Usmernenie MZSR a Sociálnej poisťovne k vystavovaniu ošetrovného a PN

Pridané 1. apríla 2020 | Článok -

31.03.2020

Usmernenie lekárov všeobecnej zdravotnej starostlivosti s vykazovaním ošetrovného a nemocenského v súvislosti s ochorením, kontaktom (izoláciou/ karanténou) alebo špecifickou okolnosťou (zatvorenia definovaných zariadení) súvisiacou pri ochorení COVID-19 v Slovenskej republike

Usmernenie pre VLD a VLDD vydávané MZ SR v spolupráci s MPSVR SR a Sociálnou poisťovňou ku vykazovaniu PN v súvislosti s COVID-19:

V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy nového koronavírusu SARS-CoV-2, spôsobujúceho ochorenie COVID-19 sa v súlade s opatrením Sociálnej poisťovne vykazovať práceneschopnosť (ďalej len „PN“) a ošetrenie člena rodiny (ďalej len „OČR“) nasledovným spôsobom:

1. OŠETROVNÉ

Ak dôjde v súvislosti s COVID-19 k uzatvoreniu predškolského zariadenia, školy alebo zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť (ďalej len „zariadenie“) z dôvodu rozhodnutia príslušných orgánov (bez nariadenia karanténnych opatrení orgánmi RUVZ) a rodič je nútený zabezpečiť osobnú a celodennú starostlivosť o dieťa doma bez nariadenia karantény resp. domácej izolácie, rodič si môže uplatniť nárok na ošetrovné, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ide o štátne alebo neštátne zariadenie.

Dňa 27. marca 2020 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá zaviedla tzv. „pandemické ošetrovné“. S prihliadnutím na uvedenú novelu sa upravujú procesy pediatrov pri potvrdzovaní potreby ošetrovania detí nasledovne:

S účinnosťou od 27. marca 2020 pediatri

 • nepotvrdzujú rodičom zdravých detí do dovŕšenia 11 rokov (10 rokov + 364 dní) Žiadosť o ošetrovné (fialové tlačivo) a ani iné tlačivo, ktorým si chcú rodičia uplatniť nárok na ošetrovné
 • nepotvrdzujú rodičom zdravých detí (t. j. detí bez akútneho zhoršenia zdravotného stavu) s dlhodobo nepriaznivým stavom do dovŕšenia 18 rokov (17 rokov + 364 dní) Žiadosť o ošetrovné (fialové tlačivo) a ani iné tlačivo, ktorým si chcú rodičia uplatniť nárok na ošetrovné
 • potvrdzujú rodičom chorého dieťaťa (bez ohľadu na vek) nevyhnutnú potrebu osobného a celodenného ošetrovania z dôvodu náhleho zhoršenia jeho zdravotného stavu za predpokladu, ak rodičia dieťaťa nie sú poberateľmi ošetrovného z dôvodu uzatvorenia predškolských a školských zariadení, pričom

– pediater vypíše časť A Žiadosti o ošetrovné (fialové tlačivo)

– na II. diel potvrdenia uvedie dokedy si choré dieťa vyžaduje osobné a celodenné ošetrovanie-

– oba diely Žiadosti o ošetrovné (fialové tlačivo) odovzdá rodičovi, ktorý si uplatní nárok na ošetrovné zaužívaným spôsobom

 • potvrdzujú rodičom dieťaťa od dovŕšeného 11. roku do dovŕšenia 16 rokov veku (15 rokov+ 364 dní), ktoré zatiaľ nejaví známky choroby, avšak vyžadujú osobné a celodenné ošetrovanie z dôvodu, že jeho mentálne alebo fyzické schopnosti mu nedovoľujú zvládnuť pobyt v domácom prostredí bez dozoru rodiča. Potreba osobného a celodenného ošetrovania nie je u týchto detí automatická ale musí ju indikovať pediater. Ako dôvod potvrdenia potreby ošetrovania sa v zdravotnej dokumentácii uvedie diagnóza U07.2,

– pričom za celé obdobie od 9. marca 2020, kedy sa začali uzatvárať školy, do skončenia krízovej situácie stačí vypísať jednu žiadosť o ošetrovné pre každého rodiča (už nie je potrebné každých 10 dní vypisovať novú žiadosť)

– pediater vypíše časť A Žiadosti o ošetrovné (fialové tlačivo)

– na II. diele potvrdenia neuvedie dokedy dieťa vyžaduje osobné a celodenné ošetrovanie

– oba diely Žiadosti o ošetrovné (fialové tlačivo) zašle Sociálnej poisťovni pediater (rodičia žiadajú o potvrdenie telefonicky)

– každému rodičovi vystaví pediater iba jednu žiadosť o ošetrovné na celé krízové obdobie
– ak sa potrebujú rodičia počas krízovej situácie prestriedať pri ošetrovaní dieťaťa, pediater vystaví každému rodičovi samostatnú žiadosť o ošetrovné

2. NEMOCENSKÉ

Pre účely eliminácie šírenia nákazy COVID-19 boli prijaté postupy, ktoré sa uplatňujú pri podozrení na infekciu (suspektná osoba z infekcie alebo priamy kontakt s chorou laboratórne diagnostikovanou osobou) COVID- 19 alebo pri stanovenej diagnóze infekcie COVID- 19 za splnenia nasledovného:

PN vystavíte osobe, ktorej bola nariadená karanténa alebo izolácia RÚVZ, (pacientovi, ktorému bola nariadená karanténa z dôvodu podozrenia alebo potvrdenia ochorenia COVID-19 resp. infekcie SARS-CoV-2) podľa zverejnenia na webovej stránke https://www.standardnepostupy.sk/klinicky-protokol-spdtp-klinicky-manazment-podozrivych-a-potvrdenych-pripadov-covid-19/. Na Potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti lekár krížikom vyznačí kolónku „Karanténne opatrenie“.

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2567/2020 zo dňa 12.03.2020 a následne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2640/2020 z 18.3.2020
pri ohrození verejného zdravia z dôvodu karantény pre COVID-19 vystavíte PN všetkým osobám s prechodným a trvalým pobytom v Slovenskej republike, žijúcim na území Slovenskej republiky nad 90 dní alebo zamestnaným na území Slovenskej republiky, ktoré sa v období od 13.03.2020 od 7.00 vrátili zo zahraničia, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti, na dobu 14 dní.

Vystavenie PN sa nevzťahuje na:

 • vodičov nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru;
 • vodičov a posádky dopravnej zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta,
 • zamestnancov pohrebných služieb, ktorí zabezpečujú medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo spopolnenia,
 • členov posádky lietadla alebo iných členov leteckého personálu, ktorých výkon činnosti je nevyhnutný na vykonanie letu lietadla na leteckú prepravu nákladu na územie Slovenskej republiky, ktorí zotrvajú na palube tohto lietadla, okrem vykonania predletovej prípravy, naloženia alebo vyloženia leteckého nákladu
 • posádku v lodnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky za účelom prepravy, nakladania a vykladania tovaru,
 • rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na/z územia Slovenskej republiky za účelom zabezpečenia prepravy medzinárodných nákladných vlakov.

od 19.03.2020 od 6:00 do odvolania sa vystavenie PN taktiež nevzťahuje na

 • na občanov SR, bývajúcich v prihraničných oblastiach v pásme do 30 km od štátnej hranice SR a majú uzatvorený pracovnoprávny alebo obdobný pracovný vzťah alebo právny vzťah pri výkone štátnej služby v SR
 • na občanov SR, bývajúcich v SR, ktorí majú uzatvorený pracovnoprávny alebo obdobný pracovný vzťah v oblasti zdravotníctva alebo ošetrovateľstva v prihraničných oblastiach SR.
 • na občanov SR, bývajúcich v SR, ktorí vykonávajú pracovnú činnosť v prihraničných oblastiach v Maďarskej republike v písme do 30 km od štátnej hranice SR

Nerešpektovanie opatrenia Úradu verejného zdravotníctva je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu podľa § 56 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 1659 eur.

Ako diagnózu uvediete diagnózu č. U07.2 – podozrenie z infekcie COVID-19. V situácii ak sa jedná o pacienta s laboratórne potvrdenou infekciou SARS-CoV-2/ COVID-19 uvediete diagnózu č. U07.1 – potvrdená infekcia COVID-19.

Zároveň požiadate pacienta o telefónne číslo a zapíšete ho na viditeľné miesto na tlačive PN. Ako dátum začiatku PN uvediete dátum začiatku nariadenia karanténny alebo začiatku karanténny pri návrate z cudziny.

PN môžete vystaviť aj na základe telefonického alebo e-mailového vyžiadania pacientom. Pacient si NECHODÍ po tlačivo PN, ani ho nikam neodnáša v prípade, ak vás navštívil v ambulancii. Tiež ho nenosí zamestnávateľovi.

Vystavenie PN oznámi pacient zamestnávateľovi telefonicky alebo e-mailom.

Bez ohľadu na chýbajúci podpis pacienta (z epidemiologických dôvodov) lekár zašle spolu II., IIa a III. diel Potvrdenia o dočasnej PN pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta výkonu práce lekára.

Na tento účel môže využiť špeciálnu schránku pobočky Sociálnej poisťovne. Lekár si má viesť excelovský zoznam o vystavených tlačivách PN pre prípad rýchleho preverenia.

Lekár vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti (PN) uvedie aj do zdravotnej dokumentácie.

Tlačivo Preukaz o trvaní PN zašle ošetrujúci lekár do Sociálnej poisťovne, taktiež tlačivo l. a IV. diel pri ukončení PN.

Ak je na tlačive PN uvedené telefónne číslo pacienta, bude Sociálna poisťovňa kontaktovať pacienta a spíše s ním žiadosť o výplatu nemocenskej dávky. Ak telefónne číslo nie je uvedené, musí Sociálnu poisťovňu kontaktovať pacient telefonicky alebo mailom za účelom výplaty nemocenskej dávky.

Postup pri vydávaní PN z iných dôvodov ako v súvislosti s karanténou pri COVID-19 je štandardný.

Tieto postupy sa majú uplatňovať od 12.3.2020 na území Slovenskej republiky len vo vzťahu k potrebe ošetrovania a k dočasnej pracovnej neschopnosti súvisiacej s COVID-19.

V prípade zmeny okolností manažmentu a koordinácie opatrení pre zabránenie epidémie COVID-19 budú tieto postupy v spolupráci so Sociálnou poisťovňou a MPSVR SR bezodkladne upravené.

Z tohto dôvodu odporúčame pravidelné sledovanie webovej stránky www.standardnepostupy.sk a webovej stránky Sociálnej poisťovne https://www.socpoist.sk/

Upozornenie: používanie kódov U07.1 – potvrdená infekcia COVID-19 alebo U07.2 podozrenie z infekcie COVID-19 môžete použiť aj v prípade, ak Váš informačný systém nebol ešte prekonfigurovaný.

V takomto prípade uvidíte tieto kódy ako „nepokrytý kód U07.1 a nepokrytý kód U07.2“. Prechodne ich aj v tomto formáte bude Sociálna poisťovňa akceptovať.

NCZI je upovedomené o prijatí tohto usmernenia v súvislosti s nadväznosťou na príslušný Štandardný postup pre rýchle usmernenia klinického manažmentu detských a dospelých pacientov s novým koronavírusom 2019 (COVID-19) a jeho prílohu č. 4

Stiahnite si dokument tu: Usmernenie MZSR a SOCIALNEJ POISŤOVNE k vystavovaniu ošetrovného a PN (31.03.2020) COVID-19

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv