Otázky SSVPL pre ministerku zdravotníctva

Pridané 6. marca 2024 | Článok -

V prvom rade by sme vám za SSVPL chceli zaželať všetko dobré v novom roku a veľa energie v riešení problémov jedného z  najkomplikovanejších ministerstiev. Čo by ste popriali lekárom všeobecných ambulancií, naopak, vy?

Všetkým zdravotníkom by som popriala do nového roku 2024 pevné zdravie a úprimne im chcem vyjadriť vďaku a povzbudenie za ich neúnavnú prácu. Denne nám prejavujú najvyššiu mieru profesionality v snahe o záchranu zdravia našich pacientov a vyvíjajú maximálne úsilie pri záchrane ľudských životov a pri poskytovaní potrebnej liečby.

Aká je stratégia ministerstva zdravotníctva na zastabilizovanie, resp. rozvoj, všeobecnej ambulantnej sféry na Slovensku? Čo môžeme očakávať v najbližších rokoch, resp. mesiacoch?

Stabilizácia zdravotníckeho personálu je prioritou súčasnej vlády. Ako sme sa zaviazali už v programovom vyhlásení vlády, primárne plánujeme riešiť nedostatky v oblasti zdravotníckych povolaní, predovšetkým lekárov a sestier. Zrealizujeme audit plnenia personálnych normatívov. V súlade s medzinárodnými trendmi budeme presúvať, aktualizovať a upravovať kompetencie jednotlivých zdravotníckych povolaní. Naším cieľom je vytvoriť také pracovné podmienky, ktoré budú pre absolventov atraktívne a podporia ich v rozhodnutí pracovať na Slovensku, a zároveň zastavia odchod skúsených zdravotníkov do zahraničia.

Ministerstvo zdravotníctva už v  tomto smere urobilo prvé kroky a na stabilizácii v zdravotníctve spolupracuje aj s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vytvorili sme pracovné tímy – jeden sa bude venovať oblasti vysokoškolského vzdelávania a druhý sa zameria na oblasť vzdelávania sestier v odbore ošetrovateľstva. Najbližšie pracovné stretnutia sa uskutočnia v priebehu tohto mesiaca.

Zároveň chceme zlepšovať materiálno-technické podmienky v zdravotníckych zariadeniach, ako aj vzťahy na pracovisku. Vznik nových ambulancií, ako aj podmienky a vybavenie zdravotníckych zariadení, sa zlepšujú aj vďaka investíciám z Plánu obnovy a odolnosti SR. V prvej výzve na podporu vzniku ambulancií všeobecných lekárov a pediatrov, ktorá bola ukončená v auguste 2023, bolo podaných 30 žiadostí, z nich podporených, teda takých, ktoré splnili podmienky výzvy, bolo 26. Vzniklo tak celkovo 22 ambulancií, z toho 15 ambulancií všeobecných lekárov a 7 ambulancií pediatrov. V rámci novej výzvy na podporu vzniku ambulancií ministerstvo zdravotníctva prijalo už 39 žiadostí. Zoznam žiadateľov, ktorí predložili žiadosti, je aktualizovaný približne každých 10 pracovných dní pod konkrétnou vyhlásenou výzvou na webovej stránke ministerstva.

Personálny nedostatok všeobecných lekárov na Slovensku je dnes už alarmujúci. Aké kroky plánuje podniknúť ministerstvo zdravotníctva na zvýšenie počtu VLD?

Nedostatok lekárov a sestier je dlhodobým problémom, na ktorého príčiny a následne aj riešenia je potrebné nazerať v širšom kontexte. Ten zahŕňa okrem vyššie uvedeného aj vzdelávanie, katalóg výkonov, úhradový mechanizmus či nadbytočné návštevy ambulancií. Zlepšenie situácie s počtom lekárov a  sestier vidí ministerstvo zdravotníctva v dôslednom pokračovaní v naštartovaných reformách – či už je to optimalizácia siete nemocníc, alebo reforma ambulantného sektora a vzdelávania, aby sa v dohľadnom období situácia v poskytovaní zdravotnej starostlivosti našim občanom zlepšila. V rámci reformy ambulantného sektora ministerstvo navrhuje, okrem iného, posilniť nielen kompetencie všeobecných lekárov, primárnych pediatrov či sestier, ale aj znížiť administratívnu záťaž či zmeny vo financovaní.

Ako zatraktívniť odbor pre mladých medikov? A nemáme na mysli zvyšovanie kompetencií, keďže v skutočnosti pridávajú lekárom viac práce len pri miernom zvýšení platu.

Pri riešení nedostatku lekárov, ako všeobecných, tak aj špecialistov, chce ministerstvo zdravotníctva pomôcť prostredníctvom rezidentského štúdia. Od 1. októbra minulého roka sme program zatraktívnili a otvorili pre celkovo 11 špecializácií. Do štúdia sa tak môže zaradiť až 150 lekárov, z toho 56 v špecializácii všeobecné lekárstvo a 53 v špecializácii pediatria. Prihlásiť sa môžu prostredníctvom zamestnávateľa na štyroch univerzitách. Cieľom systému rezidentského štúdia je pomôcť pri zabezpečení dostatočného počtu lekárov, a znížiť tak vekový priemer v odboroch všeobecné lekárstvo a pediatria, ako aj v iných nedostatkových špecializačných odboroch.

V rezidentskom programe bolo na konci roka 2023 zaradených  447 rezidentov, konkrétne 215 v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, 145 v špecializačnom odbore pediatria a 87 v iných špecializačných odboroch. Počet skončených rezidentov je 404, konkrétne 279 v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, 113 v špecializačnom odbore pediatria a 12 v iných špecializáciách.

Pod záštitou ministra zdravotníctva sa tiež pravidelne uskutočňuje Veľtrh práce v  zdravotníctve s cieľom motivovať študentov zdravotníckych študijných odborov zamestnať sa a zotrvať na Slovensku. Uskutočňuje sa pre žiakov a študentov zdravotníckych študijných odborov a absolventov, ktorí hľadajú prácu na Slovensku, ako aj pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí už sú zamestnaní u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a hľadajú možnosti ďalšieho profesijného rastu.

Ako si predstavujete efektívnu spoločnú komunikáciu VLD a  ministerstva? Sama máte z  ambulantnej sféry skúsenosť, že riadenie „zhora“ bez účinnej komunikácie s druhou stranou prináša zbytočné problémy.

Tak, ako zdravotníctvo trpí poddimenzovaním zdravotníckeho personálu, dlhodobo zápasí aj s nedostatkom financií. Po nástupe do funkcie na ministerstve sa moja pozornosť sústredila predovšetkým na programové vyhlásenie vlády, v ktorom bolo potrebné stanoviť si priority v zdravotnej politike. Mojou snahou bolo od začiatku vyboxovať pre zdravotníctvo viac financií a teším sa, že napriek nepriaznivému stavu verejných financií sa na tento rok podarilo zabezpečiť takmer o miliardu eur viac oproti vlaňajšku. Cieľom v najbližších týždňoch a mesiacoch bude pokračovať v nastavených prioritách, čo si bude vyžadovať aj množstvo stretnutí a rokovaní. Som otvorená konštruktívnym dialógom so zástupcami odborných spoločností naprieč celým rezortom. Verím, že si spoločne uvedomujeme nevyhnutnosť pokračovať v intenzívnej práci. Naším spoločným cieľom je predsa stabilizácia zdravotníctva a zabezpečenie dostupnej a kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre našich pacientov naprieč Slovenskom.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv