Pocta pre slovenské všeobecné lekárstvo a SSVPL – MUDr. Peter Lipovský vystúpil na svetovej konferencii WONCA WORLD 2023 v Sydney

Pridané 6. marca 2024 | Článok -

Viceprezident SSVPL MUDr. Peter Lipovský vystúpil s prednáškou Zvýšenie kompetencií všeobecného lekára – bližšie k pacientovi, efektívnejšie k systému zdravotnej starostlivosti na najväčšom medzinárodnom podujatí pre všeobecných lekárov – na svetovej konferencii WONCA WORLD 2023 v Sydney. Slovensko sa tak ocitlo v prestížnej spoločnosti spíkrov z celého sveta.

Vo svojej prednáške MUDr. Lipovský zdôraznil fakt, že za posledných 10 rokov sa kompetencie slovenských všeobecných lekárov výrazne zvýšili. Ich činnosť, ktorá bola obmedzená na kuratívne liečenie a základnú prevenciu s pomocou základných krvných testov a očkovania, sa rozšírila, a dnes všeobecný lekár vo svojej ambulancii manažuje pacientov s arteriálnou hypertenziou, dyslipidémiou, prediabetes, obezitou, vykonáva predoperačné vyšetrenia, vyhodnocuje EKG, ABI, FOB, INR, CRP, monitorovanie krvného tlaku a rieši akútne prípady hypertenzie. Všeobecní lekári tiež vykonávajú stratifikáciu kardiovaskulárneho rizika podľa najnovších smerníc a nastavujú adekvátnu liečbu. Niektorí lekári začali realizovať aj ultrazvuk brušnej dutiny. V ambulanciách všeobecného lekára sa tiež používa a vyhodnocuje Montreal Cognitive Test u indikovaných pacientov, ktorí sú následne poslaní k špecialistom. Počas pandémie Covid-19 boli do praxe všeobecného lekára pridané aj telemedicínske postupy.

MUDr. Peter Lipovský vo svojej prednáške upozornil na to, že z pohľadu pacienta je takáto komplexná zdravotná starostlivosť u všeobecného lekára vítaná, pretože pacient môže riešiť mnoho svojich problémov na jednom mieste. Zároveň sú všetky uvedené aktivity, vrátane preventívnych vyšetrení, hradené verejným zdravotným poistením nad limitom. To vedie k vyššej lekárskej a ekonomickej motivácii všeobecného lekára.

MUDr. Lipovský nezabudol vo svojej prednáške kolegom vyzdvihnúť aj oveľa väčšiu efektívnosť využívania verejných prostriedkov, pretože špecializovaná starostlivosť je oveľa nákladnejšia a ťažšie dostupná. Svoju prezentáciu zakončil hypotézou vhodnou pre ďalší výskum, a to, že včasná a efektívna služba všeobecného lekára výrazne znižuje počet úmrtí, ktorým sa dá predchádzať.

Svoju aktívnu účasť na svetovej konferencii WONCA 2023 v Sydney MUDr. Lipovský bezprostredne po svojej prednáške zhodnotil takto: „Na svetovom kongrese všeobecných praktických lekárov v Sydney som sa ocitol v exkluzívnej spoločnosti odborníkov z celého sveta. Som veľmi rád, že som mohol ako viceprezident SSVPL prezentovať naše skúsenosti, a veru nemáme sa za čo hanbiť! Musíme všetci na všetkých úrovniach pokračovať v naštartovaných reformách primárneho kontaktu. Zdravotné poisťovne si to veľmi dobre uvedomujú a už niekoľko rokov sústreďujú svoju pozornosť na viac prevencie a riešenie chronických pacientov všeobecnými praktickými lekármi. Verím, že aj nová vláda na čele s pani ministerkou Zuzanou Dolinkovou bude mať ako hlavnú prioritu nás, vašich všeobecných praktických lekárov.“

Gratulujeme MUDr. Petrovi Lipovskému k veľkému úspechu!

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv