Projekt skvalitnenia diagnostiky a liečby bolesti chrbta v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých na Slovensku

Pridané 2. decembra 2018 | Článok -

(Zdroj foto: Adobestock.com)

PROMETEUS 

Epidemiologická štúdia s cieľom zmapovania a zanalyzovania diagnostiky, liečby a prevencie bolesti chrbta na Slovensku

ÚVOD

Vertebrogénne ochorenia spojené s bolesťou sú veľmi časté v ambulancii všeobecného lekára. Môžeme hovoriť o epidémii. Výrazne ovplyvňujú kvalitu života pacienta, zhoršujú pridružené komorbidity a v nemalej miere majú sociálne- ekonomický dopad.

Prevalencia týchto ochorení má stúpajúcu tendenciu. Vyvolávajúcim a zároveň základným faktorom vzniku vertebrogénnej bolesti je súčasný životný štýl. Preto ich právom môžeme zaradiť medzi civilizačné ochorenia.

Pacient s vertebrogénnou bolesťou si častokrát vyžaduje interdisciplinárny prístup, najmä ak sa bolesť stáva trvalou.

Podľa dĺžky trvania bolesti pri vertebrogénnych ochoreniach ich môžeme rozdeliť: Na akútne a subakútne, ktoré trvajú až do troch mesiacov. Pokiaľ bolesť trvá dlhšie ako 3-6 mesiacov, ide už o chronickú bolesť.

Všeobecný lekár pre dospelých je najviac navštevovaným lekárom, preto sa ako prvý stretne s pacientom s týmto typom bolesti, zrealizuje základné vyšetrenia, stanoví pracovnú diagnózu a liečbu u pacienta.

Pri jednoznačnom neurologickom náleze (koreňové syndrómy, miechové lézie, neurogénne klaudikácie) odosiela pacienta k špecialistovi, v závažných prípadoch do nemocnice na ďalšiu diferenciálnu diagnostiku.

Liečba nekomplikovaných vertebrogénnych bolestí patrí do rúk ambulancie všeobecného lekára pre dospelých (VLD). V prvom rade je potrebné uľaviť pacientovi od bolesti, čím sa zlepší celková kvalita jeho života, prevencia komplikácií ako je prechod do chronickej formy bolesti, skráti sa doba práceneschopnosti.

Dôležitá je edukácia pacienta o pravidelnom užívaní ordinovanej terapie spolu s postupnou pohybovou aktivitou, ktorá sa správne zvolí podľa typu ochorenia.

Chronická bolesť si už vyžaduje interdisciplinárny prístup, nakoľko vedie k zmene chovania pacienta. Je často spojená s neprimeranou celkovou únavou, úzkosťou, depresiou. Preto je veľmi dôležité , aby VLD urobil všetko preto, aby sa akútna bolesť nestala trvalou, chronickou bolesťou.

Prevalencia, liečba a výskyt komplikácií, compliance pacientov k nastavenej liečbe pri vertebrogénnych ochoreniach na ambulancii VLD nebola na Slovensku doposiaľ dostatočne zmapovaná. Je všeobecne akceptovaná skúsenosť, že výsledky klinických štúdií sa často výrazne líšia od reálnej klinickej praxe čo do účinnosti a bezpečnosti používanej farmakoterapie.

Najčastejšími príčinami zlyhávajúcej účinnosti sú nedostatočné farmakologické vyhodnotenia potreby vhodnej liečby, interferujúce informácie o liečbe a nevhodná terapeutická kombinácia či sprievodná farmakologická liečba a v neposlednom rade adherencia pacienta k liečbe.

Poznatky z tejto štúdie môžu poskytnúť širšiu perspektívu a zároveň detailnejší pohľad na diagnostické a liečebné prístupy a výskyt vertebrogénnych ochorení, prechod z akútnej do chronickej bolesti v slovenskej populácii, o ich korelácii s celosvetovou prevalenciou ako aj zvýšenie kvality života týchto pacientov.

CIEĽ ŠTÚDIE

Zmapovanie diagnostických a preskribčných postupov, ako aj zmapovanie manažmentu ochorení chrbta v podmienkach ambulancie VLD (všeobecného lekára):

  • prehľad používania zobrazovacích vyšetrení na potvrdenie respektíve vylúčenie možných iných patologických stavov, ktoré môžu byť príčinou ťažkosti/bolesti pacienta
  • najčastejšie používaná terapia na zmiernenie až odstránenie bolesti
  • určenie miery adherencie a compliance pacienta k odporučenej liečbe
  • sledovanie komorbidít pri vertebrogénnych ochoreniach
  • vplyv ochorenia na celkovú kvalitu života pacienta
  • štatistický výstup zastúpenia vertebrogénnych ochorení podľa vekovej kategórie

METODIKA

Štúdia bude realizovaná formou dotazníkov. Jeden dotazník bude určený pre pacienta a 4 dotazníky pre lekára v časovom horizonte 6 mesiacov. Zber údajov od pacienta je zameraný na zistenie dĺžky trvania bolesti, komorbidity, pracovného zaradenia, návštevy špecialistu v minulosti a rozhodovanie pacienta v prípade jeho zdravotného stavu.

Prvý, vstupný dotazník pre lekára je zameraný na zistenie stanovenej pracovnej diagnózy a následnej liečby, prítomných komorbidít u pacienta, klasifikovania typu bolesti, presnej lokalizácie bolesti, súčasnej liekovej terapie.

Druhý, tretí a štvrtý dotazník je pre lekára identický a vypĺňajú sa po 1. 3. a 6. mesiaci liečby. Obsahujú numerický údaj o intenzite bolesti, údaj o adherencii pacienta k liečbe, informáciu o realizácii zobrazovacích alebo laboratórnych vyšetrení, informáciu o prítomnosti nežiadúcich účinkov analgetickej terapie, prípadne zmene nami ordinovanej medikácie, informáciu o trvaní liečby a o prípadnej práceneschopnosti.

Intenzita bolesti bude vyhodnocovaná použitím numerickej škály (NRS) od 0 – 10 (0 bez bolesti, 10 najsilnejšia neznesiteľná bolesť).

VSTUPNÉ KRITÉRIÁ

Do štúdie budú zahrnutí pacienti s:

A: akútne vzniknutým vertebrogénnym algickým syndrómom u pacienta bez predchádzajúcej anamnézy, pacient s NRS (0 -10) nad 4 (novovzniknutá vertebrogénna bolesť)

B: pretrvávajúcimi sub-akútnymi vertebrogrénnymi bolesťami u pacienta sledovaného VLD s NRS (0 – 10) nad 4 (bolesti trvajúce kratšie ako 3 mesiace)

C: pretrvávajúcimi chronickými vertebrogénnymi bolesťami u pacienta sledovaného VLD a špecialistom s NRS (0 – 10) nad 4 (bolesti trvajúce dlhšie ako 3 mesiace)

 

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv