Je zdravotná starostlivosť na Slovensku kvalitná a bezpečná?

Pridané 17. februára 2019 | Tlačová správa -

(Zdroj foto: Adobestock.com)

Tlačová správa, Bratislava, 22. marca 2018

Bratislava hostí konferenciu európskeho formátu

Slovenská spoločnosť všeobecných praktických lekárov (SSVPL) v spolupráci s Európskou organizáciou pre kvalitu a bezpečnosť v zdravotnej starostlivosti (EQuiP) organizuje v Bratislave 1. európsku konferenciu všeobecných praktických lekárov na Slovensku. Jej cieľom je zvyšovanie kvality primárnej zdravotnej starostlivosti.

Základným kameňom zdravotnej starostlivosti je praktický lekár. Na zvyšovanie kvality, efektívnosti a bezpečnosti primárnej zdravotnej starostlivosti je zamerané odborné podujatie európskeho formátu, ktoré sa 23. a 24. marca 2018 uskutoční v Bratislave.

Od úrovne primárnej zdravotnej starostlivosti sa odvíja kvalita celej zdravotníckej pyramídy. Všeobecní praktickí lekári, ktorí sú s pacientmi v dennom kontakte, si uvedomujú svoju zodpovednosť. Práve preto sa permanentne snažia zlepšovať nielen svoje odborné vedomosti, ale aj nastavenie zdravotného systému na čo najvyššiu úroveň.

Jedným z dôležitých krokov na tejto nekončiacej sa ceste je aj spolupráca s medzinárodnými organizáciami, ktoré na problematiku dokážu sprostredkovať širší pohľad a dlhoročné skúsenosti s efektívnymi riešeniami. 1. európska konferencia všeobecných praktických lekárov na Slovensku je práve takouto príležitosťou.

Všeobecných lekárov na Slovensku i vo svete zaujíma bezpečnosť pacientov, eHealth a vzdelávanie

Program konferencie EQuiP, ktorá je pracovnou skupinou Svetovej organizácie praktických lekárov (WONCA) je zložený z prednášok medzinárodne uznávaných odborníkov a je obohatený o množstvo praktických workshopov.

Slovenskí všeobecní lekári tu môžu nájsť zaujímavé inšpirácie a vypočuť si posledné novinky od kolegov zo Švajčiarska, Portugalska, Slovinska, Fínska, Luxemburska, či Dánska.

Predmetom konferencie sú tri hlavné okruhy – vzdelávanie, elektronické zdravotníctvo a bezpečnosť pacientov. Práve tie výborne odrážajú aktuálne témy, ktoré rezonujú nielen medzi lekármi Slovenska, ale aj mnohých ďalších krajín.

Organizátori konferencie vidia, kde je potenciál na zlepšovanie kvality zdravotnej starostlivosti

Prezident spoločnosti EQuiP MUDr. Piet Vanden Bussche hovorí, že sa sústreďujú na kvalitu a bezpečnosť v zdravotnej starostlivosti: „Našou prioritou od roku 2018 je vzdelávanie o kvalite. Angažujeme sa v projektoch na podporu ustavičného lekárskeho vzdelávania v rôznych európskych krajinách“.

Pokračuje: „Počas európskych konferencií WONCA sme sa venovali aj elektronickému zdravotníctvu. Táto téma sa neustále mení, ale je správne sledovať ju, aby sme videli, čo sa práve deje a ako budúcnosť zmení našu prácu. Mohla by byť oporou pre kvalitu a bezpečnosť systému zdravotnej starostlivosti.

Spoločnosť EQuiP sa vážne zaoberá aj bezpečnosťou pacientov. Jedným z jej hlavných problémov je správna diagnóza, ale aj aktuálnejšie skutočnosti – prehnaná diagnostika a prehnaná liečba. „Myslíme si, že všeobecní lekári môžu zohrávať významnú úlohu v znižovaní prehnanej diagnostiky a ochrane pacientov pred škodlivou, zbytočnou liečbou,“ vysvetľuje prezident EQuiP.

Témy konferencie sú na Slovensku aktuálne a predstavujú asi najväčší potenciál na zlepšovanie“, objasňuje výber tém MUDr. Štefan Krnáč, prezident konferencie a národný delegát EQuiP.

MUDr. Peter Makara, prezident Slovenskej spoločnosti všeobecných praktických lekárov považuje témy konferencie za pálčivé: „Dotýkajú sa každého z nás. Sú zamerané na zmeny v zdravotníctve, ktoré sa v tomto čase dejú u nás – problematika eHealth a kompetencie praktického lekára“.

Oceňuje všetkých významných prednášateľov z rôznych kútov sveta, ktorí sú ochotní slovenským kolegom odovzdať svoje poznatky a skúsenosti o tom, ako zdravotníctvo funguje v ostatných štátoch Európskej únie.

Piet Vanden Bussche – všeobecný lekár, prezident Európskej organizácie pre kvalitu a bezpečnosť v zdravotnej starostlivosti (EQuiP), Berchem, Belgicko

Štefan Krnáč – všeobecný lekár, člen výboru Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva (SSVPL), národný delegát EQuiP, národný delegát v Európskom fóre pre primárnu zdravotnú starostlivosť (EFPC) a v European medical agency (EMA), prezident 1. európskej konferencie všeobecných praktických lekárov, Banská Bystrica, Slovensko

Peter Makara – všeobecný lekár, prezident Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva (SSVPL), Snina, Slovensko

Jana Bendová – všeobecná lekárka, expert Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva (SSVPL) na eHealth, Veľký Biel, Slovensko

Význam členstva v medzinárodných organizáciách

Slovensko nie je izolovaným ostrovom. Je súčasťou Európskej únie a väzby na medzinárodné organizácie mu otvárajú ďalšie možnosti, ako riešiť mnohé otázky. Aj v oblasti starostlivosti o pacienta, ktoré trápia praktických lekárov.

Praktické využitie podnetných informácií

Slovenskí praktickí lekári považujú za dôležité byť súčasťou Európskej spoločnosti pre kvalitu a bezpečnosť v zdravotnej starostlivosti (EQuiP). Prijatím Slovenskej republiky za riadneho člena Európskej únie získali pacienti na Slovensku rovnaké práva na kvalitnú a bezpečnú zdravotnú starostlivosť, ako pacienti v ostatných krajinách Európskej únie. Zároveň sa rozšírila možnosť nadväzovať ďalšie medzinárodné vzťahy.

Slovenská spoločnosť všeobecných praktických lekárov (SSVPL) sa stala členom Svetovej organizácie praktických lekárov (WONCA). Takže dostala možnosť nominovať slovenských kolegov do jednotlivých pracovných skupín WONCA. Jednou z nich je aj EQUIP, európska organizácia pre kvalitu a bezpečnosť v zdravotnej starostlivosti.

Úloha národného delegáta

Národným delegátom v EQuiP je MUDr. Štefan Krnáč: „Ako národný delegát prinášam informácie z európskych krajín, ako sa dá zdravotná starostlivosť poskytovať lepšie, efektívnejšie, kvalitnejšie a bezpečnejšie. Získané poznatky sa naša spoločnosť SSVPL následne snaží zakomponovať do zákonov Slovenskej republiky formou pripomienkových konaní. Práve takéto praktické využitie podnetných informácií národného delegáta považujeme v SSVPL za hlavný dôvod plného členstva v EQuiP a úlohu národného delegáta vnímame ako veľmi dôležitú.

Kvalita, efektívnosť a bezpečnosť primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku

Kvalita, efektívnosť a bezpečnosť sú najviac skloňované slová na 1. európskej konferencii všeobecných praktických lekárov. Aká je skutočná úroveň primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku a kde sú príčiny jej mnohých problémov?

Rozdiely medzi európskymi krajinami a Slovenskom

Rozdiely v zdravotnej starostlivosti medzi jednotlivými krajinami Európskej únie sú pomerne veľké. Závisia, samozrejme, od ekonomiky konkrétnych štátov, ale aj systému ich zdravotnej starostlivosti.

Odborníci, ktorí sa problematike venujú hovoria, že ideálny model zdravotnej starostlivosti v podstate nie je. Existujú však krajiny, ktoré sa ideálu veľmi približujú. Hlavne Holandsko, Dánsko a severské krajiny.

Východisková výhoda, ale príliš mnoho vážnych problémov

Pri porovnávaní s inými štátmi európskeho spoločenstva má Slovensko nespornú východiskovú výhodu. Je ňou dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre všetkých ľudí a bezplatný prístup k všetkým vyšetrovacím metódam.

Súčasná sieť všeobecných lekárov, vybudovaná v minulosti, dnes poskytuje kvalitnú zdravotnú starostlivosť, distribuovanú v komunite s priamym prístupom, prakticky bez čakania. Toto skutočne prispelo aj k veľmi dobrému umiestneniu Slovenska v rebríčku Európskeho zdravotníckeho užívateľského indexu (EHCI – Euro Health Consumer Index), ktorý hodnotí zdravotné systémy z pohľadu pacienta. Slovensko v ňom získalo 13. miesto.

Problémy sa vynárajú, ak sa zameriame na úroveň kvality, nastavenie systému a trendy, ktoré primárnu starostlivosť na Slovensku ohrozujú.

Niekoľkoročné podfinancovanie

Slovenská spoločnosť všeobecných praktických lekárov dlhodobo upozorňuje na niekoľkoročné podfinancovanie primárnej starostlivosti bez evidentnej snahy zdravotných poisťovní, alebo Ministerstva zdravotníctva SR túto situáciu zlepšiť.

Problém vidí aj v postupnom poklese počtu ambulancií. Dnes je ich nedostatok veľmi výrazný, napríklad aj v porovnaní s Českou republikou.

Ide o závažný problém, pretože demografické trendy starnutia populácie budú vytvárať čoraz väčší tlak práve na kvalitnú primárnu zdravotnú starostlivosť.

Málo lekárov a nedostatočné kompetencie

Kvalita zdravotnej starostlivosti je u nás horšia, ba až kritická. Súvisí s nedostatkom lekárov a zdravotných sestier, s ich extrémnou preťaženosťou,“ hovorí MUDr. Štefan Krnáč, národný delegát v EQuiP.

Približne 70 pacientov denne, čo je bežný počet ľudí v ambulanciách všeobecných lekárov, nemôže byť vyšetrených kvalitne a bezpečnosť je s únavou lekára čím ďalej menšia.

Nedostatok praktických lekárov, najväčší problém primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku, je priamym dôsledkom ich malých a nedostatočných kompetencií. V porovnaní s kompetenciami praktických lekárov pre dospelých v iných krajinách Európskej únie sú dosť oklieštené.

Tento fakt spôsobuje aj malý záujem o štúdium praktického lekárstva pre dospelých,“ upozorňuje MUDr. Krnáč.

Mladí lekári nemajú záujem stať sa len „vypisovačmi lístkov“, pretože chcú využívať svoj mozgový potenciál, vďaka ktorému náročné vysokoškolské štúdium ukončili.

Keď sa k tomu pridajú neslávne známe nízke platby od zdravotných poisťovní, kvôli ktorým ambulancie ledva prežívajú, povolanie všeobecného lekára sa študentom medicíny javí ako najmenej príťažlivá perspektíva. Ich odchod do krajín Európskej únie, kde je kvalitatívna úroveň zdravotníctva vyššia, nie je prekvapujúci.

Lepšie nastavenie systému a „policy markery“

Závažným nedostatkom slovenského zdravotníctva je zle nastavený systém. Na zlyhávanie primárnej starostlivosti nadväzuje rovnako preťažená a drahá špecializovaná starostlivosť a nedostatok personálu v nemocniciach.

Ak sa zvýši počet mladých všeobecných lekárov so silnejšími kompetenciami a zdravotných sestier s posilnenými kompetenciami, časť starostlivosti sa presunie do primárnej sféry a znížia sa náklady na drahšiu špecializovanú starostlivosť a hospitalizáciu pacientov.

Na zlepšenie slovenského zdravotníctva sú potrebné aj ďalšie systémové zmeny. Kvalitu zdravotnej starostlivosti by mali sledovať tzv. „policy makery“, teda lekári, kontrolujúci poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Mali by to byť zástupcovia lekárov i poisťovní.

Odporučené diagnostické zadania a terapeutické postupy

Nevyhnutným krokom je vypracovanie a presné zadanie diagnostických a terapeutických postupov na liečenie chorôb, musia mať však odporúčací charakter a nesmú preťažiť lekárov postupmi. Preto treba vybrať iba najdôležitejšie chorobné jednotky, napr. kardiovaskulárne ochorenia.

Dajú sa prebrať z niektorých krajín, kde dobre fungujú. Dôležité je zároveň upraviť hodnotiace koeficienty lekárov. Slovenská spoločnosť všeobecných lekárov všetky tieto požiadavky predkladá Ministerstvu zdravotníctva SR.

Samostatnou negatívnou kapitolou na Slovensku sú lieky. Naším nedostatkom je zbytočná preskribcia liekov, hlavne antibiotík. V tejto kategórii obsadzuje Slovensko nelichotivé popredné miesto v Európskej únii.

Problémom v tejto oblasti sú aj časté výpadky v dostupnosti liekov. Lekári i pacienti tiež opakovane upozorňujú, že na slovenské pomery je doplatok niektorých liekov pre pacienta príliš vysoký, čím sa stávajú nedostupné pre niektoré skupiny obyvateľstva, ako sú napríklad dôchodcovia.

Čo presadzujú všeobecní lekári

Na mieste je otázka, ako problémy odstrániť, aby sa zlepšila kvalita a bezpečnosť v primárnej zdravotnej starostlivosti. MUDr. Peter Makara, prezident Slovenskej spoločnosti všeobecných praktických lekárov odpovedá: „Bezpečnosť a kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti sa môže výrazne zlepšiť zvýšením počtu ambulancií, alebo zvýšením počtu lekárov a zdravotných sestier na jednotlivé ambulancie. Toto zabezpečí viac času na vypočutie pacienta, klinické vyšetrenie a plán na liečbu, alebo riešenie problémov. Viac kompetencií a odstránenie prekážok v ošetrovaní a liečbe pacienta zabezpečí, že napríklad nedôjde k poškodeniu zdravia z oneskorenej diagnostiky, alebo z nedostupnosti lieku. Hovorím o konkrétnych prekážkach, ktoré sa dajú vyriešiť zrušením obmedzenia pri objednaní pacienta, napr. na CT vyšetrenie, niektorých biochemických vyšetrení, alebo zrušenie preskribčných obmedzení na lieky.

Odstránenie uvedených prekážok a jednoduché organizačné úpravy systému by zároveň odľahčili preťažené špecializované ambulancie. Pacienti by profitovali zo skrátenia čakacej lehoty na potrebné konzultácie a vyšetrenia u špecialistov.

Náprava je možná

Všeobecní lekári volajú aj po podpore kvalitnej prípravy študentov už na vysokých školách a informovaní medikov o tom, čo reálne je primárna zdravotná starostlivosť, aby sa po škole mohli kvalifikovane rozhodnúť pre ich odbor.

Praktickí lekári potrebujú udržateľný rezidentský program a následnú podporu prechodu rezidentov do praxe.
Dôležité je aj financovanie, ktoré pokryje personálne náklady všeobecných ambulancií, aby v nich mohli pracovať komplexné tímy: lekár + sestra + asistent, alebo aj viac lekárov.

Praktickí lekári nechcú pre nedostatočné financovanie upúšťať od kvality personálneho a technického vybavenia ambulancií. Žiaľ, aj na takéto riziko musia v dnešných časoch upozorňovať.

Slovenská spoločnosť všeobecných praktických lekárov cielene presadzuje zvýšenie kvality, efektívnosti a bezpečnosti starostlivosti o pacientov.

Vedia, že kde je vôľa, tam je cesta. Slovami MUDr. Petra Makaru vyjadrujú svoje očakávania aj smerom ku kompetentným: „V prvom rade očakávame vytváranie priateľského a podporujúceho prostredia za strany zdravotných poisťovní a Ministerstva zdravotníctva SR.

Zatiaľ sa však udržiava prostredie s neustále sa meniacou legislatívou, zvyšujúcou sa administratívnou záťažou, kde sa nútená práca a sankcie týkajú prevažne ambulantných lekárov, poskytujúcich primárnu zdravotnú starostlivosť. Snažíme sa spolupracovať s kompetentnými inštitúciami a sme otvorení všetkým pozitívnym zmenám, pretože veríme, že situácia sa zlepší. Naši pacienti to potrebujú.

 

V prípade otázok kontaktujte:
MUDr. Štefan Krnáč, E-Mail:cecoto6@gmail.com
MUDr. Peter Makara, E-Mail:peter.makara@gmail.com
MUDr. Jana Bendová, PhD., E-Mail:jana_bendova@hotmail.com

Kontakt s médiami zabezpečuje Advantage, s. r. o,
Jana Koziaková, Tel. +421 911 422 120, E-Mail:koziakova@advantage.sk

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv