Usmernenie k vypĺňaniu formulára pre Poskytnutie jednorazového finančného príspevku zdravotníckym pracovníkom

Pridané 20. decembra 2021 | Článok -

Dodatkom ku kolektívnym zmluvám vyššie stupňa na rok 2021 bolo schválené vyplatenie odmien vo výplatnom termíne za mesiac december zamestnancom rozpočtových a príspevkových organizácií, verejných vysokých škôl a preneseného výkonu štátnej správy.

Nakoľko sa Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe nevzťahuje na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pripravilo Ministerstvo zdravotníctva SR iniciatívny materiál „Poskytnutie jednorazového finančného príspevku zdravotníckym pracovníkom“ vzhľadom na náročnú situáciu vzniknutú v súvislosti s ochorením COVID-19, ktorej čelia zdravotnícki pracovníci poskytujúci zdravotnú starostlivosť u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na území Slovenskej republiky.

1. Podmienky poskytnutia jednorazového finančného príspevku zdravotníckym pracovníkom

Vzhľadom na vládou Slovenskej republiky vyčlenené finančné prostriedky bude možné stanoviť výšku jednorazového finančného príspevku pre každého zdravotníckeho pracovníka vo výške 350 EUR, ktorého jeho zamestnávateľ ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti na území Slovenskej republiky v zmysle § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „Zamestnávateľ“) nahlásil do systému odmeňovania 1 určeného na zber dát za poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a vytvoreného Národným centrom zdravotníckych informácií (ďalej aj ako „systém odmeňovania“).

Uvedený zber dát od Zamestnávateľov bude prebiehať v termíne od 20. decembra 2021 od 07:00 hod do 22. decembra 2021 do 22:00 hod.

Po uzatvorení zberu dát Národným centrom zdravotníckych informácií bude Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky disponovať počtom zdravotníckych pracovníkov, ktorých nahlásili zapojení Zamestnávatelia za účelom prerozdelenia finančných prostriedkov vo výške 50 705 746 EUR.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky následne zašle týmto Zamestnávateľom, ktorí sa zapojili do systému odmeňovania v stanovenom termíne finančné prostriedky, ktoré následne Zamestnávateľ rovnomerne prerozdelí medzi všetkých nahlásených zdravotníckych pracovníkov finančné prostriedky najneskôr v januári roku 2022 v mzde za mesiac december 2021, v opačnom prípade ide o neoprávnené použitie finančných prostriedkov v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zhrnutie

  1. Vláda Slovenskej republiky vyčlenila finančné prostriedky vo výške 50 705 746 EUR za účelom vyplatenia jednorazového finančného príspevku zdravotníckym pracovníkom.
  2. Zamestnávateľ do systému odmeňovania nahlási v stanovenom termíne počet všetkých zdravotníckych pracovníkov, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v bode 2. tohto materiálu. Zároveň Zamestnávateľ uvedie číslo svojho bankového účtu, na ktorý následne zašle Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky finančné prostriedky.
  3. Po uzatvorení systému odmeňovania Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zašle finančné prostriedky vo výške, ktorá zodpovedá počtu nahlásených zdravotníckych pracovníkov vynásobeného výškou jednorazového finančného príspevku vo výške 350 EUR, ktorý pripadá na jedného zdravotníckeho pracovníka.
  4. Zamestnávateľ musí všetky finančné prostriedky prerozdeliť v rovnakej výške medzi všetkých nahlásených zdravotníckych pracovníkov, ktorí spĺňajú podmienky podľa bodu 2. tohto materiálu a to najneskôr v mesiaci január 2022.
  5.  Zamestnávateľ je povinný informovať zamestnanca že nárok na vyplatenie odmeny vo výške 350 EUR má zdravotnícky pracovník len jeden krát a to vo vzťahu len k jednému zamestnávateľovi pričom zdravotnícky pracovník je povinný preukázateľne písomným spôsobom informovať všetkých svojich Zamestnávateľov o skutočnosti z ktorej bude zrejmé voči ktorému si vyplatenie odmeny uplatňuje.
  6. Finančné prostriedky poskytne Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Zamestnávateľovi vo výške celkovej ceny práce (“superhrubá mzda”), z ktorej Zamestnávateľ zrealizuje svoju odvodovú povinnosť v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a následne aj odvodovú povinnosť zdravotníckeho pracovníka ako zamestnanca 2.

2. Podmienky nahlásenia zdravotníckeho pracovníka do systému odmeňovania

Zamestnávateľ môže nahlásiť do systému odmeňovania len zdravotníckych pracovníkov podľa § 3 ods. 4 písm. a), b), c) a e) a § 27 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Spôsob zapojenia sa do výzvy

Pre účel zapojenia sa do výzvy bol zo strany NCZI pripravený webový formulár Odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov (COVID_ODMENY) v rámci Informačného systému zdravotníckych indikátorov (ISZI) prevádzkovaného NCZI.

Prostredníctvom uvedeného formuláru poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zašle požadované údaje v nižšie uvedenej štruktúre a tým reflektuje na vyhlásenú verejnú výzvu MZ SR. Za poskytnuté údaje zodpovedá zapojený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

Pre splnenie stanovených podmienok je nutné zaslanie nasledovných údajov:

Termín zapojenia sa do výzvy a odoslania údajov

Požadované informácie je možné zaslať výhradne v čase vyhlásenia výzvy, t. j. v období od 20. decembra 2021 od 07:00 hod. do 22. decembra 2021 do 22:00 hod. a to prostredníctvom vyplneného webového formulára sprístupneného v rámci webovej aplikácie ISZI.

Zjednodušený postup pre vstup do aplikácie ISZI sa nachádza TU.

Webový formulár je dostupný v časti „Iné“.  Vypĺňa sa rovnakým spôsobom ako sa vypĺňajú hlásenia a štatistické zisťovania, login a heslo ostáva nezmenené.

Pre osoby, ktoré budú za zariadenie formulár vypĺňať, je potrebné zriadiť referentský prístup s pridelením práv pre typ záznamu COVID_ODMENY.

Doplňujúce informácie:

  • Po vyplnení formulára stlačte tlačidlo „Ukončiť úpravu“, údaje skontrolujte a následne formulár odošlite stlačením tlačidla „Odoslať“.
  • V prípade potreby opraviť/vymazať odoslaný výkaz spätne je nutné poslať požiadavku na podatelna@nczisk.sk, avšak najneskôr v termíne do 22. decembra do 15:00 hod. (po tomto termíne už nebude možné žiadostiam o opravu odoslaných údajov vyhovieť).
  • V prípade metodických otázok a otázok týkajúcich sa podmienok verejnej výzvy kontaktuje priamo MZ SR prostredníctvom odmenyzp@health.gov.sk.
  • V prípade otázok ohľadom vypĺňania formuláru týkajúce sa funkčnosti a používania webovej aplikácie ISZI, kontaktujte NCZI prostredníctvom Kontaktného centra NCZI alebo prostredníctvom mailovej adresy podatelna@nczisk.sk

https://www.health.gov.sk/Clanok?Zdravotnici-dostanu-zasluzene-odmeny-17-12-2021

https://www.nczisk.sk/Documents/aktuality/MP_COVID_ODMENY_V02.pdf


1 Zapojenie sa do systému odmeňovania bude prebiehať prostredníctvom systému Národného centra zdravotníckych informácií – Informačný systém zdravotníckych indikátorov.

2 V prípade zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú zdravotnícke povolanie podľa § 3písm. b), c) a e) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa postupuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ich odvodovú povinnosť.


CALL CENTRUM NCZI

02/32 35 30 30 Denne od 8.00 hod. do 20.00 hod.

Telefónne číslo Kontaktného centra NCZI (+ 421 2 32 35 30 30) nie je bezplatné. Spoplatnené je v zmysle príslušných ustanovení cenníka služieb vášho telekomunikačného operátora.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv