Domáca izolácia, karanténa a čo robiť po pozitívnom teste?

Pridané 14. septembra 2021 | Článok -

Vyhlášku k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, nájdete tu.

Vyhláška je účinná od 13. septembra 2021. Izolácia osoby pozitívnej na ochorenie alebo karanténa osoby po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie, ktorá nebola ku dňu účinnosti tejto vyhlášky ukončená, sa ukončuje podľa dovtedy platných predpisov.

Upozornenie: Nižšie uvedené informácie neslúžia ako záväzná interpretácia platnej legislatívy. V prípade rozporu platí výlučne znenie príslušnej vyhlášky, ktorá bola zverejnená vo vestníku Vlády SR.

Izolácia pozitívne testovaných

V čase od odberu vzorky biologického materiálu na účely testu do oznámenia výsledku testu je osoba povinná obmedziť kontakt s inými
osobami a dodržiavať prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok či respirátora.

! Všetkým osobám pozitívnym na ochorenie sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení.

Izolácia trvá po dobu 10 dní od dátumu odobratia vzorky biologického materiálu s pozitívnym výsledkom.

 • Izoláciu je po uplynutí 10-dňovej lehoty možné ukončiť, pokiaľ sa u osoby počas posledných troch dní nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia (zvýšená telesné teplota nad 37 °C, kašeľ, únava, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu). Ďalší test nie je potrebný.
 • V prípade, že sa u osoby objavil akýkoľvek z menovaných príznakov, izoláciu možno ukončiť až na základe rozhodnutia jej
  všeobecného lekára, ktorý posúdi, či je spôsobilá ukončiť izoláciu.

Vo všeobecnosti platí, že o ukončení domácej izolácie rozhoduje odborná autorita sledujúca priebeh karantény (napríklad epidemiológ, ošetrujúci lekár) na základe dôsledného posúdenia konkrétnej situácie.

Povinnosti počas domácej izolácie

 • dodržiavať izoláciu a zdržiavať sa počas izolácie iba v mieste izolácie,
 • zamedziť fyzickému kontaktu s inými osobami,
 • dodržiavať prísnu hygienu rúk a nosenie rúšok/respirátora,
 • dodržiavať zákaz stretávania sa s inými osobami, okrem osôb, ktoré spolu s ňou bývajú v mieste izolácie,
 • ak izolovaný potrebuje bezodkladnú zdravotnú starostlivosť je povinný záchranárov či zdravotníkov informovať, že sa nachádza
  v izolácii,
 • denne sledovať svoj zdravotný stav, predovšetkým výskyt klinických príznakov ochorenia a v prípade výskytu akéhokoľvek z klinických
  príznakov ochorenia bezodkladne kontaktovať svojho všeobecného lekára,
 • denne merať a zaznamenávať svoju telesnú teplotu,
 • o pozitívnom výsledku testu bezodkladne informovať (telefonicky, e-mailom či SMS) svojho všeobecného lekára,
 • ! bezodkladne po tom, čo jej bol oznámený pozitívny výsledok testu, oznámiť túto skutočnosť všetkým osobám, s ktorými bola v úzkom kontakte v období od dvoch dní predchádzajúcich dňu odberu vzorky na účely testu, respektíve dva dni pred objavením sa príznakov typických pre ochorenie COVID-19.

! Ak všetky úzke kontakty obratom upozorníte na pozitívny výsledok Vášho testu, značne tým pomáhate znižovať riziko, že sa od nich nakazia ďalší.

Čím skôr sa úzke kontakty dozvedia, že boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou, tým rýchlejšie vedia zareagovať – začať izoláciu,
prihlásiť sa na testovanie a dôsledne sa vyhýbať situáciám, ktoré zvyšujú riziko nákazy ďalších ľudí.

 1. Za úzky kontakt sa považuje kontakt s osobou pozitívnou na ochorenie ak pri tomto kontakte:
 2. boli osoby v priamom fyzickom kontakte,
 3. osoby od seba boli vzdialené menej ako 2 metre dlhšie ako 15 minút,
 4. osoby boli v interiéri resp. uzatvorenom priestore dlhšie ako 15 minút
 5. osoby cestovali spoločne dopravným prostriedkom dlhšie ako 15 minút,
 6. osoby nemali prekryté horné dýchacie cesty a osoba pozitívna na ochorenie kašľala alebo inak šírila infekčné výlučky.

Karanténa po úzkom kontakte s pozitívnym

Každý, kto prišiel do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá neskôr obdržala pozitívny výsledok testu na COVID-19 v období dvoch dní pred odberom vzorky do konca jej izolácie, musí podstúpiť karanténu.

Karanténa po úzkom kontakte s pozitívnym sa nevzťahuje na zaočkovanú osobu bez príznakov COVID-19, ak vie preukázať
niektorú z nasledujúcich skutočností:

 • osoba je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
 • osoba je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
 • osoba je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka podaná v
  intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Karanténa sa nevzťahuje ani na osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami, a nevyskytujú sa u nej klinické príznaky ochorenia.

Zaočkované osoby a osoby, ktoré prekonali COVID-19 musia podstúpiť karanténu iba v prípade, ak sa u nich ako u úzkych kontaktov vyskytne čo i len jeden z klinických príznakov ochorenia (zvýšená telesná teplota nad 37°C, kašeľ, únava, dýchavičnosť, strata chuti alebo strata čuchu).

Karanténa sa začína

 • a) od momentu, kedy sa osoba dozvie, že osoba, s ktorou bola v úzkom kontakte je osoba pozitívna na ochorenie,
 • b) ak sa (aj napriek očkovaniu či prekonaniu COVID-19) objaví po úzkom kontakte s pozitívnym čo i len jeden z klinických príznakov ochorenia.

Karanténa sa končí

 • a) v prípade, ak sa u osoby nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny, uplynutím doby 7 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,
 • b) ak test nebol vykonaný a počas doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa u osoby nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia, uplynutím doby 10 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,
 • c) v prípade, ak sa u osoby vyskytneod akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas doby 10 dní  posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, momentom, kedy posúdi túto osobu jej všeobecný lekár ako spôsobilú ukončiť karanténu.

Postup v prípade spoločnej domácnosti s pozitívnym

V prípade stáleho kontaktu osoby s pozitívnym (žijú v spoločnej domácnosti) sa za posledný deň kontaktu považuje:

 • a) ak sa u osoby pozitívnej na ochorenie vyskytol akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia, 5. deň od výskytu klinických príznakov
  ochorenia osoby pozitívnej na ochorenie,
 • b) ak sa u osoby pozitívnej na ochorenie nevyskytol žiadny z klinických príznakov ochorenia, 5. deň od odberu vzorky biologického materiálu na účely testu u osoby žijúcej s osobou pozitívnou na ochorenie v spoločnej domácnosti.

V prípade členov spoločnej domácnosti úzkeho kontaktu pozitívne testovanej osoby nie je nutné, aby ako „kontakty kontaktu“ ihneď podstúpili karanténu. Je však nevyhnutné dbať na prísne hygienické pravidlá a minimalizovať kontakt s ostatnými členmi domácnosti a inými ľuďmi. Ak bude mať úzky kontakt pozitívne testovanej osoby pozitívny výsledok, kontakt tohto kontaktu ide do karantény a čaká ho testovanie.

Postup regionálnych úradov verejného zdravotníctva

Osobu, ktorá má pozitívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19, osloví miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ).

Kontaktuje ju pracovník oddelenia epidemiológie, nakoľko každý RÚVZ vidí pozitívny prípad, ktorý mu územne prináleží, buď v systéme IS COVID alebo v systéme EPIS (Epidemiologický informačný systém), ihneď, ako tam výsledok vloží príslušné laboratórium.

Osoba je odborným pracovníkom poučená, že ide do izolácie a zároveň je od nej odobratá epidemiologická anamnéza – cestovateľská (v zahraničí, doma), získavajú sa tiež informácie o jej kontaktoch.

RÚVZ rovnako zisťujú informácie o zdravotnom stave pozitívne testovaného (či má príznaky a ak áno, aké). Pozitívna osoba je poučená, ako sa má správať v izolácii, čo smie a čo nesmie a zároveň sú jej písomne doručené karanténne opatrenia.

V období vysokých denných prírastkov pozitívne testovaných osôb môže ku kontaktovaniu pracovníkmi RÚVZ dochádzať s oneskorením.

Vzhľadom na vážnosť epidemiologickej situácie je preto nevyhnutné, aby osoby na ktoré sa vzťahuje izolácia, postupovali v zmysle nariadení aj samostatne, v súlade s protiepidemickými opatreniami.

Aké sú zásady domácej izolácie?

 • Počas domácej izolácie neopúšťajte miesto vášho pobytu. Obmedzte kontakty s inými osobami a neprijímajte návštevy.
 • Ak sa domáca izolácia vykonáva v rodinnom dome, je v poriadku tráviť čas na dvore či v svojej záhrade. V bytovom dome môžete
  ísť na svoj súkromný balkón.
 • V prípade bytového domu možno rešpektovať nutné a krátke opustenie priestorov – (vyhodiť smeti, prebrať nákup, vyvenčiť
  psa) samozrejme, za nutnosti prekrytých horných dýchacích ciest, sociálneho odstupu a dezinfikovania rúk pred opustením bytu. Rovnako je podstatné zdržiavať sa v spoločných priestoroch bytového domu iba na nevyhnutný čas, nepoužívať výťah. Na opustenie
  bytového domu však treba mať relevantný dôvod, pretože v prípade nahlásenia porušenia karantény je otázne dokazovanie, že to
  bolo nevyhnutné opustenie miesta izolácie.
  Nákupy si zorganizujte s pomocou priateľov, rodiny či blízkych a poproste ich, aby vám ich nechali pred dverami alebo na inom
  určenom mieste, prípadne, ak sa dá, využite službu dovozu potravín do domácnosti, resp. služby samosprávy.
  • Medzi základné preventívne opatrenia voči vírusovému ochoreniu patrí najmä dôsledné umývanie rúk vodou aj mydlom a časté,
  nárazové vetranie miestností.
 • Kľučky, povrchy a predmety, ktoré bežne používate, dezinfikujte častejšie prípravkami s obsahom chlóru alebo alkoholu. Používajte jednorazové papierové a vlhčené utierky.
 • Každý člen rodiny má mať svoj vlastný uterák. Rovnako vlastný tanier, poháre či príbor, po použití je ich potrebné umyť v umývačke riadu alebo umyť ručne v teplej vode s detergentom.
 • Ideálnym riešením pre pozitívne testovaného člena rodiny je samostatná izba. Ak to nie je možné, izbu by nemal zdieľať s rizikovými osobami (starší ľudia, osoby s chronickými ochoreniami a oslabenou imunitou).
 • Kontakt s inými členmi domácnosti by mal byť minimálny.
 • Kúpeľňu by pozitívne testovaný mal používať ako posledný, následne ju umyť a dezinfikovať.
 • V blízkosti iných ľudí treba nosiť rúško/respirátor, pri kýchaní, kašľaní a smrkaní používať jednorazové papierové vreckovky, ktoré
  hneď po použití treba zahodiť do bezkontaktného odpadkového koša a umyť si ruky mydlom a vodou (najmenej 20 sekúnd), prípadne
  použiť alkoholový dezinfekčný prostriedok na ruky.

Môže pozitívny (osoba v karanténe) prerušiť izoláciu?

Miesto izolácie môže osoba pozitívna na ochorenie resp. aj osoba v karanténe opustiť iba na nevyhnutný čas spojený s:

 • nevyhnutným poskytnutím zdravotnej starostlivosti osobe pozitívnej na ochorenie,
 • odberom vzorky biologického materiálu osobe pozitívnej na ochorenie v súvislosti s diagnostikou ochorenia COVID-19,
 • účasťou na pohrebnom obrade zosnulej blízkej osoby, ak osoba v izolácii nemá žiadne klinické príznaky ochorenia; osoba v izolácii je
  počas účasti na pohrebnom obrade povinná dodržiavať odstup najmenej 2 metre od ostatných účastníkov obradu, horné dýchacie
  cesty musí mať prekryté respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu a dodržiavať hygienu rúk.

Upozorňujeme na upravený režim pre osoby z kritickej infraštruktúry a vybrané profesie, pri ktorých existujú podmienky za ktorých môžu
pokračovať v nevyhnutnom výkone práce aj za predpokladu, že boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou, prípadne sú sami pozitívni na
ochorenie COVID-19. Osobitný režim je upresnený priamo vo vyhláške.

Revízia dokumentu: 8. september 2021

 

Dôveryhodné informácie o COVID-19, správne postupy a odporúčania nájdete na stránkach www.uvzsr.sk a korona.gov.sk

Naším poslaním je chrániť vaše zdravie – pomôžte nám v tom.

#CHRANIMEVAS #ROR

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv