Usmernenie hlavného hygienika v súvislosti s OPERAČNÝMI výkonmi ohľadom COVID-19

Pridané 22. apríla 2020 | Článok -

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s operačnými a intervenčnými výkonmi vo vzťahu k možnému, pravdepodobnému alebo potvrdenému ochoreniu COVID-19

Poznámka: VLD a VLDD sa týka bod 2.

Nástup pandémie COVID-19 a príprava zdravotníckych pracovníkov a zdravotníctva na Slovensku obmedzila vykonávanie elektívnych chirurgických zákrokov, ktoré je po pripravenosti na pandémiu a pre uspokojenie pacientov potrebné obnoviť.

V prevencii šírenia koronavírusovej nákazy by zariadenia mali postupovať na základe epidemiologických údajov, dostupnosti testovania a iných klinických informácií súvisiacich s COVID-19. Ak je dostupný dostatok testov, použiť ich v indikovaných prípadoch na testovanie personálu a pacientov.

Vzhľadom na ich obmedzené možnosti testovania je potrebné použiť primerané alternatívne metódy na obmedzenie šírenia pôvodcu nákazy COVID-19, aby sa pokračovalo v starostlivosti o pacientov, ktorí čakajú na operácie. Potup zohľadňuje:

  1. Zásady testovania pacientov, aby sa poskytli užitočné predoperačné informácie o stave chirurgických pacientov COVID-19, najmä v oblastiach nárastu komunitného prenosu.
  2. Ak takéto testovanie nie je k dispozícii, použiť karanténne opatrenie (karanténu) a vhodné dištančné postupy, aby sa vytvorilo bezpečné prostredie, v ktorom môže byť realizovaná elektívna chirurgia.
  3. Ak nie je istota o stave pacientov vo vzťahu ku COVID-19 (pozitivita), lekárom a sestrám by sa mali poskytnúť vhodné OOPP.

Na základe klinického a epidemiologického hľadiska a optimálneho využitia kapacity systému zdravotníctva je pacient zatriedený do jednej z nasledovných skupín:

Skupina 1: Stredne naliehavé, do 3 mesiacov odložiteľné stavy (z epidemiologického hľadiska v kontexte tzv. úvodnej fázy epidémie COVID-19):

1. Podmienkou pre prijatie do zdravotníckeho zariadenia a naplánovanie operačného/intervenčného zákroku je potrebné, aby pacient:

  • zostal 14 dní v domácej izolácii a denne monitoroval svoje zdravie – najmä opakované meranie telesnej teploty v priebehu dňa a sledovanie klinických príznakov (kašeľ, dýchavičnosť, bolesti hlavy a svalov),
  • predložil čestné prehlásenie pacienta/zákonného zástupcu, že mu nebola nariadená ďalšia karanténa (VLD, RÚVZ), ktorá by pretrvávala v čase hospitalizácie a plánovaného operačného alebo intervenčného výkonu.

2. V prípade, že mu bola na základe pozitívnej epidemiologickej anamnézy (cestovateľská anamnéza, úzky kontakt s chorým na COVID-19 ) nariadená 14-dňová karanténa alebo izolácia v domácnosti a monitoring klinických príznakov, je potrebné, aby pacient:

  • absolvoval 14-dňovú karanténu alebo izoláciu v domácnosti a monitoring klinických príznakov, pričom v priebehu ani po skončení karanténnych opatrení neboli u neho zaznamenané klinické príznaky COVID-19 (najmä horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, bolesti hlavy a svalov),
  • v prípade objavenia sa klinických príznakov o tejto skutočnosti včas informoval svojho VLD/VLDD, bol klinicky a laboratórne vyšetrený. V prípade pozitivity na COVID-19 sa operácia/intervenčný zákrok odkladá až do úplného vyliečenia a 2 negatívnych výsledkov odobratých v minimálnom intervale 24 hodín (postup v zmysle aktuálneho usmernenia hlavného hygienika SR),
  • predložil čestné prehlásenia pacienta/ jeho zákonného zástupcu, že je zdravý a bez známok respiračnej infekcie, že ukončil vyššie uvedené karanténne opatrenia a nebola mu z epidemiologického dôvodu nariadená ďalšia karanténa alebo domáca izolácia s monitoringom zdravotného stavu.

3. V prípade zistenia suspektného, pravdepodobného alebo potvrdeného ochorenia COVID19 je potrebné postupovať v zmysle aktuálneho usmernenia MZ SR o liečbe a diagnostike COVID-19 a aktuálneho usmernenia hlavného hygienika o vyšetrovaní pacienta po skončení domácej liečby a hospitalizácie na COVID-19.

Skupina 2: Naliehavé stavy (z epidemiologického hľadiska v kontexte tzv. fázy nekontrolovateľného nárastu epidémie COVID-19). V tomto období je potrebné operačné / intervenčné výkony obmedziť v situáciách, ak je priebeh epidémie v spádovej oblasti zdravotníckeho zariadenia v tzv. fáze nekontrolovateľného nárastu a/alebo ak sú obmedzené materiálno-technické a/alebo personálne zdroje poskytovateľa.

V prípade nutnosti podmienkou pre prijatie je testovanie na COVID-19 s negatívnym výsledkom. V prípade pozitívneho výsledku postupovať v upravenom hygienicko- epidemiologickom režime (zvýšená pozornosť venovaná dekontaminácii prostredia, dezinfekcii a sterilizácii, jednorazový materiál).

Skupina 3: Urgentné stavy (z epidemiologického hľadiska v kontexte tzv. fázy extrémnej záťaže zdravotného systému pri epidémii COVID-19)

V tomto období poskytovateľ nemá k dispozícii dostatočné materiálno-technické a personálne zdroje na zabezpečenie a poskytnutie adekvátnej zdravotnej starostlivosti vo všetkých odboroch spolupracujúcich pri príprave a realizácii príslušných operačných výkonov.

V prípade nutnosti podmienkou pre prijatie je testovanie na COVID-19 s negatívnym výsledkom. V prípade pozitívneho výsledku postupovať v upravenom hygienicko- epidemiologickom režime (zvýšená pozornosť venovaná dekontaminácii prostredia, dezinfekcii a sterilizácii, jednorazový materiál).

Klinický protokol pre racionálny manažment pacientov vyžadujúcich operačný alebo intervenčný výkon v kontexte nepravdepodobného, pravdepodobného alebo potvrdeného ochorenia COVID-19 a Algoritmus odkladných operačných/ intervenčných výkonov nájdete na: https://www.standardnepostupy.sk/postupy-pre-nemocnice/

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. v. r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv