Stiahnite si prezentáciu TU: WONCA-2019-presentation_statistics_web

Vážené a milé kolegyne a kolegovia,

v mene Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) a Slovenskej spoločnosti praktickej obezitológie (SSPO) Vás chceme čo najsrdečnejšie pozvať na 5. ročník podujatia „Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu“, ktorý sa uskutoční tentokrát v priestoroch kongresového hotela Chopok v Jasnej v dňoch  21. 06. – 22. 06. 2018.

Podujatie organizujeme spoločne so Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA). Naše povolanie, ktoré je zároveň aj poslaním, nás v dobrom zmysle slova núti neustále sa vzdelávať a preto je výborné, keď lekár a sestra vytvoria kvalifikovaný tím, ktorý poslúži pre blaho našich pacientov.

Pacient, ktorý má ochorenie OBEZITA, je často polymorbídny. Preto navštevuje viaceré ambulancie, kde sa stretáva s lekármi a sestrami rôznych špecializácií. Preto sa domnievame, že vzdelávanie v obezitológii aj formou kongresov prispieva k zlepšeniu starostlivosti o pacientov.

Interdisciplinárny charakter podujatia zároveň prispieva k výmene názorov a skúseností viacerých odborníkov, ktorí sa stretávajú dennodenne s problematikou obezity a metabolického syndrómu. Tento rok sa stretnú na podujatí: všeobecní praktickí lekári, internisti, kardiológovia, hepatológovia, epidemiológovia, pediatri, pneumológovia, obezitológovia, angiológovia, metabolickí chirurgovia, diabetológovia, odborníci na výživu a psychológiu, ktorí tvoria neoddeliteľnú súčasť pri komplexnej starostlivosti o obézneho pacienta.

Veľmi nás teší, že pozvanie na naše podujatie prijali naslovovzatí odborníci – členovia Výboru Českej obezitologickej spoločnosti, zástupca Ministerstva zdravotníctva Českej republiky, významní odborníci z Poľska a Ruska. Prispeje to k pohľadu na liečbu obezity „spoza hraníc“ a stretnutie s týmito významnými ľuďmi určite rozšíri náš pohľad na liečbu metabolického syndrómu.

Veľké poďakovanie patrí zástupcom vysokých škôl, ktorí prijali pozvanie na tento kongres: Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava (VŠZaSP), Katedre verejného zdravotníctva Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity (FZaSP), Ústavu verejného zdravotníctva Jesseniovej Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine (JLFUK), Klinike detí a dorastu JLFUK v Martine a Ústavu ošetrovateľstva Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Budú prezentovať pohľad vysokých škôl na problematiku obezity a metabolického syndrómu.

Na podujatí odznie vyše 80 odborných príspevkov, budete mať možnosť vyskúšať na sebe blahodárne účinky nordic walkingu a počas diskusného večera sa v príjemnej atmosfére porozprávať jednoducho „o živote, o jeho strastiach a radostiach, ktoré nám prináša“.

Pretože konferencie a kongresy sú aj o ľudských kontaktoch, aby sme sa na chvíľku zastavili a uvedomili si vzácnosť toho, že sa môžeme kľudne porozprávať s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi, ktorých možno tak skoro kvôli vzdialenostiam, ktoré nás oddeľujú, nestretneme.

Tešíme sa na účasť každého z Vás. Veríme, že nádherné prostredie Liptova prispeje počas konferencie nielen k nadobudnutiu odborných poznatkov, ale umožní aj nadviazanie osobných kontaktov, odbornej ako aj ľudskej spolupráce medzi účastníkmi konferencie. Preto určite príďte na náš kongres!

doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD. mim.prof.

a MUDr. Peter Makara, MPH.

Vážené kolegyne a kolegovia,

v posledných mesiacoch a dňoch finalizovalo Ministerstvo zdravotníctva na základe návrhov Komory niekoľko zmien zákonov, vyhlášok a iných právnych predpisov, ktoré, ak sa stretnú s porozumením a ochotou zo strany sestier a pôrodných asistentiek, ako aj zo strany poisťovní a zamestnávateľov, budú mať veľký vplyv nielen na výkon praxe v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii, ale – a o to nám hlavne išlo – aj veľký vplyv na zmenu postavenia sestier a pôrodných asistentiek a na kvalitu zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytujeme našim pacientom.

Samozrejme, ako vo všetkých oblastiach života, ani spomínané zmeny nie sú ideálne a dokonalé. Podstatné ale je, že došlo k posunu vo vnímaní sestier a pôrodných asistentiek ako dôležitej súčasti zdravotníckych tímov s využitím ich potenciálu pre zlepšenie starostlivosti o našich občanov.

Za najdôležitejšiu zmenu považujeme povinnosť zdravotných poisťovní platiť za zdravotnú starostlivosť zariadeniam sociálnych služieb, po splnení podmienok, novela zákona o lieku určuje podmienky, za ktorých môže sestra a pôrodná asistentka predpisovať vybrané druhy zdravotníckych pomôcok, či zadefinovanie novej kategórie sestier s pokročilou praxou v zákone o poskytovateľoch.

Nižšie právne predpisy zase menia kompetencie sestier a pôrodných asistentiek podľa stupňa vzdelania a dávajú im možnosť nielen uplatniť svoje vzdelanie, ale aj prevziať na seba zodpovednosť za vykonané činnosti v širšej miere, ako tomu bolo doteraz.

Novela nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti a o sústave špecializačných odborov zase umožňuje riadiacim pracovníkom výkon ich činností bez dosiahnutia špecializácie v manažmente, ktorú nahrádza rokmi praxe v danom odbore, čo môžeme vnímať ako menej náročné, na druhej strane dokazuje, že prax je dôležitá pre kvalitný výkon v manažérskych pozíciách.

Sme si vedomí toho, že všetky tieto novely nezmenia našu prax na ideálny stav automaticky, že sa budeme musieť osobne pričiniť o to, aby sme presvedčili o našom vzdelaní a o našich kvalitách aj odbornú, ale aj laickú verejnosť, no je to prvý veľký krok a veríme, že ich spolu s Vami urobíme ešte veľa k tomu, aby sme zmenili postavenie tých sestier a pôrodných asistentiek, ktoré chcú vo svojom odbore napredovať.

Zároveň Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek s rozhorčením prijala informáciu o premene pomenovania zdravotníckeho asistenta na praktickú sestru. Komora sestier a PA upozorňuje na tento nesystémový krok, ktorý vnesie do zdravotníctva ešte väčší chaos, ako je v súčasnosti. Môže sa stať aj to, že o pacienta sa v konečnom dôsledku nebude mať kto postarať.

Táto zásadná systémová zmena, ktorú predložili politici bez predošlej odbornej a spoločenskej dohody s odbornou verejnosťou, stavovskými a odborovými organizáciami v zdravotníctve, je v rozpore so samotným Programovým vyhlásením vlády SR. Nerozumieme tomu, ako poslanci Výboru NR SR pre zdravotníctvo môžu navrhovať zmenu zákona a zároveň ignorovať jeho platné ustanovenie, v ktorom sa píše aké sú zdravotnícke povolania na Slovensku. „Sestra je jedno z piatich regulovaných povolaní, a svoje vzdelanie získala v odbore ošetrovateľstvo.“

V zahraničí sa pod pojmom „praktická sestra“ rozumie sestra s magisterským stupňom vzdelania, alebo doktorátom z ošetrovateľstva, kompetenciami ktoré sa opierajú o prevenciu, diagnostiku, edukáciu, predpisovanie určitých skupín liekov a zdravotníckych pomôcok čím čiastočne preberajú kompetencie lekárov.

Na Slovensku sa paradoxne „praktickou sestrou“ má nazývať zdravotnícky pracovník, ktorý nedosahuje dostatočnú úroveň vzdelania v ošetrovateľstve teda nie je sestrou. „Riziko takzvanej praktickej sestry je aj v tom, že v praxi budú zamieňané a považované za sestry a môže tak dochádzať k zníženiu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a ohrozeniu bezpečnosti pacientov.“

Neodbornosť návrhu je aj v tom, že politici neprimerane zasahujú do odborných činností sestier a niektoré kompetencie „praktických sestier“ budú rozsiahle a v rozpore so smernicou č. 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií, ktorá vyžaduje, aby boli jednotlivé nelekárske profesie jednoznačne rozlíšené v závislosti od dosiahnutého vzdelania. „Ide napríklad o podávanie liečivých prípravkov formou intramuskulárnej injekcie, a odoberanie žilovej krvi na ktoré sme upozorňovali už pri úprave kompetencií zdravotníckych asistentov na Slovensku a ktoré rovnako aj Úrad Vlády Českej republiky posúdil ako také, ktoré nemôže vykonávať „praktická sestra.“ Spôsob akým pristupujú niektorí poslanci zdravotníckeho výboru k zmene legislatívy, ktorá ovplyvňuje nás všetkých v nás vzbudzuje dojem, že ako voleným zástupcom ľudí ich rozhodnutia nesmerujú k zlepšeniu situácie na Slovensku, ale ešte väčšej destabilizácii zdravotníckych pracovníkov.

Slovenská komora sestier a pôrodných vyzýva preto zákonodarcov, aby riešili skutočné dôvody nedostatku zdravotníckych pracovníkov na základe analýz a nie na základe populistických rozhodnutí, ktoré budú mať negatívne dôvody na zdravie a bezpečnosť pacienta a nezatraktívnia povolanie sestra, ktorých do roku 2020 ma chýbať v celej Európe viac ako 500 tis.

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pripravila cestu a urobí všetko preto, aby sme informovali naše kolegyne a kolegov o zmenách a cieľoch, ktoré chceme týmito zmenami dosiahnuť a sme optimistickí hlavne v tom, že tí, ktorí už dlhodobo volali po zmenách a dožadovali sa možnosti uplatniť svoje vzdelanie sa zhostia svojich kompetencií v plnej miere a dokážu, že naše úsilie nebolo zbytočné.

prezidentka SKS a PA Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a.
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a. prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek

tel.: +421 0918 518 178 e-mail: lazorova@sksapa.sk Amurská 71, 821 06 Bratislava

Celý program konferencie si môžete stiahnuť TU: program_obezitologicke dni_2018

 

Prednášky z XXXX. Výročnej konferencie SSVPL 2019 si môžete pozrieť tu (kliknite na: XXXX. Výročná konferencia SSVPL 2019 – nižšie):

https://www.meditrend.sk/podujatie/ssvpl2019/

 

 

Informácie pre účastníkov podujatia o spracovaní osobných údajov (GDPR) nájdete TU.

PROGRAM konferencie nájdete tu:

Vážené kolegyne a kolegovia,

v prvom rade Vám chcem všetkým poďakovať za vašu podporu a aj za vašu skvelú prácu.

Vo viacerých prieskumoch všeobecní lekári majú veľkú dôveru svojich pacientov. Je to dôležité vedieť, hlavne v časoch, keď sú tendencie našu prácu podceňovať. Vysoká dôvera našich pacientov v nás, by nám mala byť dostatočnou podporou aj motiváciou pokračovať v našom poslaní.

Chcem poďakovať aj všetkým členom výboru, ale aj členom SSVPL, ktorí reprezentujú našu odbornú spoločnosť doma aj v zahraničí. Výsledkom ich obetavej práce sú úspechy, ktoré sme v roku 2016 dosiahli.

Vďaka patrí Dr. Petrovi Liptákovi za prácu, ktorú odviedol pre naše prijatie za riadneho člena WONCA.

Od roku 1982 sme boli pridruženým členom WONCA (Svetová organizácia všeobecných praktikov) ale tento rok nás prijali za riadneho člena. Túto podporu WONCA sme dokázali zúročiť už na konferencii WONCA EUROPE v júni 2016 v Kodani, kde výbor WONCA Europe vybral našu ponuku usporiadať svoju konferenciu v roku 2019 v Bratislave.

Takže o tri roky 26.-29. júna sa staneme po prvý raz v histórii „Mekkou“ európskych všeobecných praktikov. Za prípravu našej kandidatúry, ale aj úspešnú reprezentáciu SSVPL na pôde WONCA patrí veľká vďaka Dr. Michaele Macháčovej a Dr. Jane Bendovej.

Plné členstvo nám garantuje účasť na konferenciách vo svete ale aj účasť tých najlepších profesorov na našich vzdelávacích akciáchako uvidíme už tento rok.

Naša odborná spoločnosť tento rok organizuje svoju tradičnú najväčšiu odbornú konferenciu pre všeobecných lekárov vo Vysokých Tatrách v Starom Smokovci v hoteli Bellevue.

V tomto roku pôjde o výnimočný kongres. Najviac sa tešíme na súčasného prezidenta WONCA World, Michaela Kidda. Profesor Michael Kidd je v súčasnosti aj dekanom Lekárskej fakulty Flinders University v austrálskom Adelaide.

Jeho zásluhou dochádza celosvetovo k posilňovaniu primárnej zdravotnej starostlivosti, k zlepšovaniu postavenia všeobecných praktikov a k prehlbovaniu vzdelávania v našom odbore.

O náš typ práce, t.j. všestranného praktika v primárnej starostlivosti rastie záujem mladých lekárov na všetkých kontinentoch. Bude to ten istý Michael Kidd, ktorý sa zúčastnil na našej konferencii už v Bojniciach v roku 2007.

O jeho neúnavnosti svedčí aj to, že v stredu k nám pricestuje z Adis Abeby z konferencie etiópskych praktikov a v sobotu bude pokračovať do brazílskeho Ria aby viedol prípravy na konferenciu WONCA WORLD, kde sa očakáva koncom októbra 4-5 tisíc všeobecných praktických/rodinných lekárov z celého sveta.

Na našom kongrese bude krstiť slovenské vydanie svojej knihy „Prínos všeobecného praktického lekárstva k zlepšovaniu zdravotných systémov“.

Preklad a vydanie zabezpečila SSVPL, ktorá ako členská organizácia disponuje autorskými právami na všetky publikácie WONCA. Týmto chceme sprístupniť informácie o význame a prínose všeobecného praktického lekárstva, ktoré pod vedením M. Kidda spracoval autorský tím troch desiatok, v súčasnosti tých najuznávanejších profesorov všeobecného praktického /rodinného lekárstva zo sveta.

Dôležitosť odboru pre fungovanie zdravotníctva podčiarkla aj generálna riaditeľka WHO Margaret Chan, ktorá túto knihu pokrstila pred 3 rokmi na konferencii WONCA World v Prahe, čoho sa mali možnosť zúčastniť mnohí z nás.

Keďže Achilovou pätou rozvoja všeobecného praktického lekárstva na Slovensku je predovšetkým nedostatok vedomostí o výsledkoch súčasnej svetovej vedy v organízácii zdravotných systémov, kde je zakotvená základná a nepostrádateľná úloha primárnej starostlivosti pre kvalitu, efektivitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti, bude táto kniha významným prínosom nielen pre našu všeobecnú prax ale aj pre iné odbory a inšpiráciou pre reformu nášho zdravotníctva.

Z tohto dôvodu budeme komunikovať vzácnu návštevu aj s minister-stvom zdravotníctva, lekárskymi fakultami, predsedníctvom SLS a médiami.

So svojím kľúčovým posolstvom dotýkajúcim sa tejto problematiky komplexne vystúpi Michael Kidd vo štvrtok 13.10.2016.

Chcem vyzvať všetkých kolegov, aby si nenechali ujsť túto príležitosť, kedy náš prínos a z neho vyplývajúce potreby a požiadavky našej všestrannej praxe sformuluje tento náš významný profesor a v súčasnosti najuznávanejší manažér rozvoja všeobecnej praktickej medicíny vo svete.

Slovenské vydanie Knihy profesora Kidda, ktoré vyšlo pôvodne vo vydavateľstve Radcliff e Publishing Ltd v Londýne v roku 2013 zabezpečila SSVPL pre všetkých účastníkov konferencie a bude k dispozícii pre všetkých registrovaných účastníkov.

V piatok s kľúčovým posolstvom vystúpi prof. Roar Maagard, prezident konferencie WONCA v Kodani a významný člen Európskej akadémie učiteľov všeobecného a rodinného lekárstva (EURACT) s témou: „Pacienti sú absolútne najdôležitejšími osobami v ambulancii“.

Všetky prednášky budú simultánne prekladané a tak zrozumiteľné pre široké slovenské publikum. Nevynechajte túto príležitosť vypočuť si našich kolegov a ich pohľad na spoločné problémy.

Vo štvrtok odoznejú aj prednášky z oblasti pracovného lekárstva, posudkového lekárstva, výživy a vhodnosti výživových doplnkov ale aj obezitológie, hepatológie, alergológie a imunológie, dermatológie a mnoho ďalších.

V piatok budú uvedené aj prednášky z onkológie, endokrinológie, angiológie.

V sobotu upozorňujem na blok českých praktikov z partnerskej SVL ČLS JEP, ktorí predstavia svoj nový doporučený postup „Psychosomatická medicína vo všeobecnej praxi“. Môžeme sa tešiť aj na profesora Bohumila Seiferta, ktorý nás pozve na WONCA konferenciu, ktorá bude v roku 2017 znovu v Prahe a v rámci ktorej pripravujeme spoločne aj zopakovanie Česko-slovenského dňa.

Našu konferenciu v sobotu bude uzatvárať právny blok s otvoreným koncoma možnosťou diskusie.

Ďalej sme pripravili workshopy, kde v menších skupinkáchsi budeme môcť zdokonaliť svoje zručnosti. V piatok je to aj praktický kurz Nordic Walking. O jeho význame pre zdravie sa dozvieme už vo štvrtok poobede.

V rámci workshopov sú ďalej témy EKG, meranie ABI indexov a ich význam, resuscitácia, využitie moderných informačných technológii. Workshopy budú moderovať naši kolegovia, všeobecní praktickí lekári, tak si môžete najlepšie vymeniť svoje vlastné skúsenosti.

Vzhľadom na veľké množstvo zaujímavých tém, dôležité prednášky budú on-line vysielané na portáli meditrend.sk, aby sme témy odkomunikovali aj pre tých, ktorí sa nebudú môcť osobne zúčastniť. Tu zostanú potom v archíve prezentácie dostupné pre záujemcov.

Stránka www.meditrend.sk je stránka zaoberajúca sa elektronickým vzdelávaním pre lekárov a medicínskych pracovníkov, s ktorou SSVPL dlhodobo spolupracuje.

Z konferencie bude vydané kompendium v Zdravotníckych novinách a kniha abstraktov z prednášok, ktoré nám budú dodané.

Vo štvrtok a piatok večer sme pre Vás pripravili diskusný večer, kde si každý z nás môže oddýchnuť a vymeniť si skúsenosti s kolegami. Toľko k tejto výnimočnej vzdelávacej akcii.

Vo štvrtok 13.10. 2016 sa uskutoční o 17.30 hod v jedálni hotela Bellevue členská schôdza SSVPL. Pozývame všetkých členov SSVPL a očakávame vysokú účasť, pretože potrebujeme získať podporu členskej základne vzhľadom k vážnosti situácie, ktorú riešime v odbore. Budeme diskutovať postavenie odboru, návrhy reformných krokov ale aj naše ekonomické podmienky.

V ekonomickej oblasti výbor SSVPL aj naďalej považuje kapitačnú platbu za základnú platbu, ktorá musí pokrývať fixné náklady na prevádzku našich ambulancií a tak chrániť aj pacienta pred prílišnou medicinalizáciou.

Podporujeme jednoznačne zachovanie kapitačnej platby, v zhode s medzinárodnými štúdiami, ako podstatného nástroja dôležitého pre výkonnosť a finančnú efektivitu ambulantného sektora. Preto odmietame opakovane navrhované zníženie súčasnej kapitačnej platby na 50 %, ako aj sa obávame možného prechodu na 100 % výkonnostnú platbu (bodovanie), čo predpokladáme, že môže byť v pláne terajšieho MZSR vzhľadom k príprave novej katalogizácie zdravotných výkonov aj v našom odbore.

Preto žiadame naopak zvýšiť kapitáciu na úroveň pokrytia našich fi xných nákladov a zavedenie podporných platieb, takzvaných platieb za výkony (P4P), aby umožňovali navýšenie príjmu ambulancií o 20 % až 30 % nad fixné náklady pokryté kapitáciou, tak ako je to vo väčšine krajín EU.

Spoločne so SLK a ZAP presadzujeme skrátenie doby LSPP a redukciu jej siete. Podporujeme Rezidentský program Hlavnej odborníčky MUDr. Moniky Paluškovej, ale upozorňujeme na nevyhnutnosť aj jeho trvalej finančnej podpory zo strany štátu tak, aby došlo konečne k náprave nekonzistentnej práce s ľudskými zdrojmi, keďže v súčasnosti chýba už cca 1000 všeobecných praktických lekárov. Iba tak môžeme dúfať, že svoje praxe budeme môcť raz niekomu odstúpiť.

V tejto oblasti sa opierame o závery posledného Svetového zhromaždenia WHO v máji 2016, kde nachádzame v agende Workforce 2030 silnú argumentáciu na podporu našich cieľov.

Vidíte, je to každým rokom stále viac a viac problémov a preto Vás naliehavo vyzývame k aktívnej účasti na členskej schôdzi SSVPL. Už viac ako 4 roky fungujeme bez vašich členských príspevkov.

V roku 2016 sme schválili 10 € členský príspevok, ktorý pokrýva hlavne členstvo našej odbornej spoločnosti vo WONCA a EFPC a umožňuje nám zabezpečovať nášmu úsiliu podporu silnej medzinárodnej komunity všeobecných praktických/rodinných lekárov.

Vaše členské príspevky nie sú len finančnou podporou nášho úsilia ale sú aj vašim hlasom za to čo presadzujeme. Tešíme sa na bohatú účasť všetkých, ale najmä mladých všeobecných lekárov a našich sestier na tohtoročnej výročnej konferencii.

V Snine 5.9.20106

MUDr. Peter Makara, MPH

prezident SSVPL

 

 

Prof. Michael Kidd – kľúčové posolstvo 13.10.2016

Súčasný prezident svetovej organizácie všeobecných praktických/rodinných lekárov WONCA. Dekan Lekárskej fakulty Flinders University v austrálskom Adelaide. 28 rokov pracoval ako všeobecný lekár v meste i na vidieku v Austrálii.

„Prínos všeobecného praktického lekárstva pre posilňovanie zdravotných systémov.“

V roku 2015 OSN vytýčila nové trvalo udržateľné rozvojové ciele. Dosiahnutie každého zo 17 nových cieľov je zamerané na posilnenie zdravia ľudí a zdravia komunít a je tam aj jeden konkrétny zdravotný cieľ, “zabezpečiť zdravý život a podporu blaha pre všetkých v každom veku”, čo inými slovami znamená podporiť všeobecné pokrytie potrebnými zdravotnými službami v každom národe sveta.

Toto obnovené globálne zameranie na univerzálne zdravotné pokrytie poskytuje bezprecedentnú príležitosť pre praktické všeobecné/ rodinné lekárstvo prispieť k reforme globálneho zdravotníctva. Ak národ nemá silný systém poskytovania esenciálnej zdravotnej starostlivosti postavený na komunitnom základe, potom univerzálne zdravotné pokrytie nie je možné dosiahnuť.

Prezentácia bude vychádzať z práce Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), Svetovej organizácie všeobecných praktických/rodinných lekárov (WONCA) a ďalších globálnych organizácií po celom svete zameraných na posilnenie zdravotných systémov prostredníctvom rozvoja silného všeobecného praktického/ rodinného lekárstva, t.j. primárnej zdravotnej starostlivosti, s cieľom zabezpečiť uzniverzálne zdravotné pokrytie.

Táto práca zdôrazňuje dôležitosť zamerania zdravotnej starostlivosti na ľudí a je postavená na posilnení všeobecnej praktickej/ rodinnej medicíny, čo je pre tento proces esenciálne spolu s multidisciplinárnym tímovým prístupom k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti v komunitách v každej krajine na celom svete.

Michael poskytne svoj globálny pohľad na dôvody, prečo posilnenie všeobecného pratického/ rodinného lekárstva a primárnej zdravotnej starostlivosti je najschodnejšia cesta, ako preklenúť priepastné rozdiely v dostupnosti potrebnej liečby a zabezpečiť, aby všetci ľudia vo všetkých komunitách získali prístup k zdravotnej starostlivosti, ktorú potrebujú.


Assoc. Prof. Roar Maagaard – kľúčové posolstvo 14.10.2016

Všeobecný lekár s 30-ročnou praxou v ambulancii v dánskom Aarhuse. Venuje sa obzvlášť paliatívnej medicíne a starostlivosti o zomierajúcich. Prezident WONCA Europe konferencie 2016 v Kodani. Člen EURACTu (Európskej akadémie učiteľov vo všeobecnom-rodinnom lekárstve), 25 rokov vyučuje medikov, aj lekárov v špecializačnej príprave. Člen výkonného výboru WONCA Europe.

 „Pacienti sú absolútne najdôležitejšími osobami v ambulancii! alebo „príbeh zo severu Európy”.

Prof. Roar Maagaard sa bude snažiť objasniť prečo pacienti hrajú najdôležitejšiu úlohu u akéhokoľvek všeobecného praktického lekára. Naše postupy a systémy zdravotnej starostlivosti sa po celej Európe veľmi líšia – ale úplne nás zjednocuje: stretnutie medzi pacientom a jeho všeobecným praktikom v ambulancii – a ich vzťah, ktorý sa vytvoril v priebehu času.

Ako môžeme my praktickí lekári dosiahnuť, aby pacienti boli absolútne najdôležitejšie osoby v našej všeobecnej praxi? Ako nám môže pomôcť naša organizácia a zdravotnícky systém aby bol pacient vždy spokojný so svojím kompetentným všeobecným praktikom? Nahliadneme do vlastnej praxe dr. Maagaarda v Dánsku –  ale tiež budeme uvedení do vzťahov lekárov a pacientov v európskom kontexte.


 

 

Workshopy:

Prednášky z podujatia  XXXVII. Výročná konferencia SSVPL 2016 sú  dispozícii v elektronickej podobe na stránke www.meditrend.sk.

Celý program konferencie si môžete stiahnuť TU: SSVPL konferencia 2016

 

Vážený kolegovia,

v tomto roku sa stretneme na našej výročnej konferencii už 38-krát. Chcem Vám všetkým poďakovať za vašu podporu a aj za vašu skvelú prácu. Iba vďaka Vášmu záujmu vzdelávať sa môžeme túto konferenciu usporiadať a neustále ju zlepšovať.

Chcem sa poďakovať všetkým členom výboru, ale aj členom SSVPL, ktorí reprezentujú našu odbornú spoločnosť doma aj v zahraničí a pomáhajú pripraviť kvalitný odborný program konferencie.

V tomto roku prijali naše pozvanie profesor Richard Hobbs, z Oxfordu a Rob Dijkstra, prezident holandskej spoločnosti všeobecných praktikov.

Program konferencie bude obohatený aj o množstvo zaujímavých workshopov. Kto má záujem o pohyb, môže aj v tomto roku využiť možnosť tréningu Nordic Walking. Preto si nezabudnite doniesť voľné oblečenie a športovú obuv.

Pripravili sme aj tréning zručností vo využívaní POCT prístrojov v rámci rýchlej diagnostiky na ambulancii alebo pri lôžku pacienta. Dúfajme, že zdravotné poisťovne tieto nové možnosti diagnostiky (CRP, INR, Glykémia, meranie ABI) podporia aj platbami za vykonanie týchto vyšetrení pre ich pacientov v bez ďalších prekážok, rôznych podmienok a obštrukcií.

Učiť sa musíme od najlepších, a som presvedčený, že si určite vyberiete témy, ktoré Vás zaujmú a ktoré pre nás odprednášajú špičky v jednotlivých odboroch. Máme možnosť si vypočuť prednášky z kardiológie, endokrinológie, hepatológie, angiológie, psychiatrie, posudkového lekárstva, ale aj praktické prednášky našich kolegov, všeobecných lekárov.

Pred pár dňami naša kolegyňa všeobecná lekárka MUDr. Jana Bendová úspešne ukončila doktorandské štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite a obhájila vedeckú prácu Včasná diagnostika CHOCHP v ambulancii všeobecného lekára. Výsledky tejto práce bude prezentovať aj na našom kongrese.

Viem a verím, že v najbližších rokoch sa ku nej pripoja aj ďalší „obvoďáci“ , vrátane kolegov z výboru. Tieto úspechy našich kolegov zlepšujú pohľad špecialistov na nás praktických lekárov a zvyšujú úroveň našej odbornej spoločnosti. Pri tejto príležitosti chcem dať prísľub, že naša odborné spoločnosť, pokiaľ to bude v jej silách podporí každého člena v publikačnej a inej odbornej činnosti.

V roku 2017 sa naši členovia aktívne zúčastňovali rokovaní v zdravotných poisťovniach cestou ZAP-u, pripomienkových konaní na MZSR cestou SLK. Naši zástupcovia požadujú zlepšenie súčasných úhrad a aj preto odmietli podpísať zmluvy, ktoré boli nevýhodné a zlepšovali úhrady iba naoko a s mnohými ďalšími podmienkami (viac v článku Dr. Liptáka). Neúspech vo vyjednávaní lepších podmienok pre nás všetkých je aj v tom, že veľká časť našich kolegov podpísala zmluvy ešte pred „prázdninami“.

Iba ZAP odmietol nevýhodné podmienky a ostal za rokovacím stolom. Aj to je dôvod, prečo výbor SSVPL nateraz podporuje naše zjednotenie pod hlavičkou ZAP-u. Stačí podporiť tento tím svojim členstvom v ZAP-e. Iba tak môžeme dosiahnuť lepšie ohodnotenie našej práce ale aj viac financií do primárneho segmentu.

Aj keď všetci vedia, že pracujeme za minimum financií a prakticky o 30 % viac ako naši kolegovia v Českej republike a možno 2x viac ako naši kolegovia v Rakúsku, Dánsku, Nemecku alebo UK za polovičnú mzdu, zodpovední podmieňujú ďalší nárast zdrojov pre náš „zlepšením našej práce“ (viac v mojej úvahe o nedofinancovaní ambulantnej sféry).

Skôr vidíme snahu konzervovať tento nepriaznivý stav s tendenciou „privatizácie“ nášho segmentu cestou EU fondov, pričom paradoxne dôvodom ich čerpania bude práve tento nepriaznivý stav, za ktorý sú zodpovedné vlády v posledných 10 rokoch.

Pripravili sme analýzu zákona o prehliadkach mŕtvych u nás a v Českej republike, na základe čoho sme pripomienkovali zákon o obhliadkach mŕtvych a navrhovali praktické riešenia.

Treba skonštatovať, že aj napriek obetovaniu veľkého množstva času sa nám nepodarilo presadiť prakticky nič. Je to demotivujúce, že sú odmietané naše návrhy z praxe, ale nesmieme upustiť z aktivít.

V tomto zmysle ste našim hnacím motorom práve vy naši členovia. Prejavom vašej podpory je aj úhrada členských príspevkov. Tieto financie používame na základnú prevádzku SSVPL a úhradu poplatkov do medzinárodných spoločností, kde sme členmi (WONCA, EFPC).

Všetky prednášky budú simultánne prekladané a preto si nenechajme ujsť výnimočnú príležitosť vypočuť si našich zahraničných kolegov a ich pohľad na našu prácu.

Vzhľadom na veľké množstvo zaujímavých tém, príspevky na ktoré budeme mať súhlas od autorov, si budú môcť účastníci kongresu ale aj tí lekári, ktorí sa nebudú môcť osobne zúčastniť pozrieť na stránke www.meditrend.sk, stránke zaoberajúcej sa elektronickým vzdelávaním pre lekárov a medicínskych pracovníkov.

Z konferencie bude vydané kompendium v Zdravotníckych novinách a kniha abstraktov z prednášok, ktoré nám boli dodané. Vo štvrtok 12.10. 2017 sa uskutoční o 17.30 hod členská schôdza SSVPL. Pozývame všetkých členov SSVPL.

V roku 2018 sa uskutočnia voľby do výboru SSVPL. Vyzývam všetkých kolegov, ktorí majú záujem o aktívnu prácu vo výbore aby sa prihlásili. Môžete ma kontaktovať cestou mailu na adrese prezident.ssvpl@ssvpl.sk.

Tešíme sa na účasť Vás všetkých, ale najmä mladých všeobecných lekárov a našich sestier na tohtoročnej výročnej konferencii.

MUDr. Peter Makara,

MPH Prezident SSVPL

Workshopy

 

Prednášky z podujatia  XXXVIII. Výročná konferencia SSVPL 2017 sú  dispozícii v elektronickej podobe na stránke www.meditrend.sk.

Program si môžete stiahnuť TU: SSVPL konferencia 2017