Pokyny k prevzatiu tlačív na potvrdzovanie dlhodobého ošetrovného a tehotenského

Pridané 9. apríla 2021 | Článok -

Ako a kde si zaobstarať tlačivá na potvrdzovanie Tehotenského a Dlhodobého ošetrovného?

Vzhľadom na právnu úpravu účinnú od 1. apríla 2021, týkajúcu sa novozavedených inštitútov – tzv. dlhodobého ošetrovného a tehotenského, dávame do pozornosti možnosť vyzdvihnúť si tlačivá určené Sociálnou poisťovňou na potvrdzovanie skutočností na účely tehotenského a dlhodobého ošetrovného.

Tieto tlačivá sú príslušným lekárom dostupné prostredníctvom útvaru lekárskej posudkovej činnosti pobočky Sociálnej poisťovne miestne príslušnej podľa sídla lekára.

Tlačivá si je možné vyzdvihnúť po telefonickej dohode s určeným zamestnancom útvaru lekárskej posudkovej činnosti.

Telefonické kontakty na pobočky sociálnej poisťovne nájdete tu: https://www.standardnepostupy.sk/_files/200000807-c84dec84df/Kontakty%20na%20pobo%C4%8Dky_tla%C4%8Div%C3%A1.xlsx

Vzhľadom na pandemickú situáciu a obmedzené fungovanie pobočiek Sociálnej poisťovne prosíme, aby ste si vždy dohodli telefonicky termín, kedy si tlačivá prídete prevziať.

Dlhodobé ošetrovné (DOŠ)

Vyzdvihnutie tlačív na účely dlhodobého ošetrovného je možné telefonicky dohodnúť od 6. apríla 2021.

Na účely poskytovania dlhodobého ošetrovného budú zákonom vymedzení ošetrujúci lekári na osobitných tlačivách potvrdzovať pre Sociálnu poisťovňu nové, rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa ich pacientov. Ide o tieto štyri tlačivá:

1. Potvrdenie o potrebe osobnej a celodennej starostlivosti a o prvom poskytovaní osobnej a celodennej starostlivosti

Žiadosť o „dlhodobé“ ošetrovné/Preukázanie obdobia poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti na uplatnenie vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie,

V prípade prvého tlačiva pôjde o lekárov bližšie špecifikovaných v § 12b ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 467/2019 Z. z. Za podmienok ustanovených v predmetnom ustanovení pôjde o:

  • a) lekára zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti určeného poskytovateľom, ak u chorej osoby došlo k závažnej poruche zdravia, ktorá si vyžiadala hospitalizáciu, pri ktorej bola poskytovaná zdravotná starostlivosť v rozsahu najmenej päť po sebe nasledujúcich dní, ak je predpoklad, že jej zdravotný stav bezprostredne po prepustení zo zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti do prirodzeného prostredia bude nevyhnutne vyžadovať poskytovanie osobnej starostlivosti počas najmenej 30 dní; na účely splnenia podmienky päť po sebe nasledujúcich dní hospitalizácie sa za deň hospitalizácie považuje aj deň prijatia do zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti a deň prepustenia z takéhoto zariadenia,
  • b) lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore paliatívna medicína, klinická onkológia, geriatria, vnútorné lekárstvo, gastroenterológia, hematológia a transfúziológia, hepatológia, kardiológia, nefrológia, neurológia, pneumológia a ftizeológia, reumatológia, gynekológia, anestéziológia a intenzívna medicína, algeziológia, chirurgia, ortopédia, úrazová chirurgia alebo pediatria, ak chorá osoba je v štádiu ochorenia na konci života alebo v terminálnom štádiu ochorenia.

2. Potvrdenie o poskytovaní osobnej a celodennej starostlivosti ďalšou osobou

Žiadosť o „dlhodobé“ ošetrovné / Preukázanie obdobia poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti na uplatnenie vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie,

3. Potvrdenie o trvaní poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti

ku koncu kalendárneho mesiaca/ reukázanie obdobia poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti na uplatnenie vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie,

4. Potvrdenie o ukončení poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti/Potvrdenie o ukončení potreby osobnej a celodennej starostlivosti /Preukázanie obdobia poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti na uplatnenie vylúčenia povinnosti platiť poistné na sociálne poistenie.

V prípade druhého, tretieho a štvrtého tlačiva pôjde v zmysle § 12b ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 467/2019 Z. z. o všeobecného lekára, s ktorým má ošetrovaná osoba uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Tlačivá bude možné potvrdiť najskôr 1. apríla 2021, od kedy nadobúdajú účinnosť nové právne úpravy.

Tehotenské (TEH)

Vyzdvihnutie tlačív na účely Tehotenského je možné telefonicky dohodnúť od 29. marca 2021.

Na účely poskytovania tehotenského budú ošetrujúci lekári (gynekológovia) potvrdzovať údaje v súvislosti s tehotenským na dvoch nových tlačivách Sociálnej poisťovne:

  • Žiadosť o tehotenské (tlačivo vystaví gynekológ, v ktorého starostlivosti bude tehotná poistenkyňa a potvrdí na ňom očakávaný deň pôrodu)
  • Potvrdenie o skončení tehotenstva (tlačivo vystaví poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý ukončil tehotenstvo, resp. ktorý zistil, že tehotenstvo bolo ukončené a potvrdí na ňom deň ukončenia tehotenstva).

Zdravotné výkony na účely TEH a DOŠ

V tejto súvislosti si Vás záverom dovoľujeme informovať, že všetky vyššie spomenuté nové tlačivá, ktoré budú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti potvrdzovať v súvislosti s vyššie uvedenými dávkami, im budú uhrádzané ako zdravotné výkony na účely sociálneho poistenia v súlade s aktuálnou právnou úpravou.

UPOZORNENIE: Nakoľko na strane Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky naďalej prebieha príprava aktualizácie Katalógu zdravotných výkonov a príslušného Cenového opatrenia, bez ktorých Sociálna poisťovňa nevie realizovať spracovanie a úhradu nových zdravotných výkonov, o týchto oblastiach budeme poskytovateľov zdravotnej starostlivosti informovať bezodkladne po ich doriešení.

 

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv