Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu 2018

Pridané 19. augusta 2019 | -

Vážené a milé kolegyne a kolegovia,

v mene Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) a Slovenskej spoločnosti praktickej obezitológie (SSPO) Vás chceme čo najsrdečnejšie pozvať na 5. ročník podujatia „Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu“, ktorý sa uskutoční tentokrát v priestoroch kongresového hotela Chopok v Jasnej v dňoch  21. 06. – 22. 06. 2018.

Podujatie organizujeme spoločne so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA). Naše povolanie, ktoré je zároveň aj poslaním, nás v dobrom zmysle slova núti neustále sa vzdelávať a preto je výborné, keď lekár a sestra vytvoria kvalifikovaný tím, ktorý poslúži pre blaho našich pacientov.

Pacient, ktorý má ochorenie OBEZITA, je často polymorbídny. Preto navštevuje viaceré ambulancie, kde sa stretáva s lekármi a sestrami rôznych špecializácií. Preto sa domnievame, že vzdelávanie v obezitológii aj formou kongresov prispieva k zlepšeniu starostlivosti o pacientov.

Interdisciplinárny charakter podujatia zároveň prispieva k výmene názorov a skúseností viacerých odborníkov, ktorí sa stretávajú dennodenne s problematikou obezity a metabolického syndrómu. Tento rok sa stretnú na podujatí: všeobecní praktickí lekári, internisti, kardiológovia, hepatológovia, epidemiológovia, pediatri, pneumológovia, obezitológovia, angiológovia, metabolickí chirurgovia, diabetológovia, odborníci na výživu a psychológiu, ktorí tvoria neoddeliteľnú súčasť pri komplexnej starostlivosti o obézneho pacienta.

Veľmi nás teší, že pozvanie na naše podujatie prijali naslovovzatí odborníci – členovia Výboru Českej obezitologickej spoločnosti, zástupca Ministerstva zdravotníctva Českej republiky, významní odborníci z Poľska a Ruska. Prispeje to k pohľadu na liečbu obezity „spoza hraníc“ a stretnutie s týmito významnými ľuďmi určite rozšíri náš pohľad na liečbu metabolického syndrómu.

Veľké poďakovanie patrí zástupcom vysokých škôl, ktorí prijali pozvanie na tento kongres: Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava (VŠZaSP), Katedre verejného zdravotníctva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity (FZaSP), Ústavu verejného zdravotníctva Jesseniovej Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine (JLFUK), Klinike detí a dorastu JLFUK v Martine a Ústavu ošetrovateľstva Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Budú prezentovať pohľad vysokých škôl na problematiku obezity a metabolického syndrómu.

Na podujatí odznie vyše 80 odborných príspevkov, budete mať možnosť vyskúšať na sebe blahodárne účinky nordic walkingu a počas diskusného večera sa v príjemnej atmosfére porozprávať jednoducho „o živote, o jeho strastiach a radostiach, ktoré nám prináša“.

Pretože konferencie a kongresy sú aj o ľudských kontaktoch, aby sme sa na chvíľku zastavili a uvedomili si vzácnosť toho, že sa môžeme kľudne porozprávať s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi, ktorých možno tak skoro kvôli vzdialenostiam, ktoré nás oddeľujú, nestretneme.

Tešíme sa na účasť každého z Vás. Veríme, že nádherné prostredie Liptova prispeje počas konferencie nielen k nadobudnutiu odborných poznatkov, ale umožní aj nadviazanie osobných kontaktov, odbornej ako aj ľudskej spolupráce medzi účastníkmi konferencie. Preto určite príďte na náš kongres!

doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. mim.prof.

a MUDr. Peter Makara, MPH.

Vážené kolegyne a kolegovia,

v posledných mesiacoch a dňoch finalizovalo Ministerstvo zdravotníctva na základe návrhov Komory niekoľko zmien zákonov, vyhlášok a iných právnych predpisov, ktoré, ak sa stretnú s porozumením a ochotou zo strany sestier a pôrodných asistentiek, ako aj zo strany poisťovní a zamestnávateľov, budú mať veľký vplyv nielen na výkon praxe v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii, ale – a o to nám hlavne išlo – aj veľký vplyv na zmenu postavenia sestier a pôrodných asistentiek a na kvalitu zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytujeme našim pacientom.

Samozrejme, ako vo všetkých oblastiach života, ani spomínané zmeny nie sú ideálne a dokonalé. Podstatné ale je, že došlo k posunu vo vnímaní sestier a pôrodných asistentiek ako dôležitej súčasti zdravotníckych tímov s využitím ich potenciálu pre zlepšenie starostlivosti o našich občanov.

Za najdôležitejšiu zmenu považujeme povinnosť zdravotných poisťovní platiť za zdravotnú starostlivosť zariadeniam sociálnych služieb, po splnení podmienok, novela zákona o lieku určuje podmienky, za ktorých môže sestra a pôrodná asistentka predpisovať vybrané druhy zdravotníckych pomôcok, či zadefinovanie novej kategórie sestier s pokročilou praxou v zákone o poskytovateľoch.

Nižšie právne predpisy zase menia kompetencie sestier a pôrodných asistentiek podľa stupňa vzdelania a dávajú im možnosť nielen uplatniť svoje vzdelanie, ale aj prevziať na seba zodpovednosť za vykonané činnosti v širšej miere, ako tomu bolo doteraz.

Novela nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti a o sústave špecializačných odborov zase umožňuje riadiacim pracovníkom výkon ich činností bez dosiahnutia špecializácie v manažmente, ktorú nahrádza rokmi praxe v danom odbore, čo môžeme vnímať ako menej náročné, na druhej strane dokazuje, že prax je dôležitá pre kvalitný výkon v manažérskych pozíciách.

Sme si vedomí toho, že všetky tieto novely nezmenia našu prax na ideálny stav automaticky, že sa budeme musieť osobne pričiniť o to, aby sme presvedčili o našom vzdelaní a o našich kvalitách aj odbornú, ale aj laickú verejnosť, no je to prvý veľký krok a veríme, že ich spolu s Vami urobíme ešte veľa k tomu, aby sme zmenili postavenie tých sestier a pôrodných asistentiek, ktoré chcú vo svojom odbore napredovať.

Zároveň Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek s rozhorčením prijala informáciu o premene pomenovania zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru. Komora sestier a PA upozorňuje na tento nesystémový krok, ktorý vnesie do zdravotníctva ešte väčší chaos, ako je v súčasnosti. Môže sa stať aj to, že o pacienta sa v konečnom dôsledku nebude mať kto postarať.

Táto zásadná systémová zmena, ktorú predložili politici bez predošlej odbornej a spoločenskej dohody s odbornou verejnosťou, stavovskými a odborovými organizáciami v zdravotníctve, je v rozpore so samotným Programovým vyhlásením vlády SR. Nerozumieme tomu, ako poslanci Výboru NR SR pre zdravotníctvo môžu navrhovať zmenu zákona a zároveň ignorovať jeho platné ustanovenie, v ktorom sa píše aké sú zdravotnícke povolania na Slovensku. „Sestra je jedno z piatich regulovaných povolaní, a svoje vzdelanie získala v odbore ošetrovateľstvo.“

V zahraničí sa pod pojmom „praktická sestra“ rozumie sestra s magisterským stupňom vzdelania, alebo doktorátom z ošetrovateľstva, kompetenciami ktoré sa opierajú o prevenciu, diagnostiku, edukáciu, predpisovanie určitých skupín liekov a zdravotníckych pomôcok čím čiastočne preberajú kompetencie lekárov.

Na Slovensku sa paradoxne „praktickou sestrou“ má nazývať zdravotnícky pracovník, ktorý nedosahuje dostatočnú úroveň vzdelania v ošetrovateľstve teda nie je sestrou. „Riziko takzvanej praktickej sestry je aj v tom, že v praxi budú zamieňané a považované za sestry a môže tak dochádzať k zníženiu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a ohrozeniu bezpečnosti pacientov.“

Neodbornosť návrhu je aj v tom, že politici neprimerane zasahujú do odborných činností sestier a niektoré kompetencie „praktických sestier“ budú rozsiahle a v rozpore so smernicou č. 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií, ktorá vyžaduje, aby boli jednotlivé nelekárske profesie jednoznačne rozlíšené v závislosti od dosiahnutého vzdelania. „Ide napríklad o podávanie liečivých prípravkov formou intramuskulárnej injekcie, a odoberanie žilovej krvi na ktoré sme upozorňovali už pri úprave kompetencií zdravotníckych asistentov na Slovensku a ktoré rovnako aj Úrad Vlády Českej republiky posúdil ako také, ktoré nemôže vykonávať „praktická sestra.“ Spôsob akým pristupujú niektorí poslanci zdravotníckeho výboru k zmene legislatívy, ktorá ovplyvňuje nás všetkých v nás vzbudzuje dojem, že ako voleným zástupcom ľudí ich rozhodnutia nesmerujú k zlepšeniu situácie na Slovensku, ale ešte väčšej destabilizácii zdravotníckych pracovníkov.

Slovenská komora sestier a pôrodných vyzýva preto zákonodarcov, aby riešili skutočné dôvody nedostatku zdravotníckych pracovníkov na základe analýz a nie na základe populistických rozhodnutí, ktoré budú mať negatívne dôvody na zdravie a bezpečnosť pacienta a nezatraktívnia povolanie sestra, ktorých do roku 2020 ma chýbať v celej Európe viac ako 500 tis.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pripravila cestu a urobí všetko preto, aby sme informovali naše kolegyne a kolegov o zmenách a cieľoch, ktoré chceme týmito zmenami dosiahnuť a sme optimistickí hlavne v tom, že tí, ktorí už dlhodobo volali po zmenách a dožadovali sa možnosti uplatniť svoje vzdelanie sa zhostia svojich kompetencií v plnej miere a dokážu, že naše úsilie nebolo zbytočné.

prezidentka SKS a PA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

tel.: +421 0918 518 178 e-mail: lazorova@sksapa.sk Amurská 71, 821 06 Bratislava

Celý program konferencie si môžete stiahnuť TU: program_obezitologicke dni_2018

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv