Mladí praktici


Mladí lekári zaradení do odboru Všeobecné lekárstvo alebo všeobecní lekári do 5 rokov po atestácii.Sme odbornou sekciou Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SSVPL, ktorá podporuje a zastrešuje naše aktivity.

Nájdete nás na internetovej stránke www.mladipraktici.sk, ktorá slúži ako prvý styčný bod pre nových záujemcov o všeobecné lekárstvo a členstvo u nás. Postupne uverejňujeme informácie o vzdelávaní v odbore, informácie užitočné pre prax a novinky o aktuálnom dianí.

Hlavné priority združenia SSVPL

Za našu prioritu považujeme rozširovanie našich kruhov o mladých lekárov, propagáciu odboru Všeobecné lekárstvo, podporu mladých kolegov vo vzdelávaní. Radi prijímame nových aktívnych členov z radu rezidentov a mladých všeobecných lekárov, ale i skúsených starších sympatizantov, ktorí sa zapájajú do vzájomnej komunikácie aj cestou sociálnej siete Facebook, kde úspešne funguje naša diskusná stránka s názvom Mladí Praktici Slovensko.

Aktivity Mladých praktikov doma aj v zahraničí

Sme aktívni aj v rámci medzinárodnej spolupráce juniorských organizácií lekárov prvého kontaktu v Európe. Patríme do hnutia Vasco da Gama Movement, ktoré každoročne organizuje stretnutia mladých praktikov v rámci prekonferencie VdGM pred európskou konferenciou WONCA (World family doctors caring for people = svetová organizácia rodinných a praktických lekárov).

Spolu s ostatnými mladými praktikmi z Európy sa zúčastňujeme na medzinárodných aktivitách a výmenách názorov (Fórum VdGM), snažíme sa inšpirovať iných a zároveň preniesť to najlepšie z Európy k nám.

Každoročne prezentujeme aktivity Slovenských Mladých Praktikov na výročnej konferencii SSVPL vo Vysokých Tatrách formou workshopu. Tento rok sa konferencia uskutočnila 15.-17.10.2015. Náš workshop s názvom „Rezidenti, mladí praktici… čo Vás teší, čo Vás trápi?“ prebiehal formou diskusie rezidentov a mladých praktikov so zástupcami výboru SSVPL vo štvrtok 15.10.2015. Každý rok sa náš workshop teší vyššiemu záujmu.

Spolupracovali sme aj na odborných workshopoch EKG v praxi VL 16.10.2015 pod vedením skúsených prednášajúcich Doc.MUDr. Slavomíry Filipovej CSc.,FESC prezidentky Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti SLS a pod vedením Doc. MUDr. Jána Lietavu CSc. , ktorým touto cestou chceme poďakovať za podnetné vzdelávanie a odovzdávanie ich cenných odborných skúseností mladým praktikom a všetkým naším kolegom všeobecným lekárom, ktorí sa na workshopoch aktívne zúčastnili. Vďaka patrí aj firme BTL, za pomoc, technickú podporu praktickej časti pri realizácii workshopov a predovšetkým za hlavnú cenu pre účastníkov workshopov – EKG prístroj. Všetky tri workshopy sa tešili mimoriadnemu záujmu, zaznamenali mnoho pozitívnych ohlasov a príjemne prekvapili aj samotných prednášajúcich, čo chápeme ako výraznú motiváciu d rozvíjania témy EKG v praxi VL.

MUDr.Ľudmila Resutíková - predsedníčka Slovenských Mladých Praktikov

MUDr.Ľudmila Resutíková

predsedníčka Slovenských Mladých Praktikov odbornej sekcie SSVPL – Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva

Kontakt: mladi.obvodaci@gmail.com
WEB: www.ssvpl.sk
Facebook Page: Mladí Praktici Slovensko

MUDr. Andrea Kyšková Michalková

všeobecná lekárka, Bratislava
Národná koordinátorka výmenných pobytov
NEC (National Exchange Coordinator)

MUDr. Eva Hudobová

všeobecná lekárka pre dospelých, Harmanec

Dôležité odkazy

wonca.net World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

vpl.sk Všeobecný praktický lekár

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

 

Podujatia

Ďakujeme našim partnerom

medius idl

SSVPL v číslach


40 rokov
spoločnosti 1979 – 2019

1361 členov
SSVPL

od r. 2016
riadny člen WONCA

1085 účastníkov
na konferencii SSVPL


l