XXXVII. Výročná konferencia SSVPL 2016


Vážené kolegyne a kolegovia,

v prvom rade Vám chcem všetkým poďakovať za vašu podporu a aj za vašu skvelú prácu. Vo viacerých prieskumoch všeobecní lekári majú veľkú dôveru svojich pacientov. Je to dôležité vedieť, hlavne v časoch, keď sú tendencie našu prácu podceňovať. Vysoká dôvera našich pacientov v nás, by nám mala byť dostatočnou podporou aj motiváciou pokračovať v našom poslaní.

Chcem poďakovať aj všetkým členom výboru ale aj členom SSVPL, ktorí reprezentujú našu odbornú spoločnosť doma aj v zahraničí. Výsledkom ich obetavej práce sú úspechy, ktoré sme v roku 2016 dosiahli. Vďaka patrí Dr. Petrovi Liptákovi za prácu, ktorú odviedol pre naše prijatie za riadneho člena WONCA. Od roku 1982 sme boli pridruženým členom WONCA (Svetová organizácia všeobecných praktikov) ale tento rok nás prijali za riadneho člena. Túto podporu WONCA sme dokázali zúročiť už na konferencii WONCA EUROPE v júni 2016 v Kodani kde výbor WONCA Europe vybral našu ponuku usporiadať svoju konferenciu v roku 2019 v Bratislave. Takže o tri roky 26.-29. júna sa staneme po prvý raz v histórii „Mekkou“ európskych všeobecných praktikov. Za prípravu našej kandidatúry ale aj úspešnú reprezentáciu SSVPL na pôde WONCA patrí veľká vďaka Dr. Michaele Macháčovej a Dr. Jane Bendovej.

Plné členstvo nám garantuje účasť na konferenciách vo svete ale aj účasť tých najlepších profesorov na našich vzdelávacích akciáchako uvidíme už tento rok. Naša odborná spoločnosť tento rok organizuje svoju tradičnú najväčšiu odbornú konferenciu pre všeobecných lekárov vo Vysokých Tatrách v Starom Smokovci v hoteli Bellevue.

V tomto roku pôjde o výnimočný kongres. Najviac sa tešíme na súčasného prezidenta WONCA World, Michaela Kidda. Profesor Michael Kidd je v súčasnosti aj dekanom Lekárskej fakulty Flinders University v austrálskom Adelaide. Jeho zásluhou dochádza celosvetovo k posilňovaniu primárnej zdravotnej starostlivosti, k zlepšovaniu postavenia všeobecných praktikov a k prehlbovaniu vzdelávania v našom odbore.

O náš typ práce, t.j. všestranného praktika v primárnej starostlivosti rastie záujem mladých lekárov na všetkých kontinentoch. Bude to ten istý Michael Kidd, ktorý sa zúčastnil na našej konferencii už v Bojniciach v roku 2007. O jeho neúnavnosti svedčí aj to, že v stredu k nám pricestuje z Adis Abeby z konferencie etiópskych praktikov a v sobotu bude pokračovať do brazílskeho Ria aby viedol prípravy na konferenciu WONCA WORLD, kde sa očakáva koncom októbra 4-5 tisíc všeobecných praktických/rodinných lekárov z celého sveta.

Na našom kongrese bude krstiť slovenské vydanie svojej knihy „Prínos všeobecného praktického lekárstva k zlepšovaniu zdravotných systémov“. Preklad a vydanie zabezpečila SSVPL, ktorá ako členská organizácia disponuje autorskými právami na všetky publikácie WONCA. Týmto chceme sprístupniť informácie o význame a prínose všeobecného praktického lekárstva, ktoré pod vedením M. Kidda spracoval autorský tím troch desiatok, v súčasnosti tých najuznávanejších profesorov všeobecného praktického /rodinného lekárstva zo sveta. D

ôležitosť odboru pre fungovanie zdravotníctva podčiarkla aj generálna riaditeľka WHO Margaret Chan, ktorá túto knihu pokrstila pred 3 rokmi na konferencii WONCA World v Prahe, čoho sa mali možnosť zúčastniť mnohí z nás. Keďže Achilovou pätou rozvoja všeobecného praktického lekárstva na Slovensku je predovšetkým nedostatok vedomostí o výsledkoch súčasnej svetovej vedy v organízácii zdravotných systémov, kde je zakotvená základná a nepostrádateľná úloha primárnej starostlivosti pre kvalitu, efektivitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti, bude táto kniha významným prínosom nielen pre našu všeobecnú prax ale aj pre iné odbory a inšpiráciou pre reformu nášho zdravotníctva.

Z tohto dôvodu budeme komunikovať vzácnu návštevu aj s minister-stvom zdravotníctva, lekárskymi fakultami, predsedníctvom SLS a médiami. So svojím kľúčovým posolstvom dotýkajúcim sa tejto problematiky komplexne vystúpi Michael Kidd vo štvrtok 13.10.2016. Chcem vyzvať všetkých kolegov aby si nenechali ujsť túto príležitosť, kedy náš prínos a z neho vyplývajúce potreby a požiadavky našej všestrannej praxe sformuluje tento náš významný profesor a v súčasnosti najuznávanejší manažér rozvoja všeobecnej praktickej medicíny vo svete.

Slovenské vydanie Knihy profesora Kidda, ktoré vyšlo pôvodne vo vydavateľstve Radcliff e Publishing Ltd v Londýne v roku 2013 zabezpečila SSVPL pre všetkých účastníkov konferencie a bude k dispozícii pre všetkých registrovaných účastníkov. V piatok s kľúčovým posolstvom vystúpi prof. Roar Maagard, prezident konferencie WONCA v Kodani a významný člen Európskej akadémie učiteľov všeobecného a rodinného lekárstva (EURACT) s témou: „Pacienti sú absolútne najdôležitejšími osobami v ambulancii“.

Všetky prednášky budú simultánne prekladané a tak zrozumiteľné pre široké slovenské publikum. Nevynechajte túto príležitosť vypočuť si našich kolegov a ich pohľad na spoločné problémy. Vo štvrtok odoznejú aj prednášky z oblasti pracovného lekárstva, posudkového lekárstva, výživy a vhodnosti výživových doplnkov ale aj obezitológie, hepatológie, alergológie a imunológie, dermatológie a mnoho ďalších. V piatok budú uvedené aj prednášky z onkológie, endokrinológie, angiológie. V sobotu upozorňujem na blok českých praktikov z partnerskej SVL ČLS JEP, ktorí predstavia svoj nový doporučený postup „Psychosomatická medicína vo všeobecnej praxi“. Môžeme sa tešiť aj na profesora Bohumila Seiferta, ktorý nás pozve na Wonca

konferenciu, ktorá bude v roku 2017 znovu v Prahe a v rámci ktorej pripravujeme spoločne aj zopakovanie Česko-slovenského dňa. Našu konferenciu v sobotu bude uzatvárať právny blok s otvoreným koncoma možnosťou diskusie.

Ďalej sme pripravili workshopy, kde v menších skupinkáchsi budeme môcť zdokonaliť svoje zručnosti. V piatok je to aj praktický kurz Nordic Wolking. O jeho význame pre zdravie sa dozvieme už vo štvrtok poobede. V rámci workshopov sú ďalej témy EKG, meranie ABI indexov a ich význam, resuscitácia, využitie moderných informačných technológii. Workshopy budú moderovať naši kolegovia všeobecní praktickí lekári, tak si môžete najlepšie vymeniť svoje vlastné skúsenosti.

Vzhľadom na veľké množstvo zaujímavých tém, dôležité prednášky budú on-line vysielané na portáli meditrend.sk, aby sme témy odkomunikovali aj pre tých, ktorí sa nebudú môcť osobne zúčastniť. Tu zostanú potom v archíve prezentácie dostupné pre záujemcov. Stránka www.meditrend.sk je stránka zaoberajúca sa elektronickým vzdelávaním pre lekárov a medicínskych pracovníkov, s ktorou SSVPL dlhodobo spolupracuje.

Z konferencie bude vydané, kompendium v Zdravotníckych novinách a kniha abstraktov z prednášok, ktoré nám budú dodané. Vo štvrtok a piatok večer sme pre Vás pripravili diskusný večer, kde si každý z nás môže oddýchnuť a vymeniť si skúsenosti s kolegami. Toľko k tejto výnimočnej vzdelávacej akcii. Vo štvrtok 13.10. 2016 sa uskutoční o 17.30 hod v jedálni hotela Bellevue členská schôdza SSVPL. Pozývame všetkých členov SSVPL a očakávame vysokú účasť, pretože potrebujeme získať podporu členskej základne vzhľadom k vážnosti situácie, ktorú riešime v odbore. Budeme diskutovať postavenie odboru, návrhy reformných krokov ale aj naše ekonomické podmienky.

V ekonomickej oblasti výbor SSVPL aj naďalej považuje kapitačnú platbu za základnú platbu, ktorá musí pokrývať fi xné náklady na prevádzku našich ambulancií a tak chrániť aj pacienta pred prílišnou medicinalizáciou. Podporujeme jednoznačne zachovanie kapitačnej platby, v zhode s medzinárodnými štúdiami, ako podstatného nástroja dôležitého pre výkonnosť a fi nančnú efektivitu ambulantného sektora. Preto odmietame opakovane navrhované zníženie súčasnej kapitačnej platby na 50%, ako aj sa obávame možného prechodu na 100% výkonnostnú platbu (bodovanie), čo predpokladáme, že môže byť v pláne terajšieho MZSR vzhľadom k príprave novej katalogizácie zdravotných výkonov aj v našom odbore. Preto žiadame naopak zvýšiť kapitáciu na úroveň pokrytia našich fi xných nákladov a zavedenie podporných platieb, takzvaných platieb za výkony (P4P), aby umožňovali navýšenie príjmu ambulancií o 20% až 30% nad fixné náklady pokryté kapitáciou, tak ako je to vo väčšine krajín EU.

Spoločne so SLK a ZAP presadzujeme skrátenie doby LSPP a redukciu jej siete. Podporujeme Rezidentský program Hlavnej odborníčky MUDr. Moniky Paluškovej ale upozorňujeme na nevyhnutnosť aj jeho trvalej fi nančnej podpory zo strany štátu tak, aby došlo konečne k náprave nekonzistentnej práce s ľudskými zdrojmi, keďže v súčasnosti chýba už cca 1000 všeobecných praktických lekárov. Iba tak môžeme dúfať, že svoje praxe budeme môcť raz niekomu odstúpiť.

V tejto oblasti sa opierame o závery posledného Svetového zhromaždenia WHO v máji 2016, kde nachádzame v agende Workforce 2030 silnú argumentáciu na podporu našich cieľov. Vidíte, je to každým rokom stále viac a viac problémov a preto Vás naliehavo vyzývame k aktívnej účasti na členskej schôdzi SSVPL. Už viac ako 4 roky fungujeme bez vašich členských príspevkov.

V roku 2016 sme schválili 10€ členský príspevok, ktorý pokrýva hlavne členstvo našej odbornej spoločnosti vo WONCA a EFPC a umožňuje nám zabezpečovať nášmu úsiliu podporu silnej medzinárodnej komunity všeobecných praktických/rodinných lekárov. Vaše členské príspevky nie sú len finančnou podporou nášho úsilia ale sú aj vašim hlasom za to čo presadzujeme. Tešíme sa na bohatú účasť všetkých ale najmä mladých všeobecných lekárov a našich sestier na tohtoročnej výročnej konferencii.

V Snine 5.9.20106

MUDr. Peter Makara, MPH

prezident SSVPL

 

 

Prof. Michael Kidd – kľúčové posolstvo 13.10.2016

Súčasný prezident svetovej organizácie všeobecných praktických/rodinných lekárov WONCA. Dekan Lekárskej fakulty Flinders University v austrálskom Adelaide. 28 rokov pracoval ako všeobecný lekár v meste i na vidieku v Austrálii.

„Prínos všeobecného praktického lekárstva pre posilňovanie zdravotných systémov.“

V roku 2015 OSN vytýčila nové trvalo udržateľné rozvojové ciele. Dosiahnutie každého zo 17 nových cieľov je zamerané na posilnenie zdravia ľudí a zdravia komunít a je tam aj jeden konkrétny zdravotný cieľ, “zabezpečiť zdravý život a podporu blaha pre všetkých v každom veku”, čo inými slovami znamená podporiť všeobecné pokrytie potrebnými zdravotnými službami v každom národe sveta.

Toto obnovené globálne zameranie na univerzálne zdravotné pokrytie poskytuje bezprecedentnú príležitosť pre praktické všeobecné/ rodinné lekárstvo prispieť k reforme globálneho zdravotníctva. Ak národ nemá silný systém poskytovania esenciálnej zdravotnej starostlivosti postavený na komunitnom základe, potom univerzálne zdravotné pokrytie nie je možné dosiahnuť.

Prezentácia bude vychádzať z práce Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Svetovej organizácie všeobecných praktických/rodinných lekárov (WONCA) a ďalších globálnych organizácií po celom svete zameraných na posilnenie zdravotných systémov prostredníctvom rozvoja silného všeobecného praktického/ rodinného lekárstva, t.j. primárnej zdravotnej starostlivosti, s cieľom zabezpečiť uzniverzálne zdravotné pokrytie.

Táto práca zdôrazňuje dôležitosť zamerania zdravotnej starostlivosti na ľudí a je postavená na posilnení všeobecnej praktickej/ rodinnej medicíny, čo je pre tento proces esenciálne spolu s multidisciplinárnym tímovým prístupom k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti v komunitách v každej krajine na celom svete.

Michael poskytne svoj globálny pohľad na dôvody, prečo posilnenie všeobecného pratického/ rodinného lekárstva a primárnej zdravotnej starostlivosti je najschodnejšia cesta, ako preklenúť priepastné rozdiely v dostupnosti potrebnej liečby a zabezpečiť, aby všetci ľudia vo všetkých komunitách získali prístup k zdravotnej starostlivosti, ktorú potrebujú.

Assoc. Prof. Roar Maagaard – kľúčové posolstvo 14.10.2016

Všeobecný lekár s 30-ročnou praxou v ambulancii v dánskom Aarhuse. Venuje sa obzvlášť paliatívnej medicíne a starostlivosti o zomierajúcich. Prezident WONCA Europe konferencie 2016 v Kodani. Člen EURACTu (Európskej akadémie učiteľov vo všeobecnom-rodinnom lekárstve), 25 rokov vyučuje medikov, aj lekárov v špecializačnej príprave. Člen výkonného výboru WONCA Europe.

“Pacienti sú absolútne najdôležitejšími osobami v ambulancii!”alebo “príbeh zo severu Európy”.

Prof. Roar Maagaard sa bude snažiť objasniť prečo pacienti hrajú najdôležitejšiu úlohu u akéhokoľvek všeobecného praktického lekára. Naše postupy a systémy zdravotnej starostlivosti sa po celej Európe veľmi líšia – ale úplne nás zjednocuje: stretnutie medzi pacientom a jeho všeobecným praktikom v ambulancii – a ich vzťah, ktorý sa vytvoril v priebehu času.

Ako môžeme my praktickí lekári dosiahnuť, aby pacienti boli absolútne najdôležitejšie osoby v našej všeobecnej praxi? Ako nám môže pomôcť naša organizácia a zdravotnícky systém aby bol pacient vždy spokojný so svojím kompetentným všeobecným praktikom? Nahliadneme do vlastnej praxe dr. Maagaarda v Dánsku – ale tiež budeme uvedení do vzťahov lekárov a pacientov v európskom kontexte.

 

 

Workshopy:

Prednášky z podujatia  XXXVII. Výročná konferencia SSVPL 2016 sú  dispozícii v elektronickej podobe na stránke www.meditrend.sk.

Celý program konferencie si môžete stiahnuť TU: SSVPL konferencia 2016

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv