Imunologický prehľad v Slovenskej republike v roku 2018

Pridané 21. augusta 2019 | Článok -

Imunologický prehľad 2018 (ďalej len „IP 2018“) bol realizovaný z poverenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ako spoločný projekt pracovníkov odborov/oddelení epidemiológie jednotlivých regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Slovenskej republike (ďalej len „RÚVZ“), všeobecných lekárov pre deti, dorast a dospelých, pracovníkov odboru lekárskej mikrobiológie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) a oddelenia lekárskej mikrobiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici (ďalej len „RÚVZ Banská Bystrica“) pod vedením odboru epidemiológie ÚVZ SR. Efektívnou spoluprácou všetkých zainteresovaných zložiek sa podarilo v krátkom čase pripraviť „Metodické usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre realizáciu IP 2018“, zabezpečiť technické a materiálne vybavenie, samotný zber sérologických vzoriek, ich spracovanie a predbežnú analýzu za účasti epidemiológov a bioštatističky RÚVZ Banská Bystrica. Poďakovanie patrí všetkým menovaným riešiteľom, ktorí sa aktívne podieľali na úspešnej realizácii IP 2018 ako aj členom Pracovnej skupiny pre imunologické prehľady za cenné pripomienky pri tvorbe metodického usmernenia vypracovaného na zabezpečenie IP 2018.

S úctou

prof. MUDr. Cyril Klement CSc., regionálny hygienik

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., hlavný hygienik Slovenskej republiky RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici

Celý dokument si môžete stiahnuť TU: Imunologický prehľad v Slovenskej republike v roku 2018

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv