Gay men´s workshop

Pridané 31. januára 2024 | Článok -

WONCA World v Sydney ponúkala bohatý výber paralelne prebiehajúcich workshopov. Tematika, ktorej sa u nás vo všeobecnom lekárstve venujeme minimálne, je sexuálne zdravie gayov a LGBT komunity (LGBT je (pôvodne anglická) skratka, ktorá primárne znamená „lesbický, gejský, bisexuálny a transrodový“ (angl. lesbian, gay, bisexual, and transgender), ale ojedinele sa používa aj ako prídavné meno, teda vo význame „lesbická, gejská, bisexuálna a transrodová osoba/osoby“ ZDROJ Wikipedia: https://sk.wikipedia.org/wiki/LGBT)

Workshop ponúkal zaujímavé informácie z problematiky sexuálneho a mentálneho zdravia gayov. V úvodnej diskusii lekári z rôznych krajín sveta prezentovali situáciu zdravia gayov v jednotlivých krajinách a prístup k službám týkajúcich sa sexuálneho zdravia a HIV testovania v populácii. Zaujímavo boli odprezentované štatistiky a situácie (spoločensky a legislatívne) s LGBT komunitou v Japonsku, Hongkongu, Brazílii.

HIV infekcia, keď N = N (nedetekovateľný rovná sa neprenosný)

Revolučné dôkazy podložené štyrmi vedeckými štúdiami (HPTN052, PARTNER (PARTNER 1 a PARTNER 2) a Opposite Attract štúdia): HIV vírus je prítomný, ale neprenosný na partnera. Dobré správy pre pacientov: HIV pozitívny pacient, ktorý užíva denne antiretrovirálnu liečbu a dosiahne a udrží si nedetekovateľnú vírusovú nálož, neprenesie vírus pri sexuálnom styku na HIV negatívneho partnera. Dve po sebe idúce nedetegovateľné vírusové zaťaženie (výsledky testov oddelené časovo najmenej štyrmi týždňami alebo viac ) a viac konzervatívnejšie – celé 6-mesačné obdobie, počas ktorých všetky výsledky testov vírusovej záťaže nie sú detekovateľné.

Zaujímavosť: v Austrálii 98 % pacientov na HIV liečbe má nedetekovateľnú vírusovú nálož (menej ako 200 kópií vírusu na ml krvi).

Mentálne zdravie LGBT komunity

Je dokázaný vysoký podiel depresií a úzkostných stavov. Počet pokusov o samovraždu medzi gay/bisexuálmi je 6x vyšší ako u heterosexuálnych mužov. Nikotinizmus, abúzus alkoholu a chemsex (Chemsex je označenie pre praktiky spájajúce drogy so sexom, teda užívanie drog s cieľom spríjemnenia sexuálnych aktivít. Ide o fenomén druhej dekády 21. storočia, nejde ani tak o drogy spájané s tanečnou scénou, ako skôr o drogy nové: GHB a mefedrón, ale tiež ketamín, MDMA, pervitín, amfetamíny alebo poppers. ZDROJ: https://cs.wikipedia.org/wiki/Chemsex). Dostupnosť zdravotnej starostlivosti je nižšia: 80 % pacientov sa necíti komfortne rozoberať svoje sexuálne problémy so svojím lekárom, všeobecní lekári sú nedostatočne edukovaní a trénovaní v oblasti LGBT komunity. Pacienti s homosexuálnou orientáciou majú vyšší level psychosociálneho stresu ako heterosexuáli na základe skúseností so sociálnym vyčlenením, stigmou, diskrimináciou a zneužívaním. Majú vyšší výskyt depresií, úzkostných stavov a sebapoškodzovania, porúch príjmu potravy samovražedných myšlienok a pokusov. Mnohí sa nepodrobujú lekárskemu vyšetreniu a HIV testovaniu zo strachu pred stigmatizáciou a homofóbiou.

Alarmujúce čísla: 64 % homoseuxuálov má suicidálne myšlienky a približne 22 % sa pokúsilo o samovraždu počas svojho života. 32 % homosexuálnych/bisexuálnych mužov vo veku 16 a viac rokov spĺňalo aspoň jedno kritérium na diagnózu úzkostnej poruchy. 40 % homosexuálnej populácie užilo za posledných 12 mesiacov nelegálnu drogu v porovnaní so 16 % všeobecnej populácie.

Odporučené vakcinácie

HPV (ľudský papilomavírus): Gardasil 9 – prevencia výskytu anogenitálnych bradavíc a redukuje riziko vzniku análnych intraepiteliálnych neoplázií.

Hepatitída B, hepatitída A

Výzva pre naše ambulancie a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

  • väčšie vzdelávanie a odborná príprava pre prácu s LGBT komunitou a špecifickou problematikou
  • vytvoriť celoštátne konzistentný balík školení pre zdravotníckych pracovníkov/praktických lekárov pre kultúrne vhodnú zdravotnú starostlivosť
  • vzdelanie by sa malo začať na lekárskej fakulte

Viac info: WONCA special interest group : LGBTQ Health


  • Problematikou sexuálneho a mentálneho zdravia LGBTQ komunity sa v našich ambulanciách zaoberáme zriedka. Ľudia z tejto komunity sú však v rámci zdravia  konfrontovaní so špeciálnymi rizikami. Často sú im vystavení práve pre nedostatok informácií od odborníkov a preto, že sa o nich boja otvorene hovoriť aj na pôde primárneho kontaktu.
  • 11. októbra si pripomíname svetový deň coming outu. Coming out je jedným z najodvážnejších činov, ktorý každý LGBTQ človek urobí.
  • Pomôžte aj vy vytvoriť pocit bezpečia a podpory LGBTQ ľudí. Staňte sa LGBTQ friendly ambulanciou – napríklad vyvesením obrázku v ambulancii alebo v čakárni v symboloch dúhových farieb, letáku na danú tému, ale aj  psychickou podporou na ceste ich coming outu. Ste tí, na ktorých nám tiež záleží.
  • Téme sexuálne zdravie LGBTQ komunity a HIV na Slovensku sa budeme venovať na 5. dni Mladých praktikov v dňoch 26. 4. – 27. 4. 2024 na Donovaloch.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv