník


Vyplniť dotazník

MUDr. Peter Makara, MPH, prezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva,

MUDr. Jana Bendová, PhD. a MUDr. Mária Matusová, iniciátorky kampane Múdry výber/Choosing wisely vo všeobecnom lekárstve, členky výboru Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva

Literatúra:

1) Choosing wisely kampaň na Slovensku a jej výsledky, 18.1.2019, Zdravotnícke noviny, mediweb: https://mediweb.hnonline.sk/literatura-pre-lekarov/odborne-specialy/choosing-wisely-kampan-na-slovensku-jej-vysledky-0

2) Enormné množstvo laboratórnych vyšetrení pacientovi škodí, rozhovor s Prof. MUDr. Ivicou Lazúrovou, DrSc., FRCP 21.1.2019, Zdravotnícke noviny, mediweb: https://mediweb.hnonline.sk/rozhovory/enormne-mnozstvo-laboratornych-vysetreni-pacientovi-skodi

3) Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., Interná medicína č. 3/2019: Robiť viac neznamená robiť lepšie alebo Choosing wisely kampaň vo svete a na Slovensku https://www.amedi.sk/robit-viac-neznamena-robit-lepsie-alebo-choosing-wisely-kampan-vo-svete-a-na-slovensku-a6583,6582,1.html?archiv=3,2017

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv