3. verzia: Klinický protokol pre operačné a intervenčné výkony počas COVID-19

Pridané 20. mája 2020 | Článok -

Klinický protokol pre racionálny manažment pacientov vyžadujúcich operačný alebo intervenčný výkon počas priaznivej epidemiologickej situácie v Slovenskej republike

(verzia 3)

Cieľom predkladaného klinického protokolu je poskytnúť zásady a usmernenie pre optimalizáciu operačnej/intervenčnej zdravotnej starostlivosti za súčasnej epidemiologickej
situácie platnej v SR ku dňu vydania tohto dokumentu t. j. 19.5.2020.

Rozhodnutie o poskytnutí plánovanej zdravotnej starostlivosti spojenej s operačným/intervenčným výkonom v rámci hospitalizácie, prípadne v rámci jednodňovej zdravotnej
starostlivosti sa prijme na základe konzília určeného konziliárneho tímu zdravotníckeho zariadenia, zloženého najmä zo zástupcu operačnej/intervenčnej disciplíny a/alebo ďalších
špecialistov v odboroch s odbornou spôsobilosťou na vykonanie príslušného operačného/intervenčného výkonu, anesteziológa a/alebo medicínskeho riaditeľa prípadne námestníka pre chirurgické disciplíny a/alebo iného odborne spôsobilého povereného lekára zdravotníckeho zariadenia na základe návrhu indikujúceho lekára.

Pri poskytovateľoch ambulantnej a jednodňovej zdravotnej starostlivosti môže byť konzílium nahradené rozhodnutím na úrovni indikujúceho lekára, anesteziológa a ev. vedúceho alebo povereného riadiaceho pracovníka.

Pri rozhodnutí konzílium komplexne posúdi stupeň naliehavosti a doby už trvajúceho odkladu plánovanej zdravotnej starostlivosti, vplyv indikujúcej diagnózy na zdravotný stav pacienta a riziko následkov prípadného ďalšieho odloženia zdravotnej starostlivosti vrátane časového rámca rizika úmrtia alebo zhoršenia zdravotného stavu.

Toto posúdenie sa realizuje v kontexte regionálnej a celoslovenskej epidemiologickej situácie pri zohľadnení rizika prípadnej potreby následnej liečby komplikácii a prípadnej potreby intenzívnej starostlivosti vrátane kapacitných možností a využitia personálnych a materiálno-technických zdrojov pri pretrvávajúcom núdzovom stave resp. mimoriadnej situácii na území Slovenskej republiky.

Závery konzília príslušného zdravotníckeho zariadenia zaznamená indikujúci lekár do zdravotnej dokumentácie pacienta, ktorej neoddeliteľnou súčasťou bude podrobný
informovaný súhlas pacienta. Čo najskôr pred plánovanou operáciou/ intervenciou indikujúci lekár pacienta informuje o plánovanom výkone ev. informuje všeobecného lekára pacienta.

Súčasťou základného lekárskeho vyšetrenia u všeobecného lekára je aj epidemiologická anamnéza a triedenie, vrátane indikácie interného konziliárneho vyšetrenia, ak je to potrebné.

Podrobnosti určí Štandardný postup pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo všeobecnej ambulancii pre dospelých počas pandémie COVID-19.

Pred plánovaným operačným/intervenčným výkonom sa môže zvážiť realizácia PCR vyšetrenia na prítomnosť SARS-CoV-2. Indikáciu pre toto vyšetrenie v súlade s Klinickým
protokolom indikácií testovania metódou PCR na dôkaz SARS-CoV-2 môže stanoviť lekár realizujúci predoperačné vyšetrenie alebo lekár zdravotníckeho zariadenia (infektológ,
epidemiológ, anesteziológ, lekár vykonávajúci intervenciu), ktoré pacienta na plánovaný výkon prijalo, so zaznamenaním dôvodu indikácie do zdravotnej dokumentácie.

Pred akútnym operačným/ intervenčným výkonom sa môže zvážiť realizácia PCR vyšetrenia na prítomnosť SARS-CoV-2, tento postup však nemôže mať dopad na odloženie operácie/intervencie. Indikáciu pre toto vyšetrenie môže stanoviť lekár zdravotníckeho zariadenia (infektológ, epidemiológ, anesteziológ, lekár vykonávajúci intervenciu), ktoré pacienta na akútny výkon prijalo, so zaznamenaním dôvodu indikácie do zdravotnej dokumentácie.

Dokument v pdf formáte si môžete stiahnuť kliknutím SEM: Klinicky protokol o operacnych a intervenčných výkonoch v období COVID-19 v SR verzia3 dňa 19.5.2020-3

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv