Príhovor prezidenta SSVPL MUDr. Petra Makaru

Pridané 29. decembra 2018 | Článok -

Bol to náročný, ale dobrý rok…

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Vianočné sviatky sú príležitosťou zastaviť sa, vydýchnuť si z hektického pracovného tempa, ale aj príležitosťou poďakovať sa a intenzívnejšie si uvedomiť blízkosť rodiny. Aj tej našej profesijnej, ktorá sa v posledných rokoch rozrastá a jej väzby sa stávajú stále užšími a, ako sa ukázalo v tomto roku, rodiny, ktorá dokáže oveľa viac, keď „ťahá spoločne za jeden povraz“.

Aj preto mi dovoľte hneď v úvode vysloviť veľké „ďakujem“.

Ďakujem za Vaše celoročné nesmierne vysoké pracovné nasadenie – nielen za každodennú starostlivosť o tisícky pacientov vo Vašich ambulanciách, ale špeciálne aj za neúnavnú propagáciu nášho odboru smerom k laickej a odbornej verejnosti a za neutíchajúce úsilie o zvyšovanie kvality podmienok nášho odboru v systéme zdravotnej starostlivosti.

Všetky naše aktivity majú jediný cieľ – poskytovanie stále lepšej primárnej zdravotnej starostlivosti, v centre ktorej stojí predovšetkým pacient.

Záver roka je vždy príležitosťou na bilanciu a dnes to nespravím inak. Hoci nás tešia čísla štatistík dokazujúce 80-90%  dôveru pacientov k práci všeobecných praktických lekárov, sme to práve my, kto musí neustále obhajovať ich záujmy aj na vyššej úrovni a to presadzovaním krokov, ktoré im zlepšujú kvalitu zdravotnej starostlivosti.

Obhajobu záujmov pacientov vo všetkých oblastiach a na všetkých stupňoch považujem za najlepší spôsob ako získať nevyhnutnú podporu verejnosti na zlepšovanie podmienok našej práce.

Za úspechy uplynulého roka považujem voľbu nového výboru SSVPL, do ktorého boli  okrem doterajších členov zvolené aj „nové tváre“, ktoré svojou angažovanosťou  významne prispejú k realizácii cieľov našej spoločnosti.

Úspechom sú tiež výsledky rokovaní o podmienkach v systéme poskytovania ambulantnej pohotovostnej služby, najmä skrátenie doby APS do 22. hodiny a zlepšenie finančného hodnotenia za túto prácu; hľadanie riešení v obhliadkach mŕtvych, najmä presadenie profesionalizácie a zlepšenie odmeňovania, aj keď sa odbremenenie od obhliadok ešte neprejavilo vo všetkých regiónoch.

Za úspech považujem aj akceptovanie pripomienok v pripomienkovom konaní zákona o elektronickom zdravotníctve, kde sa nám podarilo na absolútne možnú mieru znížiť neprimerané sankcie, ktoré lekárom pri nepripojení sa hrozili.

Aktívne sme komunikovali a komunikujeme potrebu propagácie a rozvoja rezidentského programu, ktorý by mal prispieť k zvýšeniu záujmu študentov medicíny o uplatnenie sa v našom odbore.

Išlo o naozaj zložité, časovo aj obsahovo náročné úlohy, ktoré vyžadovali dôkladné analýzy, ako aj spoluprácu s mnohými participujúcimi subjektmi, v ktorých aj naša spoločnosť SSVPL zohrala kľúčové postavenie.

V mnohých cieľoch sa premyslené stratégie a systematický prístup oplatili. Verím, že to už dnes pociťujete vo svojej každodennej ambulantnej práci.

V rámci našich úloh v podpore vzdelávania za ďalší významný úspech považujem realizáciu konferencie EQuiP, prvej konferencie všeobecných lekárov európskeho formátu na Slovensku, na ktorej sme privítali špičkových zahraničných odborníkov, dlhodobo sa zaoberajúcich kvalitou, bezpečnosťou ako aj efektivitou zdravotnej starostlivosti  v jednotlivých štátoch Európy.

Teší ma, že popri našej náročnej práci sme si našli čas aj na ďalšie vzdelávanie a výmenu skúseností s našimi aj zahraničnými kolegami. XXXIX. výročná konferencia Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva v Starom Smokovci bola pre viac ako tisícku z Vás, ale aj pre zdravotné sestry, bez ktorých práce si ako lekári nevieme svoju prácu predstaviť, pre zástupcov Ministerstva zdravotníctva SR, poisťovní a iných subjektov, ktorí rozhodujú o osude všeobecného lekárstva a pacientských organizácií miestom na inšpiratívne odborné, ale aj priateľské stretnutia.

Kľúčovou témou konferencie bolo vzdelávanie lekárov na Slovensku, základného predpokladu kvality a bezpečnosti  všeobecného praktického lekárstva, ale aj otázky rezidentského programu, ktorý by mal vychovávať našich nástupcov, ktorých je reálne naozaj málo. Účasť významných zahraničných hostí a domácich odborníkov, ale aj množstvo zaujímavých workshopov boli obohatením a potvrdením správneho smerovania a výziev nášho odboru.

V tomto roku sa  hlavnou odborníčkou MZ SR pre všeobecné lekárstvo stala MUDr. Jana Bendová, PhD., ktorá pochádza z radov našej odbornej spoločnosti a jej menovanie je známkou dôvery, ale aj zárukou zlepšovania možností komunikovať naše problémy smerom k Ministerstvu zdravotníctva a iným orgánom štátnej správy.

V prichádzajúcom roku 2019 sa budeme usilovať pokračovať v snahách o skvalitňovanie  podmienok našej práce. V rámci zlepšovania postavenia nášho odboru v systéme primárnej starostlivosti pokladám za dôležité pracovať na posilňovaní kompetencií všeobecného lekára, najmä jeho primeranom finančnom ohodnotení, ďalej na skvalitňovaní personálneho, ale aj technického vybavenia ambulancií, ako aj na propagácii odboru v smere zvyšovanie záujmu budúcich lekárov o pôsobenie v oblasti primárnej zdravotnej starostlivosti.

Realizácia týchto cieľov by mala postupne viesť k eliminácii sústavného preťažovania ľudských zdrojov v našich  ambulanciách a prispievať k zvyšovaniu postavenia praktického lekára nielen v očiach pacienta, ale aj celej spoločnosti. S ohľadom na množstvo, aj povahu našej práce by to bol naozaj zaslúžený výsledok.

V prichádzajúcom roku 2019 nás okrem iného všetkých čaká veľké uznanie, ale aj príležitosť ukázať kvality nášho všeobecného lekárstva na organizácii konferencie WONCA – Svetovej organizácie praktických lekárov, ktorej sme členom.

Ako lekári budeme mať príležitosť stretnúť s lídrami európskeho aj svetového všeobecného a rodinného lekárstva priamo doma a ukázať, že napriek problémom dokážeme byť ich rovnocennými partnermi.

Osobitné poďakovanie za tento rok patrí novým členom výboru našej spoločnosti, bez ktorých obetavej a nezištnej práce by sme dnes neboli jednou veľkou rodinou. Naše úspechy boli a sú vždy výsledkom tímovej práce a nový výbor SSVPL v ich dosahovaní, aj vďaka Vašej podpore, naďalej vytrvalo pokračuje.

S každou novou skúsenosťou sa posúvame ďalej, rastieme na odborníkov aj v nemedicínskych oblastiach, sme bohatší o skvelých organizátorov, prednášateľov, o ľudí, ktorí dokážu sebavedomo obhajovať záujmy primárnej starostlivosti pred autoritami.

Dnes je členmi našej odbornej spoločnosti viac ako 1500 všeobecných praktických lekárov. Svojou prácou sa usilujeme vytvoriť efektívnu platformu na presadzovanie záujmov všeobecných lekárov, ktoré sú v končenom dôsledku v prospech pacientov.

Aby sme mohli pracovať v tomto smere nezávisle potrebujeme aj Vašu finančnú podporu v podobe členských príspevkov. Tieto zdroje slúžia aj na realizáciu vízií, ktoré sa budeme usilovať napĺňať aj v roku 2019. Investujeme ich späť do spoločnosti, ale vďaka  nim zabezpečujeme aj členstvo našej odbornej spoločnosti vo WONCA a EFPC, prostredníctvom ktorých získavame podporu silnej medzinárodnej komunity všeobecných praktických lekárov.

Len vďaka aktívnej podpore Vás, našich členov, sa nám darí naše plány uskutočňovať a zlepšovať tak na Slovensku postavenie všeobecných lekárov.  A vďaka našej zomknutosti je dnes náš hlas „počuteľnejší“ a náš názor viac rešpektovaný. Nerobíme to však len pre seba, ale najmä pre dobro pacienta.            

Vianočné sviatky klopú na dvere. Skúste počas nich dvere ambulancií zatvoriť tak, aby ste na chvíľu vypli a namiesto veľkej rodiny pacientov a kolegov sa na pár dní naplno venovali rodine vlastnej.

Aj keď viem, že lekár telom aj dušou to naplno nikdy nedokáže, prajem Vám, aby ste počas voľných dní načerpali vďaka atmosfére najkrajších sviatkov roka dostatok síl, entuziazmu pre nové výzvy a presvedčenie, že ísť ďalej a nevzdávať sa má zmysel. Veď aj príbeh Vianoc, príbeh príchodu malého Ježiška sa každý rok opakuje v rovnakej  intenzite a rovnakej kráse.

 

MUDr. Peter Makara, MPH

Prezident SSVPL

(31.12.2018)

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv