Aktualizované 1. 12. 2020: Usmernenie VLD s vykazovaním OČR a PN

Pridané 2. decembra 2020 | Článok -

Usmernenie lekárov všeobecnej zdravotnej starostlivosti s vykazovaním ošetrovného a nemocenského v súvislosti s ochorením, kontaktom (izoláciou/karanténou) alebo špecifickou okolnosťou (zatvorenia definovaných zariadení) súvisiacou pri ochorení COVID-19 v Slovenskej republike

Usmernenie pre VLD a VLDD vydávané MZ SR v spolupráci s MPSVR SR a Sociálnou poisťovňou ku vykazovaniu PN v súvislosti s COVID-19:

V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy nového koronavírusu SARS-CoV-2, spôsobujúceho ochorenie COVID-19 sa práceneschopnosť (ďalej len „PN“) a ošetrenie člena rodiny (ďalej len „OČR“) vykazuje nasledovným spôsobom:

1. OŠETROVNÉ

Odporúčame vychádzať z Usmernenia lekárov všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast k vykazovaniu ošetrovného (OČR).

2. NEMOCENSKÉ

Na účely eliminácie šírenia nákazy COVID-19 boli prijaté postupy, ktoré sa uplatňujú v súlade so stanoviskom hlavného hygienika Úradu verejného zdravotníctva SR nasledovne:

Karanténnu PN vystaví príslušný ošetrujúci lekár každej chorej osobe alebo osobe podozrivej z ochorenia, ak o to táto osoba požiada, a to:

 • na základe vlastného uváženia po anamnestickom vyšetrení alebo
 • po oznámení príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo
 • po oznámení pacienta.

Má ísť teda o osoby, ktoré spĺňajú klinické a zároveň epidemiologické kritériá alebo spĺňajú epidemiologické kritériá podľa Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (jedenásta aktualizácia) č. OSIO/791/119830/2020 zo dňa 20. novembra 2020.

Pri potvrdzovaní karanténnej PN je teda smerodajná epidemiologická súvislosť alebo rozhodnutie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktoré môže byť v odôvodnenom prípade nahradené aj zápisnicou o epidemiologickom vyšetrovaní.

O vystavenie takejto karanténnej PN osoba spravidla požiada.

O vystavenie karanténnej PN osoba NEPOŽIADA, ak má možnosť využiť home office, prípadne čerpať dovolenku.

Vystavenie karanténnej PN je opodstatnené pre laboratórne nepotvrdené prípady, ktoré spĺňajú nasledovné kritériá:

 • Úzky kontakt s pozitívnou osobou na ochorenie COVID-19.
 • Bežný kontakt s pozitívnou osobou na ochorenie COVID-19 s klinickými príznakmi.
 • Bežný kontakt s pozitívnou osobou na ochorenie COVID-19 bez klinických príznakov, ak má domácu izoláciu nariadenú príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
 • Príchod z niektorých krajín podľa najaktuálnejšej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR.

Čo vyznačiť na potvrdení o PN?

Na Potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti lekár (ďalej len „potvrdenie PN“) krížikom vyznačí kolónku „Karanténne opatrenie“ alebo na novších tlačivách „Karanténne opatrenie/izolácia“.

Uvedené platí aj v prípade, kedy je predpoklad na uznanie choroby z povolania na účely nároku na úrazový príplatok podľa § 293fea zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 330/2020 Z. z.

To znamená, že aj v situácii, ak oprávnená osoba potvrdí, že ochorenie COVID-19 vzniklo pri práci alebo pri činnosti uvedenej v § 17 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, kde je preukázateľný kontakt s uvedeným ochorením alebo s infekčným materiálom ako súčasť plnenia tejto činnosti, je potrebné na potvrdení PN krížikom vyznačiť „Karanténne opatrenie“ alebo „Karanténne opatrenie/izolácia“ a nie „chorobu z povolania“.

Ako ukončiť PN pre osoby pozitívne na COVID-19?

Pri ukončení karanténnej PN vystavenej pre osoby pozitívne na COVID-19 alebo osoby po kontakte s osobou chorou na COVID-19 je potrebné postupovať podľa kritérií stanovených v prílohe č. 6 spomínaného Usmernenia hlavného hygienika SR č. OSIO/791/119830/2020 zo dňa 20. novembra 2020.

Smerodajný pri ukončení karanténnej PN u pozitívnej osoby je predovšetkým priebeh samotného ochorenia (napr. u bezpríznakového pacienta sa karanténna PN ukončí minimálne po 10 dňoch od odobratia pozitívnej vzorky na vykonanie testu RT-PCR alebo antigénového testu bez jeho ďalšieho vykonania na konci izolácie).

Rozdiel v trvaní karanténnej PN teda závisí ďalej od toho, či má pacient mierny alebo závažný priebeh ochorenia. Bližšie viď. spomínaná príloha č. 6.

Ako ukončiť PN pre osoby po ich príchode z niektorých krajín?

Pri ukončení karanténnej PN vystavenej pre osoby po ich príchode z niektorých krajín je potrebné v súčasnosti postupovať na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrozovaní verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky, uverejnenej vo Vestníku vlády Slovenskej republiky, ročník 30, čiastka 17, dňa 24. novembra 2020, pod číslom 26.

Na základe uvedenej vyhlášky sa všetkým osobám, ktoré od 26. novembra 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie, Island, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežatstvo, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska alebo Švajčiarsku konfederáciu, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá sa skončí:

 • a) obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19,
 • b) pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 10. dňa.

V prípade osôb, ktoré od 26. novembra 2020 od 7.00 hod. vstúpili na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu inú ako krajiny uvedené v predchádzajúcom odseku, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, ktorá končí obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19.

Povinnosti v prípade vstupu na územie SR z krajiny EÚ, Islandu, Nórskeho kráľovstva, Lichtenštajnského kniežatstva, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska alebo Švajčiarskej konfederácie, sa na tieto osoby nevzťahujú v prípade, ak:

 • sú schopné preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 vykonaným v laboratóriách mimo územia SR, nie starším ako 72 hodín ALEBO
 • majú na území Slovenskej republiky trvalý alebo prechodný pobyt a zároveň sú občanmi niektorej z uvedených krajín a v dobe nie viac ako 3 mesiace pred vstupom na územie Slovenskej republiky prekonali ochorenie COVID-19 a sú schopné preukázať sa potvrdením podľa prílohy č. 3 k tejto vyhláške.

Povinnosť izolácie v domácom prostredí sa vzťahuje aj na všetky osoby žijúce v spoločnej domácnosti s osobami vyššie uvedenými po ich návrate od 26. novembra 2020 od 7.00 hod., pričom izolácia sa končí dňom ukončenia izolácie v domácom prostredí všetkých vyššie uvedených osôb, s ktorými táto osoba žije v spoločnej domácnosti.

Vyššie uvedené osoby sú po vstupe na územie SR povinné zaregistrovať sa na webe http://korona.gov.sk/ehranica, o čom sú povinné preukázať sa aj príslušníkom Policajného zboru SR počas ich pobytu na vyžiadanie; ďalej sú uvedené osoby povinné podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení.

Zároveň sa na tieto osoby vzťahuje aj povinnosť oznámiť miesto umiestnenia do izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení, a to telefonicky alebo elektronicky, poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria (ak ho nemajú, miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja).

Všetkým uvedeným osobám, ktoré od 26. novembra 2020 od 7.00 hod. vstúpili na územie SR, vrátane osôb, ktoré s takouto osobou žijú v spoločnej domácnosti, vystavia poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria, potvrdenie PN z dôvodu karantény pre COVID-19, ak o to tieto osoby požiadajú.

Vyššie uvedené povinnosti sa nevzťahujú na osoby, ktoré za predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajinu uvedenú v Prílohe č. 1 vyhlášky ÚVZ SR uverejnenej vo Vestníku vlády Slovenskej republiky, ročník 30, čiastka 17, dňa 24. novembra 2020, pod číslom 26. Ostatné výnimky sú stanovené v spomínanej vyhláške.

Nerešpektovanie vyššie uvedených postupov môže byť Úradom verejného zdravotníctva SR vyhodnotené ako priestupok na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 56 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 1659 eur.

OSOBITNÉ POSTUPY V SÚVISLOSTI S CELOPLOŠNÝM TESTOVANÍM NA COVID-19

V súvislosti s celoplošným alebo plošným testovaním na prítomnosť ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky prostredníctvom antigénových testov v prípade, že osoba bude pozitívne testovaná, vzťahuje sa na ňu povinnosť domácej karantény. Povinnosť domácej karantény sa okrem pozitívne testovanej osoby vzťahuje aj na osoby, ktoré s ňou žijú v spoločnej domácnosti.

Uvedenú informáciu je potrebné bezodkladne nahlásiť poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, poskytujúcemu zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria, a to telefonicky alebo elektronicky.

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vystaví potvrdenie PN z dôvodu karantény pre COVID-19 spravidla, ak o to tieto osoby požiadajú.

Ak o vystavenie PN nepožiadajú, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti karanténnu PN nemusí vystaviť (uvedené osoby môžu využiť home office, prípadne čerpať dovolenku).

POSTUPY V SÚVISLOSTI S VYSTAVENÍM POTVRDENIA PN

Z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie poskytovateľ zdravotnej starostlivosti naďalej vo všeobecnosti postupuje tak, že vystaví potvrdenie PN, pričom ako diagnózu uvedie diagnózu č. U07.2 – podozrenie z infekcie COVID-19. V situácii, ak sa jedná o pacienta s laboratórne potvrdenou infekciou SARS-CoV-2/ COVID-19 uvedie poskytovateľ diagnózu č. U07.1 – potvrdená infekcia COVID-19.

V situácii, ak osoba informuje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o akútnom respiračnom ochorení, pričom sa podrobila aj testovaniu a zatiaľ jej nie je známy výsledok, postupuje poskytovateľ zdravotnej starostlivosti tak, že potvrdenie PN vystaví, avšak príslušnú diagnózu ako aj dôvod PN (karanténa alebo choroba) zaznačí až po obdržaní relevantného výsledku z testovania.

V prípade, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pri vystavení potvrdenia PN napriek uvedenému zaznačí, že ide o chorobu z dôvodu akútneho respiračného ochorenia a ako diagnózu uvedie napr. diagnózu zo skupiny J00 – J99, je potrebné bezodkladne po zistení pozitívneho výsledku testovania v priebehu prvých desiatich dní dočasnej pracovnej neschopnosti predmetné opraviť s tým, že od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti sa jedná o karanténnu PN v súvislosti s COVID-19.

Zároveň môže nastať aj situácia, kedy napriek vyznačeniu diagnóz (U07.1 alebo U07.2) na vystavenom potvrdení PN, sa dodatočným otestovaním osoby zistí, že táto nie je pozitívna na ochorenie COVID-19 a z uvedeného dôvodu je potrebné uskutočniť zmenu pôvodne potvrdenej diagnózy ako aj zmenu dôvodu PN.

V takom prípade poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zaznačí zmenu dôvodu PN (z karantény na chorobu, prípadne z choroby na karanténu) vrátane dátumu tejto zmeny na Preukaze o trvaní PN (ďalej len „preukaz“).

V súvislosti s narastajúcim počtom karanténnych dočasných pracovných neschopností sú zmenené postupy pri uplatňovaní nároku na „pandemické“ nemocenské.

Z uvedeného dôvodu je potrebné zo strany lekárov postupovať nasledovne:

 • Potvrdenie PN z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia/izolácie vystavíte na základe telefonického alebo e-mailového vyžiadania pacientom. Pacient si NECHODÍ osobne po potvrdenie PN.
 • Ako dátum začiatku PN uvedie lekár dátum začiatku nariadenia karantény/izolácie alebo začiatku karantény pri návrate z cudziny a tento dátum oznámi pacientovi.
 • Lekár zašle na začiatku karanténnej pracovnej neschopnosti III. diel potvrdenia Sociálnej poisťovni, I., II., IIa. a IV. diel ponechá v zdravotnej dokumentácii; po ukončení dočasnej pracovnej neschopnosti zašle Sociálnej poisťovni I. a IV. diel potvrdenia
 • Lekár upozorní pacienta, aby v prípade, ak je poistencom Sociálnej poisťovne podal Sociálnej poisťovni žiadosť o pandemické nemocenské – podrobnosti aký formulár má použiť a ako ho má zaslať má zverejnené Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke www.socpoist.sk .
 • Vystavenie potvrdenia PN oznámi pacient zamestnávateľovi telefonicky alebo e-mailom.
 • Nakoľko prekážku v práci na strane zamestnanca musí zamestnancovi v súlade s pracovnoprávnymi predpismi potvrdiť lekár, odporúčame lekárom zaslať pacientovi IIa. diel potvrdenia buď poštou alebo naskenovať a zaslať zaheslované emailom; rovnaký postup sa odporúča, ak pacient nie je poistencom Sociálnej poisťovne.
 • Lekár si má viesť excelovský zoznam o vystavených potvrdeniach PN pre prípad rýchleho preverenia. Lekár vystavenie potvrdenia PN uvedie aj do zdravotnej dokumentácie.

Preukaz tých pacientov, ktorých dočasná pracovná neschopnosť bola uznaná z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie, zašle ošetrujúci lekár do Sociálnej poisťovne, taktiež l. a IV. diel potvrdenia PN pri ukončení PN.

Po doručení potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti od lekára bude pobočka čakať na doručenie žiadosti o pandemické nemocenské od poistenca. Následne spáruje potvrdenie od lekára so žiadosťou o dávku a rozhodne o nároku na pandemické nemocenské.

Postup pri vydávaní potvrdenia PN z iných dôvodov ako v súvislosti s karanténou/izoláciou pri COVID-19 je štandardný.

Pri uznaní PN z iného dôvodu ako z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie pri COVID-19 odovzdá lekár I., II. a IIa. diel potvrdenia PN priamo pacientovi, ktorý odovzdá IIa. diel zamestnávateľovi a II. dielom si uplatní nárok na nemocenské v Sociálnej poisťovni.

Pri ukončení PN odoberie lekár pacientovi I. diel potvrdenia PN a odovzdá mu IV. diel potvrdenia PN, ktorý pacient predloží zamestnávateľovi/Sociálnej poisťovni. I. a III. diel potvrdenia PN zasiela lekár Sociálnej poisťovni.

Preukaz odovzdá lekár pacientovi, ktorý ho zašle zamestnávateľovi/Sociálnej poisťovni. V prípade nedodržania tohto postupu zo strany lekárov bude potvrdenie PN, resp. jeho diely a preukaz, vrátené lekárovi.

Tieto postupy sa majú uplatňovať od 12.3.2020 na území Slovenskej republiky len vo vzťahu k dočasnej pracovnej neschopnosti súvisiacej s karanténnym opatrením/izoláciou pre COVID-19.

Tieto postupy sa uplatňujú iba u tých pacientov, ktorí sú poistencami Sociálnej poisťovne, t. j. neplatia pre osoby, ktoré sú

 • evidované na úrade práce a potrebujú doklad pre úrady práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • zamestnancami silových rezortov a
 • poistené (vykonávajú zárobkovú činnosť) v inom štáte.

Ak po uplynutí obdobia, na ktoré bola určená karanténa/izolácia, pacient nemá známky ochorenia, ani nie je pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19, dôvod na trvanie karanténnej dočasnej pracovnej neschopnosti zaniká a dočasnú pracovnú neschopnosť lekár ukončí.

To neplatí, ak existuje iný medicínsky dôvod na jej trvanie aj po uplynutí karantény. V takom prípade zmenu diagnózy ošetrujúci lekár zaznamená do zdravotnej dokumentácie a zmenu dôvodu trvania vrátane dátumu tejto zmeny uvedie na tlačive Preukaz o trvaní dočasnej pracovnej neschopnosti.

Kedy nie je dôvod uznať PN?

Na základe § 250b ods. 6 Zákonníka práce v znení zákona č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa.

To znamená, že ak sú preventívne uzatvorené školy, predškolské zariadenia a zariadenia sociálnej starostlivosti, alebo akékoľvek iné prevádzky (napr. prevádzky maloobchodu, rekreačných zariadení, kultúrnych zariadení, obchodných domov) na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, ktorým bolo z dôvodu nariadenia mimoriadnej situácie nariadené uzatvorenie vymedzených inštitúcii a prevádzok – ide jednoznačne o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, kedy zamestnancovi patrí náhrada mzdy – nie je dôvodné uznanie dočasnej pracovnej neschopnosti.

Ak sú uzatvorené prevádzky len na základe vlastného rozhodnutia zamestnávateľa – jednoznačne ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, kedy zamestnancovi patrí náhrada mzdy – nie je dôvodné uznanie dočasnej pracovnej neschopnosti.

V prípade zmeny okolností manažmentu a koordinácie opatrení pre zabránenie epidémie COVID-19 budú tieto postupy v spolupráci so Sociálnou poisťovňou a MPSVR SR bezodkladne upravené. Z tohto dôvodu odporúčame pravidelné sledovanie webovej stránky https://standardnepostupy.sk/ a webovej stránky Sociálnej poisťovne https://www.socpoist.sk/.

UPOZORNENIE: používanie kódov U07.1 – potvrdená infekcia COVID-19 alebo U07.2 podozrenie z infekcie COVID-19 môžete použiť aj v prípade, ak Váš informačný systém nebol ešte prekonfigurovaný. V takomto prípade uvidíte tieto kódy ako „nepokrytý kód U07.1 a nepokrytý kód U07.2“.

Prechodne ich aj v tomto formáte bude Sociálna poisťovňa akceptovať. NCZI je upovedomené o prijatí tohto usmernenia v súvislosti s nadväznosťou na príslušný Štandardný postup pre rýchle usmernenia klinického manažmentu detských a dospelých pacientov s novým koronavírusom 2019 (COVID-19) a jeho prílohu č. 4.

Základné zásady pri potvrdzovaní tzv. pandemických PN

Vážená pani doktorka, vážený pán doktor,

vzhľadom na to, že v aplikačnej praxi dochádza často k nesprávnej interpretácii určených postupov pri potvrdzovaní dočasnej pracovnej neschopnosti, dávame do pozornosti nasledovné zásady, ktoré je potrebné v súvislosti s pandemickými PN uplatňovať.

Upozorňujeme, že uvedené otázky sú podrobnejšie upravené v „Usmernení lekárov všeobecnej zdravotnej starostlivosti s vykazovaním ošetrovného a nemocenského v súvislosti s ochorením, kontaktom (izoláciou/karanténou) alebo špecifickou okolnosťou (zatvorenia definovaných zariadení) súvisiacou pri ochorení COVID-19 v Slovenskej republike“ uverejnenom na webstránke Ministerstva zdravotníctva SR www.standardnepostupy.sk , a preto pre bližšie informácie odporúčame naštudovať predmetné usmernenie.

 • Osobitné postupy pri potvrdzovaní PN sa týkajú len pandemických PN, ktoré boli uznané v prípade povinnej karantény, podozrenia alebo zistenia ochorenia COVID-19. Postup pri vydávaní potvrdenia PN z iných dôvodov ako v súvislosti s karanténou/izoláciou pri COVID-19 je štandardný.
 • Ak je dôvod na uznanie PN v prípade povinnej karantény, podozrenia alebo zistenia ochorenia COVID-19 (Dg. U07.1 alebo U07.2) , lekár tlačivo PN vystaví len ak o to pacient požiada. Pokiaľ môže neprítomnosť v práci riešiť dovolenkou, formou home office , alebo ide o dôchodcu alebo študenta, PN nie je potrebná.
 • Ak je dôvod na uznanie PN v prípade povinnej karantény, podozrenia alebo zistenia ochorenia COVID-19 (Dg. U07.1 alebo U07.2) sa na tlačive PN vždy uvedie „karanténne opatrenie/izolácia“. Uvedené platí aj v prípade, ak by PN uznaná na diagnózu U07.1 bola zistená u pracovníka pracujúceho v zdravotníctve ako choroba z povolania na účely úrazového príplatku.
 • Lekár zašle na začiatku karanténnej pracovnej neschopnosti III. diel potvrdenia PN Sociálnej poisťovni, I., II., IIa. a IV. diel ponechá v zdravotnej dokumentácii; po ukončení PN zašle Sociálnej poisťovni I. a IV. diel potvrdenia. Pri uplatnení nároku na pandemické nemocenské vyplní poistenec formulár zverejnený na stránke www.socpoist.sk.
 • Lekár neinformuje poistenca, že všetko za neho vybaví Sociálna poisťovňa, žiadosť o dávku si musí podať poistenec sám a je prístupná na www.socpoist.sk.
 • Ak PN bola uznaná na bežné (napr. respiračné) ochorenie (dôvod vzniku „choroba“) a v priebehu prvých desiatich dní jej trvania sa testovaním zistí, že ide o ochorenie COVID-19, PN sa určí ako karanténna , a to od 1. dňa jej trvania. Uvedená oprava sa vyznačí na tlačive PN, ak ešte nebolo odoslané Sociálnej poisťovni, alebo na tlačive Preukaz o trvaní PN.
 • Každá zmena dôvodu trvania PN sa vyznačí na tlačive Preukaz o trvaní PN, nie na výmennom lístku (inak by nebol uvedený úkon hradený ako zdravotný výkon na účely sociálneho poistenia).
 • Tieto postupy sa uplatňujú iba u tých pacientov, ktorí sú poistencami Sociálnej poisťovne, t. j. neplatia pre osoby, ktoré sú
 1. evidované na úrade práce a potrebujú doklad pre úrady práce, sociálnych vecí a rodiny,
 2. zamestnancami silových rezortov a
 3. poistené (vykonávajú zárobkovú činnosť) v inom štáte.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv