XXXIX. Výročná konferencia SSVPL 2018


Vážené kolegyne a kolegovia,

najskôr Vám chcem vysloviť poďakovanie nielen za Vašu každodennú skvelú prácu v ambulanciách, ale aj za podporu a reprezentáciu nášho odboru. Verím, že najmä vďaka nim je náš hlas pri presadzovaní čo najlepšieho záujmu pacientov v spoločnosti stále zreteľnejší.

Osobitné poďakovanie patrí členom výboru našej spoločnosti, bez ktorých obetavej a nezištnej práce by sme dnes neboli jednou veľkou rodinou. Naše úspechy boli a sú vždy výsledkom tímovej práce a dúfam, že aj nový výbor SSVPL bude v ich dosahovaní aj vďaka Vašej podpore naďalej vytrvalo pokračovať.

S každou novou skúsenosťou sa posúvame ďalej, rastieme na odborníkov aj v nemedicínskych oblastiach, sme bohatší o skvelých organizátorov, prednášateľov, o ľudí, ktorí dokážu sebavedomo obhajovať záujmy primárnej starostlivosti pred autoritami. Napriek tomu však zostáva stále najpodstatnejšia naša práca pre pacienta. K jej ďalšiemu zlepšovaniu určite prispeje aj XXXIX. Výročná konferencia spoločnosti, pretože jej ústredným motívom je najmä vzdelávanie, základný predpoklad kvality a bezpečnosti všeobecného praktického lekárstva.

Naše stretnutie je príležitosťou bilancovať, ale hovoriť aj o budúcnosti postavenia všeobecného praktického lekára v spoločnosti. Čo sa teda udialo za ten rok, čo sme sa nevideli? Osobne ho považujem za úspešný rok, v ktorom sme si po štvorročnom období zvolili nový výbor SSVPL, do ktorého sme okrem „starých“ členov pribrali aj „nové tváre“. Určite nás obohatia o ďalšie nové myšlienky a impulzy.

Pracovali sme na viacerých dôležitých témach, ktoré boli obsahovo i časove náročné. Spomeniem len niektoré. Pripomienkovali sme zákon o E-healthe, kde sa nám podarilo na absolútne možnú mieru znížiť neprimerané sankcie, ktoré lekárom hrozili. Aktívne sme komunikovali a komunikujeme potrebu propagácie a rozvoja rezidenčného programu.

Veľkou témou bolo hľadanie riešení v obhliadkach mŕtvych, či v poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby. Za ďalší významný úspech považujem realizáciu prvej konferencie všeobecných praktických lekárov európskeho formátu EQuiP, na ktorej sme privítali špičkových zahraničných odborníkov, dlhodobo sa zaoberajúcich kvalitou, bezpečnosťou ako aj efektivitou zdravotnej starostlivosti v jednotlivých štátoch celej Európy.

Sme veľmi radi, že nový hlavný odborník MZ SR pre všeobecné lekárstvo MUDr. Jana Bendová pochádza z radov našej odbornej spoločnosti. Jej menovanie je známkou dôvery, ale aj perspektívou zlepšovania možností komunikovať naše problémy smerom k nadriadeným orgánom.

A k najdôležitejším úspechom našej práce patrí najmä neustále sa zvyšujúca úroveň dôvery pacientov v prácu všeobecného lekára. Čísla niektorých prieskumov poukazujúce na 80–90 % dôvery k práci všeobecných praktických lekárov zo strany pacienta hovoria dosť samé za seba.

Tento rok nás na našej odbornej konferencii čaká viac ako 85 zaujímavých prednášok domácich aj zahraničných odborníkov a množstvo inšpiratívnych workshopov. Odborný program sa nám poradilo pripraviť vďaka spolupráci s deviatimi slovenskými odbornými spoločnosťami.

Budeme mať príležitosť vypočuť si prednášky z kardiológie, dermatológie, diabetológie, hepatológie, angiológie, psychiatrie a adiktológie, epidemiológie a ďalších oblastí. Dozvieme sa teda nové informácie o najnovších poznatkoch a najmodernejších postupoch pri liečbe ochorení z iných odborov. Spolupráca so špecialistami nám pomáha čo najlepšie radiť vlastným pacientom.

Učíme sa od tých najlepších, aby sme ich skúsenosti vedeli preniesť do vlastnej praxe a pomoci našim pacientom. Kľúčová téma konferencie – vzdelávanie – refl ektuje súčasnú situáciu v odbore všeobecného lekárstva na vysokých školách a v postgraduálnom štúdiu. A práve o vzdelávaní v rodinnom lekárstve bude prednáška Ass. Prof. Zaliky Klemenc Ketiš, vedúcej Katedry rodinného lekárstva na Lekárskej fakulte univerzity v Maribore zo Slovinska. Podľa nej je práve vzdelávanie jedným z kľúčových faktorov, ktoré zabezpečujú kvalitu a bezpečnosť praxe rodinného lekárstva.

Vzdelávaniu vo všeobecnom lekárstve sa budú venovať aj slovenskí odborníci za účasti Doc. PhDr. Zuzany Slezákovej z Ministerstva zdravotníctva, Sekcia zdravia, odbor zdravotníckeho vzdelávania, Doc. MUDr. Gazdíkovej, vedúcej Katedry všeobecného lekárstva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Blok s hosťami z Českej republiky bude venovaný diabetológii v sobotu. V rámci workshopov určite zaujmú aj praktickými ukážkami škola chrbta, nácvik resuscitácie a život zachraňujúcich úkonov, workshop na tému – ako zvládať ranné odbery bez stresu, diagnostika z jazyka, či tvárová diagnostika, workshop o odporúčaniach pre bezpečnú a účinnú redukciu hmotnosti, ale aj workshop ako nielen vytvoriť, ale aj profi tovať z príťažlivého profi lu Vašej ambulancie na sociálnych sieťach.

Čakajú nás aj prednášky o novinkách v diagnostike a v liečbe kliešťovej encefalitídy, prevencii kolorektálneho karcinómu, či o postupoch pri HIV infekcii v ambulancii všeobecného praktického lekára. Na konferenciu sme pozvali aj všetkých kľúčových „hráčov“, ktorí rozhodujú o osude všeobecných lekárov.

Účastníci konferencie budú mať vo štvrtok príležitosť stretnúť sa so zástupcami Ministerstva zdravotníctva SR, so zástupcami všetkých troch poisťovní, a s predstaviteľmi Národného centra zdravotných informácií a diskutovať s nimi o aktuálnych problémoch všeobecného lekárstva.

Z ďalšieho programu dávam do pozornosti diskusiu s predstavenstvom ZAP, kde sa lekári viac dozvedia o  vyjednávaní zmluvných podmienok s poisťovňami. Účasť na konferencii prisľúbila aj samotná ministerka MUDr. Andrea Kalavská. Minulý rok sa zástupcovia ministerstva zúčastnili na konferencii vôbec po prvý krát a tohtoročný opätovný záujem je dôkazom ochoty a snahy o dialóg a spoločné riešenie problémov všeobecného lekárstva na Slovensku z oboch strán.

Kongres uzavrieme právnickým blokom, kde si preberieme aktuálne najzávažnejšie zmeny legislatívy v poslednom období. XXXIX. Výročná konferencia SSVPL 2018, zaoberajúca sa postupmi a návodmi pre každodennú ambulantnú prax je inšpirujúcou príležitosťou aj pre ambulantné sestry a pôrodné asistentky zo Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA, pre ktoré je v sobotu pripravený program so zaujímavými prednáškami z praxe, ale aj témami, ktoré môžu zvýšiť právne povedomie v ich povolaní.

Vzhľadom na množstvo zaujímavých tém, dôležité prednášky budú pre tých kolegov, ktorí sa konferencie nemôžu zúčastniť prístupné v archíve na www.meditrend.sk, stránke zaoberajúcej sa vzdelávaním pre lekárov a medicínskych pracovníkov, s ktorou SSVPL dlhodobo spolupracuje.

Z konferencie bude vydané kompendium v Zdravotníckych novinách a kniha abstraktov z prednášok, ktorá vám bude dodaná. Aj vo Vysokých Tatrách pokračujeme v rozvíjaní intenzívnej spolupráce s občianskymi združeniami.

Tento rok dostalo priestor na odbornú prezentáciu Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou a iné občianske a pacientske združenia sme zasa podporili vytvorením možnosti propagácie v infostánkoch. Ich prítomnosť na konferencii považujem za dôležitú, pretože pacient a lekár majú k sebe najbližšie.

Vo štvrtok 17:30 sa uskutoční v salóniku KRISTAL v hoteli Bellevue členská schôdza SSVPL. Pozývame všetkých členov SSVPL a očakávame Vašu vysokú účasť. Dnes je členmi našej odbornej spoločnosti viac ako 1400 všeobecných praktických lekárov.

Svojou prácou sa usilujeme vytvoriť efektívnu platformu na presadzovanie záujmov všeobecných lekárov, ktoré sú v končenom dôsledku v prospech pacientov. Aby sme mohli pracovať v tomto smere nezávisle potrebujeme aj Vašu finančnú podporu v podobe členských príspevkov. Tieto zdroje investujeme späť do spoločnosti, ale vďaka nim zabezpečujeme aj členstvo našej odbornej spoločnosti vo WONCA a EEPC, ktorými získavame podporu silnej medzinárodnej komunity všeobecných praktických/rodinných lekárov.

Viac ako 1000 lekárov z celého Slovenska, renomovaní domáci aj zahraniční prednášatelia, zdravotné sestry, bez ktorých si nevieme našu prácu predstaviť, a aj samotní pacienti, pre ktorých to všetko vlastne robíme… Aj tento rok sa opäť stretneme ako jedna veľká rodina. Teším sa spolu s Vami na síce náročný program našej konferencie, ale rozhodne obohacujúce „tatranské“ inšpirácie.

MUDr. Peter Makara, MPH

Prezident SSVPL

 

 

Zalika Klemenc Ketiš je docentkou a vedúcou Katedry rodinného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity v Maribore v Slovinsku. Je tiež členkou Inštitútu pre výskum a vývoj v Komunitnom zdravotnom stredisku v Ľubľane, kde tiež pôsobí ako rodinná lekárka.

Je aktívnou výskumníčkou a pedagogičkou bakalárskeho a postgraduálneho vzdelávania (špecializovaná výučba rodinného lekárstva). Je členkou riadiaceho výboru projektu na obnovenie praxe rodinného lekárstva v Slovinsku (od roku 2015) pod záštitou Ministerstva zdravotníctva. Je zodpovedná za kontrolu kvality a bezpečnosti a zlepšenie.

V roku 2016 získala cenu Dr.  Zory Janžekovič ako najlepší pedagóg na Lekárskej fakulte Univerzity v Maribore. Cena sa udeľuje raz za 10 rokov, okrem toho sa každoročne na popud študentov a po schválení senátu udeľuje cena jednému pedagógovi.

V roku 2016 získala cenu Lekárskej fakulty Univerzity v Maribore za výnimočné zásluhy – dôležitý prínos k založeniu, rozvoju a dobrému menu fakulty. Je jednou z 10 členov výkonnej rady Európskej spoločnosti rodinných lekárov (WONCA Europe) (od roku 2015).

Je členkou výkonnej rady Spoločnosti pre kvalitu a bezpečnosť rodinného lekárstva (EQuiP) (od roku 2014). Od augusta do decembra 2017 je jedným z troch európskych expertov (vyberaných v náročnom konaní) pri obnove špecializácie na rodinné lekárstvo v Grécku. Projekt organizuje Svetová zdravotnícka organizácia.

V roku 2016 získala cenu Dr. Zory Janžekovič ako najlepší pedagóg na Lekárskej fakulte Univerzity v Maribore. Cena sa udeľuje raz za 10 rokov, okrem toho sa každoročne na popud študentov a po schválení senátu udeľuje cena jednému pedagógovi. V roku 2016 získala cenu Lekárskej fakulty Univerzity v Maribore za výnimočné zásluhy – dôležitý prínos k založeniu, rozvoju a dobrému menu fakulty.

Prednášky z podujatia  XXXVIII. Výročná konferencia SSVPL 2017 sú k dispozícii v elektronickej podobe na stránke www.meditrend.sk.

Program si môžete stiahnuť TU:SSVPL konferencia 2018

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv