Domáca izolácia a triedenie podľa definície prípadov COVID-19

Pridané 20. apríla 2020 | Článok -

Spracované podľa: WHO/nCov/IPC/HomeCare/2020.3 zo dňa 19.03.2020

Aktualizácia definície prípadov COVID-19

(v rámci revízie Štandardného postupu pre rýchle usmernenia klinického manažmentu detských a dospelých pacientov s novým koronavírusom 2019 COVID-19)

25.03.2020

Suspektný prípad

 1. Pacient s príznakmi akútnej respiračnej infekcie – ARI (horúčka a aspoň jeden ďalší príznak t.j. kašeľ alebo dyspnoe) a ZÁROVEŇ cestovateľská anamnéza 14 dní pred vznikom príznakov
  alebo
 2. Pacient s akýmikoľvek príznakmi ARI a ZÁROVEŇ kontakt s potvrdeným prípadom COVID-19 alebo možným COVID-19 prípadom 14 dní pred vznikom príznakov
  alebo
 3. Pacient s ťažkým ARI (horúčka a aspoň jeden príznak respiračnej infekcie vyžadujúci hospitalizáciu napr. kašeľ, dyspnoe a i.) a ZÁROVEŇ absencia ochorenia, ktoré by tieto príznaky vysvetľovalo.

Možný prípad

 1. Suspektný prípad s nepresvedčivým výsledkom testu
  alebo
 2. Suspektný prípad, ktorý z rôznych dôvodov nemôže byť/nebol testovaný.

Potvrdený prípad

Osoba s laboratórne potvrdeným pozitívnym testom na COVID-19 bez ohľadu na klinické príznaky.

Kontaktný prípad

Osoba, ktorá bola v kontakte s možným, alebo potvrdeným prípadom 2 dni pred vznikom príznakov a 14 dní po vzniku príznakov v možnej uvedenej situácii:

 • blízky osobný kontakt s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom vo vzdialenosti 1 metra a viac ako 15 minút,
 • priamy fyzický kontakt s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom,
 • priama starostlivosť o pacienta s pravdepodobným alebo potvrdeným prípadom bez použitia ochranných prostriedkov,
 • kontakt v ďalších situáciách, ktoré vyplývajú z miestnych podmienok nastavených pri riadení rizika.

Identifikácia a manažment pacientov s príznakmi závažnej ARI alebo v riziku závažnej ARI asociovanej s COVID-19

1. Vykonajte screening a izoláciu všetkých pacientov s ohľadom na podozrenie prípadu COVID-19 už v prvom kontaktnom bode pacienta so zdravotným systémom (ZZS, OCP, ambulancia VLD, ambulancia VLDD, iná ambulancia atď.).

2. Považujte COVID-19 ako možnú etiológiu ochorenia každého pacienta s príznakmi akútnej respiračnej infekcie (ARI).

3. Klasifikujte prípad ochorenia podľa definície prípadu COVID-19 ako:

 • potvrdený,
 • suspektný,
 • možný,
 • kontaktný

4. Vykonajte triáž závažnosti ochorenia:

 • mierne ochorenie
 • závažné ochorenie (pneumónia, ťažká pneumónia)
 • kritické ochorenie (ARDS, sepsa, septický šok, multiorgánové zlyhávanie vrátane obličkového a srdcového zlyhávania)

5. Začnite manažment a liečbu v prvej línii podľa závažnosti ochorenia

 • Včasná identifikácia suspektných prípadov COVID-19 umožňuje správne načasovanie príslušných postupov kontroly a prevencie infekcie.
 • Včasná identifikácia prípadov závažného ochorenia umožňuje optimalizovať podpornú starostlivosť a bezpečnosť, urýchlené hlásenie a príjem na hospitalizáciu/intenzívnu starostlivosť v súlade so štandardným postupom.
 • Pacienti vo veku nad 60 rokov alebo pacienti s komorbiditami ako napr. kardiovaskulárne ochorenia, diabetes mellitus, rakovina, chronické respiračné ochorenia a poruchy imunity sú vo vyššom riziku závažnej ARI a mortality. Môžu sa prezentovať príznakmi mierneho ochorenia, ale majú vyššie riziko zhoršenia a majú byť hospitalizovaní za účelom liečby a monitoringu.
 • Prípady s miernym ochorením (potvrdené aj suspektné prípady) bez komorbidity nevyžadujú hospitalizáciu, pokiaľ neexistuje obava z rýchleho zhoršenia alebo z nemožnosti rýchlej dostupnosti/návratu do zdravotníckeho zariadenia.
 • Pacient s potrebou poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti (prevoz, klinické vyšetrenie, diagnostické výkony, operačná/neoperačná liečba) bez primárnej súvislosti s COVID-19, ktorý bol zároveň klasifikovaný ako prípad COVID-19 má byť manažovaný a liečený podľa štandardných postupov pre liečbu základného ochorenia v odborne príslušnom zdravotníckom zariadení a to vo vyhradených priestoroch v podmienkach prevencie a kontroly šírenia infekcie COVID-19.

Izolácia a domáca starostlivosť o pacienta s COVID-19 s miernymi príznakmi ARI a manažment kontaktných prípadov

Charakteristika ochorenia COVID-19 s miernymi príznakmi:

nekomplikovaná respiračná vírusová infekcia horných dýchacích ciest a príznakmi ako sú horúčka, kašeľ (s tvorbou spúta, alebo bez tvorby spúta), únava, malátnosť, bolesti svalov, bolesti hrdla dyspnoe, nasálna kongescia, bolesť hlavy. V určitých prípadoch sa infekcia prejavuje hnačkou, nauseou a zvracaním.

 • Prípady s miernym ochorením (potvrdené aj suspektné prípady) bez komorbidity nevyžadujú hospitalizáciu, pokiaľ neexistuje obava z rýchleho zhoršenia alebo z nemožnosti rýchlej dostupnosti/návratu do zdravotníckeho zariadenia.Toto rozhodnutie vyžaduje starostlivé klinické posúdenie ošetrujúcim lekárom ako aj verejným zdravotníkom a má byť podložené zhodnotením bezpečnosti domáceho prostredia z hľadiska dodržiavania podmienok pre kontrolu a prevenciu infekcie.Pacient a ostatní členovia domácnosti majú byť adekvátne poučení. Je potrebné limitovať počet opatrovateľov chorého a určiť jedného člena domácnosti v dobrej kondícii bez chronických ochorení.

  Ak je opatrovateľom zdravotnícky pracovník, je povinný používať ochranné pracovné pomôcky a dodržiavať postupy a zásady prevencie kvapôčkovej infekcie.

  Podrobnejšie postupy pre domácu starostlivosť alebo starostlivosť v inom prirodzenom prostredí a izoláciu pacientov s miernymi príznakmi sú spracované v tabuľke č. 5. v dokumente Štandardný postup pre rýchle usmernenia klinického manažmentu detských a dospelých pacientov s novým koronavírusom 2019 COVID-19.

  Domáca izolácia môže byt ukončená po odoznení príznakov za podmienky, že PCR test bol negatívny 2x po sebe v minimálnom rozpätí 24 hodín. Ak nie je možné vykonať test, izolácia môže byť ukončená po ďalších dvoch týždňoch izolácie od odoznenia príznakov.

 

 • Osoba, ktorá bola exponovaná v rámci starostlivosti o osobu v domácej izolácii so suspektným alebo potvrdeným prípadom COVID-19 je považovaná za kontaktný prípad COVID-19 a následne má byť izolovaná a monitorovaná 14 dní od posledného kontaktu. Testovanie môže byť vykonané ako doplnkové opatrenie k monitoringu lekárom. Ak dôjde k rozvoju príznakov u tohto kontaktného prípadu, je potrebné realizovať nasledujúce kroky vedúce k možnosti klinického vyšetrenia a určenia ďalšieho postupu:
 • upozorniť vopred prijímacie zdravotnícke zariadenie, že príde symptomatický kontakt
 • používať tvarovú masku,
 • vyvarovať sa hromadnej dopravy do zariadenia, zavolať sanitku,
 • v prípade prepravy v súkromnom vozidle ponechať otvorené všetky okná,
 • interiér použitého dopravného prostriedku je nevyhnutné dezinfikovať.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv