Prvú pomoc dáva rodič svojmu dieťaťu, keď ho učí, ako zdravo žiť…

Tento výrok skúseného záchranára Viliama Dobiáša je mottom mojej každodennej práce,“ hovorí MUDr. Katarína Kováčová.

MUDr. Katarína Kováčová, nová predsedníčka Mladých praktikov pôsobí v ambulancii všeobecného lekára vo svojom rodisku v Šali, kde otvorili Centrum integrovanej starostlivosti, v meste, ktoré patrilo na západnom Slovensku v rámci aktualizácie minimálnej verejnej siete všeobecných lekárov a pediatrov Ministerstva zdravotníctva SR k čiernym okresom s nedostatkom všeobecných lekárov.

 • Aké boli po rokoch nemocničnej praxe v zahraničí jej začiatky v ambulantnej praxi?
 • Ako vníma všeobecné lekárstvo a postavenie praktických lekárov na Slovensku?
 • Aké sú jej vízie ako predsedníčky Mladých praktikov?

Všeobecný praktik predstavuje MUDr. Katarínu Kováčovú.

Zdroj foto: archív SSVPL

Prečo u vás padla voľba práve na lekárske povolanie?

Po absolvovaní rozhovoru s pedagogickým poradcom na základnej škole mi bolo odporučené zamerať sa skôr na ekonomický smer. Týmto osobným názorom pedagóga som bola sklamaná a v duchu som sa v tej dobe rozhodla neposlúchnuť a ísť svojou cestou.

S podporou mojej rodiny som svoj cieľ nakoniec dosiahla. Štúdium pre mňa nebolo ľahkou cestou, ale dnes som veľmi rada, že som sa po nej vybrala. Je to krásne povolanie, som veľmi hrdá, že ho môžem robiť a neskutočne ma napĺňa.

Aké to majú v porovnaní s vašimi rokmi štúdia dnes študenti medicíny, a sú podľa vás už počas štúdia dostatočne motivovaní k tomu, aby si zvolili práve špecializáciu všeobecné lekárstvo?

Počas prvého semestra štúdia mi spolužiačka povedala, že chce byť všeobecnou lekárkou, doslova „obvoďáčkou“. Vtedy som jej nerozumela. Veď všetci sme chceli byť kardiológmi, chirurgami, neurológmi.

Donedávna to bolo tak, že špecializácia všeobecné lekárstvo bola málo propagovaná a nebola atraktívny odbor. Bolo to určite dané aj obmedzenými kompetenciami všeobecných lekárov, ktoré sa teraz neustále rozširujú a dúfam, že to pritiahne viac záujemcov pracovať v tejto špecializácii.

A túto generáciu možno presvedčí aj fakt, že ambulancie praktických lekárov sú dnes ekonomicky samostatné jednotky, ktoré môžu byť pri dobre nastavenom manažmente veľmi úspešné. Podnikáme v slobodnom povolaní.

Vždy ma bavila diagnostika, a práca v ambulancii všeobecného lekára ma v tomto smere neuveriteľne napĺňa. Máme rôzne vekové spektrum pacientov s množstvom rozličných diagnóz, a možnosť zistiť, v čom tkvie ich zdravotný problém, si naplno vychutnávam.

Po ukončení štúdia medicíny v roku 2010 ste odišli pracovať do zahraničia. Prax v odboroch internej medicíny ste získali v rokoch 2010 – 2018 na Univerzitnej klinike RWTH Aachen v Nemecku.

Začínala som na nefrologickom oddelení a súčasťou výukového programu každého lekára je tam prejsť cirkuláciou po oddeleniach, rovnako ako je to na Slovensku. V rámci povinného curricula sme zbierali skúsenosti aj z iných oddelení – či to bol centrálny príjem, gastroenterológia, oddelenie intenzívnej starostlivosti, kardiologické oddelenie.

Cieľom tohto prístupu je, aby mladí lekári získali čo najviac skúseností. Program cirkulácie bol presne stanovený a každý polrok sa menilo obsadenie. Kliniky boli úzko zamerané, špecializovali sa napríklad výlučne len na gastroenterologické či kardiologické ochorenia.

Na Slovensku je nedostatok lekárov nielen v odbore všeobecného lekárstva. Jedným z dôvodov tohto stavu je aj fakt, že absolventi medicíny vidia svoju ďalšiu budúcnosť práve v zahraničí.

Počas štúdia medicíny som sa zúčastnila výmenného programu Erasmus. Na jeden semester som si vyskúšala rozdiel v prístupe a atmosfére v nemocničnom prostredí u nás a v zahraničí.

Už prvý deň som bola ohúrená prístupom lekárskych kapacít k študentom. Boli sme pre nich partneri, motivovali nás, učili nás, že nie sme vo vzájomnej konkurencii, ale kolegialite. Na Slovensku som cítila medzi študentmi skôr veľkú rivalitu. Aj v zahraničí bolo cítiť rivalitu, ale bola vyvážená priateľskými vzťahmi v kolektíve.

Dôvodom odchodu mladých zdravotníkov zo Slovenska teda nie je v prvom rade len lepšie finančné ohodnotenie?

Áno, ekonomický faktor stojí u väčšiny určite na prvom alebo druhom mieste. V čase môjho odchodu do zahraničia bol plat začínajúceho lekára cca 700 eur, a to išiel rovno do služieb a mal zodpovednosť. V Nemecku bolo ohodnotenie lekárov podľa platových tabuliek oveľa vyššie.

Keď asi po roku môjho pobytu začali domáci lekári bojovať za zvýšenie platov, nerozumela som prečo, lebo ja som bola so svojím finančným ohodnotením spokojná, pretože som ho porovnávala s prostredím, z ktorého som prišla. Som veľmi rada, že sa aj na Slovensku podarilo presadiť zvýšenie platov lekárov. Zachránilo to našu krajinu pred ďalším odlevom zdravotníkov do zahraničia.

Prečo ste sa rozhodli napriek dobrým pracovným podmienkam vrátiť?

Toto je prvá otázka, na ktorú sa ma po návrate ľudia pýtajú. Úlohu zohrali viaceré dôvody. Po čase som zistila, že mi veľmi chýba môj rodný kraj, počas práce v zahraničí som zmeškala veľa pekných rodinných chvíľ a mala som pocit, že so získaným vzdelaním a skúsenosťami sa budem vedieť dobre uplatniť aj na Slovensku.

Dnes ste všeobecnou lekárkou. Ale po návrate zo zahraničia nebol odbor všeobecného lekárstva vašou prvou voľbou.

Po návrate na Slovensko som uvažovala o návrate do nemocničného prostredia. Chodila som na pohovory do nemocníc, zvažovala som prácu na dialýze. Mám dve malé deti, takže viac výhod som videla v ambulantnej praxi. Vôbec som však nevedela, akým systémom fungujú ambulancie.

Zavolala som na Odbor zdravotníctva VÚC Nitra, kde zhodou okolností už dlhšie hľadali lekára do Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. A tu sa hviezdy spojili – pre mňa to bola vynikajúca príležitosť, ako začať v ambulantnej sfére, pre kraj príležitosť získať nového všeobecného lekára.

Neprebrala som obvod po odchádzajúcom lekárovi, ambulancia začínala úplne od nuly a budujem si ju podľa vlastných predstáv. Druhú atestáciu v odbore všeobecné lekárstvo pre dospelých som získala v roku 2021 na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. A pre mňa sa hviezdy spojili aj v tom, že som sa vo všeobecnom lekárstve úplne našla, môžem byť užitočná v regióne a popritom sa môžem naplno venovať mojej rodine.

MUDr. Katarína Kováčová prednáša na 43. výročnej konferencii SSVPL

Keby sme predsa len mali porovnať z vášho osobného pohľadu nemocničnú a ambulantnú prax?

V ambulancii, v porovnaní s praxou z nemocnice, vystupujem ako samostatný subjekt a za všetko zodpovedám sama. Za chod a prevádzku ambulancie, ale aj za všetkých pacientov. Kým v nemocnici je vždy kolega, ktorý poradí, primár, ktorý zodpovedá za chod oddelenia a preberá zodpovednosť za diagnostické a terapeutické kroky. Vyšetrovacie metódy sú rýchlo dostupné, do dvoch hodín sú k dispozícii laboratórne výsledky a podobne.

V ambulancii musím zabezpečiť materiál, riešim komunikáciu s poisťovňami, vykazovanie, laboratórne výsledky mám s časovým oneskorením. To sú veci, ktoré zamestnanci nemocnice nemusia riešiť.

My si nosíme prácu domov, na konci mesiaca nás čakajú uzávierky, vyúčtovania, výkazy, popritom sa vzdelávame, reagujeme na nové výzvy nadriadených orgánov. Napriek tomu sa nesťažujem, pretože táto práca je kreatívna a dáva mi veľkú slobodu.

Apríl 2022 – vaša ambulancia patrí na Slovensku rozhodne k najmladším. Ako by ste zhodnotili prvé mesiace jej fungovania?

Prvé dva mesiace boli kritické, pretože bol neskutočný nárast pacientov a veľké administratívne komplikácie. Dnes mám pacientov z 32 rôznych obvodov z rôznych kútov Slovenska, ktorí tu žijú už desiatky rokov. Iní lekári ich z dôvodu vysokej kapitácie, vysokého stavu pacientov, nemohli zobrať.

Len za prvé tri mesiace sme získali 600 pacientov. Momentálne mám aj pri tomto počte pacientov plné ruky práce, pretože pandémia spôsobila, že máme čo doháňať.

Z hľadiska budovania ambulancie to bolo v porovnaní s mnohými začínajúcimi kolegami ľahšie v tom, že vďaka zriaďovateľovi už bola zariadená.

Za jeden zo zásadných problémov pri vybavovaní licencie a potrebnej administratívy považujem to, že som sa nemala kam obrátiť po radu. Zo zahraničia som totiž zvyknutá, a nielen v administratíve, že na všetko existuje nejaký návod, metodiky, postupy, ktoré hovoria, že takýto je úzus a postup. U nás takto spísané pravidlá, ktoré lekárovi nielen uľahčia cestu, ale ho aj chránia v mnohých prípadoch, neexistujú.

Ako hodnotíte ponuku ministerstva zdravotníctva na dotáciu 60 000 eur na založenie novej ambulancie? Pomôže to zmeniť situáciu nepriaznivého stavu všeobecných lekárov na Slovensku?

Myslím si, že je to veľmi slušná a na úvod dostatočná suma, na ktorej sa dá určite zakladať nová ambulancia. Závisí to však pravdepodobne aj od regiónu. Neviem však presne vyčísliť časový horizont, v ktorom sa môže ambulancia dostať z červených čísel do čiernych. Je to individuálne, závisí to od dynamiky prijímania pacientov, od výkonov, marketingu a, samozrejme, aj od individuálnej snahy lekára.

Skvelé však na tom je, že si to lekár môže vybudovať podľa vlastných predstáv, a vzhľadom na poddimenzovanosť lekárov na Slovensku sú dobré vyhliadky, že náklady sa vrátia v primerane dlhej dobe.

„Všeobecný lekár musí mať neskutočný prehľad, znáša veľkú záťaž, má svoje vedomosti a skúsenosti a musí sa orientovať v celom
spektre ochorení – od tých najjednoduchších, cez neurologické, gastroenterologické, kardiologické, kožné, internistické a iné. To
je skutočne široký záber – klobúk dolu pred všeobecnými lekármi. A keď sa budeme ďalej vzdelávať, ukážeme, že na to máme a vyslúžime si zaslúžený rešpekt.“

Po návrate na Slovensko ste sa stretli s možnosťou rezidentského štúdia. Existuje takáto možnosť aj v zahraničí?

Nedostatok lekárov je, samozrejme, všade, ale neuvedomovala som si kritickosť situácie na Slovensku. Prvým signálom po návrate zo zahraničia bol napríklad fakt, že s manželom nás ako pacientov odmietli štyria praktickí lekári, pretože už neprijímali nových pacientov. Ale to bolo ešte v období, keď som neuvažovala nad tým, že sa stanem všeobecnou lekárkou.

A o množstve vyčlenených prostriedkov od
štátu na rezidentský program, aby doplnil primárnu sféru, som ani netušila. Oceňujem, že sa kompetentní snažia situáciu riešiť aj takýmto spôsobom.

„Mladým lekárom treba dodávať sebavedomie, ale zdravé a slušné sebavedomie zodpovedajúce nášmu stavu. Aby sa vedeli skromne, slušne a elegantne prezentovať.“

Na poste všeobecného lekára pracujete krátko, napriek tomu už o vás počuť aj smerom k verejnosti, resp. smerom k vašim pacientom.

S magazínom Radar pracujeme v medicínskej rubrike s najrôznejšími témami týkajúcimi sa všeobecného lekárstva. Prvé články boli o hypertenzii a zvýšenom cholesterole, a momentálne uvažujeme, ktoré ďalšie témy sú pre verejnosť prínosné.

Zúčastnila som sa tohtoročnej kampane Pozor na kliešťa, kde som v rozhovore pre televíziu a rozhlas poskytla informácie o kliešťovej encefalitíde.

Myslím, že osveta lekárov smerom k svojim pacientom je nesmierne dôležitá, a aj v tomto smere zohráva všeobecný lekár zodpovednú úlohu.

Všeobecní lekári môžu robiť zdravotnú výchovu aj mimo ambulancie formou rôznych výstupov v médiách. A v tomto potrebujeme vzory, tak ako ich doteraz máme v podobe verejných prezentácií doktora Makaru, doktora Lipovského alebo doktoriek Šimkovej či Bendovej.

Aj keď je to pre mnohých kolegov možno práca navyše, cez prezentovanie faktov o zdraví prezentujeme pozitívne aj náš odbor. Aj toto je naše poslanie smerom k verejnosti. Dúfam, že sa v budúcnosti pripojí oveľa viac lekárov, možno aj z radov Mladých praktikov, a k tomu by som ich chcela, samozrejme, aj motivovať.

MUDr. Kováčová s MUDr. Lipovským a MUDr. Makarom na 43. výročnej konferencii SSVPL

Pripravujete však aj odborné vzdelávacie materiály pre mladých kolegov. Napríklad Manažment antibiotickej liečby v ambulancii všeobecného lekára.

Na Slovensku pre náš segment chýbali v tomto smere jasné odporúčania a preskripčné zvyklosti v regiónoch neboli v zmysle zahraničných odporúčaní. Tak som sa ich pokúsila zosumarizovať do komplexnejšieho materiálu pre Mladých praktikov.

V súčasnosti chýbajú v štandardoch ministerstva zdravotníctva všeobecno-lekárske usmernenia na empirickú liečbu najčastejších infekcií. V zahraničí sú dostupné zdroje, tak som sa inšpirovala guidelineami, usmerneniami a preskripčnými odporúčaniami podľa štúdií v zahraničí, a v súvislosti s epidemiologickou situáciou na Slovensku som navrhla tabuľky najnovších odporúčaní, ktorými sa môžeme riadiť.

Okrem práce v ambulancii je to práca navyše, ale ak to niekomu pomôže nielen v ambulancii, ale celé postavenie všeobecných lekárov posunie o kúsok ďalej, má to zmysel. Je dôležité mať tieto návody, aby sme boli lepšími lekármi.

Keď všeobecní lekári ukážu, že vedia manažovať aj stavy z iných odborov, vzrastie podľa mňa aj rešpekt iných špecializácií k všeobecnému lekárstvu.

Všeobecný lekár sa nestará len o poškodené zdravie svojich pacientov, ale najmä o to, aby zostali čo najdlhšie zdraví. Ako dokáže v tomto smere vzdelávať svojich pacientov?

V nemocnici sa liečia ťažké stavy, infarkty, mnohokrát komplikácie chronických ochorení.

Ešte nedávno som to považovala za kľúčové a významnejšie, ako sledovať hypertonikov či dyslipidemikov a rozprávať pacientom v ambulancii o komplikáciách ich ochorení a potrebe zmeny životného štýlu.

Teraz som sa ocitla na opačnej strane reťazca, v ambulancii, kde tieto ochorenia aktívne vyhľadávam, snažím sa im predchádzať. Počas práce v nemocnici by som to nikdy nepovedala, ale dnes priznávam, že ma to neskutočne baví. Vidím v tom obrovský význam a svoje poslanie.

Spomeniem krásnu myšlienku docenta Dobiáša, ktorý sa vyjadril – a teraz budem parafrázovať, že: „Ak k infarktovému stavu prichádza sanitka, to nie je prvá pomoc, to je posledná pomoc, ktorú pacient dostane. Prvú pomoc dáva rodič v detstve svojmu dieťaťu, keď ho učí, ako zdravo žiť.“ Skvelá myšlienka.

Zatiaľ čo v nemocnici som sa zúčastňovala práve na tejto „poslednej pomoci“, v ambulancii dávam svojim pacientom „prvú pomoc“ aj ja.

Učím ich, ako správne a zdravo žiť, a ako zabrániť tomu, aby potrebovali práve v tom produktívnom veku sanitku, aby neutrpeli infarkt, aby predchádzali zdravým životným štýlom onkologickým ochoreniam a podobne. A to je na našej práci veľmi zmysluplné.

Na predsedníckom poste Mladých praktikov ste vystriedali MUDr. Petra Lipovského.

Doktor Peter Lipovský je skvelý vzor pre mladých praktikov, pretože dokáže ľudí motivovať. Škoda, že tak dobre naštartovaný rozlet spoločnosti Mladých praktikov zastavila načas pandémia.

V prvom rade chcem zistiť, čo mladým praktikom chýba, čo by radi videli, počuli a akým aktivitám by sa radi venovali. A počas môjho pôsobenia v tejto funkcii chcem vytvoriť návody pre nás mladých praktikov, jasné, stručné, zrozumiteľné postupy, kde hľadať informácie.

Svojich mladých kolegov by som rada viac motivovala aj k vyššej angažovanosti, komunikácii a k organizovaniu podujatí. Máme medzi sebou množstvo inteligentných, milých a motivovaných ľudí a myslím si, že ak sa spojíme, tak sa nám určite v najbližších rokoch podaria veľké veci.

Teším sa na to, že sa vďaka spoločnému cieľu spojíme, aby sme ukázali, že máme na to, aby sme spoločnosť všeobecných lekárov posunuli vpred. Aby sme si zaslúžili aj akceptáciu a úctu kolegov špecialistov, verejnosti aj celej spoločnosti. Pretože tie nám právom patria.

Pred pár dňami ste sa vrátili zo stretnutia WONCA v Londýne.

K účasti na takýchto podujatiach by som veľmi rada motivovala aj kolegov z Mladých praktikov a myslím si, že spoločnosť SSVPL veľmi rada podporí takéto aktivity svojich členov, aby získavali skúsenosti, nosili na Slovensko nové informácie, a tým posúvali odbor všeobecného lekárstva stále viac dopredu.

 

Prečítajte si článok Boli sme na svetovej konferencii WONCA v Londýne .

O novej predsedníčke Mladých praktikov MUDr. Kataríne Kováčovej

 • MUDr. Katarína Kováčová (všeobecný lekár pre dospelých, nefrológ) ukončila štúdium medicíny v roku 2010 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
 • Prax v odboroch internej medicíny získala v rokoch 2010 – 2018 na Univerzitnej klinike RWTH Aachen v Nemecku. Venovala sa najmä diagnostike a liečbe vnútorných chorôb. Špecializovala sa na pacientov s kardiovaskulárnymi a obličkovými ochoreniami. Pacientov ošetrovala na špecializovanom oddelení, v tom čase jedinom svojho druhu v Nemecku, ktoré bolo zamerané na úzku spoluprácu
  kardiológov a nefrológov.
 • Dva roky pracovala na kardiologickej jednotke intenzívnej starostlivosti, ďalej na oddelení gastroenterológie a na centrálnom príjme.
 • V roku 2018 získala atestáciu v odbore nefrológia (Ärztekammer Nordrhein, Düsseldorf, Nemecko).
 • Po návrate na Slovensko získala v roku 2021 druhú atestáciu na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave v odbore všeobecné
  lekárstvo pre dospelých.
 • Svoj záujem venuje ambulantnému sektoru a rozvoju všeobecného lekárstva v regióne Šaľa.
 • Je členkou Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva – Mladí praktici.
 • MUDr. Kováčová v apríli otvorila novú všeobecnú ambulanciu pre dospelých MediElic, s. r. o., v Šali v CIZS (Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti).

Článok bol zverejnený v časopise Všeobecný praktik 3/2022. 

Do parlamentu bol predložený návrh novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia (z. č. 577/2004 Z.z.), ktorým sa navrhuje, aby ženy mali počas tehotenstva a po pôrode nárok na preplatenie návštevy zdravotnej sestry v ich domácom prostredí z verejného zdravotného poistenia.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

WONCA je svetová organizácia rodinných lekárov, ktorá je v oficiálnom vzťahu so Svetovou zdravotníckou organizáciou. Bola založená v roku 1972. Akronym WONCA bol odvodený z prvých písmen World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians.

WONCA v tomto roku oslávila svoje 50. výročie. Tento rok sa európsky kongres konal v Londýne, hlavnom meste Veľkej Británie, v dňoch 27. 6. – 1. 7. 2022.

Prvé dva dni tradične patrili prekonferencii mladých praktikov združených do Vasco de Gama Movement, s novým názvom Young Family Doctor Movement.

Organizátorom kongresu WONCA, ako to už tradične býva zvykom, bola miestna organizácia všeobecných lekárov. Tentoraz RCGP (Royal College of General Practitioners – Kráľovská spoločnosť všeobecných praktických lekárov).

Ako podčiarkla vo svojom obsažnom prejave prezidentka Kráľovskej spoločnosti všeobecných praktických lekárov Clare Mary Louise Francis Gerade, Lady Wessely, DBE, FRCP, FRCG, PFRCPsych, organizácia oslavuje 70. výročie svojho založenia v rovnakom roku, ako si kráľovná Alžbeta II. pripomenula 70. výročie svojho panovania.

Konferencie sa zúčastnilo 2 467 účastníkov prezenčne a 326 účastníkov využilo možnosť pripojiť sa online. Účastníci kongresu zo 71 krajín sveta si mali možnosť vypočuť 600 prednášok, prezrieť si 604 posterov a zúčastniť sa 41 workshopov.

Ako miesto konania organizátori vybrali ExCeL (Exhibition Centre London), veľkolepé výstavné priestory disponujúce ako veľkou prednáškovou sálou, tak menšími prednáškovými miestnosťami.

ExCeL je umiestnený v londýnskych dokoch, ktoré umožnili usporiadať aktivitu zameranú na zdravý životný štýl formou behu a chôdze. Pohybovej aktivity sa zúčastnilo mnoho kolegov, ktorí zdravý životný štýl nielen odporúčajú svojim pacientom, ale sami ho aj úprimne žijú.

Aj tejto problematiky sa týkala prednáška doktorky Anny Stavdalovej z Nórska, prezidentky WONCA, v ktorej hovorila o tom, ako
nevyhorieť, ako čeliť povinnostiam, odolávať každodennému tlaku a zároveň sa tešiť zo života a užívať si jeho krásy.

Hlavnou témou konferencie bolo: Innovating Family Medicine Together for a Sustainable Future – Zlepšujeme spolu všeobecné lekárstvo pre vhodnú budúcnosť. Počas kongresu sa načrtávali možnosti využitia moderných technológií a umelej inteligencie v starostlivosti o ľudí, a zároveň sa podčiarkovala potreba „ušiť” starostlivosť na mieru jedinca so zachovaním humánneho charakteru, rešpektujúc hodnoty a preferencie pacienta.

Tradične sa WONCA venovala aj organizácii práce všeobecného lekára. Predseda organizačného výboru 27. európskeho kongresu WONCA doktor Stewe Mowle vo svojej prednáške priblížil zmenu spôsobu práce v minulosti (jeden lekár, jedna sestra) na tímovú prácu, kde je lekár manažérom tímu zdravotníkov a nezdravotníkov v starostlivosti o pacientov.

Vzájomná spolupráca, dostupnosť zdravotnej starostlivosti na celom svete aj napriek ekonomickým rozdielom, ako aj práca pre komunitu a v komunitách, patria medzi hlavné témy WONCA. Tieto témy vnímam aj ja ako kľúčové. 27. európskej konferencie WONCA som sa zúčastnila aktívne prostredníctvom štyroch prezentácií:

Prácou Periférne artériové ochorenie – tvorba odporúčaní v Slovenskej republike formou prednášky One slide 5 minutes, čo je veľmi dynamický a efektívny spôsob prednášania. Približne tri minúty je samotná prednáška a dve minúty na diskusiu. V prednáške som vyzdvihla využitie merania ABI v skríningu periférneho artériového ochorenia, ako súčasť preventívnej prehliadky v Slovenskej republike. Zavedenie tejto metodiky je výsledkom intenzívnej spolupráce Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva a Slovenskej angiologickej spoločnosti. Z diskusie vyplynulo, že problematika diagnostiky periférneho artériového ochorenia v rámci diferenciálnej diagnostiky bolesti dolných končatín je veľmi aktuálna.

Moja druhá prednáška Venózny tromboembolizmus – veľa otázok, menej odpovedí bola formou Science Slam, čo je rovnako dynamická a inovatívna forma prednášky. Jej korene sa dajú nájsť v nemeckom Darmstadte v roku 2006. Od roku 2013 ho organizuje aj Masarykova univerzita v Českej republike. Science Slam má podobu vedeckej šou, v ktorej sa zábavnou a prístupnou formou prezentujú vedecké poznatky. V prednáške som sa venovala prevencii športovej trombózy. V duchu tejto formy prednášania som bola oblečená v športovom oblečení s paličkami pre nordic walking v ruke. Poslucháčov prednáška zaujala a neskôr sa k nej v kuloároch rozvinula bohatá diskusia.

Poster Komunitné aktivity – booster primárnej prevencie aj počas pandémie Covid-19 bol venovaný pacientskej participácii počas pandémie a možnostiam komunitných aktivít, ako čeliť zložitým zdravotným situáciám.

Poster Motivácia pohybovej aktivity u študentov a učiteľov Slovenskej zdravotníckej univerzity sa zaoberal témou, ako dodržiavajú učitelia a študenti v živote zásady zdravého životného štýlu, ktorý tvorí podstatnú časť obsahu výučby.

MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH, angiologička, internistka, všeobecná lekárka
Interná angiologická ambulancia a Oddelenie dlhodobo chorých, Nemocnica akademika L. Dérera, UNB a SZU

Článok bol zverejnený v časopise Všeobecný praktik 3/2022. 

Vďaka podpore Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) nám bolo ako členom Mladých praktikov umožnené zúčastniť sa svetovej konferencie a prekonferencie všeobecných lekárov WONCA (World Organization of Family Doctors) v Londýne, z ktorej prinášame krátku reportáž.

WONCA Preconference London 27. – 28. 6. 2022

Nehľadajte na prekonferencii tradičné témy a akademický prednes o diagnostike a liečbe ochorení. Na tento účel slúžia štandardné postupy pre všeobecných lekárov voľne prístupné na guidelines.co.uk.

Na prekonferencii sa zúčastnilo približne 263 účastníkov z 31 krajín. Prekonfrencia sa konala v Resource of London, vzdialenej približne hodinu cesty metrom od hlavnej WONCA konferencie.

(Zdroj foto: https://woncaeurope2022.org/en/vasco-da-gama-movement-pre-conference)

Po otváracej ceremónii, na ktorej vystúpili predseda Royal College of General Practioners prof. Martin Marshall a prezident WONCA Europe prof. Shlomo Vinker, organizátori zahájili pre účastníkov prekonferenciu v sále Speed networking Bingo.

Tento rýchly a efektívny spôsob zoznamovania sa a nadväzovania nových kontaktov nám pomohol rýchlo sa integrovať medzi milých, komunikatívnych, otvorených a entuziastických mladých ľudí. Bolo to veľmi príjemné a motivujúce stretnutie, na ktorom prebiehala výmena skúseností a zvyklostí z oblasti všeobecného lekárstva z jednotlivých krajín.

(Zdroj foto: https://www.woncaeurope.org/news/view/wonca-world-interview-with-prof-shlomo-vinker)

V mnohých západných krajinách pôsobia všeobecní lekári ako rodinní lekári, ošetrujú aj pediatrických pacientov, či venujú sa ošetrovaniu veľkej časti gynekologických problémov u pacientov (UK, Holandsko).

Výučba mladých lekárov v UK sa sústreďuje na rýchle a efektívne riešenie problémov v rámci tzv. 10-minútových konzultácií pacientov s fokusom na jeden problém.

Samotný program prekonferencie tvorilo 21 seminárov, z ktorých 9 seminárov viedli mladí lekári z European Young Doctors Movement (EYFDM) – pôvodne Vasco da Gama movement. Semináre paralelne prebiehali v 4 až 6 sekciách a účastníci si mohli zvoliť témy podľa preferencií.

(Zdroj foto: Všeobecný praktik 3/2022)

Prvý deň prekonfrencie sa fokusovalo na témy, ako LGBTQI komunita v primárnej sfére, témy o migrantoch, ale aj témy, ako bálint skupiny či social prescribing, ktoré zatiaľ nie sú na Slovensku alebo v Česku rozšírené.

Social prescribing bolo do zdravotnej politiky UK (United Kingdom) integrované v roku 2019. O social prescribing (v preklade sociálne
predpisovanie) hovoríme vtedy, keď zdravotníci odporúčajú pacientom podporu v komunite s cieľom zlepšiť ich zdravie a pohodu. Tento koncept získal podporu v organizáciách aj v Írsku a Holandsku, a tvorí súčasť dlhodobého plánu zdravotného systému zúčastnených krajín.

Ďalší okruh tém tvorili: násilie v rodinách, návody, ako predchádzať syndrómu vyhorenia u zdravotníkov, rovnoprávnosť žien v medicíne, medicína životného štýlu a ukážka prístupu k pacientovi na modifikáciu jeho životného štýlu, mentálne zdravie zdravotníkov počas pandémie, náhľad na stres, bojazlivosť a depresie mladých zdravotníkov v nemocniciach, ako aj možnosti zlepšenia nefunkčného pracovného prostredia pre komunitu mladých zdravotníkov.

Našli sme tu mnoho inšpirácií a nové témy sme predstavili aj na 43. výročnej konferencii Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva v sekcii Mladí praktici.

(Zdroj foto: Všeobecný praktik 3/2022)

Prvý deň konferencie zavŕšilo spoločenské stretnutie účastníkov na rieke Temža. S radosťou sme sa zvítali s českými Mladými praktikmi (MP), a s místopredsedkyňou Mladých praktikov MUDr. Marikou Svatošovou sme uzavreli dohodu o spolupráci slovenských a českých MP a tešíme sa na spoločné projekty, stretnutia a vzájomné inšpirácie.

Druhý deň prekonferencie sa spoločenský program sústredil na návštevu Olympic parku a východného Londýna. Nás však čakalo stretnutie národných delegátov EYFDM, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch hlavnej konferencie – vo výstavnom a kongresovom centre ExCeL London.

 

Konferencia WONCA Europe v Londýne 28. 6. – 1. 7. 2022

Konferencia ponúkla širokú škálu tém v oblastiach, ako telemedicína vo všeobecnom lekárstve, inovácia, rozvoj služieb, nerovnosti v oblasti zdravia, profesionálny vývoj zdravotníkov, vzdelávanie, zlepšovanie kvality vo všeobecnom lekárstve, participácia pacienta, klimatické zmeny a enviromentálna udržateľnosť, a v mnohých ďalších oblastiach.

Prvý rok prebiehala konferencia v hybridnej forme – to je prezenčnej, ktorej sa zúčastnilo 2 467 účastníkov, a online konferenciu sledovalo
324 účastníkov.

Pre účastníkov konferencie bola k dispozícii mobilná aplikácia, s ktorou sa rozšírili možnosti interaktívnosti. Appka ponúkala okrem
prehľadného programu vytvoriť personálny plánovač podľa vlastného výberu prednášok, možnosťou hlasovania a kladenia otázok počas prednášok, ponúkla interaktívny vedecký program a mnohé iné.

Vyčerpávajúce prednášky prebiehali v 13 sekciách od 8.30 do 17.30 hod.

Prezentácia posterov a predsedanie seminárov

Vedecká komisia umožnila autorom posterov prezentovať svoju prácu v klasickej printovej verzii, rovnako ako ePoster podľa subjektívnych preferencií.

(Zdroj foto: https://www.facebook.com/janabendova/posts/1988723074764216/)

Prezentácia posterov prebiehala počas obedných prestávok, kde autori posterov prezentovali prítomným kolegom výsledky práce. Pani doktorka Silvia Masaryková úspešne prezentovala poster ako autorka témy Úloha všeobecného lekára v prevencii a skorom manažmente nádorov vyvolaných ľudským papilomavírusom.

Rovnako úspešne predsedala a viedla seminárne bloky s témami, ako prístup k očkovaniu proti chrípke na vidieku v čase pandémie COVID-19, podpora vzdelávacieho procesu zdravotníkov pacientom a iné. Absolvovala Kurz prvej pomoci s praktickým nácvikom zručností.

Okrem prednášok bol pre účastníkov pripravený aj tradičný ranný beh/chôdza – RUN TALK RUN & WALK TALK WALK, kde si každý podľa výkonnosti mohol vybrať dĺžku trasy medzi 3 a 5 km a s rôznym tempom, a tak sa rozhýbať pred odborným programom.

WONCA London 2022 v číslach

Konferencia v nás zanechala množstvo dojmov, živých tém, riešení a nápadov pre Mladých praktikov Slovensko.

S radosťou vám budeme tieto témy prezentovať v rámci plánovaných vzdelávacích akcií a kongresov, a rovnako radi budeme šíriť tento získaný entuziazmus a motiváciu medzi Mladými praktikmi Slovensko.

Súčasťou WONCA konferencie bola prezentácia o možnostiach výmenných vzdelávacích pobytov pre mladých všeobecných lekárov, o ktorých budeme čoskoro informovať na FB stránke Mladí praktici a na stránke SSVPL.

Aktuálne skúsenosti a zážitky z konferencie v Londýne nás obohatili a motivovali na aktívnu účasť všeobecných lekárov – Mladých praktikov na Európskej konferencii WONCA v Bruseli 2023.

MUDr. Katarína Kováčová, národná delegátka za Slovensko pre EYFDM, predsedníčka Mladých praktikov

MUDr. Mgr. Silvia Masaryková, koordinátorka zahraničných aktivít za Slovensko pre EYFDM, členka Mladých praktikov

Článok bol zverejnený v časopise Všeobecný praktik 3/2022. 

 

Základnou povinnosťou každého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je poskytovať zdravotnú starostlivosť v súlade so zákonom, aby bol dosiahnutý stav lege artis.

V prípade postupu non lege artis, môže byť voči poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti uplatnená zodpovednosť. Je však možné pod zodpovednosť za stav non lege artis subsumovať zodpovednosť za výsledky laboratórnych vyšetrení? Zodpovedá vôbec poskytovateľ zdravotnej starostlivosti za výsledky laboratórnych vyšetrení?

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM.

Ako iste viete, na poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje povolenie, ktoré vydáva najmä príslušný samosprávny kraj. Samosprávne kraje sú zároveň aj orgánom dozoru nad dodržiavaním povinností poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorým vydali povolenie.

V článku sa dozviete, aké povinnosti kontroluje samosprávny kraj. Taktiež si povieme aj akú pokutu je možné uložiť ambulancii za nesplnenie konkrétnej povinnosti a budeme sa vás snažiť aj upozorniť na dôležité informácie.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM.

Pandémia nového koronavírusu je tu už viac ako dva roky – za ten čas sa už v mnohom zmenila. Z pohľadu medicíny ide najmä o nové možnosti prevencie (očkovania) a tiež liečby.

Napriek tomu, že COVID-19 už nie je tak veľmi diskutovanou témou, stále existuje veľa dôvodov na to, prečo ho nebrať na ľahkú váhu. Najmä v prípade ľudí, ktorých nový koronavírus vážne ohrozuje kvôli ich veku či chronickým ochoreniam. Viete, o aké skupiny ľudí ide a či k ním nepatríte vy alebo váš blízky?

Pripravené v spolupráci s portálom Lekár odporúča.

Čo spôsobuje COVID-19?

Pôvodcom infekcie COVID-19 je vírus SARS-CoV-2. Tento vírus patrí do skupiny koronavírusov – RNA vírusov so špecifickým vzhľadom.

Vírus SARS-CoV-2 sa šíri kvapôčkovou formou. Potom, ako vnikne do organizmu (najčastejšie dýchacími cestami), využíva bunky tela na to, aby sa ďalej množil. Napriek tomu, že najčastejšie pozorujeme infekcie dýchacích ciest, vírus dokáže poškodzovať aj iné bunky v tele. 

Rovnako, ako je to v prípade prítomnosti iných patogénov, tak aj v prípade SARS-CoV-2 hrá kľúčovú rolu v boji proti vírusu imunita človeka. Jej úlohou je zabrániť ďalšiemu množeniu vírusu.  

Problémom je, že SARS-CoV-2 dokáže ľudskú imunitu „oklamať” alebo sa pred ňou „schovať”. Špecifickú imunitu voči vírusu zabezpečuje očkovanie alebo predošlá infekcia.  

Vo všeobecnosti (ale nie vždy) sa dokáže zdravý človek vysporiadať s vírusom covidu-19 buď úplne bez liečby, alebo s liečbou symptómov (liečbou horúčky, nádchy a podobne). Existujú ale skupiny ľudí, u ktorých je riziko ťažšieho priebehu stále vysoké.  

U detí býva infekcia COVID-19 často asymptomatická alebo má len mierny priebeh. Ani to sa ale nedá tvrdiť o každom detskom pacientovi. Ojedinele sa po infekcii vírusom SARS-CoV-2 objavuje u detí veľmi vážny stav – tzv. pediatrický zápalový multisystémový syndróm (PIMS)  

Rizikové faktory ťažkého priebehu COVID-19

Aj na základe skúseností z ambulancií sa do rizikových faktorov vážneho priebehu infekcie alebo úmrtia radia nasledovné: 

 • vek viac ako 60 rokov a pridružené ochorenia, 
 • obezita a nadváha (BMI vyššie ako 35), 
 • závažné srdcovo-cievne ochorenie, 
 • závažné ochorenie pľúc, 
 • chronické ochorenie pečene,  
 • chronické ochorenie obličiek, 
 • cukrovka (diabetes mellitus) I. aj II. typu, 
 • neurologické ochorenia, 
 • Parkinsonova choroba, 
 • onkologické ochorenia najmä v aktívnej liečbe,  
 • poruchy zrážania krvi,  
 • transplantácie orgánov a krvotvorných buniek, 
 • oslabená imunita (vrátane Downovho syndrómu, imunosupresívnej liečby, zle kompenzovaného HIV a iné).  

Vážne riziko predstavuje prítomnosť čo i len jedného zo spomenutých faktorov. Kombinácia viacerých (ktorá nie je zriedkavá) toto riziko ešte zvyšuje.  

Správny prístup k prevencii, včasná diagnostika covidu-19 a rovnako včas nasadená liečba môžu toto riziko zvrátiť.  

Prevencia

Prevenciou covidu-19 naďalej ostáva snaha vyhnúť sa nákaze. Patrí sem nosenie rúška alebo respirátora, hygiena rúk a odstup, ktoré poznáme pod skratkou ROR. 

Dôsledne ich treba dodržiavať najmä na miestach, kde sa nachádza veľa ľudí v uzavretých priestoroch alebo na miestach, kde sa zdržiavajú chorí – nemocnice, polikliniky, lekárne, verejná doprava a pod.

(Zdroj foto: canva.com)

Očkovanie proti COVID-19 

Očkovanie funguje na princípe budovania špecifických protilátok. Vďaka nim je imunita pripravená lepšie bojovať proti konkrétnemu patogénu – v prípade covidu-19 proti vírusu SARS-CoV-2. Hladina protilátok časom klesá a zároveň koronavírus sa už niekoľkokrát zmenil na iný variant.  

Týmto okolnostiam sa prispôsobuje aj očkovacia schéma. Všetky najnovšie informácie bývajú zverejnené na stránke NCZI (Národného centra zdravotníckych informácií) alebo MZ SR (Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky).   

Okrem kompletného očkovania proti covidu-19 by mali najmä ľudia z rizikovej skupiny zvážiť aj ďalšie očkovania.  

Očkovanie proti chrípke  

Chrípka je vysokoinfekčné respiračné ochorenie, ktorého pôvodcom je rovnako, ako v prípade covidu-19, vírus. Oba vírusy dokážu napadnúť ľudský organizmus súčasne alebo s krátkym odstupom a riziko ťažkého priebehu alebo smrti sa tým znásobuje. 

Proti chrípke sa očkuje každý rok na začiatku sezóny (október – november). Očkovanie je odporúčané najmä starším ľuďom a ľuďom s chronickými ochoreniami, ale tiež deťom či tehotným ženám. 

Očkovanie proti pneumokokom 

Veľmi častou komplikáciou, s ktorou sú pacienti s covidom-19 hospitalizovaní, je tzv. sekundárna bakteriálna infekcia. Vírusom oslabený organizmus vtedy napadne baktéria, ktorá spôsobuje masívny zápal. Aj preto sa ľuďom z rizikových skupín odporúča očkovanie proti pneumokokom (baktérii Streptococcus pneumoniae). Očkovaním získaná imunita trvá v prípade tohto očkovania 5 rokov.  

Čierny kašeľ 

Aj čierny kašeľ je respiračným ochorením. Je typický dlhým obdobím kašľa a dlhou rekonvalescenciou a spôsobuje ho baktéria Bordetella pertussis. Proti tejto baktérii sa odporúča v dospelosti preočkovávať v 15-ročných cykloch.   

Všetky informácie ohľadom očkovaní vám poskytne váš ošetrujúci lekár.  

Čo robiť v prípade podozrenia na infekciu COVID-19?

Pri vysokom riziku vážneho priebehu je najdôležitejšie dodržať 3-krokový postup

 1. krok – diagnostika (testovanie) 
 1. krok – kontaktovanie lekára 
 1. krok – liečba 
COVID-19 – najnovšie odporúčania

(Zdroj foto: canva.com)

Ak patríte vy alebo váš blízky do rizikovej skupiny, v prípade podozrenia na COVID-19 (pri prítomnosti príznakov, po kontakte s pozitívnou osobou) by ste mali ochorenie diagnostikovať čo najskôr (pomocou PCR / Ag / LAMP testu).   

V prípade pozitivity alebo zhoršenia stavu treba ihneď kontaktovať svojho lekára.  

Ak máte vy alebo váš blízky vysoké riziko vážneho priebehu covidu-19, za najdôležitejšiu treba považovať rýchlu reakciu. Včas nasadená liečba – do 5 dní od prvých príznakov alebo pozitívneho testu, dokáže riziko vážneho priebehu infekcie COVID-19 zvrátiť.

Diagnostika covidu-19 

Symptómy covidu-19 

Symptómy (alebo tiež príznaky), ktorými sa prejavuje prebiehajúca infekcia, sú jednou z diagnostických metód. Medzi najčastejšie príznaky patria:  

 • bolesť hlavy
 • nádcha a zápal prínosných dutín, 
 • škriabanie a bolesť hrdla, 
 • kašeľ, 
 • zvýšená telesná teplota. 

Menej často sa objavujú aj:  

 • tráviace problémy (nechutenstvo, hnačka), 
 • strata chuti alebo strata čuchu.  

Vo všeobecnosti sa ale prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 len na základe symptómov potvrdiť nedá. Ich prítomnosť nemusí znamenať, že u človeka prebieha infekcia COVID-19. Rovnako sa totiž prejavujú aj iné ochorenia (napríklad chrípka, prechladnutie či alergia).  

Okrem toho nemusia byť prítomné u každého človeka (inak sa COVID-19 prejavuje u detí, inak u starších ľudí) a menia sa tiež s novými variantami vírusu. Definitívne potvrdiť prítomnosť vírusu SARS-CoV-2 dokážu až testy.  

Testovanie  

Pre testovanie covidu-19 je k dispozícii niekoľko druhov testov. Pri všetkých je potrebné odobratie vzorky biologického materiálu. Líšia sa v tom, o akú vzorku ide, kto ju môže odobrať, aké vybavenie je k testovaniu potrebné a ako dlho celý proces trvá. Ak patríte do rizikovej skupiny, je dobré zvoliť správny test, aby ste o svojej pozitivite vedeli čo najskôr.  

PCR test  

Takmer stopercentnú presnosť poskytujú tzv. PCR testy (metóda RT-PCR – polymerázová reťazová reakcia s reverznou transkripciou.) Tento typ testu je založený na detekcii špecifického genetického materiálu (RNA) vírusu SARS-CoV-2.  

PCR test dokáže odhaliť prítomnosť vírusu aj vtedy, ak ho bolo v odobratej vzorke (ster nosohltanu, hrdla, odber slín, kloktanie) minimum.  

Použitie PCR testov limituje náročnosť procesu. Odber môže vykonávať iba vyškolený zdravotnícky pracovník, jeho vyhodnocovanie nie je možné robiť na mieste, ale vzorka sa musí odoslať do špecializovaných centier. Vyhodnocovanie takéhoto testu trvá niekoľko hodín až dní.  

Na bezplatné testovanie sa prostredníctvom portálu NCZI (Národného centra zdravotníckych informácií) môžu aktuálne prihlásiť ľudia nad 60 rokov a ľudia s výmenným lístkom (odporúčaním) od lekára. Podmienky sa môžu meniť v závislosti od situácie. Vždy aktuálne informácie a prihlasovací formulár nájdete na stránke https://covidforms.nczisk.sk/covid-19-patient-form_pcr.php  

AG test 

Takzvaný antigénový test sa vyhodnocuje na základe prítomnosti bielkoviny (antigénu) na povrchu vírusu. Výsledok závisí od množstva vírusu na slizniciach, z ktorých bol odobratý ster. Najvyššie množstvo vírusu je na slizniciach 3 – 5 dní od nástupu príznakov. To limituje presnosť testov napríklad pri asymptomatickom priebehu ohorenia alebo v jeho počiatkoch.   

Na druhej strane, tieto testy sú vhodné aj na domáce použitie a výsledok je možné odčítať na mieste a už do 15 minút. Pre ľudí s vysokým rizikom ťažkého priebehu určite odporúčame mať pripravený takýto test v domácej lekárničke.  

LAMP test  

Tento test sa vykonáva buď sterom alebo kloktaním. Jeho výhodou je, že v niektorých prípadoch nie je nutné, aby test vykonával zdravotnícky pracovník a vyhodnocovanie výsledku je možné aj na mieste. Výsledok je možné odčítať od 25 do 55 minút po vykonaní. Presnosťou sa približuje ku PCR testom.  

Aktuálne sa tieto druhy testov vykonávajú na hromadných podujatiach, letiskách alebo školách. 

Liečba COVID-19  

(Zdroj foto: canva.com)

Liečba COVID-19  

Liečba covidu-19 závisí od mnohých faktorov. Primárne prebieha liečba doma v spolupráci s ambulantným lekárom, ale v niektorých prípadoch je nutná hospitalizácia. Najdôležitejšie je kontaktovať lekára včas. Rýchle nasadenie liečby môže znížiť riziko hospitalizácie.  

Ak patríte ku skupine ľudí, u ktorých je vysoké riziko vážneho priebehu covidu-19, hneď po pozitívnom teste alebo objavení príznakov kontaktujte svojho lekára. Určite nečakajte na to, ako sa situácia vyvinie, kým prejde víkend alebo podobne.  

Kontaktujte najskôr svojho všeobecného lekára. Ak to nie je možné, kontaktovať môžete aj špecialistu, ktorého navštevujete (napr. kardiológ, pneumológ, diabetológ, neurológ, onkológ a podobne).  

Ak sa vám nepodarí skontaktovať sa s ambulantnými lekármi, kontaktujte ambulantnú pohotovostnú službu vo vašom okolí.  

NCZI zriadilo COVID-19 linku, ktorú môžete telefonovať v prípade otázok
denne od 8.00 h do 18.00 h, počas víkendov a sviatkov od 8.00 h do 16.00 h. 

Call centrum NCZI
02/32 35 30 30 

Symptomatická liečba  

Liečba nekomplikovaného priebehu covidu-19 spočíva v doplnení vitamínov a tlmení prebiehajúcich príznakov, ako kašeľ, horúčka, nádcha či iné. Väčšina liekov je voľnopredajná a s výberom vám poradí lekárnik.  

Kompletný zoznam liekov, ktoré je dobré mať pripravené v lekárničke a odporúčania pre domácu liečbu covidu-19 nájdete v tejto brožúre pre pacientov.  

Systémová liečba 

U pacientov s vysokým rizikom ťažkého priebehu ochorenia alebo v prípade vážneho priebehu postupujú lekári podľa metodických usmernení MZ SR a podľa aktuálneho stavu a chronických ochorení pacienta. Pri liečbe sa používajú antibiotiká, antivirotiká, antikoagulačná liečba, monoklonálne protilátky, terapia kyslíkom a iné.  

Lieky, ktoré užívate pre chronické ochorenia, v prípade infekcie COVID-19 svojvoľne nevysádzajte! Dobre liečené (kompenzované) chronické ochorenie vás chráni pred zhoršením zdravotného stavu. Ak máte akékoľvek otázky alebo pochybnosti, porozprávajte sa so svojím lekárom.

Blízki a rodina  

V manažmente covidu-19 zohrávajú veľmi významnú úlohu blízki pacienta. Ak má váš blízky riziko vážneho priebehu infekcie, vopred sa na možnú infekciu pripravte. Mali by ste poznať zdravotný stav svojho príbuzného, chronické ochorenia aj lieky, ktoré užíva. V prípade infekcie zostaňte navzájom v pravidelnom kontakte. Ak sa jeho zdravotný stav zhorší, neváhajte kontaktovať linku 112/155.  

Prehľadnú tabuľku pre zapisovanie diagnóz, dôležitých kontaktov aj monitorovanie zdravotného stavu nájdete aj v brožúre pre pacientov.  

Kedy volať 112/155?  

RZP kontaktujte v prípade, ak sa u vás alebo vášho blízkeho objavia príznaky, ako: 

 • zadýchavanie a pocit nedostatku vzduchu (pri bežných úkonoch),  
 • bolesť na hrudníku, 
 • neutíchajúci kašeľ, 
 • vykašliavanie krvi, 
 • pocit na odpadnutie, závraty, zblednutie pokožky, 
 • zmätenosť, 
 • hodnoty saturácie kyslíka namerané oxymetrom pod 92 % (pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc pod 88 %),  
 • pri strate vedomia. 

Ďalšie dôležité odporúčania

Na ďalšie otázky odpovedala MUDr. Adriana Šimková, PhD., hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné praktické lekárstvo.  

Odpovede nájdete v nasledujúcich videách:

Aké sú aktuálne odporúčania pre manažment covidu-19?  

Kto je koronavírusom najviac ohrozený?  

Aké sú konkrétne odporúčania pre ľudí z rizikových skupín?

Čo by mala obsahovať domáca lekárnička pre prípad infekcie covidom-19?  

Ako liečiť COVID-19 doma v spolupráci s ambulantným lekárom?

Kedy volať 155/112?   

Majte poruke všetky informácie o dôležitých krokoch v prípade covidu-19 a domácej liečbe. Stiahnite si brožúru, ktorá obsahuje najnovšie odporúčania najmä pre ľudí z rizikovej skupiny.   

Odborný garant: MUDr. Adriana Šimková, PhD., hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/variant-classifications.html 

https://www.who.int/health-topics/coronavirus 

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/symptoms-causes/syc-20479963 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/probe/docs/techpcr/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7186209/ 

https://ssvpl.sk/zapal-pluc-zabija-aj-napriek-medicinskemu-pokroku/ 

https://www.npz.sk/sites/npz/Stranky/NpzArticles/2020_10/Pneumonia_ohrozuje_najma_seniorov,_ochrani_ich_ockovanie.aspx?did=6&sdid=81&tuid=0&page=full

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00982-5/fulltext 

http://www.ockovanieinfo.sk/sekcia-sk-40-Pneumokokov-invazvne-infekcie 

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/how-do-vaccines-work 

Pri skončení pracovného pomeru vzniká zamestnancovi v určitých zákonom stanovených prípadoch nárok na odstupné alebo odchodné.

Nakoľko aj ambulancie a lekárne vystupujú v postavení zamestnávateľa, nemali by na tieto zákonné nároky zamestnancov pri skončení pracovného pomeru zabudnúť.

V najbližších riadkoch vám prinášame prehľad podmienok pre nárok na odchodné a odstupné a tiež na ich zákonom stanovenú výšku. ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

pre zjednodušenie komunikácie s pacientom – hypertonikom, bol aktualizovaný dotazník, ktorý je súčasťou štandardu s názvom „Starostlivosť o pacientov s artériovou hypertenziou prostredníctvom telekonzultácií“.

V dotazníku boli aktualizované dátové polia, do ktorých môže pacient priamo vpisovať údaje (pôvodná verzia nemala možnosť používania tzv. „živých, vpisovateľných“ polí). Tento spôsob zberu údajov je komfortný a zjednodušuje ich následné spracovanie.

Pre správne zobrazenie dotazníka kliknite, prosím na View Fullscreen.

V ambulanciách sa stáva, že lekári majú veľa pacientov, a preto odmietajú pacientov z dôvodu prekročenia miery svojho pracovného zaťaženia. Najmä teraz s ohľadom na prílev občanov z Ukrajiny sa situácia v ambulanciách zhoršuje.

Kedy však pacienta všeobecný lekár pre dospelých alebo pediater nemôže odmietnuť z dôvodu toho, že prekročil mieru svojho pracovného zaťaženia?

Môže z tohto dôvodu odmietnuť  pacienta, ktorý je občanom Ukrajiny?

Poďme sa spolu na to pozrieť. ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM.

Ceconíkova cena sa udeľuje mladému praktikovi a mladej praktičke za odborný prínos v rámci všeobecného praktického lekárstva, alebo všeobecnému lekárovi a všeobecnej lekárke za najlepšiu prednášku na každoročnej výročnej konferencii SSVPL.

Cena zahŕňa diplom a odmenu vo forme voľného vstupu na výročnú konferenciu SSVPL v nasledujúcom roku. Je pomenovaná po MUDr. Imrichovi Ceconíkovi.

MUDr. Imrich Ceconík (1946 – 2007) bol jedným zo zakladajúcich členov Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva. Zúčastnil sa ustanovujúcej historickej I. konferencie všeobecného lekárstva 10. 11. 1979 v Prievidzi.

Bol medzi tými lekármi a lekárkami, ktorí oživovali a rozvíjali činnosť Slovenskej lekárskej komory (SLK). Bol predsedom jej sekcie praktických lekárov a členom Rady SLK. Stal sa členom novovzniknutej Asociácie súkromných lekárov (ASLSR), zastával funkciu predsedu sekcie praktických lekárov ASLSR.

Ceconíkovu cenu za uplynulé roky získali lekári a lekárky:

2022 MUDr. Katarína Kováčová

2018 MUDr. Ján Kaňuch

2017 MUDr. Ľudmila Resutíková

2016 MUDr. Štefan Krnáč

2015 MUDr. Michaela Macháčová a MUDr. Romana Compagnon

2013 MUDr. Lucia Kukučková

Ceconíkovu cenu sme odovzdali na tohtoročnej 43. Výročnej konferencii SSVPL.

Srdečne gratulujeme kolegyni:

MUDr. Katarína Kováčová - Ceconíkova cena 2022

MUDr. Katarína Kováčová – Ceconíkova cena 2022