Na spracúvanie údajov v zdravotnej dokumentácii sa nevyžaduje súhlas pacienta

Pridané 18. januára 2021 | Článok -

V praxi sa môže stať, že ambulancia spracúva osobné údaje pacientov či svojich zamestnancov na nesprávnych právnych základoch, čo môže mať za následok udelenie sankcie zo strany úradu na ochranu osobných údajov.

Právna úprava základov pri spracúvaní osobných údajov je obsiahnutá v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ( ďalej len ako „nariadenie GDPR“) a v zákone č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vzhľadom na obsiahlosť problematiky sa v texty zameriame na jeden právny základ a to súhlas so spracúvaním osobných údajov.

KLIKNITE NA: ČÍTAJTE VIAC TU

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv