Členský príspevok na rok 2024


Členský príspevok na rok 2024 pre všeobecného praktického lekára/všeobecnú praktickú lekárku je vo výške 30,- EUR. (Finančný príspevok člena SSVPL sa hradí samostatne na účet SSVPL, ktorý je samostatným orgánom. Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva je členom Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) a odporúčame Vám prihlásiť sa za jej člena/členku. Finančný príspevok člena/členky SLS sa hradí samostatne na účet SLS.)

Členský príspevok na rok 2024 pre Mladých praktikov je vo výške 10,- EUR. (Mladí praktici sú mladí lekári a mladé lekárky zaradení/é do odboru Všeobecné lekárstvo ALEBO všeobecní lekári a všeobecné lekárky do 5 rokov po atestácii. Mladí praktici sú odbornou sekciou Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva (SSVPL).)

Finančný príspevok člena/členky SSVPL môžete uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu IBAN:

SK 613 100 000 000 400 117 3809 Bankové spojenie – Prima Banka.

Variabilný symbol: vaše registračné číslo v SLK

Špecifický symbol: 2024

Do „Informácie pre príjemcu“ alebo „Poznámky“ napíšte svoje meno a priezvisko.

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv