Register partnerov verejného sektora je zákonom ustanovený zoznam údajov o partneroch verejného sektora.

Vznik povinnosti registrácie v tomto registri môže vyplynúť aj pre ambulancie/lekárne. Je to tak z dôvodu existencie právnych vzťahov medzi ambulanciou/lekárňou na jednej strane a zdravotnými poisťovňami na druhej strane z titulu úhrady zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného poistenia.

Povinnosť registrovať sa v registri partnerov však pre ambulancie/lekárne vzniká až v prípade, ak príjmu finančné plnenia v určitej výške, a to či už od zdravotnej poisťovne, resp. od štátu alebo iného subjektu verejného sektora.

Táto téma je pre ambulancie a lekárne dôležitá aj z toho dôvodu, že ak sa stanú partnerom verejného sektora, ale nesplnia si povinnosť registrácie, budú im finančné plnenia od zdravotnej poisťovne pozastavené.

Prečítajte si celý článok na medipravnik.sk

Lekár, ktorý sa rozhodne mať vlastnú ambulanciu, môže zdravotnú starostlivosť poskytovať ako fyzická osoba – podnikateľ alebo ako spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.).

Prípadne sa môže lekár rozhodnúť odkúpiť už zabehnutú ambulanciu. Na čo si však pri kúpe ambulancie musí dávať pozor? V najbližších riadkoch Vám poskytneme všetky podstatné informácie pre založenie a kúpu ambulancie.

Prečítajte si celý článok na medipravnik.sk

Počas života sme neustále obklopovaní právnymi vzťahmi. Výnimkou nie je ani poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

V tomto článku si najprv priblížime ako vzniká právny vzťah medzi pacientom a poskytovateľom ZS. Zodpovieme otázku, kedy poskytovateľ ZS nie je povinný uzavrieť dohodu s pacientom a tiež si povieme, aké sú možnosti odstúpenia od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Prečítajte si celý článok na medipravnik.sk

Vážení kolegovia, vážené kolegyne,

 

ročne na Slovensku pribudne niekoľko tisíc pacientov s rakovinou pľúc. Jedným z rizikových faktorov je aj fajčenie. Závislosť na tabaku je najvýznamnejšou preventabilnou príčinou morbidity a mortality. 

Všeobecný lekár má najlepšie možnosti zachytenia pacienta s rizikovým správaním a aj najlepšie možnosti včasnej intervencie. Vzhľadom na to Vás chceme upozorniť na štandardný diagnostický a terapeutický postup: Manažment pacienta so závislosťou od nikotínu.

Zároveň je Ministerstvom zdravotníctva SR v spolupráci s jednotlivými odbornými spoločnosťami finalizovaný projekt včasného záchytu karcinómu pľúc: Štandardný postup na výkon prevencie karcinómu pľúc metódou skríningu rizikových skupín – skríning karcinómu pľúc

Program bude zahŕňať jasne definovanú formu realizácie, ktorá bude podliehať priebežnému vyhodnocovaniu. Vlastná realizácia bude prebiehať v centrách, ktoré splnia akreditačné kritériá definované v akreditačných štandardoch pre centrá zaradené do programu včasného záchytu karcinómu pľúc vyšetrením pomocou low-dose CT pľúc. Ako cieľová populácia sa navrhujú fajčiari (súčasní či bývalí), ktorých fajčiarska minulosť vykazuje aspoň 15 tzv. „balíčkorokov“ (jeden „balíčkorok“ znamená, že človek fajčil jeden rok jednu krabičku denne, alebo 2 krabičky pol roka, alebo pol krabičky 2 roky) a ktorí sú vo veku 50 – 74 rokov.

Jednotlivé štandardné postupy si viete vyhľadať aj na stránke https://www.standardnepostupy.sk/. Zároveň Vám prikladáme aj Doporučený postup našich kolegov z Čiech v slovenskom jazyku.

Odporúčané diagnostické a terapeutické postupy pre všeobecných praktických lekárov: Liečba závislosti na tabaku v ordinácii všeobecného praktického lekára:

Štandardný postup na výkon prevencie karcinómu pľúc metódou skríningu rizikových skupín – skríning karcinómu pľúc: 

Štandardný postup: Manažment pacienta so závislosťou od nikotínu: 

 

Zdravotná dokumentácia, spôsob jej vedenia, či otázka okruhu osôb, ktoré môžu do nej nahliadať, predstavuje pre mnohých alchýmiu. A právom. Právna úprava je na viacerých miestach nedomyslená alebo príliš chaotická.

V dnešnom článku sa budeme venovať možnosti viesť zdravotnú dokumentácia výlučne v elektronickej forme.

Prečítajte si článok na mediprávnik.sk

Informovaný súhlas pacienta je základným stavebným kameňom správne poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Práve v dôsledku informovaného súhlasu, ktorému predchádza náležité poučenie dochádza k budovaniu partnerského vzťahu medzi pacientom a zdravotníckym pracovníkom. Pričom je potrebné ho vnímať ako prostriedok zabezpečujúci udržanie balansu a dôvery v procese diagnostiky a liečby. Čo ale v prípade, ak osoba, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, nie je spôsobilá na udelenie súhlasu? Máme za to, že viacerým zdravotníckym pracovníkom prichádzajúcim do styku s takýmito pacientmi napadla táto otázka.

Prečítajte si článok na mediprávnik.sk

Ambulantná zdravotná starostlivosť sa vo všeobecnosti poskytuje priamo v ambulancii, a to počas schválených ordinačných hodín.

Zákon o zdravotnej starostlivosti (z. č. 576/2004 Z.z.) však umožňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí pacienta. Takúto starostlivosť zákon označuje ako domáca starostlivosť.

Kedy je však možné domácu starostlivosť poskytovať? Poďme sa spolu na to pozrieť.

Prečítajte si článok na mediprávnik.sk

Poslaním portálu je komplexná informačná pomoc pacientom a pacientkam s cieľom zlepšenia kvality ich života.
Odborný portál pre vašich onkologických pacientov

Odborný portál pre vašich onkologických pacientov: https://onkoinfo.sk/

Doplnkové ordinačného hodiny sú pre niektorých veľkou neznámou, iní v nich nevidia zmysel, hlavne s ohľadom na všetky povinnosti, ktoré je potrebné za účelom ich poskytovania splniť. Jedná sa o pomerne nový právny inštitút, ktorý ešte hľadá svoje plnohodnotné uplatnenie medzi poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

V článku poukážeme na najväčšiu výhodu, ktorú doplnkové ordinačné hodiny poskytujú, za týmto účelom sa budeme bližšie venovať ekonomickej stránke tohto inštitútu, najmä v kontexte aktuálnych úhrad poskytovaných  zdravotnými poisťovňami za zdravotné výkony.

Prečítajte si článok na mediprávnik.sk

Ambulantná zdravotná starostlivosť poskytovaná poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je najčastejšie poskytovaná v rámci bežných ordinačných hodín. Od 1. januára 2019 je však možné poskytovať zdravotnú starostlivosť aj počas doplnkových ordinačných hodín.

Aké sú podmienky zavedenia doplnkových ordinačných hodín, ich úhrady a objednávania sa na ne cez informačný systém? Poďme sa na to spolu pozrieť z pohľadu právnej úpravy. Prečítajte si článok na mediprávnik.sk.