Dôležité je zvládnuť epidémiu. Robíme tie správne kroky?

Pridané 30. marca 2020 | Článok -

Dnešný stav spoločnosti je len zrkadlom toho, kam sme sa za posledných niekoľko desaťročí dostali. Nie je v tomto okamihu dôvod míňať sily na hľadanie príčin neutešeného stavu. Dôležité je zvládnuť epidémiu. Po jej ukončení bude čas na systémovú analýzu a zhodnotenie politických zlyhaní.

Prežívame neistotu

Je len smutným konštatovaním, že o vývoji epidémie sa vedelo už dlhšiu dobu, v čase, keď sme sa venovali pred- i povolebným hrám. Dnes sa dozvedáme o (ne)pripravenosti krajiny (nepomáhajú vyjadrenia, že v biede sú i iní…). Tento stav zneisťuje odbornú i laickú verejnosť, naštrbuje i tak nízku dôveru v schopnosť politikov riadiť štát ku prospechu svojich občanov.

Sme v situácii, keď narážame na problémy pri realizácii protiepidemických opatrení. Neustále sú aktuálne slová publikácie MZ SR z r. 2009 Determinanty zdravia – Slovensko na začiatku XXI. storočia: „Vzdelanostná úroveň slovenskej populácie a jej životný štýl je stále nedostatočný. Vzdelaný, demokraticky orientovaný občan chápe možnosti vlastnou aktivitou ovplyvniť svoj zdravotný stav. Málo vzdelaný občan ľahšie podľahne pesimizmu a frustrácii a stáva sa pasívnym i vo vzťahu k vlastnému zdraviu. Psychosociálny stav spoločnosti určujúci životný štýl občanov je hlavný faktor určujúci kvalitu i dĺžku života. Dôležitá je dôvera občanov vo vedenie krajiny, ktoré zlepší morálne parametre spoločnosti a zaistí mierny, ale trvalý rast ich ekonomickej situácie“.

Dôvera občanov sa pri správe vecí verejných získava strategickým myslením, plánovaním, manažmentom, nie pretrvávajúcimi predvolebnými emóciami a politickým populizmom.

Pocit istoty hľadajú občania predovšetkým u predstaviteľov štátu, v korektnom a premyslenom referovaní médií, individuálny pacient u ošetrujúcich lekárov.

Ak chceme zabrániť vývoju panických reakcií, či už individuálnych, alebo – v horšom prípade – hromadných, je dôležitá schopnosť riešiť vzniknutú situáciu, napriek tomu, že nám domácim chýbajú rozsiahle skúsenosti z podobných situácií v nedávnej minulosti.

Zdroj foto: canva.com

Dôležitá je fungujúca primárna ambulantná starostlivosť

Ale ak má občan pochopiť situáciu, je potrebné neustále uvádzať, že pre úspech opatrení musí adekvátne fungovať primárna ambulantná starostlivosť.

Primárna ambulantná starostlivosť je prvá na rane triedením pacientov a rozhodovaním o ďalšom postupe (koho a kedy hospitalizovať…). Musí sa postarať podľa oficiálnych štatistík o zhruba 80 % pacientov (tí nečakajú doma so založenými rukami na svoj ďalší osud, sú to živé bytosti, ktorým sa treba venovať, majú svoje zdravotné a iné problémy, ktoré chcú riešiť…).

Ak nebude fungovať PAS, budú zahltené pacientmi urgentné príjmy (so všetkými sprievodnými rizikami) a lôžkové zariadenia (20 % pacientov s ťažším priebehom a nutnosťou hospitalizácie, z toho 3-5 % vo vážnom stave).

Ako by sme mali zvládnuť epidémiu?

Je nevyhnutné opakované vyjadrenie politikov, že bez vyčerpávajúcej práce zdravotníkov hrozí zlyhanie spoločnosti, poďakovanie, že i za cenu osobného ohrozenia pokračujú v práci, často bez adekvátnej podpory, bez zabezpečenia základných podmienok – osobné ochranné prostriedky, dezinfekcia a pod.?

Preventívne opatrenia spomalia epidémiu

Nespochybniteľne sú dnes najdôležitejším krokom preventívne, dominantne bariérové opatrenia (karanténa, sociálne kontakty) nevyhnutné pre zastavenie/spomalenie epidémie, podporované odbornou verejnosťou.

Treba vysloviť plnú podporu v ich uplatňovaní odstupujúcej i budúcej vláde. Odborným a zásadným opatrením je rozsiahle testovanie populácie, vhodnými testovacími súpravami, spojené s karanténou a zmapovaním ich predchádzajúceho pohybu, môže priniesť skutočný obraz epidemickej situácie a pomôcť v rozhodovaní.

Politici by mali uvádzať podstatné informácie!

Nastupujúca garnitúra by sa mala poučiť z negatív doterajšieho riadenia a informovania. Mala by opustiť predvolebné scenáre sugestívnych vyjadrení formou slovnej smršte od politikov, zrejme ešte v reminiscencii predvolebných prejavov. Pôsobia zneisťujúco, najmä v populácii navyknutej triediť informácie od politikov a hľadať v nich nevypovedané riziká a skryté negatíva.

I dobre mierené a odborne správne rozhodnutia sa strácajú v záplave slov. Zhoršujú situáciu, navodzujú dojem, akoby sme nevedeli, ako si poradiť s epidémiou, akoby celému tomuto snaženiu chýbalo jednotné velenie, ucelený systém riadenia, šírenia informácií.

Spoločnosť od centrálnej autority očakáva fundovane podložené zásadné rozhodnutia, konkrétne, razantnéjednoznačné vyjadrenia so zohľadnením širokého spektra opatrení naprieč celou spoločnosťou, v súvislostiach ich vplyvu na rôzne sféry života. Nie je jej poslaním a ani k tomu nie je odborne fundovaná a pripravovaná odbornosťou, aby detailne vysvetľovala všetko všetkým!

Zdroj foto: canva.com

Počúvajme odborníkov – máme ich dostatok

Po jasnej a stručnej informácii politika, manažéra musia nastúpiť informácie odborníkov zo všetkých oblastí spoločnosti: lekári z praxe, hygienici, epidemiológovia, medicína katastrof, zásobovanie. Ďalšie informácie pre verejnosť postupne podľa zváženia – zásobovanie, služby, doprava, priemysel a pod.

Je dôležité umožniť skutočným odborníkom v jednotlivých segmentoch predniesť a zdôvodniť uvádzanie nevyhnutných opatrení. Inak vzniká dojem, že v podmienkach SR nemáme schopných a odborne fundovaných expertov vo všetkých zainteresovaných sférach, čo určite nie je pravdou.

Vyjadrenia odborných autorít sú celkom určite zásadnou prevenciou panických reakcií populácie, tak obávaných a občas prejavovaných – nákupnou horúčkou a pod…

Cennými môžu byť predovšetkým informácie a rady kolegov, ktorí majú skúsenosti so zvládaním podobných situácií vo svete, ktorí dokážu predniesť možno i pozitívne informácie na príkladoch úspešných aktivít i z nedávnej minulosti vo zvládaní epidemických prejavov. Predovšetkým postupnosť krokov, súvislosti jednotlivých opatrení, význam represívnych opatrení, obmedzení kontaktov, širokého testovania populácie, individuálneho prístupu každého z nás.

Musia byť vysvetlené počty vyšetrených, potvrdene infikovaných, chorých pacientov, spôsoby prenosu nákazy – negatívne poučenie je často najcennejšie.

Chýba reálny manažment: ako to riešiť?

Čo v reálnej praxi chýbalo, je manažment, rozhodovanie vo videní súvislostí a nadväznosti navrhnutých opatrení a ich možného dosahu, logistika v praxi.

Dominuje u nás obľúbená snaha riešiť problém vydaním vyhlášky či nariadenia, ktoré sú v skutočnosti nie vždy dotiahnuté do dôsledkov. Je síce časová tieseň, ale máme dostatok odborníkov pre vyhnutie sa aspoň zásadným nedorozumeniam jednoznačnosťou vyjadrení.

Určite dobre myslené, ale niekedy bez zváženia, či je ich dodržiavanie možné, či nie sú protichodné, či zodpovedajú realite, či môžu byť a či sú vlastne dodržiavané. A ak nie, prečo a z akých dôvodov…

Pôsobia i ako možno nezamýšľaný alibizmus – urobili sme všetko, čo je v našej kompetencii, vydali sme nariadenia, len nedisciplinovaný občan, zdravotník ich nedodržiava…

Zdroj foto: canva.com

Usmernenie hlavného hygienika: je vykonateľné?

Dobre mysleným, ale pre realizáciu problematickým príkladom môže byť Usmernenie hlavného hygienika, aktualizácia č. 5:Ak všeobecný lekár, lekár CPO, resp. lekár iného oddelenia (ďalej len ‚lekár‘) na základe pozitívnych, klinických a anamnestických epidemiologických údajov vysloví podozrenie z ochorenia COVID-19: poskytne pacientovi tvárové rúško, ak je potrebné, poskytne pacientovi prostriedky na dodržiavanie respiračnej hygieny (papierové vreckovky) a zabezpečí ich bezpečnú likvidáciu, izoluje pacienta od ostatných pacientov v čakárni, vyšetrí pacienta v samostatnej miestnosti, pri vyšetrovaní dodržiava bezpečnostné opatrenia ako pri kvapôčkovej nákaze (hygiena rúk, používanie osobných ochranných pracovných pomôcok – respirátor FFP2/FFP3, ochrana očí, plášť, rukavice). Po odoslaní pacienta vykoná dezinfekciu povrchov virucídnymi dezinfekčnými prostriedkami.“

Popritom zdravotníkom nikto doteraz neposkytol nariadené ochranné a dezinfekčné prostriedky pre vlastnú potrebu a už vonkoncom nie pre pacientov.

Usmernenie ohľadom vystavovania PN občanom je zmätočný

Podobne usmernenie o vystavovaní pracovnej neschopnosti občanom. Realizačný postup je nedotiahnutý, prináša zmätky, každý si ho vysvetľuje po svojom. Zrejme nebol pripravený po konzultácii so zainteresovanými – pacienti, vypisujúci lekári, posudkoví lekári, zamestnávatelia a pod.

V systéme pohybu tlačív PN, ak obmedzujeme nadbytočný pohyb obyvateľov, je vhodné nájsť riešenia ich odosielaním bez aktívnej účasti občana, napriek doteraz platným predpisom, situácia si žiada mimoriadne riešenia.

Problém PN akceleruje snahou zamestnávateľov riešiť zatváranie prevádzok poučením zamestnancov, aby sa nechali vypisovať z práce na rôzne „krypto-ochorenia“ (kto dnes nemá dáku chorobu, kto sa odváži nevypísať pacienta, ktorý uvedie nádchu, kašeľ, bolesti kĺbov, teploty navečer), postup je na pacientovi a lekárovi.

Vydané zákazy podobných riešení navodzujú neželané konflikty, zodpovednosť sa zase raz prenáša na lekára, akoby sa v krajnom prípade nedala akceptovať panická reakcia ako psychosociálne zlyhávanie.

Vhodné je zvážiť, ktorá alternatíva je pre obmedzujúce opatrenia rozumnejšia – mať na PN uspokojeného občana alebo riskovať konfliktné situácie a riziko šírenia koronavírusu, samozrejme, i s rizikom možného zneužitia.

Čo tak riešiť to prostredníctvom zamestnávateľa, ktorý by na základe pomoci od štátu vyplácal zamestnancovi počas krízy určitú sumu, postačujúcu na riešenie problémov občana. Nejasnosti sú i vo vypisovaní tlačív PN pre občanov pracujúcich v cudzine, v systéme ich evidencie, na čo slúži povinné vypísanie tlačiva PN pre nich?

Zdroj foto: canva.com

Naozaj podporujeme primárnu starostlivosť?

Pretrváva dichotómia slov a činov – verbálne hlásaná podpora zdravotníkom v primárnej starostlivosti (PAS) v priamom protiklade s vydávanými usmerneniami. Výsledkom je známa skutočnosť, že bič plieska na konci, a tak si to odnesú lekári PAS, ktorých na jednej strane chceme odľahčiť, aby sa mohli venovať pacientom, na druhej strane ich neprimerane zaťažujeme nerealizovateľnými pokynmi, stále novšími, ktoré sa menia zo dňa na deň a niekedy ani nie je jasné, čo aktuálne platí.

Dokedy sa to popri dennej starostlivosti o pacientov s bežnými ochoreniami ešte dá zvládať, ťažko povedať – tu nepomôže vyhlásenie stavu núdze, už len dúfať v zdravý rozum. Ak to takto s pochopením možností VLD pôjde naďalej, „vyhynieme“ v dohľadnej dobe ako odbornosť. To už ani nespomínam vek, minimálne 30 % ambulancií PAS je v dôchodkovom veku, skupina maximálne ohrozená?

Nariadenia by mali zodpovedať reálnym možnostiam, nevyžadovať od zdravotníkov riešenia, ktoré nemajú k dispozícii (OOP a pod.), pokyny na riešenie situácie (PN) jednoznačné, bez možnosti rôznych výkladov, nevyhnutné sú i zmeny v organizácii práce v každom segmente, nariadené riadiacimi štruktúrami, zamerané na podporu dnes rozhodujúcich štruktúr v zdravotníctve.

Nejasnosti najviac zaťažia občanov neistotou, ako aj tých, na ktorých sa občan obracia najčastejšie a ktorí sú prví naporúdzi – zdravotníkov PAS. To všetko vyvoláva nadbytočné konfliktné situácie. Na kreovaní opatrení by mali participovať uznávaní odborníci špecialisti na riešenie krízových epidemiologických súvislostí s odborníkmi z praxe so skutočnou, nie len politicky delegovanou autoritou.

Sme zahltení informáciami

Chýba organizovaný informačný tok od centrálnej autority smerom ku všetkým v pyramíde riadenia a výkonnej moci, k základným realizačným článkom.

Objavujú sa plamenné výzvy rôznych predstaviteľov rady organizácií s rôznymi požiadavkami, návrhmi, odborne odôvodnenými, ale skôr zhoršujúcimi situáciu ako pomáhajúcimi. Odporúčaniami, požiadavkami na riešenia, ktoré sú v aktuálnom čase zjavne nedostupné. E-mailová pošta je priam zahltená množstvom pokynov, rád a podobne zo všetkých strán.

Samostatným problémom je spôsob distribúcie usmernení. Ak nie je centrálne riadený prísun informácií, nastupujú v úprimne myslenej snahe pomôcť na rôznych úrovniach riadenia, v zdravotníctve i mimo zdravotníctva, zástupné pokusy pomôcť v riešení, posielané výkonným lekárom zo všetkých strán, adries – proste záplava, ktorá sa nedá pri práci odsledovať.

Všetky v dobre mienenej snahe pomôcť, ale prinášajú skôr neistotu. Stačí rozdiel v texte, v delegovanej či reálnej autorite odosielateľa a príjemcovia – či už zdravotníci, alebo občania – sa v nich strácajú.

Rizikom je i dezinformačná kampaň, rôzne pseudovedecké rady, hoaxy, neetické zneužívanie situácie, snahy o osobné obohatenie.

Zdroj foto: canva.com

Sú nariadenia naozaj jasné a vykonateľné?

Ak občan alebo zdravotník (mimo možného občasného individuálneho zlyhania…) neplní nariadenia vlastnou chybou, je nevyhnutné sa zamyslieť, v čom je problém:

  • vykonateľnosť nariadenia,
  • obsah nariadenia,
  • spôsob podania,
  • neochota občana a podobne.

Potom je namieste zvážiť pomoc mediálnych expertov, ktorí boli využívaní počas volebných kampaní – určite by vedeli poradiť, ako a akú informáciu poskytnúť občanom. Ak to nepomáha, potom, samozrejme, i vhodne volená a široko prezentovaná represia (pre poučenie a výstrahu) a uvádzanie negatívnych príkladov. Napr.: Ako prišlo k infikovaniu – nedodržiaval pokyny?, zatajil informácie?… iný spôsob?

Negatívny príklad podaný vhodným spôsobom zodpovedným odborníkom (preboha, len nie politikom, tým už v skutočnosti dnes sotva kto verí) je účinná forma prevencie.

Záverom:

Nie je čas na vyplakávanie a kritiku (iste by sa našlo dosť dôvodov). Je nevyhnutné si uvedomiť, že v riešení krízy je úspešný každý, kto dokáže v reálnom čase čo najefektívnejšie manažovať dostupné zdroje, nie ten, kto pripraví dlhší zoznam opatrení a príkazov.

Nedá ale nepripomenúť, či bola skutočne potrebná podobná katastrofa, aby konečne pochopili politici bez rozdielu politického sfarbenia i masmédiá, aké dôležité pre chod spoločnosti je zdravotníctvo, najmä primárna starostlivosť. Aká dôležitá je ich cielená podpora, budovanie dôvery v dobre kreovaný a spravovaný, celou spoločnosťou podporovaný systém poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Dôvera v zdravotníctvo je všade vo svete najvýznamnejšou sociálnou istotou populácie – začne to platiť i u nás?

Autor: prof. MUDr. Ján Gajdošík, PhD., všeobecný lekár pre dospelých

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv