Usmernenie pre indikácie k testovaniu SARS-CoV-2

Pridané 20. apríla 2020 | Článok -

verzia 5 , dňa 15.4.2020

Klinický protokol indikácií testovania SARS-CoV-2

MZSR vydáva nasledovné indikácie pre odber vzoriek výterom z orofaryngu a nazofaryngu za účelom PCR diagnostiky suspektných alebo pozitívnych osôb v súvislosti s COVID-19:

 • Osoby nad 60 rokov veku alebo osoby s chronickým ochorením alebo imunosupresívnou liečbou a súčasne s respiračnou infekciou, ak je priebeh infekcie dlhší ako 4 dni a ak nie je známa etiológia resp. zdroj infekcie podľa zváženia indikujúceho lekára (pneumológ, všeobecný
  lekár alebo infektológ) alebo hygienika (1)
 • Skupiny občanov, ktoré majú nízku úroveň dodržiavania epidemiologických štandardov (1)
 • Pozitívna cestovateľská anamnéza pri skupinách, ktoré majú výnimku prechodu cez štátne hranice (napr. nákladná, lodná doprava) a súčasne v prítomnosti respiračných príznakov s pretrvávaním miernych príznakov 4 a viac dní (s/bez horúčky po dobu 4 a viac dní) alebo pri známom úzkom
  kontakte (1)
 • Klienti v zariadeniach sociálnych služieb, CDR alebo z krízovej linky s respiračnou infekciou (s a na indikáciu ošetrujúceho lekára alebo lekára call centra aj bez horúčky) (1)
 • Traumatické stavy so zmenou vedomia a neurčité stavy na základe rozhodnutia lekára (1)
 • Pacienti pred prepustením z nemocnice, ktorí boli hospitalizovaní pre respiračnú infekciu, febrility alebo z epidemiologických dôvodov z rozhodnutia lekára alebo pred umiestnením do pobytového zariadenia sociálnych služieb a do CDR (1)
 • Tehotné pacientky so susp. na COVID-19, ktoré prišli na pôrod akútne a majú respiračnú infekciu alebo kontakt (1)
 • Psychiatrickí pacienti s nejasným sociálnym statusom (nemožnosť zobrať objektívnu anamnézu) a nejasnou úrovňou dodržiavania epidemiologických štandardov, pri súčasnom výskyte akútnych psychotických príznakov (1)
 • Pacienti pred akútnym operačným výkonom v celkovej anestézii s respiračnou infekciou a/alebo známym úzkym kontaktom alebo z karantény pre COVID-19 (1)
 • Test pred odberom z darcu pri autonehode (1)
 • Úzky kontakt s COVID-19 u zdravotníckeho pracovníka (2)
 • Deti s pozitívnou rodinnou anamnézou alebo cestovateľskou anamnézou na COVID-19 a/alebo  deti s respiračnými príznakmi (indikácia VLDD alebo hygienika) (2)
 • Tehotné ženy, ak nemajú skríning na SARS-CoV-2 pri dôvodnom podozrení alebo kontakte s členom s potvrdeným COVID-19, ktorý žije s tehotnou ženou v spoločnej domácnosti (2)
 • Členovia ozbrojených zložiek MV SR a MO SR podľa špeciálne vypracovaného postupu
 • Pacient po ukončení nariadenej karantény pre pozitívny záchyt COVID-19 (2)
 • Pacienti pred elektívnym operačným výkonom (2)
 • Pacienti na OAIM a JIS, ktorí majú ARI + respiračnú infekciu (alebo známu anamnézu kontaktu ev. karantenizovaná osoba bez vyšetrenia PCR pri náhlom vývoji ARI) resp. s ARI s nejasnou etiológiou (2)
 • Iní nezdravotnícki pracovníci vrátane sociálnych pracovníkov, psychológov, laborantov, členov upratovacích, pracích a ďalších technických služieb v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach, ak je nameraná TT nad 38° C a/alebo ak majú príznaky respiračného ochorenia (2)
 • Priame kontakty s potvrdenou koronavírusovou infekciou (2)
 • Pacienti indikovaní z krízovej linky (2)

Nasledujúce skupiny sa môžu, ale nemusia testovať ak nemajú príznaky – ponecháva sa na zvážení indikujúceho lekára (pneumológ, všeobecný lekár alebo infektológ) alebo hygienika:

 • Onkologickí pacienti pre HD-CHT, vysokodávkovanou RAT (3)
 • Pacienti pred transplantáciou kostnej drene alebo iných orgánov (3)
 • Exponovaní zdravotnícki pracovníci a pracovníci pracujúci v karanténnych centrách (napr. zariadení sociálnych služieb pobytového typu, MVSR pri repratriácii, s ľuďmi bez domova) (3)
 • Úzky kontakt s osobou s COVID-19 u členov psycho-sociálno-spirituálneho tímu pracujúcich v zdravotníckych zariadeniach a/alebo v ambulanciách a/alebo sociálnych službách a/alebo poskytujúcich terénnu službu podpory (3)
 • Zdravotnícki pracovníci exponovaní (asymptomatickí) COVID-19 na exponovaných klinikách napr. infektológia, OAIM, pľúcne oddelenie, centrálny príjem, ďalej pracujúcich na drive-in, urgentnom príjme, patológ/súdny lekár, ZZS, DZS. Odobrať výter sa odporúča v 5. deň a 14. deň, ak sa
  jednalo o úzky kontakt, avšak na rizikovom pracovisku, resp. v prvej línii zvážiť aj bežný kontakt (po dohovore s hygienikom), a rovnako aj úzky kontakt na nerizikovom pracovisku pri potvrdenom COVID-19 pacientovi (3)
 • Kontakty s osobami s potvrdeným COVID-19 v domácom prostredí ak sa majú klinicky dobre s miernymi alebo žiadnymi príznakmi (3)
 • Klienti po absolvovaní 14-dňovej karantény pred umiestnením do ZSS alebo CDR (3)
 • Tehotné ženy pred plánovaným pôrodom dieťaťa s takou vrodenou chybou, ktorá bude vyžadovať  liečbu v neonatologickom centre (3)

Indikačné skupiny:

 • Bezodkladné testovanie: odber vykonať ihneď najneskôr do 6 hod a vyšetrenie do 12 hod (1)
 • Akútne testovanie: odber vykonať do 12 hod a vyšetrenie do 24 hod (2)
 • Odkladné testovanie: odber vykonať do 72 hod a vyšetrenie do 48 hod (3)

Kliknutím na modrý link si stiahnete dokument do svojho počítača: Usmernenie pre indikácie k testovaniu SARS-CoV-2 verzia 5 dňa 15.4.2020

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv