Predpisovanie liekov v čase krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19

Pridané 14. apríla 2021 | Článok -

Ustanovením § 119 ods. 26 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o liekoch“ alebo „ZoL“) bola zavedená osobitná právna úprava predpisovania liekov v čase krízovej situácie vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19.

Zhrnutie k otázke predpisovania liekov počas núdzového stavu od 13.04.2021

  1. Základnou podmienkou pre predpisovanie liekov podľa tohto postupu je existencia krízovej situácie (teda momentálne núdzový stav) vyhlásenej v súvislosti s ochorením COVID-19.
  2. Liek/zdr.pomôcku/dietetickú potravinu, ktoré sú zaradené do príslušného kategorizačného zoznamu môže predpisovať počas vyhlásenej krízovej situácie ktorýkoľvek ošetrujúci lekár alebo sestra(viď špecifikáciupodmienok nižšie v tabuľke).Ďalej v texte budeme používať len označenie „lekár“.
  3. Aj keď predpisujúci lekár nedodrží preskripčné a indikačné obmedzenia, takto predpísaný liek, zdravotnícka pomôcka alebo dietetická potravina je uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia.Lekár nemôže byť zo strany poisťovne za takýto predpis sankcionovaný.
  4. Aj keď ošetrujúci lekár môže liek (z formálneho hľadiska) predpísať, vždy musí zvážiť, či je to pre pacienta vhodné. Lekár zodpovedá za to, že postupoval pri predpise lieku lege artis. Lekár je odborne zodpovedný za to, či správne rozhodne napr. o indikácii, dávkovaní lieku a či posúdi aj všetky kontraindikácie vo vzťahu k tomu – ktorému pacientovi. Zodpovedá preto za to, či správne posúdil, že liek môže pacientovi vôbec predpísať.
  5. Je možné predpísať aj lieky, ktoré pacient dlhodobo neužíva, ale potrebuje ich s ohľadom na jeho aktuálny zdravotný stav. Lekár však musí odborne zvážiť, či je vhodné liek danému pacientovi predpísať.
  6. Doba, na ktorú môže lekár liek predpísať je podľa novej právnej úpravy najviac na 90 dní.

Za účelom porovnania vám v tabuľke ponúkame znenie právnej úpravy účinné do 13.4.2021po 13.4.2021 (aktuálne znenie).

Predpisovanie liekov počas krízovej situácie podľa právnej úpravy od 13.4.2021

Parlament dňa 30.3.2021 schválil návrh zákona, ktorý priniesol zmeny aj v oblasti predpisovania liekov v období vyhlásenej krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19.

Novoprijatá právna úprava nadobúda účinnosť 13.04.2021 a prináša dve zmeny.

Najväčšia zmena sa týka toho, že z ustanovenia § 119 ods. 26 zákona o liekoch sa vypúšťa slovné spojenie „ktoré pacient dlhodobo užíva“. Podľa dôvodovej správy k návrhu zákona sa vypúšťa toto slovné spojenie, aby bola umožnená preskripcia liekov, ktoré sú indikované z hľadiska aktuálneho zdravotného stavu pacienta a aj v prípade, že liek s preskripčným obmedzením bol indikovaný pri prepustení pacienta z hospitalizácie, alebo v prípadoch, že pacient nemohol v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 navštíviť lekára špecialistu.

Zároveň sa predlžuje doba, na ktorú je lekár oprávnený tento liek predpísať, a to najviac na 90 dní(pôvodne to bolo len na dobu 30 dní). Týmito zmenami sa má uľahčiť prístup pacientov k liečbe počas vyhlásenej krízovej situácie.

Je dôležité poukázať na skutočnosť, že toto ustanovenie dáva ošetrujúcemu lekárovi oprávnenie a nie povinnosť predpísať liek. 

To značí, že ak lekár predpíše liek podľa tohto ustanovenia, tak neporuší zákon o liekoch (napr. keď všeobecný lekár predpíše liek špecialistu bez jeho odborného odporúčania).

Stále však má zodpovednosť za to, či pri predpisovaní lieku postupoval lege artis a správne vyhodnotil, že pacientovi vôbec môže tento liek vzhľadom na jeho zdravotný stav predpísať. Lekár je totiž odborne zodpovedný za to, či správne rozhodne napr. o indikácii, dávkovaní lieku a či posúdi aj všetky kontraindikácie vo vzťahu k tomu- ktorému pacientovi.

Preto je určite dôležité, aby každý lekár odborne zvážil, či daný liek pacientovi predpíše alebo nie.

Podľa ust. §119 ods.27 zákona o liekoch platí: „Ustanovenia § 119 ods. 1 a 11, § 121 ods. 6, ako aj preskripčné a indikačné obmedzenia ustanovené osobitným predpisom sa pri predpisovaní podľa odseku 26 neuplatňujú.“

Z vyššie uvedeného ustanovenia platí, že ak lekár predpisuje liek na základe ust. §119 ods. 26 zákona o liekoch, neuplatňujú sa preskripčné ani indikačné obmedzenia vzťahujúce sa k lieku, ktorý lekár takto predpisuje.

Preto sa lekár nemusí báť, že ak by v tomto prípade predpísal liek na rámec preskripčných a indikačných obmedzení, porušil by tým zákon.

Zákon by lekár neporušil, ale stále platí, ako sme už uviedli aj vyššie, že lekár je povinný odborne posúdiť, či ten liek vôbec pacientovi môže predpísať vzhľadom na zdravotný stav pacienta, indikácie a kontraindikácie.

Taktiež nebude môcť zdravotná poisťovňa, ktorá lekárni preplatí liek predpísaný nad rámec preskripčných alebo indikačných obmedzení podľa ust. §119 ods. 26 zákona o liekoch, uplatňovať preplatenie lieku od predpisujúceho lekára (teda takýto predpis nemôže byť považovaný ani za porušenie zmluvy o zdravotnej starostlivosti medzi ZP a poskytovateľom).

Za vypracovanie tohto dokumentu ďakujeme: h&h PARTNERS, advokátska kancelária s.r.o.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv