AKTUALIZOVANÉ usmernenie k vykazovaniu PN-iek

Pridané 19. marca 2020 | Článok -

Usmernenie lekárov všeobecnej zdravotnej starostlivosti s vykazovaním ošetrovného a nemocenského v súvislosti s ochorením, kontaktom (izoláciou/ karanténou) alebo špecifickou okolnosťou (zatvorenia definovaných zriadení) súvisiacou pi ochorení COVID-19 v Slovenskej republike.

V tomto usmernení sa dozviete ako postupovať, ak ide o:

  1. OŠETROVNÉ
  2. NEMOCENSKÉ
  3. NEMOCENSKÉ – PN Z INÉHO DÔVODU AKO JE COVID-19

Usmernenie pre VLD a VLDD vydávané MZ SR v spolupráci s MPSVR SR a Sociálnou poisťovňou ku vykazovaniu PN v súvislosti s COVID-19:

V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy nového koronavírusu SARS-CoV-2, spôsobujúceho ochorenie COVID-19 sa v súlade s opatrením sociálnej poisťovne vykazovať práceneschopnosť (ďalej len „PN“) a ošetrenie člena rodiny (ďalej len „OČR“) nasledovným spôsobom:

1. OŠETROVNÉ

Ak dôjde v súvislosti s COVID-19 k uzatvoreniu predškolského zariadenia, školy alebo zariadenia sociálnych služieb, v ktorých sa poskytuje dieťaťu starostlivosť (ďalej len „zariadenie“) z dôvodu rozhodnutia príslušných orgánov (bez nariadenia karanténnych opatrení orgánmi RUVZ) a rodič je nútený zabezpečiť osobnú a celodennú starostlivosť o dieťa doma bez nariadenia karantény resp. domácej izolácie, rodič si môže uplatniť si nárok na ošetrovné, a to bez ohľadu na skutočnosť, či ide o štátne alebo neštátne zariadenie.

Ošetrovné sa poskytuje v jednom prípade, t. j. pri jednom uzatvorení zariadenia najviac 10 kalendárnych dní. V prípade opakovaného uzatvorenia zariadenia ide vždy o nový prípad, t. j. ošetrovné možno pri ďalšom uzatvorení zariadenia poskytnúť opäť najviac 10 kalendárnych dní.

Pre účely ošetrovného pri uzatvorení vyššie uvedených zariadení je postup pre jednotlivé vekové skupiny nasledovný:

a) ak sa jedná o deti do desať rokov veku

Poistenci prostredníctvom web stránky Sociálnej poisťovne informovaní, že v prípade, ak ich dieťa odo dňa uzavretia zariadenia vyžaduje osobnú a celodennú starostlivosť, môžu si v súvislosti so starostlivosťou o dieťa do 10 rokov veku uplatniť nárok na ošetrovné a to buď telefonicky alebo zaslaním vyplneného formulára, ktorého vzor je k dispozícii na web stránke Sociálnej poisťovne. Rodič, ktorý je zamestnancom, informuje o prekážke v práci svojho zamestnávateľa telefonicky alebo e-mailom.

b) ak sa jedná o deti nad desať rokov 

Ak ošetrujúci lekár dieťaťa vyhodnotí vzhľadom na mentálne a fyzické schopnosti dieťaťa, že je nevyhnutné jeho osobné a celodenné ošetrovanie napriek tomu, že ide o dieťa staršie ako desať rokov a choroba sa u dieťaťa ešte nevyvinula, môže potvrdiť žiadosť o ošetrovné. Dôvodom vystavenia tejto žiadosti bude diagnóza U07.2 podozrenie z infekcie COVID-19. 

2. NEMOCENSKÉ 

Pre účely eliminácie šírenia nákazy COVID-19 boli nad rámec štandardných legislatívou daných podmienok nároku na nemocenské dávky prijaté postupy, ktoré sa uplatňujú pri podozrení na infekciu (suspektná osoba z infekcie alebo priamy kontakt s chorou laboratórne diagnostikovanou osobou s) COVID- 19 alebo pri stanovenej diagnóze infekcie COVID-19 za splnenia nasledovného: 

PN vystavíte osobe, ktorej bola nariadená karanténa RÚVZ, ale aj pacientovi, ktorý sa vrátil z rizikových oblastí alebo pacientovi, ktorému bola nariadená karanténa z dôvodu potvrdenia ochorenia COVID-19 resp. infekcie SARS-CoV-2 (takýto človek je v povinnej karanténe, ak pricestoval z krajiny s rizikom prenosu COVID-19 – podľa zverejnenia na webovej stránke:

https://www.standardnepostupy.sk/klinicky-protokol-spdtp-klinicky-manazment-podozrivych-a-potvrdenych-pripadov-covid-19/

Pri nedodržaní nariadenia mu bude nariadená pokuta 1650Eur. Ako diagnózu uvediete diagnózu č. U07.2 – podozrenie z infekcie COVID-19. V situácii ak sa jedná o pacienta s laboratórne potvrdenou infekciou SARS-CoV-2/ COVID-19 uvediete diagnózu č. U07.1 – potvrdená infekcia COVID-19.

Zároveň požiadate pacienta o telefónne číslo a zapíšete ho na viditeľné miesto na tlačive PN. Ako dátum začiatku PN uvediete dátum začiatku nariadenia karanténny alebo začiatku karanténny pri návrate z cudziny.

PN môžete vystaviť aj na základe telefonického alebo e-mailového vyžiadania pacientom. Pacient si NECHODÍ po tlačivo PN, ani ho nikam neodnáša v prípade, ak vás navštívil v ambulancii. Tiež ho nenosí zamestnávateľovi. Vystavenie PN oznámi pacient zamestnávateľovi telefonicky alebo e-mailom.

Rovnaký postup je Sociálnou poisťovňou odporúčaný aj v prípade špecifickej populácie učiteľov, sociálnych pracovníkov a iných zamestnancov vyššie zmieňovaných zariadení pri zatvorení zariadenia z dôvodu predchádzania ochoreniu COVID-19 z rozhodnutia iného ako Hlavného hygienika alebo hygienika RÚVZ (napr. zriaďovateľa, samosprávy, premiéra alebo Ústredného krízového štábu), kedy sa poistencovi (po komunikácii telefónom alebo emailom) vystaví PN s uvedením kódu č. U07.2 – podozrenie z infekcie COVID-19.

Bez ohľadu na chýbajúci podpis pacienta (z epidemiologických dôvodov) lekár zašle spolu II., IIa a III. diel Potvrdenia o dočasnej PN pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta výkonu práce lekára. Na tento účel môže využiť špeciálnu schránku pobočky Sociálnej poisťovne. Lekár si má viesť excelovský zoznam o vystavených nemocenských pre prípad rýchleho preverenia. Lekár vystavenie potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti (PN) uvedie aj do zdravotnej dokumentácie. Sociálna poisťovňa následne zašle IIa diel tlačiva PN zamestnávateľovi, ak je pacient zamestnancom.

Tlačivo Preukaz o trvaní PN zašle ošetrujúci lekár do Sociálnej poisťovne, taktiež tlačivo l. a lV. diel pri ukončení PN.

Ak je na tlačive PN uvedené telefónne číslo pacienta, bude sociálna poisťovňa kontaktovať pacienta a spíše s ním žiadosť o výplatu nemocenskej dávky. Ak telefónne číslo nie je uvedené, musí sociálnu poisťovňu kontaktovať pacient telefonicky alebo mailom za účelom výplaty nemocenskej dávky.

Postup pri vydávaní PN z iných dôvodov ako v súvislosti s karanténou pri COVID-19 je štandardný. 

Tieto postupy sa majú uplatňovať od 10.3.2020 na území Slovenskej republiky len vo vzťahu k potrebe ošetrovania a k dočasnej pracovnej neschopnosti súvisiacej s COVID-19. 

V prípade zmeny okolností manažmentu a koordinácie opatrení pre zabránenie epidémie COVID-19 budú tieto postupy v spolupráci so Sociálnou poisťovňou a MPSVR SR bezodkladne upravené. Z tohto dôvodu odporúčame pravidelné sledovanie webovej stránky www.standardnepostupy.sk a webovej stránky Sociálnej poisťovne https://www.socpoist.sk/ 

Upozornenie: používanie kódov U07.1 – potvrdená infekcia COVID-19 alebo U07.2 – podozrenie z infekcie COVID-19 môžete použiť aj v prípade, ak Váš informačný systém nebol ešte prekonfigurovaný. V takomto prípade uvidíte tieto kódy ako „nepokrytý kód U07.1 a nepokrytý kód U07.2“. Prechodne ich aj v tomto formáte bude Sociálna poisťovňa akceptovať.

NCZI je upovedomené o prijatí tohto usmernenia v súvislosti s nadväznosťou na príslušný Štandardný postup pre rýchle usmernenia klinického manažmentu detských a dospelých pacientov s novým koronavírusom 2019 (COVID-19) a jeho prílohu č. 4.

3. NEMOCENSKÉ – PN Z INÉHO DÔVODU AKO JE COVID-19

 3.1. PN z iného dôvodu ako je COVID-19 – zatvorenia prevádzky zamestnávateľom

 Častým prípadom je, že Vás pacient požiada o vystavenie PN-ky z dôvodu, že ho po PN poslal zamestnávateľ, či už z dôvodu, že jeho prevádzka musí byť povinne zatvorená z dôvodu nariadenie krízového štábu alebo z dôvodu, že zavrel prevádzku na základe vlastného uváženia.

Samotné zatvorenie prevádzky zamestnávateľom nepostačuje ako dôvod vystavenia PN-ky. PN-ku je možné vystaviť len na základe medicínskeho zdôvodnenia. Taktiež nie je možné vystaviť pacientovi PN-ku z dôvodu, že sa pacient bojí ísť do práce, aby sa vírusom nenakazil. PN-ku v uvedených prípadoch nie je možné vystaviť.

Žiadosť o stanovisko

V tejto súvislosti sme požiadali kompetentné orgány o písomné stanovisko, a taktiež, aby apelovali jednak na zamestnávateľov, aby s takýmto dôvodom pacientov za lekárom neposielali a taktiež na pacientov, aby z tohto dôvodu lekára nenavštevovali pretože lekár im aj tak PN-ku vystaviť bez medicínskeho zdôvodnenia nemôže. Aktuálne čakáme na vyjadrenie.

Tu práca lekára končí. Ak lekár uzná za vhodné môže pacientovi zdôrazniť, že lekár nemôže zasahovať do zmluvného pracovnoprávneho vzťahu medzi ním a zamestnávateľom a zamestnávateľ musí následky riešiť v zmysle ustanovení Zákonníka práce inými opatreniami ako je PN (nakoľko na ňu nie je medicínsky dôvod). Ak sa pacient cíti pod tlakom zamestnávateľa (núti ho ísť pre PN bezdôvodne) ministerstvo práce odporúča zamestnancom, aby sa v takýchto prípadoch obracali na príslušné inšpektoráty práce (sú na to zriadené aj špeciálne infolinky).

3.3. Výzva ministerstva práce

Aktuálne dávame do pozornosti tlačovú konferenciu Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny zo dňa 17.03.2020, kde minister práce a generálny riaditeľ sociálnej poisťovne vyzvali zamestnávateľov, aby zatvorenie prevádzok riešili v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce a nie prostredníctvom hromadného čerpania PN. Tlačovú konferenciu nájdete tu: https://www.ta3.com/clanok/1178740/tb-ministerstva-prace-ustredia-prace-a-sp-o-opatreniach-v-case-pandemie.html,

3.4. PN v prípade iného ochorenia

 Postup pri vydávaní PN z iných dôvodov ako v súvislosti s vírusovým ochorením COVID-19 ostáva rovnaký ako doposiaľ. To znamená, že pacientovi, ktorý žiada o PN z iných dôvodov ako je COVID-19 je možné vystaviť PN až po jeho vyšetrení.

V súvislosti s touto problematikou sme sa obrátili na príslušné štátne autority, s otázkou, či by nemali byť PNky vystavované „cez telefón“ aj iným pacientom, aby sa v čo najväčšej miere zamedzilo kontaktu pacienta s lekárom. Na vyjadrenie čakáme a o ďalších informáciách vás budeme informovať na našej webovej stránke.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv