Návrh na zmenu právnej úpravy – ambulantná pohotovostná služba

Pridané 2. decembra 2019 | Článok -

Návrh na zmenu: § 80a ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej aj „zákon o poskytovateľoch“)

Navrhované znenie:

V § 80a ods. 3 sa poslednú vetu dopĺňa: „Za vykonávania zdravotníckeho povolania v pracovnoprávnom vzťahu s organizátorom patria lekárovi aj mzdové zvýhodnenia podľa osobitného predpisu60aaaa, ktoré nie sú započítané v mzde lekára podľa prvej vety.“

Odôvodnenie:

V prípade, ak organizátor zabezpečuje zdravotnú starostlivosť v APS na základe pracovnoprávneho vzťahu s lekárom, z aktuálnej právnej úpravy explicitne nevyplýva, že takýto lekár má nárok aj na mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu a za prácu vo sviatok. Prijatím navrhovanej zmeny právnej úpravy dôjde k precizovaniu a odstráneniu pochybností v tom, že lekár v pracovnoprávnom vzťahu s organizátorom má nárok aj na mzdové zvýhodnenia podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

Návrh na zmenu: § 80a ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej aj „zákon o poskytovateľoch“)

Navrhované znenie:

 V § 80a ods. 4 sa za poslednú vetu dopĺňa: „Súčasťou mzdových nákladov podľa predchádzajúcej vety je aj mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, ak pripadne deň poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby na sobotu, mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu, ak pripadne deň poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby na nedeľu a mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, ak pripadne deň poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby na sviatok. Výšku mzdového zvýhodnenia podľa predchádzajúcej vety určuje osobitný predpis60aaaa.“

Odôvodnenie:

V prípade, ak organizátor zabezpečuje zdravotnú starostlivosť v APS na základe iného vzťahu, ako pracovnoprávneho (napríklad zmluva podľa § 269 Obchodného zákonníka) je potrebné prijať zmenu právnej úpravy, aby poskytovateľ zdravotnej starostlivosti mal nárok na odmenu vo výške celkových mzdových nákladov, v ktorých je potrebné zohľadniť mzdu a aj mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu, nedeľu a za prácu vo sviatok. Prijatie navrhovanej zmeny právnej úpravy odstráni rozpor v tom, či poskytovateľ zdravotnej starostlivosti má nárok na odmenu v rovnakej výške, ako má lekár, ktorý je s organizátorom v pracovnoprávnom vzťahu, ktorému tieto nároky vznikajú automaticky podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

Ak by organizátor zabezpečil zdravotnú starostlivosť v APS prostredníctvom iného vzťahu (napríklad zmluva podľa § 269 Obchodného zákonníka) a zákon o poskytovateľoch by takémuto subjektu (najčastejšie je to spoločnosť s ručením obmedzeným) nepriznal v rámci odmeny aj mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, nedeľu a za prácu vo sviatok, a teda subjekt zabezpečujúci poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rámci APS (najčastejšie spoločnosť s ručením obmedzeným) by mala nárok na nižšiu odmenu ako lekár, ktorý je zamestnancom organizátora, došlo by k priamej diskriminácii takéhoto subjektu (spoločnosť s ručením obmedzeným) len preto, že poskytuje zdravotnú starostlivosť v rámci APS inou právnou formou, resp. že neposkytuje zdravotnú starostlivosť v pracovnoprávnom pomere s organizátorom.

Návrh na zmenu: § 80a ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (ďalej aj „zákon o poskytovateľoch“)

Navrhované znenie:

 V § 80a ods. 5 sa za poslednú vetu dopĺňa: „Krátenie odmeny za poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby podľa predchádzajúcej vety sa neuplatňuje, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vykonáva ambulantnú pohotovostnú službu, určenú na základe rozpisu zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v kalendárnom mesiaci, v prípade, ak nedošlo k uzavretiu právneho vzťahu podľa odseku 4 v dôsledku, že obsah navrhovaného právneho vzťahu nebol v súlade s týmto zákonom alebo s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.“

Odôvodnenie:

V niektorých prípadoch, kedy sa má poskytovanie APS zabezpečovať na základe rozpisu zabezpečenia poskytovania APS dochádza k zabezpečeniu poskytovania APS týmto spôsobom len v dôsledku toho, že organizátor navrhol poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti uzavrieť takú zmluvu (právny vzťah), ktorá priamo odporuje zákonu, alebo nie je s týmto zákonom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom v súlade, a poskytovateľ zdravotnej starostlivosti bol pod hrozbou zníženia odmeny o 25% nútený takúto zmluvu uzavrieť.

Súčasné znenie odseku 5 môže spôsobovať to, že organizátor pri uzatváraní zmluvy s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pristupuje k uzatváraniu tejto zmluvy veľmi nedôsledne, čoho následkom môže byť, že niektoré ustanovenia zmluvy budú rozporné so zákonom, pretože organizátor vie, že ak poskytovateľ  zdravotnej starostlivosti takúto zmluvu neuzavrie, bude mu odmena znížená o 25 %, čo môže byť v mnohých prípadoch, kedy poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zvažuje, či radšej uzavrie zmluvu odporujúcu právnym predpisom alebo mu bude odmena znížená o 25 %, rozhodujúce.

Navrhovaná zmena právnej úpravy prinesie rovnováhu do predzmluvných vzťahov medzi organizátorom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, pretože neumožní znížením odmeny sankcionovať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v prípadoch, kedy nedôjde k uzavretiu navrhovanej zmluvy preto, že nie je v súlade s týmto zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Navrhovaná zmena v konečnom dôsledku zabezpečí to, že organizátor bude s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti uzatvárať zmluvy, ktoré budú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a prispeje k tomu, že APS bude v ešte väčšej miere zabezpečovaná na základe dohody medzi organizátorom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a nebude potrebné zabezpečovať APS na základe rozpisu, keďže poskytovatelia zdravotnej starostlivosti majú záujem na uzatváraní zmlúv, za podmienky že budú v súlade s právnymi predpismi.

60aaaa Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

60aaaa Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv