Stanovy spoločnosti


I.  Založenie združenia

Združenie je založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

II.  Názov a sídlo

  1. Názov združenia je: Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva, skrátene SSVPL (ďalej aj „SSVPL“ alebo „združenie“). V anglickej mutácii názov znie The Slovak Society of General Practice (SkSGP).
  2. Sídlo SSVPL určuje úradujúci prezident SSVPL. V súčasnosti je sídlo spoločnosti na adrese Polianky 5, 841 01 Bratislava.

III.  Ciele činnosti združenia

Cieľom a predmetom činnosti združenia je:

  • iniciovať a sprostredkúvať rozširovanie medicínskych vedeckých, diagnostických a liečebných poznatkov z domácej a svetovej medicínskej vedy,
  • iniciovať, podporovať, predkladať, publikovať a presadzovať návrhy a stanoviská na otázky súvisiace:
   1. s odbornosťou a vedeckosťou odboru všeobecného lekárstva,
   2. s uplatňovaním najvhodnejších diagnostických a terapeutických postupov v odbore, s tvorbou alebo s aplikáciou diagnostických a terapeutických postupov v odbore,
   3. s jestvujúcimi a chystanými legislatívnymi normami v zdravotníctve,
   4. s koncepciou odboru, katalogizáciou výkonov odboru, náplňou jednotlivých výkonov a so špecializačnou náplňou odboru,
   5. s kvalitou poskytovanej zdravotníckej starostlivosti, účinnosťou súčasných kritérií kvality a s navrhovaním nových,
   6. s etikou lekárov a zdravotníckych pracovníkov odboru.
  • podporovať publikovania článkov s problematikou všeobecného praktického lekárstva a informácií o odborných konferenciách, rovnako správy o činnosti SSVPL a o činnosti regionálnych sekcii SSVPL,
  • umožňovať uplatnenie vedeckých, diagnostických a liečebných poznatkov z praxe členov SSVPL na domácom ale i medzinárodnom poli zabezpečovať prenos najnovších odborných poznatkov medicínskych odborov do praxe cestou neinštitucionálneho vzdelávania a šírenie informácií pre členov o najnovších poznatkoch, zameraných osobitne na reálnu medicínsku prax,
  • podporovať publikovanie referátov z odborných podujatí a prednáškovú aktivitu členov odmeňovaním najlepších odborných prác,
  • pestovanie úcty k lekárskemu povolaniu a jeho vykonávateľom ako aj udeľovať svojim členom ceny a pocty,
  • spolupracovať na čo najširšom základe (ústredné a regionálne štátne orgány, odborné spoločnosti, občianske združenia, pacientske organizácie) na realizácii celospoločenských preventívnych programov a podieľať sa na výchove pacientov z hľadiska podpory zdravia, prevencie, včasnej diagnostiky a liečby ochorení,
  • presadzovať spravodlivé zmluvné podmienky pre členov SSVPL vo vzťahoch so zdravotnými poisťovňami a inými partnermi za účelom skvalitnenia podmienok pre výkon všeobecného praktického lekárstva,
  • budovať a rozvíjať partnerské kontakty a spoluprácu so spolkami lekárov Slovenskej lekárskej spoločnosti, odbornými spoločnosťami v jej rámci, alebo mimo neho, s odbornými spoločnosťami všeobecného praktického a rodinného lekárstva európskych aj mimoeurópskych štátov,
  • podporovať myšlienky a odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a realizovať jej ciele pri  rozvoji primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Spolupracovať pri svojich vzdelávacích a organizačných aktivitách a pri plnení cieľov WHO so zahraničnými organizáciami všeobecných lekárov (WONCA, EFPC),
  • usilovať sa o maximálnu integráciu s celosvetovým úsilím, všeobecných lekárov a ich organizácií, rozvinúť primárnu zdravotnú starostlivosť ako základňu pre fungujúci zdravotný systém,
  • pomáhať odborne a materiálne členom, aby sa mohli zúčastniť odborných akcií lekárskych spoločností rovnakého a podobného zamerania doma aj v zahraničí (prednosť majú aktívni členovia, ktorí zaisťovali odborný, ekonomický a organizačný úspech domácich akcií, resp. ktorí na zahraničných podujatiach aktívne vystupujú a plnia úlohy schválené Výborom SSVPL),
  • usporadúvať odborné vedecké podujatia (konferencie, kongresy, sympóziá) s domácou i medzinárodnou účasťou. V regiónoch je jej náplňou činnosti organizovanie regionálneho vzdelávania všeobecných lekárov,
  • podávať písomné a ústne návrhy, pripomienky, stanoviská a vyjadrenia zmluvným ako aj nezmluvným partnerom (napríklad zdravotným poisťovniam, Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky, Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou), zúčastňovať na príslušných rokovaniach a prípravách na tieto rokovania. (uvedeným ustanovením nie je dotknuté právo členov SSVPL rozhodovať o uzavretí či neuzavretí zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s konkrétnou zdravotnou poisťovňou).

IV.  Vznik a zánik členstva v združení a čestné členstvo

  1. Členstvo v SSVPL je dobrovoľné.
  2. Členom SSVPL sa môže stať každý lekár alebo študent medicíny, ak splní všeobecné podmienky pre vznik členstva uvedené v odseku 3 tohto článku a je prijatý Výborom SSVPL podľa odseku 4 tohto článku,
  3. Všeobecnými podmienkami pre vznik členstva je podanie písomnej prihlášky, zaplatenie príspevku na činnosť združeniapísomný súhlas so stanovami združenia.
  4. O prijatí za člena rozhoduje Výbor SSVPL, registráciu robí Sekretariát  SSVPL (pokiaľ je zriadený) alebo poverený člen Výboru SSVPL. Členstvo začína dňom schválenia prihlášky Výborom SSVPL s tým, že pred schválením prihlášky musia byť splnené podmienky uvedené v odseku 3 tohto článku.
  5. Členstvo v SSVPL zaniká:
   • smrťou člena,
   • písomným vyhlásením člena o  vystúpení zo združenia doručeným Výboru do sídla SSVPL alebo cestou sekretariátu SSVPL,
   • vylúčením člena zo združenia:
   • ak je člen v omeškaní s platením členského príspevku viac ako jeden rok, a napriek písomnej výzve a poskytnutiu dodatočnej 30 dňovej lehoty na zaplatenie ho nezaplatil v plnej výške. O zrušení členstva v takomto prípade rozhoduje Výbor SSVPL nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov výboru.
   • vylúčením člena zo združenia ak týmto členom boli závažným spôsobom porušené stanovy SSVPL. Vylúčenie v takomto prípade navrhuje Výbor SSVPL a o vylúčení rozhoduje Členská schôdza SSVPL po predchádzajúcom písomnom stanovisku Dozornej rady SSVPL.  Až do rozhodnutia členskej schôdze Výbor môže takémuto  členovi  pozastaviť členstvo v SSVPL.
  6. Občanom Slovenskej republiky ako aj cudzím štátnym príslušníkom za mimoriadne zásluhy o rozvoj SSVPL  alebo primárnej zdravotnej starostlivosti doma aj v zahraničí, alebo za významný prínos pre rozvoj  lekárskej vedy sa môže udeliť čestné členstvo SSVPL. O jeho udelení  rozhoduje  Členská schôdza združenia na návrh Výboru SSVPL alebo na návrh  Výborov regionálnych alebo odborných sekcií. Čestní členovia nemajú povinnosť platiť členské príspevky.
  7. Člen SSVPL  je súčasne členom regionálnej sekcie v mieste bydliska, pokiaľ je zriadená.
  8. Predpokladom vzniku členstva v odborných sekciách je existencia členstva v združení a podanie písomnej  prihlášky do odbornej sekcie.

V.  Práva a povinnosti členov združenia

Členovia SSVPL majú tieto práva a povinnosti:

  1. dodržiavať stanovy SSVPL, získavať a rozvíjať nové odborné poznatky,
  2. zúčastňovať sa na rokovaní členskej schôdze, hlasovať na nej a podávať návrhy, požadovať vyjadrenia orgánov združenia k činnosti združenia,
  3. podieľať sa a zúčastňovať sa podľa svojich možností aktívne aj pasívne na činnosti SSVPL  a jej regionálnych sekcií (prednášky, diskusie, publikácie v odbornej lekárskej tlači a pod.),
  4. voliť a byť volení do orgánov odbornej spoločnosti a jej regionálnych sekcií,
  5. v prípade aktívneho zapájania sa do činnosti SSVPL, aktívnej účasti, reprezentácie SSVPL na domácich alebo zahraničných odborných podujatiach, žiadať o finančný príspevok na náklady spojené s účasťou na odborných podujatiach, o výške ktorého rozhoduje Výbor SSVPL so zreteľom na aktuálne finančné možnosti SSVPL a mieru zapájania člena do činnosti SSVPL,
  6. uchádzať sa o ceny SSVPL a dostať v odôvodnených prípadoch čestné členstvo a plaketu,
  7. platiť členské príspevky v stanovenej výške, v termíne a spôsobom určeným Výborom SSVPL, členský príspevok oprávňuje na členstvo v odbornej spoločnosti aj v regionálnej alebo odbornej sekcii, pokiaľ sú zriadené,
  8. členovia, ktorí majú prerušený výkon povolania a nepracujúci dôchodcovia a študenti majú povinnosť platiť členské príspevky v polovičnej výške. Výbor SSVPL môže v konkrétnych prípadoch hodných osobitného zreteľa rozhodnúť o znížení   členských príspevkov prípadne o ich neplatení.
  9. presadzovať záujem SSVPL na zjednotení všeobecných praktických lekárov pri budovaní odboru,
  10. nepoškodzovať meno a dobrú povesť združenia.

VI.  Orgány združenia

  1. Orgánmi združenia sú: Členská schôdza SSVPL, Výbor SSVPLDozorná rada SSVPL.
  2. Sekretariát SSVPL  je pomocným orgánom, ktorý môže zriadiť Výbor SSVPL a ktorý vykonáva organizačnú, plánovaciu, administratívno-technickú a finančno-hospodársku agendu v rozsahu  určenom Výborom SSVPL. Predovšetkým v takom prípade vedie členskú evidenciu a zodpovedá za evidenciu výberu členských príspevkov, konferenčných a iných poplatkov schválených Výborom. Na jeho čele je riaditeľ, ktorého schvaľuje Výbor SSVPL na návrh Prezidenta SSVPL. Sídlo sekretariátu určuje úradujúci Prezident SSVPL spravidla v mieste sídla spoločnosti.

VII.  Členská schôdza

  1. Členská schôdza SSVPL je najvyšším orgánom združenia, ktorú tvoria všetci jeho členovia. Rozhoduje formou uznesenia. Do pôsobnosti Členskej schôdze SSVPL patrí:
   • hodnotiť vykonanú prácu SSVPL za uplynulé funkčné obdobie,
   • prijímať zásadné smernice pre ďalšie zameranie činnosti SSVPL,
   • schvaľovať stanovy a ich zmeny,
   • schvaľovať program a odsúhlasovať koniec konania Členskej schôdze,
   • voliť Výbor SSVPL a Dozornú radu SSVPL,
   • voliť dlhoročných zaslúžilých funkcionárov SSVPL za čestných členov Výboru SSVPL alebo čestných funkcionárov Výboru SSVPL,
   • rozhodovať o dobrovoľnom rozpustení odbornej spoločnosti a o zlúčení s iným občianskym združením,
   • rozhodovať o odvolaní prezidenta SSVPL,
   • rozhodovať o použití zvyšného majetku odbornej spoločnosti v prípade jej zániku,
   • rozhodovať o ďalších záležitostiach uvedených v týchto stanovách.
  2. Členskú schôdzu SSVPL zvoláva Prezident podľa potreby, najmenej však raz ročne. Prezident zvolá Členskú schôdzu vždy, ak to navrhne písomne najmenej jedna štvrtina všetkých členov združenia. Ak Prezident napriek písomnej žiadosti jednej štvrtiny všetkých členov združenia nezvolá členskú schôdzu tak, aby sa konala do 2 mesiacov od doručenia písomnej žiadosti jednej štvrtiny jej členov, členskú schôdzu je v takomto prípade oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen združenia. Termín a miesto konania členskej schôdze musia byť oznámené všetkým členom odbornej spoločnosti písomnou formou najmenej 10 dní vopred.
  3. Členská schôdza SSVPL je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.  Ak sa napriek riadnemu oznámeniu na Členskú schôdzu SSVPL  nedostaví nadpolovičná väčšina všetkých členov odbornej spoločnosti, začiatok jej konania sa odkladá najmenej o 30 minút. Takáto odložená členská schôdza je uznášaniaschopná bez ohľadu na počet prítomných členov.Na prijatie uznesenia Členskej schôdze SSVPL je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov odbornej spoločnosti. Dvojtretinová väčšina hlasov všetkých prítomných členov je potrebná na rozhodnutie o:
   • zmene stanov,
   • dobrovoľnom rozpustení združenia,
   • zlúčení s iným združením,
   • určení právneho nástupcu združenia pri dobrovoľnom rozpustení združenia,
   • odvolaní prezidenta,
   • vylúčení člena.
  4. Členovia odbornej spoločnosti môžu prijímať rozhodnutia aj mimo Členskej schôdze SSVPL korešpondenčným spôsobom. Návrh uznesenia (volebné lístky a podobne) spolu s lehotou na vyjadrenie zašle členom SSVPL Prezident, alebo iní poverení členovia Výboru SSVPL, na základe uznesenia Výboru SSVPL, najmenej 14 dní pred lehotou na vyjadrenie. Členovia zašlú svoje vyjadrenie písomne, akceptujú sa ešte poštové obálky s dátumom poštovej pečiatky zhodným s lehotou na vyjadrenie.  Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny zúčastnených členov odbornej spoločnosti.
  5. Prezident alebo Výbor SSVPL informujú členov o výsledkoch hlasovania prostredníctvom internetovej stránky, elektronickou poštou, prostredníctvom odbornej tlače alebo priamym písomným stykom najneskôr do 14 dní od lehoty na vyjadrenie.

VIII.  Výbor, Prezident a ďalší funkcionári

  1. Výbor SSVPL. Výbor SSVPL je výkonným orgánom odbornej spoločnosti. Funkčné obdobie Výboru SSVPL je štvorročné. Členovia Výboru SSVPL môžu byť znovuzvolení. Počet členov Výboru SSVPL sa riadi počtom členov odbornej spoločnosti, a to tak, že na každých 100 členov sa volí minimálne jeden člen Výboru SSVPL. Pri menšom počte členov musí byť zvolený výbor SSVPL najmenej trojčlenný.  Zo svojej činnosti sa Výbor SSVPL zodpovedá Členskej schôdzi SSVPL. Členská schôdza ako najvyšší orgán spoločnosti môže odvolať Výbor, alebo jednotlivých členov Výboru na základe predloženia písomného návrhu skupinou minimálne 100 členov. Na Členskej schôdzi sa potom musia uskutočniť mimoriadne doplňujúce alebo mimoriadne nové voľby Výboru SSVPL. V prípade mimoriadnych volieb sa nezačína nové volebné obdobie ale noví členovia sú volení iba do skončenia plynúceho volebného obdobia.
  2. Členovia Výboru SSVPL si volia Prezidenta, Vedeckého sekretára a Viceprezidenta, v prípade potreby aj ďalších funkcionárov. Členovia Výboru SSVPL odvolávajú z funkcie Vedeckého sekretára, Viceprezidenta ako aj ďalších funkcionárov, ktorých volia, okrem Prezidenta.
  3. Prezident. Prezident zastupuje SSVPL navonok a koná v jej mene. Vo svojej  neprítomnosti prezident poverí svojím zastupovaním vedeckého sekretára alebo viceprezidenta. Prezident písomne, alebo Výbor SSVPL na základe uznesenia môžu  písomne poveriť členov Výboru SSVPL alebo aj iných členov SSVPL na vykonanie konkrétnych úkonov. Právne úkony, ktorých hodnota presahuje 1.500,00 € je prezident oprávnený vykonávať iba spoločne s vedeckým sekretárom alebo s viceprezidentom alebo s iným Výborom povereným členom Výboru. Prezident, alebo viceprezident alebo vedecký sekretár sú oprávnení vzdať sa svojej funkcie. Vzdanie sa funkcie je účinné doručením  písomného  oznámenia o vzdaní sa funkcie  Výboru, ktorý potom zvolí nového prezidenta, alebo viceprezidenta alebo vedeckého sekretára .
  4. Výbor SSVPL sa schádza podľa plánu a potreby. Výbor SSVPL  je uznášaniaschopný, pri účasti na hlasovaní nadpolovičnej väčšiny jeho členov. Členovia Výboru SSVPL môžu hlasovať aj s využitím internetového elektronického spojenia, napríklad vytvorením diskusného fóra na internetovej stránke, pomocou elektronickej pošty alebo internetovej videokonferencie s využitím sociálnych sietí a podobne. Rozhodnutie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina zúčastnených členov Výboru. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas Prezidenta. Podrobnosti hlasovania s využitím elektronickej formy (návrh uznesenia, lehoty na vyjadrenie, určenie prístupových hesiel a podobne) upravuje prezident alebo člen Výboru ním poverený a rozošle ich členom Výboru v písomnej podobe alebo elektronickou poštou, tak aby neboli pochybnosti o hlasovaní. Výbor SSVPL informuje členov o svojej činnosti priamo na členskej schôdzi alebo prostredníctvom internetovej stránky, elektronickou poštou, prostredníctvom odbornej tlače, alebo písomným stykom.
  5. V prípade, že člen Výboru SSVPL zomrie, alebo sa písomne vzdá funkcie, na jeho miesto nastupuje náhradník. V prípade, že člen Výboru SSVPL je nečinný, to znamená, že napriek zdokumentovaným opakovaným výzvam Výboru SSVPL sa viac ako 1 rok nezúčastňuje na jeho práci, môže sa Výbor uzniesť na jeho nahradení náhradníkom v poradí podľa počtu získaných hlasov vo voľbách výboru SSVPL, alebo môže požiadať Členskú schôdzu o jeho odvolanie a následné voľby nového člena výboru.
  6. Ako pomocné orgány pre zabezpečovanie svojich úloh si Výbor SSVPL môže ustanoviť pracovné skupiny, ktorým určuje pracovnú náplň a vedie ich činnosť.
  7. Na návrh členskej základne Výbor rozhoduje v odôvodnených prípadoch o udelení vyznamenaní SSVPL:
   • pri príležitosti životných jubileí oceňuje verejne členov SSVPL, ktorí sa osobitne zaslúžili o rozvoj SSVPL a o rozvoj odboru udelením bronzovej, striebornej a zlatej plakety SSVPL.
   • každoročne udeľuje na výročnej konferencii Dikantovu cenu, všeobecnému lekárovi, za najlepšiu prednášku alebo publikáciu v odbornom časopise, významný pedagogický alebo vedecký počin v oblasti všeobecného lekárstva  v uplynulom roku. Na ocenenie mladých lekárov Výbor každoročne udeľuje Ceconíkovu cenu. (Ceny udelené Výborom SSVPL môžu byť dotované finančnou čiastkou podľa rozhodnutia Výboru SSVPL).

IX.  Dozorná rada

  1. Dozorná rada SSVPL je trojčlenným nezávislým kontrolným orgánom odbornej spoločnosti.. Funkčné obdobie Dozornej rady je štvorročné. Zo svojej činnosti sa zodpovedá Členskej schôdzi SSVPL. Členská schôdza ako najvyšší orgán združenia môže odvolať Dozornú radu alebo jednotlivých jej členov na základe predloženia písomného návrhu skupinou minimálne 100 členov SSVPL. Na Členskej schôdzi sa potom musia uskutočniť mimoriadne doplňujúce alebo mimoriadne nové voľby Dozornej rady SSVPL. V prípade mimoriadnych volieb sa nezačína nové volebné obdobie ale noví členovia sú volení iba do skončenia plynúceho volebného obdobia.
  2. Dozorná rada dohliada na  dodržiavanie stanov SSVPL, práv členov SSVPL a hospodárenia SSVPL. V prípade zistenia porušenia stanov, porušenia práv členov alebo závažných nedostatkov v hospodárení SSVPL má za úlohu navrhovať riešenia Výboru SSVPL alebo Členskej schôdzi SSVPL. Orgán, ktorý rozhoduje o zisteniach a návrhoch Dozornej rady v prípade nesúhlasu dotknutých strán s konečnou platnosťou je Členská schôdza SSVPL. Člen Dozornej rady SSVPL musí byť nezávislý. Nemôže byť zároveň členom Výboru SSVPL  a nemôže vykonávať ani inú funkciu v združení.
  3. Dozorná rada SSVPL je orgán na ktorý sa môžu obrátiť jednotliví členovia alebo orgány SSVPL s podnetmi a sťažnosťami a namietať porušenie práv členov alebo porušenie stanov. Dozorná rada SSVPL prešetrí konkrétne podanie a v lehote 3 mesiacov od podania oboznámi sťažovateľa so svojimi závermi. Právo každého člena obrátiť sa na súd zostáva nedotknuté.
  4. V prípade, že člen Dozornej rady SSVPL alebo revízor sekcie zomrie, alebo sa písomne vzdá funkcie, na jeho miesto nastupuje náhradník. V prípade, že člen Dozornej rady  SSVPL alebo revízor sekcie je nečinný, to znamená, že si viac ako 1 rok neplní svoje povinnosti podľa týchto stanov, môže sa Dozorná rada  uzniesť na jeho nahradení náhradníkom v poradí podľa počtu získaných hlasov vo voľbách alebo môže požiadať príslušnú Členskú schôdzu o odvolanie  člena Dozornej rady a následné voľby nového člena Dozornej rady.

X.  Voľby do orgánov združenia

  1. Členovia odbornej spoločnosti volia Výbor SSVPLDozornú radu SSVPL so začiatkom volieb najmenej 3 mesiace pred uplynutím volebného obdobia doteraz platne zvoleného Výboru SSVPL a Dozornej rady SSVPL. Voľby sa konajú tajne a korešpondenčným spôsobom. Voľby organizuje doteraz platne zvolený Výbor SSVPL pod vedením svojho Prezidenta. Kandidátne listiny zostavuje a schvaľuje odstupujúci Výbor SSVPL, čo však nie je podmienkou kandidatúry člena združenia.
  2. Na zabezpečenie priebehu a vyhodnotenie volieb odstupujúci Výbor SSVPL zriadi najmenej trojčlennú volebnú komisiu. Jedného člena deleguje doteraz platne zvolený Výbor SSVPL a jedného člena deleguje doteraz platne zvolená Dozorná rada. Ostatných členov volebnej komisie  môže doplniť Výbor  aj z nezávislých externých organizácií ako napr. SLK atď. Na zabezpečenie volieb Výbor môže využiť  expertov a pracovné tímy z nezávislých externých organizácií ako napríklad SLS, SLK, advokátsku kanceláriu, notársky úrad a podobne.
  3. Volebná komisia vyhodnotí voľby. Do Výboru SSVPL sú zvolení členovia s najvyšším počtom získaných hlasov v jednotlivých samosprávnych krajoch Slovenska, ktorí budú  doplnení  o ďalších kandidátov podľa najvyššieho absolútneho počtu získaných hlasov. Nezvolení sú v poradí podľa počtu získaných hlasov zaradení do zoznamu náhradníkov. Volebná komisia  oznámi výsledky volieb  najneskôr do 14 dní  odo dňa ich ukončenia.
  4. Nové orgány sa schádzajú po vzájomnej dohode zvolených členov do 14 dní od oznámenia výsledkov volieb volebnou komisiou a na ustanovujúcom zasadnutí si zvolia svojich nových funkcionárov. Novozvolený výbor je uznášaniaschopný pri osobnej účasti nadpolovičnej časti svojich členov. Zvolením  nových členov  Výboru a Dozornej rady končí pôsobnosť doteraz platne zvoleného Výboru SSVPL a Dozornej rady SSVPL a od tohto okamihu riadenie spoločnosti prechádza na novo zvolené orgány a funkcionárov. Doteraz platne zvolený Výbor SSVPL a Dozorná rada SSVPL sú povinné  bezodkladne odovzdať agendu a majetok spoločnosti novozvolenému  Výboru SSVPL a Dozornej rade SSVPL.
  5. O sťažnostiach na voľby Výboru SSVPL rozhoduje novozvolená Dozorná rada SSVPL. O sťažnostiach na voľby Dozornej rady SSVPL rozhoduje novozvolený Výbor SSVPL.
  6. Na voľby do orgánov regionálnej sekcie a odbornej sekcie sa primerane vzťahujú uvedené ustanovenia o voľbách do orgánov SSVPL.
  7. Ak doteraz platne zvolený Výbor SSVPL neplní povinnosti uvedené v tomto článku (predovšetkým, ale nie len v odseku 1 a 2) jeho kompetencie ohľadne organizovania volieb preberá Dozorná rada.

XI.  Rokovací poriadok orgánov SSVPL

Rokovací poriadok  orgánov SSVPL a jeho zmeny vypracováva Výbor SSVPL. Rokovací poriadok  orgánov SSVPL a jeho zmeny  schvaľuje  Členská schôdza SSVPL. Rokovací poriadok orgánov SSVPL upravuje  činnosť  jednotlivých orgánov ako aj ich vzájomné vzťahy vo veciach, ktoré nie sú upravené týmito stanovami.

XII.  Hospodárenie

Základným zdrojom prostriedkov na financovanie činnosti SSVPL sú členské príspevky, dotácie, granty, dary a iné príjmy dosiahnuté v súlade so stanovami a všeobecne záväznými predpismi. Majetok odbornej spoločnosti môže byť použitý na dosahovanie cieľov združenia a na zabezpečenie jeho vlastnej činnosti. Prioritou je zabezpečovanie organizácie domáceho vzdelávania, ale aj finančná podpora účasti členov na zahraničných konferenciách a ich práce v medzinárodných inštitúciách a projektoch.

Združenie môže podporovať aj aktivity iných organizácií, občanov a občianskych iniciatív s podobnými cieľmi. Môže tiež udeľovať štipendiá na podporu výskumnej činnosti v rámci cieľov združenia. Výbor SSVPL môže rozhodnúť o poskytnutí finančného príspevku na činnosť sekcií SSVPL.

Pre stanovenie výšky príspevku je rozhodujúci počet členov sekcie deklarovaný v poslednom období a plán činnosti sekcie. Sekcie môžu získavať dotácie, granty, dary a iné príjmy v súlade so stanovami a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zmluvnou stranou zmlúv takto dojednaných príjmov je vždy SSVPL a sú platné až po podpise prezidentom SSVPL. Využitie takto získaných prostriedkov je určené podmienkami dojednanými v konkrétnej zmluve.

Výbor SSVPL môže rozhodnúť o zriadení podúčtov na deponovanie finančných prostriedkov jednotlivých sekcií alebo na zabezpečenie financovania konkrétnej akcie.

XIII.  Uplatňovanie návrhov a pripomienok

  1. Každý člen SSVPL má právo uplatniť svoje návrhy a pripomienky na činnosť SSVPL a procesy v SSVPL buď písomne Výboru SSVPL a Dozornej rade SSVPL alebo ústne na Členských schôdzach SSVPL.
  2. Orgán, ktorého sa podnet týka je povinný sa ním zodpovedne zaoberať a po prešetrení prijať k nemu zodpovedajúce stanovisko a do 3 mesiacov o ňom písomne informovať podávateľa.

XIV.  Zánik SSVPL

  1. SSVPL zaniká rozhodnutím Členskej schôdze SSVPL o dobrovoľnom rozpustení združenia, alebo rozhodnutím Členskej schôdze SSVPL o zlúčení odbornej spoločnosti s iným združením.
  2. V prípade zániku SSVPL formou dobrovoľného rozpustenia, Výbor SSVPL menuje likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu. Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na organizáciu zriadenú na podobný účel, ktorej účelom nie je dosahovanie zisku. Odmenu likvidátora určí Výbor SSVPL. Náklady na likvidáciu sa uhradia z majetku odbornej spoločnosti.
  3. SSVPL sa môže zlúčiť iba so združením zriadeným na podobný účel, ktorého účelom nie je dosahovanie zisku. Pri zániku SSVPL  zlúčením s iným združením prechádza jej majetok na právneho nástupcu. O určení právneho nástupcu rozhoduje Členská schôdza SSVPL.

XV.  Ďalšie ustanovenia a sekcie SSVPL

  1. Organizačné jednotky SSVPL sú:
   • Celoštátna úroveň- SSVPL – občianske združenie registrované na MV SR od apríla 1996, pod č. VVS/1-900/90-11564, IČO: 35607131, DIČ: 2020971502
   • Regionálna úroveň – regionálne sekcie SSVPL pracujúce v stanovených územných regiónoch. Regionálne sekcie zriaďuje Výbor SSVPL. Regionálne sekcie nemajú samostatnú právnu subjektivitu.
   • Odborná úroveň – odborné sekcie SSVPL, ktoré sa zriaďujú podľa špecifických odborných záujmov členov sekcie. Odborné sekcie nemajú samostatnú právnu subjektivitu. Regionálna alebo odborná sekcia SSVPL zaniká dobrovoľným rozpustením.
  2. Orgánmi regionálnych sekcií SSVPL sú Členská schôdza regionálnej sekcie, Výbor regionálnej sekcie a Revízor regionálnej sekcie.
  3. Orgánmi odborných sekcií SSVPL sú Členská schôdza odbornej sekcie, Výbor odbornej sekcie a Revízor odbornej sekcie.
  4. Do pôsobnosti Členskej schôdze regionálnej sekcie patrí:
   • voliť Výbor regionálnej sekcie a Revízora a voliť dlhoročných zaslúžilých funkcionárov Výboru regionálnej sekcie za čestných členov Výboru regionálnej sekcie,
   • hodnotiť vykonanú prácu v rámci regiónu,
   • prijímať a realizovať organizačné opatrenia pre ďalší rozvoj činnosti SSVPL v regióne,
   • v spolupráci s Výborom SSVPL organizovať vzdelávacie akcie.
  5. Do pôsobnosti Členskej schôdze odbornej sekcie patrí:
   • voliť Výbor odbornej sekcie a Revízora a voliť dlhoročných zaslúžilých funkcionárov Výboru odbornej sekcie za čestných členov Výboru odbornej sekcie,
   • hodnotiť vykonanú prácu v odbornej sekcii,
   • navrhovať Výboru SSVPL témy a členov do pracovných tímov pre prácu na odborných postupoch SSVPL,
   • navrhovať výboru SSVPL aktívnych účastníkov na domácich a zahraničných vzdelávacích aktivitách,
   • v spolupráci s Výborom SSVPL organizovať vzdelávacie akcie.
  6. Na Členskú schôdzu regionálnej sekcie a odbornej sekcie sa primerane vzťahujú ustanovenia o Členskej schôdzi SSVPL.
   1. Na Výbor regionálnej a odbornej sekcie sa primerane vzťahujú ustanovenia o Výbore SSVPL, ak tieto stanovy neustanovujú inak. Počet členov Výboru regionálnej a odbornej sekcie sa riadi počtom členom regionálnej alebo odbornej sekcie a to tak, že na každých 20 členov sa môže zvoliť minimálne jeden člen Výboru odbornej sekcie SSVPL.Výbor regionálnej a odbornej sekcie pod vedením svojho prezidenta spracúvajú štatút sekcie a vedú zoznam členov sekcie. Štatút sekcie predkladá prezident sekcie na schválenie členskej schôdzi Po schválení sa jeden z originálov štatútu sekcie archivuje na sekretariáte SSVPL. Prezident sekcie pri vzniku sekcie a potom raz ročne deklaruje písomne zoznam členov sekcie výboru SSVPL.Prezident, Viceprezident a Vedecký sekretár regionálnej a odbornej sekcie nemôžu konať v mene SSVPL. Revízor regionálnej alebo odbornej sekcie SSVPL dohliada nad plnením stanov a dodržiavaní práv členov v rozsahu svojej pôsobnosti.Regionálna alebo odborná sekcia SSVPL zaniká rozhodnutím o zrušení ak:
   2. je jej činnosť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, týmito stanovami alebo inými vnútornými predpismi SSVPL,
   3. pri svojej činnosti poškodzuje dobrú povesť SSVPL, alebo dobrú povesť inej regionálnej alebo odbornej sekcie,
   4. jej činnosť je pre SSVPL finančne neudržateľná.
  7. zániku regionálnej alebo odbornej sekcie SSVPL rozhoduje:a) členská schôdza regionálnej alebo odbornej sekcie v prípade dobrovoľného rozpustenia. Dobrovoľné rozpustenie je platné ak ho uznesením potvrdí Výbor SSVPL,b) Výbor SSVPL.
  8. Pri zániku regionálnej alebo odbornej sekcie Výbor SSVPL ustanoví komisiu, ktorá podľa pokynov Výboru SSVPL vysporiada majetkové záležitosti regionálnej sekcie.

XVI.  Logo SSVPL

Prílohou stanov je logo SSVPL. Šesťuholník odvodený od plástu medu symbolizuje, že slovenský všeobecný praktický lekár je „usilovný ako včelička“. Latinský nápis symbolizuje hlavné atribúty nášho odboru: MEDICINAE-GENERALIS-PRACTICAE-FAMILIARE. Písmená VP vyjadrujú skrátený názov predstaviteľa našej odbornosti – VŠEOBECNÝ PRAKTIK.

logo Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv