Dialóg lídrov všeobecného lekárstva

Pridané 7. februára 2019 | Článok -

Z podnetu hlavnej odborníčky pre všeobecné lekárstvo MUDr. Jany Bendovej,PhD., sa 7. decembra 2018 v Bystrej konalo stretnutie zástupcov organizácií združujúcich všeobecných lekárov pre dospelých.

Podnetom na stretnutie boli dve správy Svetovej banky z roku 2018. Prvá správa mapovala aktuálne kompetencie všeobecných lekárov v Slovenskej republike a ich rozsah vyhodnotila ako najslabší z 31 porovnávaných európskych
krajín.

V druhej správe Svetová banka predložila konkrétne návrhy na posilňovanie primárnej zdravotnej starostlivosti a rozšírenie kompetencií všeobecných lekárov.

Odporučila, aby tieto kompetencie boli starostlivo vybrané z aktivít, ktoré sa bezpečne poskytujú v primárnej starostlivosti v iných krajinách, pri súčasnom rešpektovaní špecifík Slovenskej republiky. Malo by ísť najmä o rozširovanie kompetencií v diagnostike a manažmente chronických ochorení.

Pozvanie na stretnutie prijali zástupcovia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva (MUDr. Peter Makara, MPH, a MUDr. Soňa Ostrovská), Asociácie súkromných lekárov SR (MUDr. Marián Šóth) a Združenia všeobecných lekárov pre dospelých SR (MUDr. Pavol Štec, MUDr. Ján Hencel, MUDr. Dušan Lipták a MUDr. Dušan Bráz).

Na stretnutí sa nezúčastnili zástupcovia Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska, ktorí svoju neúčasť ospravedlnili pracovnou zaneprázdnenosťou.

Stretnutie moderoval Ing. arch. Radoslav Herda, predseda správnej rady občianskeho združenia Slovenský pacient, ktorý pôsobil súčasne ako mediátor.

Nosnou témou stretnutia bol ministerstvom zdravotníctva plánovaný rast kompetencií všeobecných lekárov pre dospelých. Všeobecní lekári vítajú zámer ministerstva zdravotníctva rozširovať kompetencie. Priestor na rozširovanie kompetencií vidia najmä v oblasti

  • prevencie a manažmentu chronických neinfekčných ochorení – ischemická choroba srdca,
  • chronické srdcové zlyhávanie,
  • diabetes mellitus,
  • CHOCHP,
  • bronchiálna astma
  • a cerebrovaskulárne ochorenia, najmä prevencia náhlych cievnych mozgových príhod.

Tento prirodzený presun kompetencií by uvítali aj naši chronicky chorí a najmä polymorbídni pacienti. Prítomní sa zhodli na tom, že zmysluplné rozširovanie kompetencií VLD musí byť však zabezpečené ich reálnou vykonateľnosťou, čo nebude možné bez zabezpečenia adekvátnych ľudských, ako aj finančných zdrojov.

Súčasne s postupným rastom kompetencií je nutné nastaviť aj efektívne financovanie. Prítomní sa zhodli, že práve financovanie prostredníctvom zákonnej normy, tak ako to reálne už roky funguje v Česku, by mohlo byť efektívnou formou financovania všeobecného lekárstva aj na Slovensku.

V prvom rade je však potrebný dlhodobý a výslovný záväzok vlády a ministerstva zdravotníctva posilňovať primárnu zdravotnú starostlivosť. Záväzok, ktorý sa premení na efektívne konanie prostredníctvom reformy, s jednoznačným cieľom– zlepšenie postavenia všeobecného lekárstva v systéme v záujme udržania funkčného systému zdravotnej starostlivosti ako celku.

Tieto reformné zmeny už nie je možné dlhšie odkladať. Živo sa diskutovalo o tvorbe verejnej minimálnej siete poskytovateľov všeobecnej zdravotnej starostlivosti, či už na základe geografickej a časovej dostupnosti, alebo tzv. priepustnosti, teda koľko pacientov dokáže denne ošetriť jedna ambulancia.

K názorovej zhode došlo aj pri výpočte ideálneho počtu pacientov na jedno lekárske miesto po zohľadnení vývoja rozširovania kompetencií – pri aktuálnych kompetenciách 1 600 pacientov; a to čo najskôr a v horizonte do 10 rokov 1 500 pacientov na jedno lekárske miesto.

Počas diskusie o postgraduálnom vzdelávaní rezonovala téma kontinuálneho poklesu záujmu o náš odbor, čo sa
prejavilo v medziročnom poklese záujemcov o rezidentské štúdium. Prítomní sa venovali príčinám tohto nežiaduceho
trendu, ako aj možnostiam riešenia.

Všeobecné lekárstvo môže získať na atraktivite rozširovaním kompetencií, avšak bez toho, aby toto rozširovanie išlo „ruka v ruke“ s adekvátnym financovaním, to určite nepôjde.

Pri známych údajoch o vekovej štruktúre všeobecných lekárov je nutné nielen zvýšiť počet rezidentov, ale aj zabezpečiť ich plynulý prechod do praxe nastavením transparentného spôsobu zamestnávania absolventov rezidentského programu podporujúceho ich záujem o zotrvanie v odbore a postupné preberanie zodpovednosti za odbor v role poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Otvorenou možnosťou, s ktorou treba vzhľadom na súčasný stav ambulantnej starostlivosti na Slovensku počítať, je aj
možnosť nastavenia účinného procesu premeny špecialistov na všeobecných lekárov.

Hlavnej odborníčke sa týmto stretnutím, keď za jedným stolom rokovali zástupcovia troch organizácií združujúcich všeobecných lekárov pre dospelých, podarilo otvoriť konštruktívny a kultivovaný dialóg, ktorý je pre budúcnosť všeobecného lekárstva na Slovensku nanajvýš žiaduci. Išlo vôbec o historicky prvé stretnutie lídrov všeobecného lekárstva.

Na záver sa prítomní zhodli na potrebe pokračovania tohto dialógu aj formou ďalších spoločných stretnutí. Najbližšie sa zástupcovia všeobecných lekárov stretnú už na jar 2019.

MUDr. Jana Bendová, PhD.
hlavná odborníčka pre všeobecné lekárstvo

 

Pôvodný článok vyšiel v Zdravotnícke noviny ZdN04_2019.indd 7 dN04_2019.indd 7

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv