10. verzia: Klinický protokol indikácií testovania metódou PCR na dôkaz SARS-CoV-2

Pridané 16. septembra 2020 | Článok -

Platné od dňa: 14.9.2020

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydáva nasledovné úpravy k indikáciám pre odber vzoriek výterov z orofaryngu a nazofaryngu za účelom PCR diagnostiky suspektných alebo pozitívnych osôb v súvislosti s COVID-19:

Odbery vzoriek na vyšetrenie PCR metódou pre stanovenie prítomnosti vírusu SARS-CoV-2 sa má realizovať u dospelých z orofaryngu aj nazofaryngu. U detí do 7 rokov je možné použiť iba orofaryngeálny ster.

Pacienti indikovaní na vyšetrenie na základe klinických príznakov:

 • Pacient (dospelý alebo dieťa) s akútnou infekciou dýchacích ciest: náhly nástup aspoň jedného z nasledujúcich symptómov: kašeľ, dýchavičnosť, telesná teplota nad 38 °C po dobu 3 a viac dní bez inej etiológie, ktorá by plne vysvetľovala klinický obraz, resp. ak nie je známa epidemiologická anamnéza napr. anamnéza cestovania alebo pobytu v krajine/oblasti s lokálnym prenosom alebo prenosom v komunite, počas 14 dní pred objavením sa symptómov.
 • Pacient (dospelý alebo dieťa) s miernymi príznakmi respiračného ochorenia (bolesti hrdla, ucha, upchatý nos) po zvážení epidemiologického rizika ošetrujúcim lekárom.
 • Pacient s náhle vzniknutou poruchou čuchu alebo chuti.
 • Pacient s akútnym respiračným ochorením, ktorý bol v posledných 14 dňoch pred objavením sa symptómov v úzkom kontakte s potvrdeným COVID-19.
 • Klienti v zariadeniach sociálnych služieb alebo z MRK (marginalizovaných rómskych komunít) s respiračnou infekciou (na indikáciu všeobecného lekára, infektológa, epidemiológa, alebo hygienika).
 • Tehotné pacientky, ktoré prišli na pôrod akútne a majú respiračnú infekciu alebo kontakt s potvrdeným (v posledných 14 dňoch) alebo s pravdepodobným prípadom COVID-19 (v procese vyšetrenia PCR).
 • Pacienti pred akútnym operačným/ intervenčným výkonom v celkovej anestézii s respiračnou infekciou a/alebo známym úzkym kontaktom alebo z karantény pre COVID-19.
 • Pacienti na OAIM a JIS pri náhlom vývoji respiračnej insuficiencie s nejasnou etiológiou.
 • Pacient vyžadujúci hospitalizáciu so SARI (ťažká akútna respiračná infekcia) a bez ďalšej etiológie, ktorá by plne vysvetľovala klinický obraz.

Pacienti indikovaní na vyšetrenie na základe epidemiologických a iných kritérií:

 • Úzke kontakty s osobou s potvrdenou infekciou COVID-19 (odobrať výter sa odporúča na 5. až 10. deň od posledného kontaktu).
 • Je možné zvážiť vyšetrenie exponovaných zdravotníckych pracovníkov a pracovníkov pracujúcich v karanténnych centrách (napr. MVSR pri repatriácii, s ľuďmi bez domova), MO SR, OZ SR pri práci s rizikovými skupinami (pre túto skupinu je možné v rámci skríningu stanoviť protilátky proti SARS-CoV-2 (imunoanalýza, RDT test a pri náleze protilátok proti SARS-CoV-2 následne vykonať RT PCR SARS-CoV-2).
 • Psychiatrickí pacienti, u ktorých nie je možné odobrať spoľahlivú objektívnu anamnézu alebo s nízkou úrovňou dodržiavania epidemiologických štandardov.
 • Klienti a zamestnanci v ZSS (zariadeniach sociálnych služieb) a CDR (centrá pre deti a rodinu), v denných stacionároch alebo z MRK pri reaktívnom RDT na COVID-19.
 • Traumatické stavy so zmenou vedomia a neurčité stavy na základe rozhodnutia lekára.
 • Test pred odberom orgánu od darcu za účelom transplantácie.
 • Pacienti pri príjme do nemocnice alebo počas hospitalizácie, ktorí majú alebo počas hospitalizácie vyvinú respiračnú infekciu, nejasné febrility alebo z epidemiologických dôvodov z rozhodnutia lekára, RÚVZ alebo nemocničného epidemiológa (vyšetrenie metódou PCR).
 • Pred plánovaným operačným zákrokom pri prijatí na hospitalizáciu na základe indikácie operatéra (alebo nemocničného epidemiológa) pri nepriaznivej lokálnej epidemiologickej situácii (v súlade s Pandemickým plánom) alebo v prípade, že to odôvodňuje stav pacienta alebo charakter operačného zákroku.

Schválené Konzíliom epidemiológov, verejných zdravotníkov a infektológov ÚV SR a MZ SR, NRC pre chrípku, ministrom zdravotníctva MUDr. Marekom Krajčím a Hlavným hygienikom SR MUDr. RNDr. Mgr. Jánom Mikasom, PhD, MPH.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv