10. aktualizácia: Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s COVID-19

Pridané 30. októbra 2020 | Článok -

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 (desiata aktualizácia)

Bratislava, 29. októbra 2020 OSIO/791/116950/2020

1. Charakteristika ochorenia

Akútny respiračný syndróm spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2 z čeľade Coronaviridae, ktorý patrí medzi betakoronavírusy, kam sa zaraďujú aj koronavírusy SARS-CoV a MERS- CoV, ale vykazuje od nich genetickú odlišnosť.

Ochorenie sa prejavuje najmä kašľom, dýchavičnosťou, telesnou teplotou nad 38 °C, náhlym nástupom straty čuchu, chuti alebo poruchou chuti, zápalom pľúc a v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím.

Inkubačný čas je 214 dní. Osoba môže byť infekčná už 48 hodín pred nástupom príznakov. Koronavírus SARS-CoV-2 sa prenáša z človeka na človeka.

2. Definícia prípadu

Klinické kritériá

Každá osoba, ktorá má aspoň jeden z nasledujúcich príznakov:

 • kašeľ,
 • horúčka
 • sťažené dýchanie
 • náhly nástup straty čuchu, chuti alebo porucha chuti

Diagnostické zobrazovacie kritériá

Rádiologický dôkaz vykazujúci lézie kompatibilné s COVID-19.

Laboratórne kritériá

Detekcia nukleovej kyseliny SARS-CoV-2 v klinickej vzorke.

Epidemiologické kritériá

Aspoň jedna z týchto epidemiologických súvislostí:

 • osoba, ktorá bola pred nástupom príznakov v úzkom kontakte v posledných 14 dňoch s potvrdeným prípadom COVID-19,
 • osoba, ktorá navštívila alebo pracovala 14 dní pred nástupom príznakov v zariadení pre zraniteľné skupiny populácie, kde bol potvrdený prebiehajúci prenos COVID-19,
 • osoba, ktorá počas predchádzajúcich 14 dní navštívila rizikové krajiny alebo regióny určené podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia.

Klasifikácia prípadov

Možný prípad:

Každá osoba, ktorá spĺňa klinické kritériá

Pravdepodobný prípad:

Každá osoba, ktorá spĺňa klinické kritériá, má epidemiologickú súvislosť alebo

Každá osoba, ktorá spĺňa diagnostické kritériá

Potvrdený prípad:

Každá osoba, ktorá spĺňa laboratórne kritériá.

3. Definícia osôb v kontakte

Za osobu v kontakte sa považuje osoba bez symptómov ochorenia, ktorá bola alebo mohla byť v kontakte s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19. Miera rizika infekcie závisí od úrovne expozície.

Osoba v úzkom kontakte (vysoké riziko expozície):

Za osobu vo vysokom riziku expozície sa považuje osoba:

 • ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov dlhšie ako 15 minút,
 • ktorá mala fyzický kontakt s prípadom COVID-19,
 • ktorá mala nechránený priamy kontakt s infekčnými výlučkami prípadu COVID-19 (napr. pri kašľaní),
 • ktorá bola v uzavretom prostredí (napr. v domácnosti, triede, zasadacej miestnosti, nemocničnej čakárni atď.) s prípadom COVID-19 dlhšie ako 15 minút,
 • ktorá sedela vedľa prípadu COVID-19, vo vzdialenosti do dvoch sedadiel v lietadle (v akomkoľvek smere), cestujúci ako spolucestujúci alebo osoby poskytujúce starostlivosť a členovia posádky obsluhujúci v časti lietadla, kde sedel indexový prípad (ak závažnosť príznakov alebo pohyb prípadu naznačujú rozsiahlejšie vystavenie, pasažieri sediaci v celej časti alebo všetci pasažieri v lietadle sa môžu považovať za blízke kontakty),
 • zdravotnícky pracovník alebo iná osoba poskytujúca starostlivosť prípadu COVID-19, alebo pracovníci laboratória manipulujúci so vzorkami prípadu COVID-19 bez odporúčaných OOPP alebo s možným porušením použitia OOPP.

Za osobu v nízkom riziku expozície sa považuje osoba:

 • ktorá mala osobný kontakt s prípadom COVID-19 do dvoch metrov kratšie ako 15 minút,
 • ktorá bola v uzavretom prostredí s prípadom COVID-19 kratšie ako 15 minút,
 • ktorá cestovala spolu s prípadom COVID-19 akýmkoľvek dopravným prostriedkom*,
 • zdravotnícky pracovník alebo iná osoba poskytujúca starostlivosť prípadu COVID-19, alebo pracovníci laboratória manipulujúci so vzorkami prípadu COVID-19 s odporúčanými OOPP

* S výnimkou, že sedela v lietadle, ako sa uvádza v príslušnom bode – Osoba v úzkom kontakte (vysoké riziko expozície).

 4. Základné povinnosti

 • od každej osoby sa vyžaduje, aby udržiavala fyzické a sociálne kontakty s inými ľuďmi na najnižšej možnej úrovni s dodržaním minimálnej vzdialenosti 2 metre,
 • výnimkou je:
  • poskytovanie zdravotníckej a ošetrovateľskej starostlivosti,
  • poskytovanie osobných služieb,
  • z dôvodu štrukturálnych obmedzení v priestore využívanom viacerými ľuďmi (napr. verejná doprava),
  • bývanie v spoločnej domácnosti, právo na starostlivosť ako aj zaobchádzanie s vážne chorými a umierajúcimi.

5. Ochrana a hygienické opatrenia

 • Osoby zodpovedné za udalosti v spoločnosti a iných zariadeniach musia vytvoriť individuálnu koncepciu ochrany a hygieny v súlade so špecifickými požiadavkami príslušnej ponuky a na požiadanie je predložiť orgánu na ochranu zdravia,
 • povinnosť prekryť si horné dýchacie cesty upravuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia.

6. Karanténne opatrenia

 Izolácia v domácom prostredí pre osoby prichádzajúce zo zahraničia

 • osoby, ktoré sa zdržiavali v rizikovej oblasti a prichádzajú zo zahraničia,
 • realizuje sa vo vlastnom dome, byte alebo inom vhodnom ubytovaní,
 • rizikovou oblasťou je štát alebo región štátu, pre ktorý existuje zvýšené riziko infekcie COVID-19 (pravidelne sa aktualizuje na Úradnej tabuli ÚVZ SR)
 • výnimky sa vzťahujú na:
  • osoby vstupujúce  na  územie  Slovenska  pre  účely  tranzitu;  tieto  musia  okamžite   a priamo opustiť územie Slovenska,
  • osoby, ktorých činnosť je nutná pre udržiavanie diplomatických a konzulárnych vzťahov,
  • ďalšie výnimky (pravidelne sa aktualizujú na Úradnej tabuli ÚVZ SR).

7. Kľúčové opatrenia pre manažment kontaktov

Osoba v úzkom kontakte (vysoké riziko expozície):

Počas obdobia 10 dní od ostatnej expozície prípadu COVID-19 osoba dodržiava:

 • izoláciu v domácom prostredí alebo v inom vhodnom ubytovaní, opatrenia zamerané na obmedzenie fyzického kontaktu a cestovania, vrátanie neprijímania cudzej osoby v obydlí, resp. v objekte určenom na izoláciu v domácom prostredí,
 • denné sledovanie vlastných príznakov kompatibilných s COVID-19 vrátane horúčky akéhokoľvek stupňa, kašľa, únavy alebo problémov s dýchaním, straty čuchu, chuti alebo porucha chuti,
 • denné meranie a zaznamenávanie teploty,
 • prísnu hygienu rúk a respiračnú etiketu,
 • ak sa objavia príznaky, naďalej zotrvať v izolácii a vyhľadať lekársku pomoc, pokiaľ možno najprv telefonicky, podľa odporučení vnútroštátnych/miestnych orgánov,
 • v prípade potreby kontaktuje regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ):
 • podrobí sa nazofaryngeálnemu výteru na vyšetrenie prítomnosti koronavírusu SARS- CoV-2 metódou RT-PCR spravidla 5. – 10. deň od posledného kontaktu s chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19,
 • ak je výsledok RT-PCR testu pozitívny, bezodkladne túto skutočnosť telefonicky oznámi svojmu všeobecnému lekárovi,
 • ak je výsledok RT-PCR  testu  negatívny,  pokračuje  v izolácii  v domácom  prostredí v úhrnnej dľžke minimálne 10 dní a následne sa prihlási svojmu ošetrujúcemu lekárovi na jej ukončenie. Ak sa priebehu izolácie objaví horúčka alebo príznaky respiračnej infekcie, pacient kontaktuje svojho ošetrujúceho lekára alebo RÚVZ bezodkladne,
 • ak sa osoba podrobila izolácii v domácom prostredí bez vykonania RT-PCR testu, izolácia sa ukončuje po desiatom dni bez vykonania testu v prípade, že sa nevyskytli u osoby klinické príznaky v posledných troch dňoch; v opačnom prípade je potrebné podrobiť sa nazofaryngeálnemu výteru na vyšetrenie prítomnosti koronavírusu SARS- CoV-2 metódou RT-PCR,
 • vo výnimočných prípadoch sa podrobí druhému nazofaryngeálnemu výteru, ak je tento indikovaný RÚVZ alebo ošetrujúcim lekárom.

Osoba v nízkom riziko expozície:

Počas obdobia 10 dní od ostatnej expozície osoba dodržiava:

 • denné sledovanie príznakov kompatibilných s COVID-19 vrátane horúčky akéhokoľvek stupňa, kašľa, únavy alebo problémov s dýchaním, straty čuchu, chuti alebo porucha chuti,
 • opatrenia zamerané na obmedzenie fyzického kontaktu a vyhýbať sa cestovaniu,
 • prísnu hygienu rúk a opatrenia respiračnej etikety,
 • ak sa vyskytnú príznaky, zotrvá v domácej izolácii a kontaktuje telefonicky lekára.

Na základe individuálneho posúdenia rizika môže lekár alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva zvážiť vylúčenie kontaktov v nízkom riziku z práce, ak pracujú so zraniteľnými skupinami populácie (napr. osoby, ktoré poskytujú starostlivosť starším ľuďom).

8. Postupy   pri    zistení    možného/pravdepodobného   prípadu ochorenia COVID-19:

8.1   Všeobecný lekár (VLD, VLDD):

 • lekár VLDD/VLD si manažuje prácu v ambulancii tak, aby do čakárne ambulancie vstupovali pacienti po telefonickom dohovore. Pacienti v ambulancii dodržiavajú 2 metrovú vzdialenosť a majú prekryté horné dýchacie cesty (rúško, resp. iné).
 • zamestnanec ambulancie vykoná epidemiologické triedenie, ktoré pozostáva z anamnestického zisťovania epidemiologicky významných skutočností na základe „triediacich otázok“:
 1. Cestovateľská anamnéza 14 dní pred návštevou ambulancie?
 2. Kontakt s osobou s potvrdenou infekciou COVID-19 alebo osobou podozrivou z infekcie COVID-19 v ostatných 14 dňoch?
 3. Nariadená karanténa osobe alebo u osôb žijúcich v spoločnej domácnosti?
 4. Príznaky infekcie dýchacích ciest, u detí do jedného roka aj hnačka alebo vracanie?

Lekár na základe odpovedí na uvedené otázky určí ďalší postup podľa prílohy 7.

Pacientov s podozrením na ochorenie COVID-19 objednáva mimo bežných ordinačných hodín alebo do ambulancie určenej pre suspektné prípady COVID-19,

 • pri vyšetrovaní používa bežné OOPP, pri podozrení pacienta s COVID-19 používajú FFP2, pri nedostatku chirurgické rúško, rukavice, okuliare,
 • vykonáva dezinfekciu rúk a dôkladnú dezinfekciu povrchov virucídnymi dezinfekčnými prostriedkami,

Zabezpečí laboratórne vyšetrenie pacienta: objednaním pacienta telefonicky cez Call centrum NCZI (COVID PASS), alebo vypísaním žiadanky a priamym objednaním na mobilné odberové miesto,

Zabezpečí laboratórne vyšetrenie úzkeho kontaktu s pacientom chorým alebo podozrivým z ochorenia COVID-19: objednaním pacienta telefonicky cez Call centrum NCZI (COVID PASS), alebo vypísaním žiadanky a priamym objednaním na mobilné odberové miesto (MOM) a to najskôr 5. deň od posledného kontaktu, v prípade potreby zváži indikáciu druhého odberu na konci domácej izolácie,

Zabezpečí vystavenie karanténnej PN pre osobu chorú, podozrivú z ochorenia alebo podozrivú z nákazy (ak o to osoba požiada) na základe vlastného zistenia, oznámenia pacienta alebo oznámenia príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

8. 2 Krajské operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (KOS ZZS):

 • organizuje transport osoby podozrivej z ochorenia alebo pacienta s ochorením COVID-19 prostredníctvom ZZS pri použití OOPP podľa prílohy č. 4,
 • ak prijme volanie od lekára, postupuje podľa posúdenia lekára,
 • ak prijme tiesňové volanie na tiesňovej linke od volajúceho požiadavku na poskytnutie neodkladnej starostlivosti osobe s klinickými príznakmi ochorenia COVID-19, použije algoritmus triedenia a podľa výsledku zabezpečí transport pacienta do zdravotníckeho zariadenia.

8.3   Poskytovateľ ZZS:

 • preberie pacienta,
 • skontroluje resp. poskytne pacientovi tvárovú rúšku, ak je potrebné poskytne pacientovi prostriedky na dodržiavanie respiračnej hygieny a zabezpečí ich bezpečnú likvidáciu,
 • pri transporte pacienta personál dodržiava štandardné bezpečnostné opatrenia, používa OOPP podľa prílohy č. 4. Po odovzdaní pacienta vykoná dezinfekciu povrchov vozidla virucídnymi dezinfekčnými prostriedkami,
 • ak odoberá klinickú vzorku od pacienta v domácej izolácii personál dodržiava štandardné bezpečnostné opatrenia a používa OOPP podľa prílohy č. 4

8.4 Dopravná zdravotná služba (DZS):

 • poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby, je povinný na pokyn operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 prepraviť osobu na miesto určené operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby,
 • poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je povinný bez zbytočného odkladu prevziať osobu od poskytovateľa ambulancie dopravnej zdravotnej služby, ak počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 vydalo pokyn na prepravu tejto osoby operačné stredisko tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby,
 • poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie MOM je povinný vykonávať odber nasofaryngeálneho výteru na vyšetrenie prítomnosti SARS-CoV-2 metódou RT-PCR v indikovaných prípadoch odberu mimo miesta stabilnej MOM na základe požiadavky všeobecného lekára alebo regionálneho úradu verejného zdravotníctva na adrese uvedenej žiadateľom odberu.

8.5 Infektologické alebo iné lôžkové pracovisko určené pre hospitalizáciu osoby podozrivej z ochorenia COVID-19 alebo pacientov s COVID-19:

 • umiestni pacienta vo vyčlenenej izbe / expektačnej miestnosti a poskytne mu zdravotnú starostlivosť,
 • lekár pracoviska po dôkladnom zhodnotení klinických a epidemiologických údajov vysloví dôvodné podozrenie z ochorenia COVID-19 a rozhodne o potrebe vykonania laboratórnej diagnostiky,
 • zabezpečí transport biologického materiálu podľa prílohy 5,
 • pri vyšetrovaní dodržiava štandardné bezpečnostné opatrenia a používa OOPP podľa prílohy č. 4 na dezinfekciu používa prostriedky s plným virucídnym účinkom),
 • pri vykonávaní postupov vytvárajúcich aerosól (tracheálna intubácia, bronchoalveolárny výplach a iné diagnostické postupy dýchacích ciest) používa OOPP podľa prílohy č. 4 bod 1.1,
 • dopravu pacientov po prepustení z hospitalizácie a pacientov, ktorí boli vyšetrení ale neboli hospitalizovaní, zabezpečuje zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom poskytovateľov dopravnej zdravotnej služby (DZS). Pri transporte používa OOPP podľa prílohy č. 4 bod 1.2. Pacient má chirurgické rúško a rukavice,
 • poskytuje konzultácie pre všeobecných lekárov pri komplikovaných prípadoch ukončenia izolácie osoby po prekonanej infekcie COVID-19.

8.6 Územne príslušný regionálny hygienik RÚVZ podľa miesta zistenia nákazy:

 • zabezpečí epidemiologické vyšetrovanie a identifikáciu, zoznam kontaktov a klasifikáciu kontaktov, ktorí boli vystavení vysokému riziku expozície (blízky kontakt) alebo nízkemu riziku expozície (bežný kontakt),
 • zabezpečí epidemiologické vyšetrovanie osôb prichádzajúcich z krajín z iných krajín ako bezpečných krajín,
 • zabezpečí nariadenie a vykonávanie protiepidemických opatrení u týchto osôb (viď časť 6. Protiepidemické opatrenia pre osoby v kontakte s prípadom COVID-19),
 • v období závažnej epidemiologickej situácie z dôvodu rizika z omeškania nariaďuje epidemiologické opatrenia telefonicky.

9. Protiepidemické opatrenia pre osoby v kontakte s ochorením COVID-19

9.1.  Protiepidemické opatrenia vykonávané u osôb v úzkom kontakte:

 • dĺžka trvania protiepidemických karanténnych opatrení (lekársky dohľad, zvýšený zdravotný dozor,  karanténa)  je  10  dní  od  ostatného  kontaktu  s ochorením  COVID-19  a nariaďuje ich príslušný RÚVZ,
 • nariadenie denné sledovania príznakov typických pre ochorenie COVID-19 (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka, strata chuti alebo čuchu),
 • zákaz sociálnych kontaktov (napr. návšteva kina, spoločenských a hromadných podujatí),
 • zákaz cestovania, zákaz prijímania cudzích osôb v mieste výkonu izolácie,
 • izolácia v domácom alebo v na to určenom karanténnom zariadení podľa individuálneho posúdenia typu domácnosti (možnosť zdržiavania sa v samostatnej izbe, prítomnosť osôb s rizikovými faktormi pre akviráciu infekcie), schopnosť dodržiavať režimové opatrenia a pod.,
 • obmedzenie pracovnej činnosti, návštevy školy,
 • v prípade objavenia sa  príznakov  okamžité  telefonické  hlásenie  ošetrujúcemu  lekárovi  a územne príslušnému regionálnemu hygienikovi, následne sa postupuje podľa bodu 1.

Nariadenie protiepidemických karanténnych opatrení je možné vykonať podľa epidemiologickej situácie:

 • zápisnicou o epidemiologickom    vyšetrovaní.    Táto    zápisnica    z dôvodu    rýchleho   a efektívneho zvládnutia epidemiologickej situácie nahrádza rozhodnutie RÚVZ podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o nariadení izolácie v domácom prostredí alebo zdravotníckom zariadení. Zamestnanec odboru/oddelenia epidemiológie RÚVZ vystaví zápisnicu o epidemiologickom vyšetrovaní a odošle túto zápisnicu príslušnému všeobecnému lekárovi, ktorý vystaví pre sociálnu poisťovňu doklad o dočasnej práceneschopnosti z dôvodu karantény osoby v úzkom kontakte. Všeobecný lekár si jedno vyhotovenie zápisnice uschová pre prípad kontroly sociálnou poisťovňou,
 • rozhodnutím podľa § 12 zákona č. 355/2007 Z. z. o nariadení karanténnych opatrení účastníkovi konania. Ak je účastník konania cudzinec a neovláda slovenský jazyk, RÚVZ mu vydá rozhodnutie v slovenskom aj v anglickom jazyku. Rozhodnutie v anglickom jazyku má pre účastníka konania informatívny charakter, t. j. regionálny hygienik ho nepodpisuje a nepečiatkuje pečiatkou so štátnym znakom,
 • v období závažnej epidemiologickej situácie z dôvodu rizika z omeškania nariaďuje epidemiologické opatrenia telefonicky.

9.2.   Protiepidemické opatrenia vykonávané u osôb v bežnom kontakte:

 • pri bežnom kontakte sa osoba sama sleduje 10 dní od ostatného kontaktu s prípadom ochorenia COVID-19,
 • osoba sama sleduje vznik klinických príznakov typických pre ochorenie COVID-19 (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: kašeľ, dýchavičnosť, horúčka),
 • v prípade objavenia sa príznakov okamžite telefonicky kontaktuje ošetrujúceho lekára, ktorý následne postupuje podľa bodu 1.,

Algoritmus protiepidemických opatrení pre osoby v kontakte s prípadom ochorenia COVID-19 je uvedený v prílohe 2.

9.3.  Zdravotnícki pracovníci s profesionálnou expozíciou

Zdravotnícki pracovníci sú zamestnávateľom monitorovaní v súlade s postupmi ochrany zdravia pri práci (vedie sa registrácia zdravotníckych pracovníkov v expozícii, vykonáva sa monitoring klinických príznakov, v prípade príznakov sa vykoná izolácia a laboratórna diagnostika).

U zdravotníckych pracovníkov s profesionálnou expozíciou spĺňajúcou kritériá expozície vysokému riziku v súlade s existujúcimi odporúčaniami iných inštitúcií (ECDC, WHO) sa prijímajú tieto konkrétne opatrenia:

9.3.1.   Nechránený kontakt s prípadom ochorenia COVID-19 (vysoké riziko expozície):

 • vykonávajú sa karanténne opatrenia,
 • ak zamestnávateľ rozhodne, že výkon práce daným zdravotníckym pracovníkom je nevyhnutný pre zaistenie poskytovania zdravotnej starostlivosti, zdravotnícky pracovník pokračuje v práci za týchto podmienok: neprítomnosť klinických príznakov, denné meranie telesnej teploty, práca s respirátorom FFP3 bez výdychového ventilu alebo jeho prekrytím chirurgickým rúškom,  zabezpečenie  minimalizácie  kontaktu  s ostatnými  pracovníkmi   a pacientmi, ktorým neposkytuje zdravotnú starostlivosť, obmedzenie pohybu po zdravotníckom zariadení na najmenšiu možnú mieru, možnosť odpočinku a stravovania bez prítomnosti inej osoby. Laboratórne vyšetrenie výteru z nosohltanu metódou RT-PCR sa vykoná najskôr šiesty deň po nechránenom kontakte; v prípade, ak je výsledok tohto vyšetrenia negatívny, zdravotnícky pracovník pokračuje v práci v bežnom režime do ukončenia karanténneho opatrenia. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný zabezpečiť horeuvedené podmienky. V prípade, že v priebehu 14 dni od rizikového kontaktu sa u zdravotníckeho pracovníka objavia klinické príznaky ochorenia COVID-19 alebo je test pozitívny, zdravotníckemu pracovníkovi sa nariaďuje domáca izolácia.

9.3.2.   Chránený kontakt (správne použitie OOPP) s prípadom COVID-19:

 • samosledovanie a izolácia v domácom prostredí, ak sa vyskytnú príznaky respiračného ochorenia,
 • inak nie je potrebné vyradenie z pracovnej činnosti.

9.3.3   Asymptomatickí zdravotnícki pracovníci s potvrdeným ochorením COVID-19

V prípade nedostatku zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach, ak je potrebné podať neodkladnú zdravotnú starostlivosť a nie je možné zabezpečiť iného zdravotníckeho pracovníka negatívneho na COVID-19 ani z okolitých zdravotníckych zariadení, môže asymptomatický zdravotnícky pracovník poskytovať takúto starostlivosť pacientom s potvrdeným ochorením COVID-19 za týchto podmienok:

 • prísne dodržiavanie protiepidemických opatrení pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti – hygiena rúk, používanie osobných ochranných pracovných pomôcok: respirátor FFP3 bez výdychového ventilu, ochrana očí, rukavice, dezinfekcia prostriedkami s plným virucídnym účinkom, dobre priliehajúcu ochranu očí, ochranné okuliare alebo štít, rukavice, nepremokavý ochranný plášť s dlhým rukávom, jednorazový ochranný oblek (overal),
 • v prípade objavenia sa klinických príznakov ochorenia COVID-19 sa zdravotnícky pracovník vyraďuje z pracovnej činnosti.

9.3.3    Zdravotnícki pracovníci s potvrdeným ochorením COVID-19, ktorí majú klinické príznaky ochorenia COVID-19

–   vyraďujú sa z pracovnej činnosti.

9.3.4   Zdravotnícki pracovníci, ak osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, je pozitívna na COVID-19

 • obdobný postup ako v bode 9.3.1.

9.3.5   Študenti doktorského študijného programu v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, študijného programu v študijnom odbore ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia, študijného programu v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť v dennej forme štúdia, ktorí vykonávajú v zdravotníckom zariadení pracovnú činnosť zdravotníckeho pracovníka počas krízovej situácie v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

9.3.6.1 Nechránený kontakt s prípadom ochorenia COVID-19 (vysoké riziko expozície)
 • obdobný postup ako v bode 9.3.1.
9.3.6.2   Chránený kontakt s prípadom ochorenia COVID-19 (nízke riziko expozície)
 • samosledovanie a izolácia v domácom prostredí, ak sa vyskytnú príznaky respiračného ochorenia,
 • inak nie je potrebné vyradenie z pracovnej činnosti.

9.4 Zdravotnícki pracovníci vykonávajúci prehliadky mŕtveho

Zdravotnícki pracovníci vykonávajúci prehliadky mŕtveho tela by mali používať pri práci osobné ochranné pracovné prostriedky chrániace pred infekciou prenášanou kontaktom – ochrana tvárovým rúškom, jednorazový plášť dlhým rukávom, rukavice, ochranné okuliare alebo tvárový štít.

9.5 Pracovníci s profesionálnou expozíciou, zabezpečujúci zachovanie chodu hospodárstva a verejného života

(polícia, hasiči, ozbrojené sily, pracovníci sociálnych zariadení, pracovníci určení držiteľom povolenia v oblasti energetiky a tepelnej energetiky zodpovední za riadenie a prevádzku energetických a tepelnoenergetických zariadení) a pracovníci určení poskytovateľom  podporných  služieb  v  elektroenergetike).  Ďalší  postup  u pracovníkov s profesionálnou expozíciou, ktorí spadajú pod rezort vnútra a obrany, určí príslušný vedúci hygienik rezortu.

9.5.1.   Nechránený kontakt s prípadom ochorenia COVID-19 (vysoké riziko expozície):

 • obdobný postup ako v bode 3.1.

9.5.2.   Chránený kontakt (správne použitie OOPP) s prípadom ochorenia COVID-19:

 • samosledovanie a izolácia v domácom prostredí, ak sa vyskytnú príznaky respiračného ochorenia,
 • inak nie je potrebné vyradenie z pracovnej činnosti.

9.5.3 Prípady, v ktorých je možné opustiť izoláciu v domácom prostredí

Osoba môže v nasledovných indikovaných prípadoch opustiť izoláciu v domácom prostredí na nevyhnutne dlhý čas spojený s:

 • nevyhnutným zubným ošetrením,
 • nevyhnutným gynekologickým vyšetrením,
 • nevyhnutnej kontrole indikovanej lekárom pri zlomenine alebo po operačnom zákroku,
 • podaní nevyhnutnej plánovanej alebo akútnej liečby na špecializovanom pracovisku (napr. onkologická liečba),
 • za účelom odberu biologického materiálu na mobilné odberové miesto (MOM),

Ak sa pacient môže dopraviť osobným motorovým vozidlom na MOM a jeho stav nevyžaduje lekárske vyšetrenie alebo hospitalizáciu, je možné, aby prišiel na odber klinickej vzorky na MOM. Toto testovanie musí byť vopred dohodnuté cez Call centrum NCZI a musí mu o tom byť zaslaná SMS správa alebo email vystavením COVID-PASS; pacient môže prichádzať na základe pozvánky epidemiológa, infektológa, iného odborného alebo všeobecného lekára.

Ak pacient nemá možnosť sa osobným motorovým vozidlom dopraviť na MOM a jeho stav nevyžaduje lekárske vyšetrenie alebo hospitalizáciu, telefonicky kontaktuje KOS ZZS. Na pokyn operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 je poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby, povinný prepraviť osobu na miesto určené operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby.

9.6.  Pracovníci orgánov štátnej správy a samosprávy

9.6.1 Nechránený kontakt s prípadom ochorenia COVID-l9 (vysoké riziko expozície)

 • obdobný postup ako v bode 3.1.

9.6.2. Chránený kontakt (správne použitie OOPP) s prípadom COVID-19:

 • samosledovanie a izolácia v domácom prostredí, ak sa vyskytnú príznaky respiračného ochorenia,
 • inak nie je potrebné vyradenie z pracovnej činnosti.

10. Mobilné odberové miesto

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta (MOM), je povinný potupovať podľa platnej legislatívy. MOM slúži na vykonávanie nazofaryngelánych výterov na vyšetrenie ochorenia COVID-19.

Objednávanie na vyšetrenie indikujúci lekár cez Call centrum NCZI alebo vypísaním žiadanky a zabezpečením času odberu v príslušnom MOM.

V prípade epidemiologického vyšetrovania v ohnisku nákazy alebo osôb prechádzajúcich zo zahraničia na základe aktuálne platného „Opatrenia ÚVZ SR“ môže indikovať a zabezpečovať vyšetrenie aj epidemiológ príslušného RÚVZ.

11.      Klinické lôžkové pracoviská

Klinickí lekári pri diferenciálnej diagnostike zvážia u pacientov s vírusovou pneumóniou, pneumóniou nejasnej etiológie alebo závažnou respiračnou infekciou prijatou do nemocnice laboratórne vyšetrenie na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2.

Vhodné je odobrať vzorky dolných a horných dýchacích ciest: bronchoalveolárna laváž, endotracheálny aspirát, vykašľaný hlien, nazofaryngeálny ster, orofaryngeálny ster, nazofaryngeálny aspirát alebo nosné výplachy.

Klinický protokol o operačných a intervenčných výkonoch v období COVID-19 v SR je uvedený na webovej stránke  https://www.standardnepostupy.sk/postupy-pre-nemocnice/

12.  Činnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Štatutárny  zástupca  zdravotníckeho   zariadenia   zabezpečí   školenie   personálu   ústavného a ambulantného zariadenia zdravotníckeho zariadenia ako aj zdravotníckych pracovníkov ambulantnej  pohotovostnej   služby   s nácvikom   konkrétneho   postupu   prijatia   pacienta   a poskytovania zdravotnej starostlivosti pri podozrení z ochorenia COVID-19 v súlade so štandard, postupmi zverejnenými na webovej stránke MZ SR. https://www.standardnepostupy.sk.

Ošetrujúci personál zdravotníckeho zariadenia pri ošetrovaní pacienta používa OOPP podľa prílohy č. 4.

PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH

v.r. hlavný hygienik Slovenskej republiky

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv