39. ročník bude venovaný téme Všeobecné lekárstvo v tieni.

Stretneme sa v tradičnom októbrovom termíne vo Vysokých Tatrách v Grand Hoteli Bellevue a Grandhoteli Starý Smokovec. Môžete sa tešiť na pútavý program s približne 100 prednáškami doplnenými praktickými workshopmi.

 

 

Príhovor prezidenta SSVPL a pozvanie na XXXIX. Výročnú konferenciu SSVPL vo Vysokých Tatrách

Vážené kolegyne a kolegovia,

najskôr Vám chcem vysloviť poďakovanie nielen za Vašu každodennú skvelú prácu v  ambulanciách, ale aj za podporu a reprezentáciu nášho odboru. Verím, že najmä vďaka nim je náš hlas pri presadzovaní čo najlepšieho záujmu pacientov v spoločnosti stále zreteľnejší.

Osobitné poďakovanie patrí členom výboru našej spoločnosti, bez ktorých obetavej a nezištnej práce by sme dnes neboli jednou veľkou rodinou. Naše úspechy boli a sú vždy výsledkom tímovej práce a dúfam, že aj nový výbor SSVPL bude v ich dosahovaní aj vďaka Vašej podpore naďalej vytrvalo pokračovať.

S každou novou skúsenosťou sa posúvame ďalej, rastieme na odborníkov aj v nemedicínskych oblastiach, sme bohatší o skvelých organizátorov, prednášateľov, o ľudí, ktorí dokážu sebavedomo obhajovať záujmy primárnej starostlivosti pred autoritami.

Napriek tomu však zostáva stále najpodstatnejšia naša práca pre pacienta. K jej ďalšiemu zlepšovaniu určite prispeje aj XXXIX. výročná konferencia spoločnosti, pretože jej ústredným motívom je najmä vzdelávanie, základný predpoklad kvality a bezpečnosti všeobecného praktického lekárstva.

Naše stretnutie je príležitosťou bilancovať, ale hovoriť aj o budúcnosti postavenia všeobecného praktického lekára v spoločnosti. Čo sa teda udialo za ten rok, čo sme sa nevideli?

Osobne ho považujem za úspešný rok, v ktorom sme si po štvorročnom období zvolili nový výbor SSVPL, do ktorého sme okrem „starých“ členov pribrali aj „nové tváre“. Určite nás obohatia o ďalšie nové myšlienky a impulzy.

Pracovali sme na viacerých dôležitých témach, ktoré boli obsahovo i časove náročné. Spomeniem len niektoré.

Pripomienkovali sme zákon o E-healthe, kde sa nám podarilo na absolútne možnú mieru znížiť neprimerané sankcie, ktoré lekárom hrozili. Aktívne sme komunikovali a komunikujeme potrebu propagácie a rozvoja rezidenčného programu. Veľkou témou bolo hľadanie riešení v  obhliadkach mŕtvych, či v poskytovaní ambulantnej pohotovostnej služby.

Za ďalší významný úspech považujem realizáciu prvej konferencie všeobecných praktických lekárov európskeho formátu EQuiP, na ktorej sme privítali špičkových zahraničných odborníkov, dlhodobo sa zaoberajúcich kvalitou, bezpečnosťou ako aj efektivitou zdravotnej starostlivosti v jednotlivých štátoch celej Európy.

Sme veľmi radi, že nový hlavný odborník MZ SR pre všeobecné lekárstvo MUDr. Jana Bendová pochádza z radov našej odbornej spoločnosti. Jej menovanie je známkou dôvery, ale aj perspektívou zlepšovania možností komunikovať naše problémy smerom k nadriadeným orgánom.

A k najdôležitejším úspechom našej práce patrí najmä neustále sa zvyšujúca úroveň dôvery pacientov v prácu všeobecného lekára. Čísla niektorých prieskumov poukazujúce na 80-90 % dôvery k práci všeobecných praktických lekárov zo strany pacienta hovoria dosť samé za seba.

Tento rok nás na našej odbornej konferencii čaká viac ako 85 zaujímavých prednášok domácich aj zahraničných odborníkov a množstvo inšpiratívnych workshopov. Odborný program sa nám poradilo pripraviť vďaka spolupráci s deviatimi slovenskými odbornými spoločnosťami.

Budeme mať príležitosť vypočuť si prednášky z kardiológie, dermatológie, diabetológie, hepatológie, angiológie, psychiatrie a adiktológie, epidemiológie a ďalších oblastí. Dozvieme sa teda nové informácie o najnovších poznatkoch a najmodernejších postupoch pri liečbe ochorení z iných odborov.

Spolupráca so špecialistami nám pomáha čo najlepšie radiť vlastným pacientom. Učíme sa od tých najlepších, aby sme ich skúsenosti vedeli preniesť do vlastnej praxe a pomoci našim pacientom.

Kľúčová téma konferencie – vzdelávanie – reflektuje súčasnú situáciu v odbore všeobecného lekárstva na vysokých školách a v postgraduálnom štúdiu. A práve o vzdelávaní v rodinnom lekárstve bude prednáška Ass. Prof. Zaliky Klemenc Ketiš, vedúcej Katedry rodinného lekárstva na Lekárskej fakulte univerzity v Maribore zo Slovinska. Podľa nej je práve vzdelávanie jedným z kľúčových faktorov, ktoré zabezpečujú kvalitu a bezpečnosť praxe rodinného lekárstva.

Vzdelávaniu vo všeobecnom lekárstve sa budú venovať aj slovenskí odborníci za účasti Doc. PhDr. Zuzany Slezákovej z Ministerstva zdravotníctva, Sekcia zdravia, odbor zdravotníckeho vzdelávania, Doc. MUDr. Gazdíkovej, vedúcej Katedry všeobecného lekárstva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave.

Blok s hosťami z Českej republiky bude venovaný diabetológii v sobotu. V rámci workshopov určite zaujmú aj praktickými ukážkami škola chrbta, nácvik resuscitácie a život zachraňujúcich úkonov, workshop na tému – ako zvládať ranné odbery bez stresu, diagnostika z jazyka, či tvárová diagnostika, workshop o odporúčaniach pre bezpečnú a účinnú redukciu hmotnosti, ale aj workshop ako nielen vytvoriť, ale aj profitovať z príťažlivého profilu Vašej ambulancie na sociálnych sieťach.

Čakajú nás aj prednášky o novinkách v diagnostike a v liečbe kliešťovej encefalitídy, prevencii kolorektálneho karcinómu, či o postupoch pri HIV infekcii v ambulancii všeobecného praktického lekára.

Na konferenciu sme pozvali aj všetkých kľúčových „hráčov“, ktorí rozhodujú o osude všeobecných lekárov. Účastníci konferencie budú mať vo  štvrtok príležitosť stretnúť sa so zástupcami Ministerstva zdravotníctva SR, so zástupcami všetkých troch poisťovní, a s predstaviteľmi Národného centra zdravotných informácií a diskutovať s nimi o aktuálnych problémoch všeobecného lekárstva.

Z ďalšieho programu dávam do pozornosti diskusiu s predstavenstvom ZAP, kde sa lekári viac dozvedia o  vyjednávaní zmluvných podmienok s poisťovňami. Účasť na konferencii prisľúbila aj samotná ministerka MUDr. Andrea Kalavská.

Minulý rok sa zástupcovia ministerstva zúčastnili na konferencii vôbec po prvý krát a tohtoročný opätovný záujem je dôkazom ochoty a snahy o dialóg a spoločné riešenie problémov všeobecného lekárstva na Slovensku z oboch strán.

Kongres uzavrieme právnickým blokom, kde si preberieme aktuálne najzávažnejšie zmeny legislatívy v poslednom období. XXXIX. Výročná konferencia SSVPL 2018, zaoberajúca sa postupmi a návodmi pre každodennú ambulantnú prax je inšpirujúcou príležitosťou aj pre ambulantné sestry a pôrodné asistentky zo Sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA, pre ktoré je v sobotu pripravený program so zaujímavými prednáškami z praxe, ale aj témami, ktoré môžu zvýšiť právne povedomie v ich povolaní.

Vzhľadom na množstvo zaujímavých tém, dôležité prednášky budú pre tých kolegov, ktorí sa konferencie nemôžu zúčastniť prístupné v archíve na  www.meditrend.sk, stránke zaoberajúcej sa vzdelávaním pre lekárov a medicínskych pracovníkov, s ktorou SSVPL dlhodobo spolupracuje.

Z konferencie bude vydané kompendium v Zdravotníckych novinách a kniha abstraktov z prednášok, ktorá vám bude dodaná. Aj vo Vysokých Tatrách pokračujeme v rozvíjaní intenzívnej spolupráce s občianskymi združeniami.

Tento rok dostalo priestor na odbornú prezentáciu Združenie pacientov s pľúcnou hypertenziou a iné občianske a pacientske združenia sme zasa podporili vytvorením možnosti propagácie v infostánkoch. Ich prítomnosť na konferencii považujem za dôležitú, pretože pacient a lekár majú k sebe najbližšie.

Vo štvrtok 17:30 sa uskutoční v salóniku KRISTAL v hoteli Bellevue členská schôdza SSVPL. Pozývame všetkých členov SSVPL a očakávame Vašu vysokú účasť.

Dnes je členmi našej odbornej spoločnosti viac ako 1400 všeobecných praktických lekárov. Svojou prácou sa usilujeme vytvoriť efektívnu platformu na presadzovanie záujmov všeobecných lekárov, ktoré sú v končenom dôsledku v prospech pacientov.

Aby sme mohli pracovať v tomto smere nezávisle potrebujeme aj Vašu finančnú podporu v podobe členských príspevkov. Tieto zdroje investujeme späť do spoločnosti, ale vďaka nim zabezpečujeme aj členstvo našej odbornej spoločnosti vo WONCA a EEPC, ktorými získavame podporu silnej medzinárodnej komunity všeobecných praktických/rodinných lekárov.

Viac ako 1000 lekárov z celého Slovenska, renomovaní domáci aj zahraniční prednášatelia, zdravotné sestry, bez ktorých si nevieme našu prácu predstaviť, a aj samotní pacienti, pre ktorých to všetko vlastne robíme…

Aj tento rok sa opäť stretneme ako jedna veľká rodina. Teším sa spolu s Vami na síce náročný program našej konferencie, ale rozhodne obohacujúce „tatranské“ inšpirácie.

MUDr. Peter Makara,

MPH Prezident SSVPL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUDr. Peter Makara, MPH, MUDr. Michaela Macháčová

Abstrakt
Všeobecní lekári tvoria najväčšiu a najpočetnejšiu silu spomedzi ambulantných zdravotníkov, ktorá sa stará ako o zdravých tak chorých jedincov. Ustanovujúca konferencia spoločnosti všeobecného lekárstva sa konala 10.11. 1979 v Prievidzi. Tento deň je oficiálne označovaný ako deň založenia Slovenskej spoločnosti všeobecného lekárstva.

V roku 2016 bola odborná spoločnosť prijatá za riadneho člena WONCA (World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians).

Slovenská spoločnosť všeobecného a praktického lekárstva usporiada európsku konferenciu WONCA v roku 2019 v Bratislave.

26.-29. júna 2019 sa Slovensko a Bratislava stane po prvý raz v histórii „Mekkou“ európskych všeobecných praktikov.

Starnutie populácie lekára a rastúci počet chronických ochorení si vyžaduje rozširovanie kompetencií všeobecného praktického lekára, ktoré umožnia plnohodnotne sa postarať o mobilných ale aj imobilných pacientov, plniť si dôležité poslanie v primárnej aj sekundárnej prevencii.

Z histórie

Od roku 1954 sa od „obvodného lekára“ požadovala špecializačná skúška z vnútorného lekárstva I. stupňa, ktorú obvodní lekári v skrátenej lehote vykonávali na vtedajšom Doškoľovacom ústave pre lekárov v Trenčíne.

Po získaní uvedenej špecializácie boli nazývaní aj ako „všeobecní internisti“. Prevažne boli oslovovaní ako vykonávatelia primárnej zdravotnej starostlivosti ako „obvodní“ alebo „závodní“. Preto sa už v polovici 70-tych rokov ozývali prvé nesmelé hlasy o potrebe vytvorenia odbornej spoločnosti, ktorá by združovala spomínanú skupinu „obvodných“ a „závodných“ lekárov vzhľadom na ich špecifickú prácu v teréne.

Tieto hlasy zosilneli po zasadnutí WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie) v roku 1976 v Alma Ate, kde bol vyhlásený program „Zdravie pre všetkých do roku 2000“.

Hlavnú úlohu v tejto práci mali zohrať práve lekári v primárnej sfére. V tom čase medzi „obvodnými“ a „závodnými“ lekármi na Slovensku vznikla myšlienka obrátiť sa na Slovenskú lekársku spoločnosť a Ministerstvo zdravotníctva SSR s potrebou založenia odbornej spoločnosti a odboru.

Na uvedenú „aktivitu zdola“ zareagovalo Ministerstvo zdravotníctva SSR pozitívne a to aj vďaka námestníčke ministra zdravotníctva SSR doc. MUDr. Rozálii Vrábelovej, ktorá ako bývalá závodná lekárka Armatúrky Myjava poznala problematiku a stala sa tak na Ministerstve zdravotníctva SSR osobou poverenou usmerniť tieto kreujúce aktivity.

Podobne „obvodní lekári“ našli pochopenie u predsedu SLS – akademika Niederlanda. Po získaní prísľubov na hore uvedených inštitúciách bol menovaný prípravný výbor pre ustanovujúcu schôdzu odbornej spoločnosti všeobecného lekárstva, ako sa vtedy odborná spoločnosť mala volať. Výbor tvorili MUDr. Klimo, MUDr. Kimlička a MUDr. Mosná za Západoslovenský kraj, MUDr. Herda a MUDr. Falatko za Stredoslovenský kraj, MUDr Vargová a MUDr. Dikant za Východoslovenský kraj a MUDr. Tisoňová a MUDr. Šprlák za Bratislavu.

Ustanovujúca konferencia sa konala 10. 11. 1979 v Prievidzi a zúčastnilo sa jej 350 lekárov z celého Slovenska. Tento deň je oficiálne označovaný ako deň založenia Slovenskej spoločnosti všeobecného lekárstva.

Prvým predsedom odbornej spoločnosti sa stal MUDr. František Klimo, vedeckou sekretárkou sa MUDr. Jaroslava Mosná, podpredsedom sa stal MUDr. Jozef Kimlička.

Založením odbornej spoločnosti všeobecného lekárstva vyvrcholili snahy a mravčia práca rozhľadených lekárov z celého Slovenska. Odborná spoločnosť dosiahla najvyššiu organizovanosť v roku 1991, kedy mala 2000 členov.

Dnes registrujeme takmer 1500 členov. Na celoslovenských odborných konferenciách organizovaných 2 x ročne sa po založení spoločnosti zúčastňovalo v priemere 250 lekárov, v súčasnej dobe je účasť opakovane vyššia ako 1000 registrovaných účastníkov, ale konferencia sa koná 1x ročne (tradične druhý októbrový týždeň).

Slovenská spoločnosť všeobecného lekárstva sa stala členom Európskej spoločnosti praktických lekárov (SIMG) a po splynutí SIMG s WONCA (Svetovou organizáciou praktických a rodinných lekárov) sa stala členom WONCA – od roku 1982 ako pridružený člen WONCA (Svetová organizácia praktických a rodinných lekárov) a v roku 2016 nás prijali za riadneho člena.

Túto podporu WONCA sme dokázali zúročiť už na konferencii WONCA EUROPE v júni 2016 v Kodani, kde výbor WONCA Europe prijal našu ponuku usporiadať svoju európsku konferenciu v roku 2019 v Bratislave.

26.-29. júna 2019 sa Slovensko a Bratislava stane po prvý raz v histórii „Mekkou“ európskych všeobecných praktikov. Za prípravu našej kandidatúry ale aj úspešnú reprezentáciu SSVPL na pôde WONCA patrí veľká vďaka MUDr. Michaele Macháčovej a MUDr. Jane Bendovej.

Plné členstvo vo WONCA nám garantuje účasť na konferenciách vo svete, ale aj účasť tých najpoprednejších prednášateľov na našich vzdelávacích akciách. Ako nový člen WONCA a zároveň člen EFPC (Európske fórum pre primárnu starostlivosť) sme v roku 2016 dostali pozvanie na stretnutie EMA (European medicines agency) v Londýne s lekármi prvého kontaktu z európskeho regiónu.

EMA je poradný orgán európskej komisie pre zdravotníctvo a spadá pod Európsky parlament. Z poverenia výboru nás zastupoval na tejto konferencii MUDr. Štefan Krnáč. Tým, že sme sa stali riadnym členom WONCA, sme rozhodnutím výboru postupne personálne obsadili všetky sekcie WONCA.

Na kongrese EQuiP nás zastupoval taktiež MUDr. Štefan Krnáč. EQuiP je organizácia zaoberajúca sa dodržiavaním kvality, efektivity a bezpečnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti v primárnej starostlivosti.

Keďže u nás v tejto oblasti sme zatiaľ len v plienkach, celý kongres bol pre nás veľmi inšpirujúci a poučný. V roku 2018 bude naša spoločnosť zastrešovať tento kongres v Bratislave. Našu víťaznú ponuku na organizáciu kongresu predniesol MUDr. Krnáč.

Naša spoločnosť sa aktívne zúčastňuje konferencií WONCA a podporuje aktívnu účasť našich členov na týchto konferenciách a rovnakým spôsobom podporuje aj účasť mladých všeobecných praktikov (do 5 rokov praxe).

Predsedom našej odbornej sekcie mladých praktikov bola od roku 2014 MUDr. Ľudmila Resutíková a zároveň bola aj našim národným reprezentantom. Aktuálnym predsedom je MUDr. Peter Lipovský.

Odborná sekcia Mladí Praktici, združuje rezidentov, mladých lekárov zaradených do odboru všeobecné lekárstvo a všeobecných lekárov do 5 rokov po špecializačnej skúške. Mladých praktikov nájdete na webovej stránke https://ssvpl.sk/mladi-praktici/, aktívne diskutujú na sociálnej sieti Facebook na stránke Mladí Praktici Slovensko, ich komunikačná adresa je mladi.obvodaci@gmail.com.

Každoročne vedú svoj workshop na rôzne aktuálne témy na konferencii SSVPL v Starom Smokovci v Tatrách, kde majú registrovaní Mladí praktici voľný vstup.

Od roku 2015 Mladí Praktici zorganizovali okrem svojho tradičného diskusného workshopu aj veľmi úspešné workshopy EKG v praxi všeobecného lekára, kde sa zapojili aj mnohí starší kolegovia všeobecní lekári.

Mladí Praktici pod vedením predsedu MUDr. Petra Lipovského sú aktívni aj v rámci medzinárodnej spolupráce juniorských organizácií lekárov prvého kontaktu v Európe. Patria do hnutia Vasco da Gama Movement, ktoré každoročne organizuje stretnutia mladých praktikov v rámci prekonferencie VdGM, ktorá predchádza európsku konferenciu WONCA (Svetová organizácia rodinných a praktických lekárov).

Na tomto podujatí každoročne prezentujú svoje aktivity na európskej pôde. Členstvo v medzinárodnom hnutí VdGM mladým lekárom umožňuje absolvovať veľmi výhodné zahraničné stáže a výmenné pobyty. Spolu s ostatnými mladými praktikmi z Európy sa slovenskí Mladí Praktici zúčastňujú na medzinárodných aktivitách a výmenách názorov (Fórum VdGM), snažia sa inšpirovať iných a zároveň preniesť to najlepšie z Európy k nám.

SSVPL je aktívna aj na akademickej pôde

Na Lekárskej fakulte UK v Bratislave vznikla v roku 2013 Klinika urgentnej a všeobecnej medicíny, pod vedením prof. MUDr. Ota Masára, PhD. Naši členovia participujú na prednáškach bez nároku na honorár a i takto popularizujú náš odbor v radoch študentov.

Sú aj autormi prvej vysokoškolskej učebnice: “Vybrané kapitoly zo všeobecného lekárstva pre študentov medicíny“ , ktoré sú dostupné v elektronickej forme na stránke LF UK a boli bezplatne odovzdané aj lekárom, ktorí sa zúčastnili našej výročnej konferencie v Tatrách 2015.

Venujeme sa aj študentom medicíny v rámci dvojtýždňových praxí a naše vedomosti radi odovzdáme aj rezidentom počas ich 6 mesačnej praxe. V rámci našich skromných skúseností s prvými rezidentami by sme privítali ústretovejšie podmienky na absolvovanie praxe na ambulanciách všeobecných lekárov. Zjednodušenie certifikácie aj pre ambulancie lekárov, ktorí nemajú ukončenú takzvanú euroatestáciu.

Podporujeme, aby rezident absolvoval prax na ambulancii v regióne, kde chce ostať pracovať alebo optimálne v ambulancii, ktorú perspektívne prevezme. Iba takto sa môže zoznámiť so špecifikami regiónu a komunity, kde bude pracovať.

Keď bude praxovať na ambulancii, ktorú perspektívne prevezme, bola by zachovaná aj kontinuita v starostlivosti o pacientov. To sú základné atribúty poskytovania primárnej praxe. Naša kolegyňa z Košíc, MUDr. Stanislava Bachledová, učí zahraničných medikov predmet všeobecné lekárstvo formou praktických cvičení priamo na ambulancii.

Viacerí z nás majú na ambulancii rezidenta, ja osobne školím už tretieho. Zatiaľ sa, ako problém, ukazuje ich zaradenie do praxe po absolvovaní špecializačnej skúšky. Naši starší kolegovia zatiaľ váhajú využiť výnimočnú príležitosť nájsť si pokračovateľa svojej praxe, na zamestnanie rezidenta v rozbehnutej praxi nie je v pri súčasnom financovaní sektoru priestor.

Počas roka SSVPL organizuje regionálne odborné semináre venované napríklad EKG, resuscitácii a pod. Na odborných seminároch pod názvom Kardiológia v praxi VLD v roku 2015 sme sa venovali téme fibrilácia predsiení a srdcovému zlyhávaniu, v roku 2016 problematike dysliporoteinémií a v roku 2017 organizujeme semináre venované hodnoteniu EKG, resuscitáciia modernej antikoagulačnej liečbe.

Zabezpečujeme preklad a distribúciu dôležitých dokumentov a publikácií venovaných primárnej starostlivosti. Tieto publikácie budú dostupné pre našich členov aj na našej stránke www.ssvpl.sk.

Medzi najhodnotnejšiu publikáciu patrí kniha prof. Michaela Kidda s názvom „Prínos všeobecného praktického lekárstva k zlepšovaniu zdravotných systémov“. Slovenské vydanie Knihy profesora Kidda, ktoré vyšlo pôvodne vo vydavateľstve Radcliffe Publishing Ltd v Londýne v roku 2013 zabezpečila SSVPL pre všetkých účastníkov konferencie 2016.

Preklad a vydanie zabezpečila SSVPL, ktorá ako členská organizácia disponuje autorskými právami na všetky publikácie WONCA. Týmto chceme sprístupniť informácie o význame a prínose všeobecného praktického lekárstva, ktoré pod vedením M. Kidda spracoval autorský tím troch desiatok, v súčasnosti tých najuznávanejších odborníkov všeobecného praktického/rodinného lekárstva zo sveta.

Dôležitosť odboru pre fungovanie zdravotníctva podčiarkla aj generálna riaditeľka WHO Margaret Chan, ktorá túto knihu uviedla do života pred 3 rokmi na svetovej konferencii WONCA v Prahe, ktorej sa mali možnosť zúčastniť mnohí z nás.

Domnievame sa, Achilovou pätou rozvoja všeobecného praktického lekárstva na Slovensku je nedostatočné poznanie výsledkov súčasnej svetovej vedy v organízácii zdravotných systémov, a tým uvedomenia si základnej a nezastupiteľnej úlohy primárnej starostlivosti pre kvalitu, efektivitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti.

Preventívne programy a spolupráca s pacientskymi komunitami

Naša odborná spoločnosť podporuje preventívne programy. V roku 2016 sme zabezpečili zdroje na realizáciu prieskumu medzi všeobecnými lekármi, zameraného na zisťovanie súčasnej praxe poskytovania protinádorovej osvety a očakávaní konkrétnych aktivít a metód kontinuálnej informačnej kampane, ktoré by lekári privítali a podporili.

Pripravili sme základné myšlienky a argumenty pre takýto projekt (vízia, misia, ciele a stratégia). Vykonali sme analýzu prieskumu, spracovali publikáciu a výsledky sme prezentovali na našom kongrese v Starom Smokovci 12 – 14. 10. 2017. Osveta o prevencii onkologických ochorení sa pokladá za mimoriadne dôležitú súčasť primárnej prevencie rakoviny.

V projekte Britskej onkologickej spoločnosti (Cancer Research UK ) je šírenie osvety o rizikách a prevencii zhubných nádorov na prvom mieste v 10 bodovom pláne na 14 rokov. Viac než 4/10 prípadov zhubných nádorov by sa dalo predísť komplexnou zmenou životosprávy. Samotné fajčenie je príčinou každého 5 prípadu rakoviny. Je mnoho potenciálnych kanálov, ktorými sa dajú šíriť vedecky overené informácie o rizikách a prevencii rakoviny (zdravotnícke zariadenia, lekárne, školy, médiá, pracoviská, kultúrne a osvetové strediská, celoštátne aj regionálne komunitné kampane).

Ambulancie všeobecných lekárov sú (s výnimkou stomatológov a gynekológov) miestom primárneho kontaktu pacientov so zdravotnou starostlivosťou. Sú najviac navštevovanými ambulanciami.

Všeobecní lekári tvoria najväčšiu a najpočetnejšiu silu spomedzi ambulantných zdravotníkov. Ich využitie pri šírení protinádorovej osvety je nevyužité a nedocenené (pozri: skúsenosti z Anglicka a ďalších krajín). Účinným pomocníkom pri plnení tejto úlohy majú zdravotné sestry praktických lekárov. Tento projekt sme pripravili v spolupráci s MUDr. Petrom Minárikom. Výsledky sme zverejnili na našom kongrese, ktorý sa uskutočnil v Tatrách v Starom Smokovci 12-14.10.2017.

Na našich konferenciách pravidelne podporujeme prednášky týkajúce sa zdravého životného štýlu, skorej diagnostiky niektorých vybraných ochorení. Podporili sme distribúciu a tlač materiálu Algoritmus diagnostiky lymfómu pre praktických lekárov občianskeho združenia Lymfoma Slovensko.

Rovnako sme dali priestor na prednášky o tomto závažnom ochorení. Podobne aj pre Centrum Memory n.o. a prednášky zamerané na manažment a skoré odhalenie a liečbu demencií.

V spolupráci s občianskym združením SLOVENSKÝ PACIENT popularizujeme prevenciu cestou rozličných projektov už od roku 2015. Naši členovia nakrútili videá o správnom užívaní antibiotík, podporili sme tlač a distribúciu plagátov do čakárni na podporu preventívnych prehliadok, podporili sme vydanie brožúrky pre pacientov o tom, čo všetko by mal pacient vedieť pred návštevou lekára.

Pravidelne zástupca občianskeho združenia Slovenský pacient vystupuje na výročných konferenciách SSVPL v Starom Smokovci. Jeho príspevky podporujú vzájomnú komunikáciu lekárov a pacientov.

Občianske združenie podporuje dôležitosť primárnej praxe redakčným vytváraním a publikovaním článkov na túto tému a to na svojej stránke slovenskypacient.sk s návštevnosťou 250.000 návštev mesačne.

Je to ďalšia realizácia toho, ako sa dá neustále pracovať na zlepšovaní vzťahu pacient – lekár. Zároveň slúži ako dôkaz vzájomnej a dlhodobej spolupráce, ktorú chceme prezentovať aj na konferencii WONCA 2019.

V rámci obhajoby záujmov všeobecných lekárov, ale aj z dôvodu podpory primárnej zdravotnej starostlivosti pre našich pacientov sa naši členovia zúčastňujú aj rokovaní na pôde zdravotných poisťovní alebo aj ministerstva zdravotníctva.

Pripomienkovali sme pre WHO materiál Workforce 2030, ktorý bude nosný pre podporu rozvoja nášho odboru v nasledujúcich rokoch. Sme za to, aby kapitačná platba pokrývala minimálne náklady na prevádzku našich ambulancií. Žiadame, aby bola podporená a rozšírená súčasná sieť ambulancií. V prvom rade treba podporiť ambulancie v odľahlých oblastiach (cca 30%), tak aby bolo zabezpečené univerzálne a spravodlivé pokrytie zdravotnou starostlivosťou.

Rozširovanie kompetencií všeobecného praktického lekára si vyžaduje aj starnutie populácie a rastúci počet chronických ochorení. Sme za zvyšovanie takých kompetencií, ktoré nám umožnia plnohodnotne sa postarať o našich mobilných ale aj imobilných pacientov a to odstránením zbytočných preskripčných obmedzení na lieky, pomôcky, vyšetrenia a iných kompetenčných reštrikcií. Nespokojnosť je okrem financovania primárnej starostlivosti aj s neustále sa zvyšujúcou administratívnou záťažou.

Aj podľa odporúčaní WHO pre Slovensko je potrebné odstraňovať prekážky, ktoré bránia všeobecným lekárom komplexne ošetriť pacienta (indikačné a preskripčné obmedzenia) a preto rozširovanie kompetencií vítame.

Robili sme spolu od začiatku na projekte Život bez antibiotík. V spolupráci s Petrom Liptákom sme bezodplatne natočili 7 videí na stránke zivotbezantibiotik.sk . Konkrétne, MUDr. Peter Lipták:

  1. Na čo nám slúžia antibiotiká?
  2. Spolupráca medzi pacientom a lekárom
  3. Znižovanie účinnosti antibiotík
  4. Kedy lekári nepredpisujú antibiotiká?
  5. Skupiny citlivé na antibiotiká
  6. Žiaduce a nežiaduce účinky antibiotík
  7. Ako lekári chránia účinnosť antibiotík?

Videá mali spolu 3700 videní. Garantom stránky je MUDr. Jana Bendová. Návštevnosť stránky zivotbezantibiotik.sk je 20.000 návštev mesačne (marec 2017). SSVPL každoročne podporuje kampaň Život bez antibiotík formou podpory tlače letákov distribuovaných do 2200 čakárni na Slovensku. Tento rok sme aj vďaka tejto podpore vytlačili a distribuovali 60.000 letákov s informáciami o antibiotickej rezistencii.

Zástupca združenia sú prizývaní aj na tlačové konferencie SSVPL, konkrétne Radoslav Herda sa zúčastnil tlačovej konferencie s Michaelom Kiddom v Bratislave dňa 12. októbra 2016.

 

MUDr. Peter Makara, MPH pôsobí v Ambulancii všeobecného lekára, Snina

MUDr. Michaela Macháčová pôsobí na Internej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava