Preložili sme pre vás WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour: at a glance s názvom Smernice SZO pre telesnú aktivitu a sedavé správanie: súhrn.  Pozrite si prvé strany:

Celý slovenský preklad v pdf formáte si môžete stiahnuť po prihlásení sa na ssvpl.sk do uzavretej sekcie. V prípade, že máte problém prihlásiť sa, napíšte na office@ssvpl.sk 

Do uzavretej sekcie ssvpl.sk majú prístup členovia a členky SSVPL, ktoré do 30.3.2023 uhradili členský poplatok. 

Vyhlásenie:
Tento preklad nebol vytvorený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO/SZO). SZO nie je zodpovedná za obsah či presnosť tohto prekladu. Za záväzné a autentické vydanie sa považuje pôvodné vydanie v angličtine. Smernice SZO pre telesnú aktivitu a sedavé správanie: súhrn. Z anglického originálu: WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour: at a glance. Ženeva: World Health Organization; 2020. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO

Celý anglický originál si môžete stiahnuť tu:

 

 

V súvislosti s pandémiou COVID-19 bolo prijatých viacero legislatívnych zmien, ktoré mali prispieť k uľahčeniu prístupu pacientov k ich liečbe.

Významnou zmenou bolo umožnenie predpisovania liekov zdravotnou sestrou pracujúcou u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti – tzv. pandemický predpis.

Pre predpis liekov zdravotnou sestrou však platia určité zákonné pravidlá.

O aké pravidlá ide?

Kto nesie zodpovednosť pri predpise liekov zdravotnou sestrou?

V najbližších riadkoch vám danú problematiku priblížime a poskytneme odpovede na otázky týkajúce sa pandemického predpisu. ČITAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

Koncom roka 2022 bola prijatá veľká novela zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou (z. č. 581/2004 Z. z.), ktorá sa v značnej miere dotkla výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou.

Novelizovaná právna úprava nadobudla účinnosť 01.01.2023 a priniesla viacero dôležitých zmien. Zmeny v zákone boli koncipované tak, aby odstránili existujúce nedostatky a zároveň, aby právna úprava zodpovedala potrebám aplikačnej praxe.

Nižšie predstavíme vybrané zmeny zákona týkajúce sa dohľadu. ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

Samotné založenie obchodnej spoločnosti so sebou prináša prípravu viacerých dokumentov, ktoré sú nevyhnutné na to, aby spoločnosť bola zapísaná do živnostenského a obchodného registra a mohla tak riadne fungovať.

Viete si predstaviť, že by ste si spoločenskú zmluvu vytvorili iba jednoduchým vypísaním jej vzoru? Takýto zjednodušený postup pre založenie spoločnosti s ručením obmedzeným prináša s účinnosťou od 1. februára Obchodný zákonník (z. č. 513/1991 Zb.). Môže byť takýmto zjednodušeným spôsobom založená obchodná spoločnosť, ktorá prevádzkuje ambulanciu, či lekáreň?

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

Základnou povinnosťou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti je poskytovať zdravotnú starostlivosť správne – v súlade so stavom lege artis.

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti niekedy nastane aj situácia, kedy sa pacient domnieva, že mu zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne. V takom prípade sa môže obrátiť pacient priamo na poskytovateľa a žiadať o nápravu.

Legislatívne zmeny prijaté koncom roka 2022 umožnili, aby sa za pacienta obrátila na poskytovateľa aj jeho blízka osoba.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

Každým rokom sa oblasť zdravotníctva mení v rozsahu prijatých legislatívnych zmien. Nevynímajúc rok 2023, ktorý prinesie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti ďalšie novinky.

Hlavnú rolu by mal pre rok 2023 zohrávať rozsiahly návrh novely zákona o liekoch (z. č. 362/2011 Z.z.), ktorý čaká na svoje schválenie.

V najbližších riadkoch sa pozrieme na to, čo prinesie rok 2023 pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM.

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) ako orgán dohľadu vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

V súvislosti s vykonávaným dohľadom sa ÚDZS opiera najmä o zdravotnú dokumentáciu pacienta, do ktorej má možnosť ÚDZS v zmysle zákona o zdravotnej starostlivosti (z. č. 576/2004 Z.z.) nahliadať. Nahliadanie však môže prebiehať len v priestoroch poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, u ktorého ÚDZS vykonáva dohľad.

Vzhľadom na možnosť realizácie dohľadu na diaľku sa však z praktického hľadiska sprístupňovanie dokumentácie formou nahliadnutia stalo pre ÚDZS nepriaznivým. S účinnosťou od 1. januára 2023 však došlo k zmene a ÚDZS bude môcť vyžiadať zaslanie kópie zdravotnej dokumentácie pre účely výkonu dohľadu.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

SLEDUJTE ZÁZNAMY PREDNÁŠOK 43. výročnej konferencie SSVPL TU. 

Zažite znovu atmosféru konferencie:

Rok 2022 priniesol viacero legislatívnych zmien, ktoré ovplyvnili fungovanie nejednej ambulancie.

Najvýznamnejšie zmeny v roku 2022 znamenala pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti novela zákona o liekoch (z. č. 362/2011 Z.z.).

V druhej časti venovanej prehľadu zmien, ktoré sa dotkli poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v roku 2022, sa pozrieme na elektronické potvrdzovanie práceneschopnosti, ale napr. aj na dôležitú, aj keď asi nie veľmi šťastnú, zmenu v oblasti poučenia pred zdravotnými výkonmi.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM. 

Rok 2022 priniesol viacero legislatívnych zmien, ktoré ovplyvnili fungovanie nejednej ambulancie.

Najvýznamnejšie zmeny v roku 2022 znamenala pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti novela zákona o liekoch (z. č. 362/2011 Z.z.), ktorá bola schválená ešte koncom roka 2021.

Pri množstve práce, ktoré máte, je pre vás určite náročné v spleti množstva informácií zachytiť tie, ktoré by sa týkali vašej profesie. Aby vám nič neušlo, v najbližších riadkoch vám prinášame prehľad noviniek legislatívy v oblasti zdravotníctva, ktoré sa dotkli poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v roku 2022.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM.

Koncom mája predložila vláda na rokovanie do parlamentu rozsiahlu novelu Zákonníka práce (z. č. 311/2011 Z.z.), ktorou sa mala zabezpečiť najmä transparentnosť a predvídateľnosť pracovných podmienok pre zamestnancov.

Novela Zákonníka práce nadobudla účinnosť od 1. novembra 2022 a priniesla zmenu obsahových náležitosti pracovnej zmluvy a zároveň stanovila rozsah informácií, ktoré musí zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi pre prípad, ak ich nezakomponuje do pracovnej zmluvy.

Prijatá novela Zákonníka práce a s tým spojené zmeny však prinášajú pre zamestnávateľov nové povinnosti. Prinášame vám prehľad zmien Zákonníka práce účinných od novembra tohto roka.

ČÍTAJTE VIAC KLIKNUTÍM SEM.