Námietky ku kontrolným zisteniam obsiahnutých v protokole o kontrole

Pridané 2. decembra 2019 | Článok -

Poskytovatelia všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa v poslednom čase vo väčšej miere obracajú na Slovenskú spoločnosť všeobecného praktického lekárstva s požiadavkou poskytnutia súčinnosti pri riešení problému súvisiaceho s kontrolnou činnosťou zo strany zdravotnej poisťovne.

Kontrolná činnosť zdravotnej poisťovne je v tomto prípade zameraná na dodržanie indikačných/preskripčných obmedzení liekov, ktoré všeobecní lekári predpisujú pacientom na základe odporúčaní od odborných lekárov. Stretli sme sa s tým, že zdravotná poisťovňa v prípade nedodržania indikačných obmedzení ukladá povinnosť všeobecným lekárom nahradiť celkovú sumu za lieky, ktoré predpísali pacientom na základe odporúčaní odborných lekárov.

Keďže SSVPL má za cieľ pôsobiť priaznivo na vytváranie a dotváranie podmienok výkonu povolania všeobecného lekára, v tejto súvislosti odporúča všeobecným lekárom, aby v prípade ak predpisujú liek pacientovi na základe odporúčania odborného lekára dodržali tento postup:

  • presvedčte sa, že v správe o poskytnutej zdravotnej starostlivosti odborný lekár odporučil liek zákonným spôsobom – uviedol údaje o predpísaných humánnych liekov v rozsahu názov liečiva, cesta podania, lieková forma a množstvo liečiva v liekovej forme (teda presvedčte sa, že sú dodržané formálne požiadavky na delegovaný predpis),
  • presvedčte sa, že liek, ktorý odporučil odborný lekár na predpis pacientovi je v súlade s indikačnými/preskripčnámi obmedzeniami lieku.

V prípade, ak už zdravotná poisťovňa u Vás vykonala kontrolnú činnosť, ktorej výsledkom bolo uloženie povinnosti nahradiť celkovú sumu za predpísané lieky, máte právo voči týmto kontrolným zisteniam podať námietky do 15 dní od doručenia protokolu o kontrole.

SSVPL Vám poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti sprístupňuje dokument (môžete si ho stiahnuť nižšie) zameraný na prípad, kedy Vám zdravotná poisťovňa v rámci výkonu kontrolnej činnosti zameranej na indikačné obmedzenia, uložila povinnosť nahradiť celkovú sumu za lieky, ktoré odporučil na predpis odborný lekár.

Dokument predstavuje argumentačný základ pre podanie námietok ku kontrolným zisteniam obsiahnutých v protokole o kontrole, ktoré máte právo podať do 15 dní od doručenia protokolu. Je potrebné vziať na vedomie, že tento dokument nezohľadňuje možné špecifiká zmluvného vzťahu medzi Vami, ako poskytovateľom všeobecnej ambulantnej starostlivosti a zdravotnou poisťovňou. Taktiež je nutné poznamenať, že nie je možné vyhodnotiť úspešnosť takto podaných námietok ani závery, ktoré príjme zdravotná poisťovňa v tejto súvislosti.

V prípade záujmu vypracovať námietky voči zisteným nedostatkom, ktoré zohľadnia špecifiká Vášho prípadu sa môžete obrátiť na advokátsku kanceláriu h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o. (www.hhpartners.eu). Náklady na právne zastúpenie si člen hradí z vlastných zdrojov.

Dokument: Námietky ku kontrolným zisteniam obsiahnutých v protokole o kontrole na stiahnutie:

191128 Námietky voči kontrolným zisteniam

Stiahnuť

 

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv