Špecializačné štúdium pre lekárov: Master of Public Health

Pridané 30. júla 2021 | Článok -

Milé kolegyne, milí kolegovia,

máme pre Vás ponuku manažérskeho vzdelávania akreditovanou na FVZ SZU v Bratislave.

Práve počas celosvetovej pandemickej situácie sa ukázala zvýšená potreba vzdelaných manažérov, ktorí disponujú nielen klinickými vedomosťami, ale aj manažérskymi a komunikačnými zručnosťami.

FVZ SZU má ako jediná v SR akreditované špecializačné štúdium Master of Public Health (MPH) – Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve pre zdravotnícke povolanie lekár a od r. 1992 vzdeláva lekárov vykonávajúcich, alebo pripravujúcich sa do riadiacich pozícií.

Štúdium je zamerané na aplikáciu teoretických vedomostí z manažmentu získaných v priebehu štúdia do praxe, pri manažmente nemocníc, ambulancií, lekární, úradov verejného zdravotníctva a riadenia útvarov poskytovania zdravotnej starostlivosti na úseku štátnej a verejnej správy.

Absolvent špecializačného štúdia MPH tiež disponuje odbornými vedomosťami z oblasti ekonomiky zdravotníctva, medicínskeho práva, zdravotníckej politiky a praktickými zručnosťami v oblasti masmediálnej komunikácie.

Špecializačné štúdium: Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve (Master of Public Health)

Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Limbová 12, 833 03 Bratislava 37, tel.: 02/59370550, internet: www.szu.sk

kontaktná osoba:  PhDr. Antónia Holičová,  tel:02/ 59 370 572, e-mail: antonia.holicova@szu.sk

Informácie pre záujemcov o špecializačné štúdium
Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve Master of Public Health

Termín podania prihlášky a žiadosti o zaradenie do špecializačného odboru: do 30. 9. 2021
Administratívny poplatok za zápis: 30,- EUR

Povinnou prílohou prihlášky je:

 1. kópia diplomu o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní,
 2. stručný životopis s akcentom na doterajší profesijný profil (rodné číslo, bydlisko, telefónne prípadne mobilné spojenie, e-mail)
 3. čestné prehlásenie, že nie ste v súčasnosti zaradený v inej špecializácii, ani v inej vzdelávacej ustanovizni

Podmienka prijatia na štúdium:

 • zaradenie do špecializačného odboru

*Zdravotnícky pracovník podľa Nariadenia vlády SR 379/2015 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností musí podať žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia MPH. Žiadosť o zaradenie s povinnými prílohami je potrebné poslať na Organizačno-metodický odbor SZU do 1.10.2021. Nie je potrebný súhlas riaditeľa organizácie, nadriadeného alebo lekára samosprávneho kraja.

 • prihláška na štúdium MPH
 • absolvovaný II. stupeň VŠ štúdia
 • uzavretý pracovný pomer s organizáciou, ktorá pôsobí v oblasti zdravotníctva alebo verejného zdravotníctva, alebo sa podieľa na ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, alebo
 • uzavretý pracovný pomer s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, alebo
 • prípadne vlastníctvo licencie alebo povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.

Ďalšie informácie:

 • prihláška na štúdium MPH a žiadosť o zaradenie do špecializačného štúdia je k dispozícii na stiahnutie na webovej stránke www.szu.sk (pod Fakultou verejného zdravotníctva v časti Dokumenty na stiahnutie)
 • poplatok za zápis vo výške 30 EUR uchádzači uhradia na účet SZU: Štátna pokladnica SK8781800000007000200522, variabilný symbol 1003008603
 • každý uchádzač priloží k prihláške: kópiu diplomu o získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa alebo vyššieho (nie diplom o rigoróznej skúške), štruktúrovaný životopis,  kópiu ústrižku alebo bankového prevodu o uhradení poplatku za zápis

Poplatok za jeden semester štúdia je 500,- EUR

Poplatok za záverečnú skúšku, obhajobu a diplom je 330,- EUR

Organizácia štúdia:

Štúdium trvá najmenej 3 roky a najviac 5 rokov. Štandardná dĺžka štúdia je 3 roky, ktoré sú rozdelené na 6 semestrov, každý semester má 2 týždne kontaktného štúdia a je rozdelené do modulov:

 1. rok: 
  1. týždeň: 1. Informačné zdroje vo verejnom zdravotníctve (epidemiologické metódy, demografia, úvod do štatistiky, zdravotnícka štatistika)
  2. týždeň: 2. Ochrana zdravia (environmentálne zdravie, zdravie pri práci)
  3. týždeň: 3. Prevencia (vybraných ochorení)
  4. týždeň: 4. Komunitná medicína, 5. Základy práva
 2. rok:
  1. týždeň: 6. Behaviorálne vedy vo verejnom zdravotníctve, 7. Podpora zdravia
  2. týždeň: 8. Ekonomika zdravotníctva
  3. týždeň: 9. Zdravotnícke právo
  4. týždeň: 10. Teória manažmentu
 3. rok:
  1. týždeň: 11. Aplikovaný manažment
  2. týždeň: 12. Zdravotná politika
  3. týždeň: 13. Právo v riadení
 4. týždeň: 14. Nové trendy v zdravotníctve, 15. Masmediálna komunikácia

Štúdium sa končí záverečným testom a obhajobou záverečnej práce pred komisiou, ktorej zloženie navrhuje dekan fakulty.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv