Žiadosť o stanovisko k vystavovaniu PN pacientom v súvislosti so šírením vírusového ochorenia COVID-19

Pridané 19. marca 2020 | Článok -

Dňa 18.3.2020 sme v mene Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva odoslali Žiadosť o stanovisko k vystavovaniu PN pacientom v súvislosti so šírením vírusového ochorenia COVID-19 na

 • Úrad vlády Slovenskej republiky
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
 • ústredie Sociálnej poisťovne
 • Igorovi Matovičovi, ktorý zostavuje novú vládu Slovenskej republiky

Celú žiadosť si môžete prečítať tu:


V nadväznosti na naďalej rýchlo sa šíriace ochorenie COVID-19 prijala Sociálna poisťovňa v úzkej kooperácii s hlavným hygienikom a krízovým štábom Slovenskej republiky viaceré opatrenia, ktoré súvisia s obmedzením návštev všeobecných lekárov s cieľom zabrániť šíreniu ochorenia.

Opatrenie súvisia najmä so zjednodušeným režimom vybavenia potvrdenia o práceneschopnosti (ďalej len „PN“ v príslušnom tvare) a iných dávok.

Napriek nespornej snahe štátnych orgánov prijímať opatrenia na boj s aktuálnou situáciou, si dovolíme konštatovať, že navrhované opatrenia nie sú dostatočne jasne formulované, a tento moment spôsobuje v praxi lekára komplikácie a stavia ho voči pacientovi do neľahkej situácie.

1/ Vysvetlenie problémových situácií

Štátne orgány už niekoľko dní občanov verejne žiadajú, aby namiesto osobnej návštevy lekára využili telefonický kontakt. Bez osobnej účasti však v zmysle právnych predpisov nie je možné zodpovedne posúdiť zdravotný stav pacienta. Lekár je teda vystavený konfliktnej situácii, kedy od neho pacient s odvolaním sa na odporúčania štátnych orgánov žiada, aby ho obslúžil len na základe telefonického kontaktu. Týmto je lekár vystavený riziku potenciálnych postihov.

Na všeobecných lekárov sa každým dňom obracia stále viac osôb so žiadosťou o vystavenie PN, pričom ich môžeme zadeliť do týchto skupín:

 1. osoby, ktoré v zmysle opatrení vlády nemôžu vykonávať svoju pracovnú činnosť (napr. školy, atď.) a nevykazujú symptómy ochorenia COVID-19,
 2. osoby ktoré nevykazujú symptómy ochorenia COVID-19, no nechcú pracovať pre obavu z nákazy, alebo im ich zamestnávateľ znemožnil prácu pre obavu z nákazy (nejedná sa však o zamestnávateľa ktorý svoju prevádzku musel v zmysle opatrení vlády uzavrieť/zastaviť – teda o zastavení rozhodol sám z vlastnej vôle)
 3. osoby, ktoré musia v zmysle prijatých vládnych opatrení ostať v povinnej karanténe – jedná sa o skupinu  osôb,  ktoré sa vrátili zo zahraničia, alebo ktorí prišli do styku s osobami ktoré sa vrátili zo zahraničia no nevykazujú symptómy ochorenia COVID-19
 4. osoby ktoré majú príznaky ochorenia COVID-19, ale ešte u nich nebolo potvrdené či nákazu majú alebo nie, no vzhľadom na symptómy musia ostať v povinnej karanténe
 5. pacienti, ktorým bolo potvrdené ochorenie COVID-19,
 6. osoby ktoré nemajú príznaky ochorenia COVID-19, ani nespadajú do skupiny osôb s povinnou karanténou, ale majú iné zdravotné problémy ktoré sú dôvodom na vystavenie PNky. Takýchto pacientov musí lekár vyšetriť a až následne im vystaviť PNku? Nie je to v rozpore so záujmom zabrániť šíreniu nákazy, kedy sa pacient s iným ochorením (ktoré taktiež môže doma „vyležať“) musí dostaviť do ambulancie a PNku si fyzicky prevziať? Môže lekár vystaviť PNku „cez telefón“ aj takýmto pacientom?

Aj napriek tomu, že to bolo dňa 17.03.2020 okrajovo spomenuté na tlačovej konferencii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR považujeme za podstatné razantnejšie apelovať (napríklad písomne na webe príslušných orgánov pod hrozbou sankcie) na zamestnávateľov, aby nezneužívali núdzový stav a neposielali pacientov k lekárovi po PNku pod hrozbou výpovede alebo iným nátlakom.

Za ešte podstatnejšie ale považujeme apel na občanov – zamestnancov, aby si po PNku k lekárovi nechodili z dôvodu zavretia prevádzky zamestnávateľom, pretože tak zbytočne vystavujú riziku nákazy seba, svoje okolie, a v neposlednom rade aj lekárov, ktorí budú v tejto situácii potrební čoraz viac.

V prípadoch, v ktorých sa jedná o ochorenie COVID-19, podozrenie na toto ochorenie, alebo povinnú karanténu je možné aplikovať zjednodušený proces vystavenia potvrdenia o PN.

Podľa usmernenie Ústredia Sociálnej poisťovne zverejnenom na stránke Sociálnej poisťovne dňa 09.03.2020 lekárovi na vystavenie PNky z vyššie uvedených dôvodov postačuje telefonická konzultácia s pacientom (bez osobnej návštevy) a uvedenie pacientovho telefónneho čísla (ak s tým súhlasí) na potvrdení o PN.

Zároveň sa v tomto odporúčaní uvádza, cit.: „ Poistenec, ktorý sa vrátil z rizikovej oblasti (má alebo nemá príznaky) alebo nikde necestoval a má príznaky ochorenia, telefonicky kontaktuje svojho všeobecného lekára. Ten rozhodne o opodstatnenosti dočasnej PN a vystaví Potvrdenie o dočasnej PN, na ktorom uvedie príslušnú diagnózu.“ 

Lekár je tak postavený do protichodnej situácie, kedy má pacientovi vypísať PNku „cez telefón“ ale na druhej strane má zároveň rozhodnúť o opodstatnenosti dočasnej PN, čo bez fyzickej návštevy pacienta nie je možné (lekár cez telefón nevie pacienta vyšetriť, ani zaručiť že hovorí pravdu).

Inými slovami lekári chcú zabrániť šíreniu nákazy obmedzením kontaktu s pacientmi na minimum, ale na druhej strane pociťujú neistotu a strach, čo nastane po skončení krízového stavu.

Nebudú lekári po skončení krízového stavu sankcionovaní zo strany Sociálnej poisťovne alebo iných štátnych orgánov za takýto postup?

Nebude sa kontrola Sociálnej poisťovne zameriavať po skončení krízového stavu na vypisovanie práve takýchto PN?

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva v mene všetkých svojich lekárov žiada od predsedu vlády Slovenskej republiky a od vedenia Sociálnej poisťovne, aby zaujali konkrétne stanovisko k tomuto problému a aby jasne (písomne, verejne) potvrdili, že ak lekár pacienta vypíše na PN „cez telefón“ nebude zato v budúcnosti nijako sankcionovaný.

2/ Otázky ku ktorým žiadame zaujať konkrétne stanovisko

S poukázaním na možné eventuality ktoré pri žiadostiach pacientov o vystavenie PN prichádzajú do úvahy Vás žiadame, aby pokyny reflektovali tieto otázky a stanovili konkrétny postup ako pre lekára tak aj pre pacienta:

 • vypísanie pacienta na PNku bez medicínskeho zdôvodnenia na základe toho, že prevádzka zamestnávateľa musí byť povinne zatvorené z dôvodu vyhlásenia  núdzového stavu (ak tak lekár môže urobiť, čo má uviesť ako diagnózu na PNke?)
 • vypísanie pacienta na PNku bez medicínskeho zdôvodnenia, ktorého zamestnávateľ nemal povinnosť prevádzku zatvoriť z dôvodu núdzového stavu, ale urobil tak z vlastného uváženia

Uvedené záväzné vyjadrenie a následné zverejnenie na webových sídlach príslušných orgánov by nepochybne prispelo k odstráneniu situácií, kedy pacienti vo veľkom počte navštevujú všeobecných lekárov, ale ten im PNku vystaviť bez medicínskeho opodstatnenia odmietne, aby sa nevystavil riziku sankcií.

Usmernenie verejnosti je potrebné, aby sa zabránilo návštevnosti pacientmi, ktorých lekár aj tak odmietne s vyššie uvedeným dôvodom a zabránilo sa tak šíreniu nákazy.

Prax ukázala, že nepostačuje jednoduché vyhlásenie predsedu vlády, že ak pacienti nemusia ísť k lekárovi, aby ostali doma. Dostali sme sa do štádia, kedy pacienti k lekárovi nechodia z dôvodu, že sú chorí, ale zo strachu o svoje zamestnanie.

Na základe uvedeného a v snahe čo najúčinnejšie z našej strany prispieť k účinnému boju proti koronavírusu Vás žiadame, aby ste prijali jasné, zreteľné a verejne dohľadateľné pokyny, ktoré upravia ako postup pacienta, tak aj postup lekára vo vzťahu k vystavovaniu PN.

Žiadame Vás, aby ste sa pri formulovaní stanoviska vyhli viacznačným pojmom alebo určeniu podmienok, ktoré v praxi lekár, či pacient nevie splniť či preukázať.

Súčasne žiadame, aby tieto pokyny mali záväzný charakter, ktorý umožní lekárovi sa o ne oprieť a na ich znenie odkázať aj pacienta.

 

S pozdravom a úctou,

MUDr. Peter Makara MPH.

Prezident Spoločnosti všeobecného praktického lekárstva

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv