Domáca starostlivosť o pacientov s COVID-19 s miernymi symptómami

Pridané 21. apríla 2020 | Článok -

Dokument si môžete stiahnuť do svojho počítača kliknutím sem: Domáca starostlivosť o pacientov s COVID-19 s miernymi symptómami

Domáca starostlivosť o pacientov s COVID-19 s miernymi symptómami a riešenie ich kontaktov

Kde manažovať pacientov s COVID-19?

WHO navrhuje, aby všetci pacienti s laboratórne potvrdeným COVID-19 boli izolovaní a liečení v zdravotníckych zariadeniach.

Podobne má špeciálne usmernenia pre rizikových pacientov (starší, s komorbiditami, tehotenstvo, deti), ktorí majú byť prioritne liečení v zdravotníckych zariadeniach.

Ak všetky prípady s miernymi príznakmi (a) nemôžu byť v zdravotníckych zariadeniach, WHO navrhuje, aby pacienti s miernymi príznakmi a bez rizikových faktorov boli liečení v reprofilovaných hoteloch, ubytovniach a pod., až dokým budú bez príznakov a laboratórne testy na COVID-19 budú mať negatívne.
Alternatívne môžu byť pacienti s miernymi príznakmi a bez rizikových faktorov liečení doma.

Domáca starostlivosť o pacientov so suspektnou COVID-19 s miernymi symptómami

Pacienti s miernymi príznakmi a bez rizikových faktorov môžu byť za určitých okolností liečení doma. Lekár musí zhodnotiť rizikové faktory u pacienta. Tiež to, či je domáce prostredie vhodné a domáci opatrovatelia (manžel, manželka, dospelé deti) sú schopní dodržiavať potrebné opatrenia (b).

Zároveň musí byť pacientovi priradený zdravotník (komunikačné spojenie), ktorý ho bude na diaľku monitorovať a to buď infektológ alebo všeobecný lekár. Všeobecný lekár sa podieľa na sledovaní tohto pacienta po celý čas až do vymiznutia symptómov.

Pacienti a príbuzní majú dodržiavať nasledovné opatrenia:

 • Umiestnite pacienta do dobre vetrateľnej miestnosti, v ktorej bude sám (vetranie cez okno alebo cez dvere von).
 • Obmedzte pohyb pacienta po dome a minimalizujte priestory, ktoré používate spoločne. Poriadne vetrajte spoločne používané miestnosti (kúpeľňu, WC).
 • Ak nie je možné chorého umiestniť v samostatnej izbe, zachovávajte vzdialenosť od neho minimálne 1 meter (nespite v spoločnej posteli) (c).
 • Obmedzte počet ľudí, ktorí budú prichádzať do kontaktu s chorým na minimum. Podľa možností vyberte jednu osobu, ktorá je najzdravšia a nemá rizikové faktory (chronické ochorenie, zníženú imunitu). Návštevy treba zakázať, dokým pacient nebude vyliečený.
 • Vykonávajte hygienu rúk pred a po každom kontakte s pacientom a ich bezprostredným okolím. Vykonávajte hygienu rúk tiež: pred a po príprave jedla, pred jedlom, po použití toalety a vždy, keď sú ruky špinavé. Ak sú ruky viditeľne špinavé, umývajte ich mydlom a teplou vodou. Ak nie sú viditeľne špinavé, môžete použiť alkoholovú dezinfekciu.
 • Po umývaní rúk mydlom a vodou je dobré použiť na sušenie jednorazové papierové utierky. Ak nie sú k dispozícii, používajte čisté látkové uteráky a často ich vymieňajte, perte.
 • Na zabránenie kvapôčkového prenosu (d) je vhodné, aby chorý nosil čo najdlhšie ochranné rúško a denne si ho menil. Pacienti, ktorí netolerujú nosenie rúška by mali dodržiavať prísnu respiračnú hygienu: pri kýchaní a kašľaní by si mali zakrývať nos aj ústa jednorazovou papierovou vreckovkou. Túto treba po použití správne vyhodiť (v prípade, že nie sú k dispozícii papierové vreckovky, treba použité látkové vreckovky prať vo vode s použitím obyčajného mydla alebo pracieho prostriedku).
 • Opatrovatelia musia nosiť ochranné rúško, ktoré zakrýva ústa i nos, keď sú v miestnosti spolu s pacientom. Počas nosenia sa rúška nemá dotýkať, ani s ním inak manipulovať. Ak sa rúško zašpiní od sekrétov, musí sa okamžite vymeniť za nové, čisté a suché. Snímajte si rúško správnym spôsobom – to znamená, nechytajte sa ho vpredu, ale skladajte ho zozadu za rozviazané šnúrky alebo gumičky. Ihneď rúško správne odložte a urobte hygienu rúk.
 • Vyhýbajte sa priamemu kontaktu s telesnými tekutinami, zvlášť z úst a dýchacieho systému, a tiež stolici. Keď robíte ústnu a respiračnú hygienu, a keď narábate so stolicou, močom a odpadom, používajte jednorazové rukavice a rúško. Robte hygienu rúk pred a po snímaní rukavíc a rúška.
 • Nepoužívajte rúško a masku opakovane.
 • Používajte obliečky, uteráky a príbory vyhradené pre pacienta – po použití ich možno očistiť vodou s mydlom a môžu sa použiť znova.
 • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje pacient, denne umývajte a dezinfikujte povrchy, ktorých sa často dotýka, ako sú rámy postele, stolíky a ďalší nábytok. Najprv ich umyte bežným mydlom alebo saponátom, opláchnite a potom použite bežnú domácu dezinfekciu, obsahujúcu 0,1 % chlórnanu
  sodného.
 • Očistite a dezinfikujte povrchy kúpeľne a toalety aspoň raz denne. Najprv ich umyte bežným mydlom alebo saponátom, opláchnite a potom použite bežnú domácu dezinfekciu, obsahujúcu 0,1 % chlórnanu sodného.
 • Pacientovo oblečenie, posteľné prádlo, osušky a uteráky perte v práčke pri teplote 60-90 °C s použitím bežného pracieho prostriedku (prípadne perte v teplej vode s mydlom na pranie) a poriadne vysušte. Kontaminované prádlo odkladajte do vaku na pranie. Nevytriasajte špinavé prádlo a dajte pozor, aby sa kontaminovaný materiál nedostal do kontaktu s vašou kožou a oblečením.
 • Pri dezinfekcii povrchov a kontaminovaného prádla je treba používať ochranné oblečenie (napr. umývateľnú zásteru) a rukavice. Podľa možností používať jednorazové rukavice (nitrilové, latexové), ktoré treba po použití vyhodiť a nepoužívať viackrát (prípadne je možné použiť ochranné rukavice na viac použití, ktoré treba po použití umyť vodou a mydlom, a následne dekontaminovať 0,1 % roztokom chlórnanu sodného. Pred natiahnutím a po vyzlečení rukavíc treba urobiť hygienu rúk.
 • Rukavice, rúška a ďalší odpad, ktorý sa vytvorí počas domácej starostlivosti o pacienta treba dávať do odpadkového koša s vekom v pacientovej izbe a následne ho zlikvidovať ako infekčný odpad. Za likvidáciu infekčného odpadu zodpovedá miestna hygienická autorita (e).
 • Zabráňte styku s ďalšími kontaminovanými predmetmi z pacientovho bezprostredného prostredia (nepoužívajte spoločne zubné kefky, cigarety, riady, príbory, nápoje, uteráky, špongie alebo posteľné prádlo).
 • Ak domácu starostlivosť robia zdravotnícki pracovníci, musia vopred urobiť hodnotenie rizika a na jeho základe si vybrať vhodné osobné ochranné pomôcky a musia dodržiavať odporúčania ochrany pred kontaktným a kvapôčkovým prenosom ochorenia.
 • Pacienti s pozitívnym laboratórnym testom a miernymi príznakmi, ktorí boli v domácej starostlivosti, môžu byť prepustení z domácej izolácie, ak majú dva negatívne PCR testy odobraté minimálne s 24- hodinovým rozdielom. Ak testovanie nie je možné, WHO odporúča, aby pozitívne testovaní pacienti zostali v izolácii ešte 2 týždne po skončení príznakov.

(a) Mierne príznaky vírusovej infekcie horných dýchacích ciest sú: horúčka, únava, kašeľ (s produkciou spúta alebo bez nej), nechutenstvo, nevoľnosť, bolesti svalov, bolesť hrdla, plný nos alebo bolesť hlavy. Zriedkavo môžu mať pacienti hnačku, nauzeu a vracanie.
(b) Zoznam oblastí, ktoré treba zhodnotiť pri ponechaní pacienta s akútnou infekciou respiračného traktu (COVID-19) v domácej starostlivosti – viď Príloha A
(c) Výnimku tvoria dojčiace matky. Nakoľko dojčenie je pre dieťa prospešné a prenos respiračných vírusov materským mliekom je zanedbateľný, matky môžu pokračovať v dojčení. Matka má pri kontakte s dieťaťom používať ochranné rúško a urobiť hygienu rúk pred a po blízkom kontakte s dieťatkom. Tiež má dodržiavať ďalšie hygienické opatrenia tak, ako sú napísané v tomto dokumente.
(d) Ochranné rúško alebo chirurgická maska vyzerá ako obdĺžnik zo zámikmi (alebo má miskovitý tvar), ktorý zakýva nos a ústa, a pripevňuje sa gumičkami alebo šnúrkami vzadu okolo hlavy alebo za ušami.
(e) Miestna hygienická autorita má zabezpečiť opatrenia na to, aby sa odpad likvidoval na vhodnom mieste a nie na nemonitorovanom otvorenom smetisku/skládke.


Manažment kontaktov

Osoby, ktoré boli v kontakte s osobou podozrivou na COVID-19 (vrátane domácich opatrovateľov a zdravotníkov) sú považované za kontakty a mali by sledovať svoje zdravie minimálne 14 dní od posledného kontaktu.

Kontakt je osoba, ktorá sa v rozmedzí 2 dni pred objavením príznakov až po 14 dní od objavenia príznakov u pacienta, mala účasť na nasledovných aktivitách:

 • Kontakt tvárou v tvár s pacientom s COVID-19 vo vzdialenosti menšej ako 1 meter, dlhšie ako 15 minút;
 • Poskytovanie priamej starostlivosti pacientom s COVID-19 bez použitia správnych ochranných prostriedkov;
 • Pobývanie v rovnakej miestnosti v blízkosti pacienta s COVID-19 (v spoločnom zamestnaní, triede, domácnosti, na spoločnom stretnutí) bez ohľadu na dĺžku času.
 • Cestovanie v blízkosti (vzdialenosť menej ako 1 m) pacienta s COVID-19, bez ohľadu na dĺžku času;
 • A v ďalších situáciách podľa lokálneho odhadu rizík.

Podľa možností má byť v telefonickom kontakte so zdravotníckym pracovníkom (všeobecným lekárom pre dospelých alebo deti a dorast a/alebo infektológom). Ak je to možné, treba realizovať diagnostické testy.

Zdravotnícky pracovník alebo epidemiológ má kontaktu vysvetliť vopred, kedy a kde má hľadať pomoc, ak ochorie; akým spôsobom sa má transportovať a kde má vstupovať do zdravotníckeho zariadenia, a aké zásady prevencie a kontroly infekcií má dodržiavať.

Ak sa u kontaktu objavia príznaky, treba sa riadiť nasledovnými krokmi:

 • Oznámte zdravotníckemu zariadeniu, že príde symptomatický kontakt.
 • Počas cesty do zdravotníckeho zariadenia musí mať kontakt na sebe rúško.
 • Podľa možností by kontakt nemal používať verejnú dopravu, ale zavolať si sanitku alebo sa odviezť osobným autom, podľa možností s otvorenými oknami.
 • Symptomatický kontakt má dostať informáciu, ako dodržiavať respiračnú hygienu a hygienu rúk, a počas transportu do zdravotníckeho zariadenia má sedieť čo najďalej od ostatných (aspoň 1 m).
 • Všetky povrchy, ktoré sa kontaminovali sekrétmi z dýchacích ciest alebo inými telesnými tekutinami, treba umyť vodou s mydlom a potom dezinfikovať bežným domácim dezinfekčným prostriedkom, obsahujúcim 0,5 % roztok bielidla.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv