Projekt: Právne, etické a medicínske aspekty povinného očkovania v kontexte ochrany zdravia nielen v boji s pandémiou Covid-19

Pridané 28. marca 2021 | Článok -

1. Aktuálnosť riešenia

Predložený návrh projektu je vysoko aktuálnou odbornou aj celospoločenskou témou, ktorého riešenie má ambíciu nastoliť otázky právnej regulácie povinného očkovania, vychádzajúce nielen z platnej právnej úpravy, ale aj ako reakciu na kontroverzie, vznikajúce pri odborných diskusiách o zavedení povinného očkovania v súvislosti s Covid-19 po sprístupnení očkovacej látky.

Chceme preto reagovať na význam očkovania ako takého, z hľadiska epidemiologického, aj virologického, ako aj z pohľadu ochrany verejného zdravia. Budeme skúmať históriu očkovania, jeho legislatívneho zázemia tam, kde je nastavené ako dobrovoľné v korelácii k povinnému, ponúkneme vysvetlenie odškodňovacích schém, ak sú zavedené.

Máme ambíciu reagovať na silnejúce antivax kampane, ktoré majú na svedomí miestami až rapídny pokles preočkovanosti s rizikom ohrozenia kolektívnej imunity (napríklad v prípade osýpok klesla pod kritickú hranicu 95 %).

Slovenská republika okrem toho patrí medzi šesť krajín EÚ s najnižším percentom dôvery v bezpečnosť vakcín. V priemere je na Slovensku odmietaných asi 1700 očkovaní ročne. S príchodom novej vakcíny/vakcín proti SARS-CoV-2 je možné očakávať, že vyvolajú ešte väčšiu mieru nesúhlasu a agresívnejšiu kampaň proti očkovaniu, čo bude mať dopad nielen na prevenciu pred šírením nového vírusu, ale ohrozenie očkovania per se.

Chceme preto pozornosť venovať očkovaniu detí a zvlášť potom dospelých so systematickým odborným pohľadom na legislatívne východiská.

Budeme sa snažiť ponúknuť ucelený prehľad rozhodovacej praxe vnútroštátnych súdov, súdov Českej republiky, ako aj Európskeho súdu pre ľudské práva a medzinárodnej jurisdikcie.

Záverom by mala byť aktuálnosť tohto projektu akcentovaná odporúčaniami pre legislatívu v prípade očkovania proti Covid-19 v kontexte jeho pandemického šírenia a ohrozenia verejného zdravia v globálnom význame.

Projekt je preto vysoko aktuálny a časovo zasadený presne do obdobia zavedenia očkovania proti Covid-19, kedy nie je ešte stále zhoda v otázkach právnej úpravy, či na báze dobrovoľnosti alebo ako povinné očkovanie, alebo kombináciou, kde bude síce dobrovoľné, no na nezaočkovaných sa bude vzťahovať celý rad obmedzení.

Výsledky projektu by mali byť z dôvodu všeobecnej analýzy očkovania použiteľné aj do budúcnosti na rôzne prípady a podmienky použitia vakcín. Práve z tohto dôvodu je autorský kolektív zostavený z epidemiologičky, virológa, ako aj právnikov, ktorí sa téme dlhodobo venujú akademicky, ale aj prakticky v rámci právneho poradenstva súvisiaceho i.a. s očkovacou problematikou.

2. Ciele projektu a originalita

Cieľom projektu je sprístupniť odbornej verejnosti, predovšetkým lekárom, farmaceutom, právnikom, študentom ošetrovateľstva, verejného zdravotníctva, medikom i študentom práva, či farmácie, ale aj menej odbornej čitateľskej obci takú publikáciu, ktorá bude komplexnejšie odpovedať na otázky povinného očkovania na úrovni poznania medicínskych a právnych východísk, pričom by mala byť spoľahlivým dokumentom pre orientáciu v problematike, pre edukáciu, prípadne inšpiráciou pri prijímaní legislatívy alebo zmenách už existujúcej.

Podľa dostupných informácií na knižnom trhu, ani v oblasti odbornej osvety nie je v súčasnosti k dispozícii žiadna taká monografia autorsky zostavená tímom odborníkov z oblasti práva, virológie a medicíny súčasne.

Nemáme dnes porovnateľný knižný titul, ktorý by vychádzal zo stavu vedeckého poznania a bol zároveň reflexiou modernej spoločnosti rešpektujúcej slobodu jednotlivca s nastavením mechanizmov k prípadnej náhrade škody v oblasti civilno-deliktuálného práva.

Publikácia by preto mala byť spoľahlivým odborným sprievodcom, zdôrazňujúcim význam a dôležitosť očkovania ako prevenciu pred vážnymi nákazlivými chorobami.

3. Reálnosť a metodika

Možno očakávať, že približne začiatkom jari 2021 by bola výsledkom projektu vydaná publikácia, ktorá bude časove zodpovedať aj intenzívnym prácam odborníkov v rôznych oblastiach farmaceutického priemyslu ale aj celej spoločnosti reagujúcej na masívne kampane v prospech očkovania dostupnými vakcínami proti Covid-19.

Predpokladáme, že bude naprieč celou spoločnosťou aj v globálnom význame intenzívne pertraktovaná téma, či je očkovanie účinné, aká je podstata, funkcia a účinky nových vakcín, aká je vierohodnosť dostupných informácií a aká práca s ich obsahom vo vzťahu k snahám o získanie kolektívnej imunity.

Vo vysoko odbornom tíme 7 autorov publikácie by sme rozpracovali vývoj povinnej vakcinácie, imunologické a epidemiologické okolnosti očkovania detí i dospelých, existenciu vírusov, ich pôsobenia a základnej štruktúry očkovacích látok, právnu úpravu povinného vs. dobrovoľného očkovania, analýzu vplyvu antivax hnutí a šírenie konšpirácií a boj proti nim, analýzu judikatúry vnútroštátnych súdov, ako aj súdov Českej republiky, Európskeho súdu pre ľudské práva, komparáciu na medzinárodnej úrovni, ako aj optimalizáciu modelu povinného očkovania na základe existujúcej úpravy, ústavnoprávne, trestno-právne, administratívno-právne a pracovno-právne východiská.

Publikácia by mala byť písaná jazykom odborným, avšak bez ujmy na zrozumiteľnosti naprieč odbornými profesiami, ktorých sa problematika týka, pričom by mala zároveň slúžiť ako kredibilný zdroj osvety a lepšej faktickej orientácie v téme.

4. Odborné predpoklady

Tím autorov sa dlhodobo venuje problematike, publikuje na túto tému alebo dáva právne expertné stanoviská k otázkam, ktoré súvisia s témou projektu.

Aby však neostalo len pri naliehavej spoločenskej a odbornej potrebe mať k dispozícii ucelenú publikáciu s daným zameraním, garanciu nad vedeckou, odbornou a obsahovou stránkou prevzala Slovenská farmaceutická spoločnosť v spolupráci s občianskym združením mHELZ, ktorého cieľom je vzdelávanie širokej laickej aj odbornej verejnosti v oblasti vybraných, často vysoko špecializovaných oblastí medicíny.

 5. Odborný tím autorov je zložený z nasledujúcich členov:

Doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH

Vyštudovala všeobecné lekárstvo na 3. Lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a na svojej alma mater dosiahla docentúru v odbore Hygiena, epidemiológia a preventívne lekárstvo.

Pôsobí ako vysokoškolská pedagogička, docentka na Ústave epidemiológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave.

Bola nominovaná v 9. ročníku prestížnej ankety Slovenka roka v kategórii Veda a výskum a v súčasnosti je nominovaná na prestížne ocenenie Krištáľového krídla v kategórii medicína a veda.

Je predsedníčkou Komisie krízového riadenia LF UK a členkou Krízového štábu UK, významnou mierou sa podieľala na zvládaní krízovej situácie spôsobenej pandémiou nového koronavírusu.

Je autorkou a spoluautorkou mnohých vedeckých publikácií, z toho viac ako 100 je uvedených vo Web of Science. Špecializuje sa na verejné zdravotníctvo – epidemiológiu, ochranu a podporu zdravia.

V rámci výskumu sa okrem epidemiológie infekčných ochorení venuje epidemiológii duševných porúch, epidemiológii úrazov mozgu, ako aj iných chronických chorôb. Doposiaľ participovala na mnohých medzinárodných projektoch, pôsobila v projektových expertných skupinách na Slovensku, v Rakúsku, Bulharsku, Rumunsku a Albánsku.

V súčasnosti je hlavnou riešiteľkou dvoch projektov financovaných z národných grantových agentúr APVV a KEGA, v minulosti viedla dva projekty financované zo 7. rámcového programu Európskej komisie.

Je členkou viacerých expertných skupín a odborných spoločností. Bola riaditeľkou medzinárodnej neziskovej organizácie na výskum úrazov mozgu. Výstupy výskumu prezentuje na národných a medzinárodných konferenciách, má za sebou viacero pozvaných prednášok na medzinárodných fórach.

Absolvovala dvojročnú výskumnú stáž na University of California v Berkeley, USA, kde na School of Public Health skúmala epidemiológiu duševných porúch.

RNDr. Boris Klempa, DrSc.

Patrí medzi kľúčových slovenských vedeckých pracovníkov, ktorí sa venujú výskumu zoonotických vírusov na Slovensku.

V súčasnosti je vedúcim Oddelenia ekológie vírusov vo Virologickom ústave Biomedicínskeho centra SAV.

Študoval na Prírodovedeckej fakulte, Univerzita Komenského v Bratislave odbor virológia (Mgr., RNDr.; 1994 – 1999). Doktorandské štúdium absolvoval na Institut für Virologie, Charité Universitätsmedizin, Berlín, Nemecko (2001 – 2004).

Vo svojej vedeckej a výskumnej práci sa venuje predovšetkým výskumu zoonotických vírusov, ktorý je dôležitý nielen v období pandémie. Za jeho inovatívne úspechy v oblasti biomolekulárnej medicíny hantavírusov získal medzinárodné ocenenie Joel M. Dalrymple Memorial Lectureship Award 2019.

Verejnosť si meno vedca Borisa Klempu spája najmä s vývinom slovenských PCR testov na odhalenie vírusu SARS-CoV-2.

Jeden z jeho najvýznamnejších výskumných počinov je účasť na sérii projektov v rámci Európskeho vírusového archívu, ktorý dnes nesie názov EVA-GLOBAL. Jeho podstatou bolo vytvoriť archív podrobne charakterizovaných vírusov, ktoré budú vedcom rýchlo dostupné. Tento projekt zohral veľkú úlohu vo všetkých nedávnych epidemických udalostiach, či už to bola prasacia chrípka, MERS, Zika, ebola alebo aktuálny Covid-19, v rámci ktorého sa celému svetu sprístupnili aj izoláty zo Slovenska.

V roku 2017 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR udelilo Dr. Borisovi Klempovi Cenu za vedu a techniku v kategórii Osobnosť vedy a techniky za významný prínos k výskumu molekulárnej epidemiológie vírusov spôsobujúcich závažné infekcie ľudí a rozvoj virológie v celosvetovom meradle.

Doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.et PhD.

Absolvent Lekárskej fakulty (1996) a Právnickej fakulty (2002) Univerzity Komenského. V rokoch 1996 – 2009 pôsobil ako asistent a neskôr ako odborný asistent na Ústave súdneho lekárstva LF UK. Atestoval z patologickej anatómie (1999) a súdneho lekárstva (2003).

V roku 2003 obhájil na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity rigoróznu prácu na tému „Znalec a znalecký posudok v trestnom konaní“. Peter Kováč je Of Counsel v bratislavskej kancelárii Kinstellar. Zameriava sa na sektory biologických vied a zdravotnej starostlivosti, riešenie sporov, dodržiavanie predpisov, riziká a citlivé vyšetrovania a TMT.

V roku 2005 obhájil dizertačnú prácu „Eutanázia a možnosti jej právnej úpravy z hľadiska trestnej zodpovednosti“ na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity a v roku 2010 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského dizertačnú prácu „Morfológia spontánnej a traumatickej ruptúry sleziny – súdnolekárska štúdia ruptúr sleziny“ na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského.

Od roku 2003 pôsobí pedagogicky na katedre trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity ako odborný asistent.

V roku 2012 habilitoval z trestného práva s prácou “Dohovor o počítačovej kriminalite a implementácia jeho hmotnoprávnych ustanovení do Trestného zákona”.

Od roku 2008 je partnerom znaleckej organizácie forensic.sk Inštitút forenzných medicínskych expertíz s. r. o.. Je autorom niekoľkých desiatok odborných a vedeckých prác z oblasti forenznej medicíny a práva.

JUDr. PhDr. Lilla Garayová, PhD.

patrí do kategórie mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov. Svoju dizertačnú prácu obhájila v auguste 2017 v anglickom jazyku, vo svojej odbornej a publikačnej praxi sa zameriava na medzinárodné právo.

Pracovne pôsobí ako odborná asistentka na Ústave medzinárodného a európskeho práva Paneurópskej vysokej školy a zároveň ako medzinárodná právnička.

Prednášala na konferenciách v Berlíne, Paríži a Moskve. Ovláda 9 cudzích jazykov, v ktorých aj pravidelne publikuje a prednáša. Venuje sa medzinárodnému právu, porovnávacej právovede a etickým a právnym otázkam ochrany ľudských práv.

JUDr. Stanislav Ďurica

Absolvent právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, doktor práv (2004), člen Slovenskej advokátskej komory (2007).

Pôsobí ako advokát v medzinárodnej advokátskej kancelárii, kde sa špecializuje na poskytovanie právneho poradenstva najmä v oblasti pracovného práva, ochrany osobných údajov ako aj sporovej agendy (súdnej agendy a arbitráží).

Medzi jeho klientelu patria viaceré svetové popredné farmaceutické spoločnosti. Má dlhoročné skúsenosti s riadením kolegov a tímov rôznej veľkosti v projektoch, ktoré zastrešoval, okrem iného aj pre významné farmaceutické spoločnosti v oblasti všeobecných obchodných záležitostí, v konaní pred Ministerstvom zdravotníctva SR a Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, poradenstva a tvorbe zmlúv v oblasti distribúcie liekov a súvisiacich službách.

V rámci svojej dlhoročnej praxe zastupoval aj zdravotné poisťovne a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Pravidelne prednáša a spolupracuje s Paneurópskou vysokou školou práva ale napr. aj s Asociáciou priemyselných zväzov. V rámci svojej prednáškovej činnosti sa ako prednášajúci zúčastnil na viacerých medicínskych fórach, vrátane tých, ktoré boli zamerané na špecifiká očkovania v podmienkach Slovenskej republiky.

Je členom European Employment lawyers Association so sídlom v Stuttgarte a za rok 2020 získal ocenenie “rising star” od The Legal 500 EMEA v oblasti pracovného práva.

Okrem toho je členom Pracovnej skupiny Americkej obchodnej komory pre rekodifikáciu Občianskeho zákonníka, jej Výbore pre zdravotníctvo a Výbore pre pracovné a sociálne záležitosti.

Doc. JUDr. Andrea Erdősová, PhD.

Členka Slovenskej spoločnosti pre medzinárodné právo a členka Vedeckej rady Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.

Od roku 2020 pôsobí ako členka Komisie pre tvorbu práva Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky.

Vyštudovala Právnickú fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave. Už počas štúdia, ako aj po jeho skončení pôsobila v advokátskej kancelárii Valko & partners, kde sa odborne venovala ústavnému právu, ľudským právam, tlačovému právu a ochrane osobnosti.

V poslednom období sa zúčastnila na viacerých vedecko-výskumných projektoch, tiež ako členka výskumného tímu v oblasti medicínskeho práva Univerzitný vedecký park pod vedením prof. JUDr. Márie Patakyovej, PhD. a v manažérsko-riešiteľskej pozícii v projekte zaoberajúcom sa slobodou prejavu a modernými technológiami.

Jej doterajšia pedagogická činnosť sa viaže na Paneurópsku vysokú školu ako aj na Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, prednášala v SR, ČR, ako aj na viacerých domácich a medzinárodných konferenciách v oblastiach medzinárodného a európskeho práva, porovnávacej právovedy, medzinárodnej a európskej ochrany ľudských práv a medicínskeho práva a bioetiky, v ktorých je aj autorkou viacerých publikácií.

Mgr. Filip Stripaj

Absolvent právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (magister) a právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (bakalár), zapísaný v zozname advokátskych koncipientov Slovenskej advokátskej komory.

Pôsobí ako advokátsky koncipient v medzinárodnej advokátskej kancelárii, v rámci ktorej sa podieľal na viacerých transakciách, a to vrátane negociácie, prípravy a kontroly zmlúv v súvislosti s fúziami a akvizíciami.

Vo svojej praxi tiež poskytuje právne poradenstvo ohľadom korporátnych otázok obchodných spoločností, ako sú napríklad povinnosti a zodpovednosť štatutárnych orgánov, či vedenie obchodnej spoločnosti ako takej. Okrem uvedeného poskytuje kontinuálne poradenstvo jednej z popredných globálnych farmaceutických spoločností.

Predtým, ako sa stal súčasťou medzinárodnej advokátskej kancelárie, bol súčasťou jednej z vedúcich spoločností v oblasti IT inovácií.

6. Výstup a podpora projektu

Výsledkom projektu by mala byť publikácia v rozsahu cca 200-250 strán vyššie uvedeného obsahu, ktorú do svojho edičného plánu v prvom štvrťroku 2021 zaradí renomované nakladateľstvo Wolters Kluwer SR, s.r.o.

Vydavateľstvo Wolters Kluwer SR, s. r. o., pôsobí na slovenskom trhu už od roku 1993 (do 31.12.2013 s obchodným menom Iura Edition, spol. s r. o.) a patrí k popredným odborným vydavateľstvám na Slovensku. Zaoberá sa prevažne vydávaním právnickej a ekonomickej literatúry v tlačenej a elektronickej podobe. Je dcérskou spoločnosťou nadnárodného koncernu Wolters Kluwer International Company.

Wolters Kluwer je jedným z popredných svetových vydavateľov a poskytovateľov informačných produktov a služieb. Sústreďuje sa hlavne na trhy v oblasti zdravotníctva, daní, účtovníctva, korporátnych služieb, finančných služieb, práva a regulácie, vzdelávania.

Recenzenzovania predmetnej publikácie by sa mali ujať recenzenti, ktorí pokrývajú odborné zameranie farmácie a práva, takže tým atestujú význam vydania tohto knižného diela do oblastí jeho hlavného pôsobenia, teda predovšetkým smerom k farmaceutickému trhu registrácie a distribúcie, ako aj právnej regulácie očkovania.

Recenzentmi by mali byť:

  • PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MPH, MBA, Prezident Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, pôsobí na Farmaceutickej fakulte univerzity Komenského v Bratislave, Katedre organizácie a riadenia farmácie, od r. 2009 je docentom v odbore Lekárenstvo- sociálna farmácia.
  • JUDr. Lívia Trellová, PhD. V súčasnosti je docentkou na Katedre ústavného práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde pôsobí od roku 2008, kedy jej bol udelený titul philosophiae doctor(PhD.) po úspešnom absolvovaní doktorandského štúdia v študijnom odbore Ústavné právo, v ktorom aj úspešne habilitovala.

Finančná podpora projektu (ktorej výsledkom bude vydanie predmetnej publikácie), o ktorú žiada občianske združenie mHELZ, by mala pokrývať autorské odmeny, ako aj náklady na vydanie, propagáciu a distribúciu predmetnej publikácie.

7. Predbežný návrh kapitol a ich stručných anotácií

 Obsah monografie:

„Právne, etické a medicínske aspekty povinného očkovania v kontexte ochrany zdravia nielen v boji s pandémiou Covid-19“.

1. Očkovanie ako nástroj v boji proti epidémiám a pandémiám

V tejto kapitole zhrnieme najničivejšie epidémie a pandémie v histórii ľudstva – mor, cholera, pravé kiahne a pod. – a vývoj očkovacích látok ako cielenú snahu o záchranu zdravia a životov (variolácia – stará Čína, E.Jenner 1898, L.Pasteur koniec 19.stor., rýchly vývoj v 20.stor.). Spolu so zavádzaním očkovacích látok sa vyvíja aj spoločenský postoj k očkovaniu – v kapitole prezentujeme najčastejšie mýty o očkovaní a fakty vysvetľujúce ich neopodstatnenosť: pravé kiahne – kravy, DTP – náhle úmrtia, MMR – autizmus, tetanus – sterilita, hliník, ortuť,

2. Význam a podstata očkovania, druhy očkovaní

Prezentujeme základné typy očkovacích látok (živé, neživé) a jednotlivé druhy očkovania (povinné, odporúčané, dobrovoľné) v Slovenskej republike, ako aj príklady z iných krajín. Poukážeme na dopad zavedených typov očkovanie na chorobnosť a úmrtnosť jednotlivých populačných skupín. Kapitola sa tiež zaoberá princípom kolektívnej imunity.

3. Vývoj vakcín v čase pandémie

Vďaka svojmu preventívnemu účinku sú vakcíny v prvom rade nástrojom na predchádzanie vzniku ďalších epidémií už známych ochorení. Rozvoj moderných biotechnológií, umožňujúcich zrýchlený vývoj vakcín voči úplne novým patogénom však robí z vakcín kľúčový nástroj aj pre zvládanie práve prebiehajúcich epidémií spôsobených novo rozpoznaným patogénom.

K tomuto zásadnému prelomu prišlo počas pandémie ochorenia COVID-19, aj keď sa počiatky takéhoto prístupu objavili už počas pandémie chrípky v roku 2009, či počas epidémie Ebola vírusu v západnej Afrike v rokoch 2014-16.

Bezprecedentne rýchly vývoj vakcín voči koronavírusu spôsobujúcemu COVID-19 bol však bezpochyby aj výsledkom zintenzívnenia výskumu koronavírusov po pandémiách smrteľných ochorení SARS (2002-03) a MERS (2012), ktoré boli tiež spôsobené v tom čase novými koronavírusmi.

Toto historické pozadie ako aj typy vakcín, ktoré sa javia ako najvhodnejšie z pohľadu možnosti ich rýchleho vývoja, teda mRNA vakcíny a vektorové vakcíny, budú v tejto kapitole bližšie popísané.

4. Komparácia právnych úprav v jednotlivých štátoch

Napredovanie k dosiahnutiu všeobecne dostupnej zdravotnej starostlivosti a napokon aj tretieho cieľa v rámci cieľov udržateľného rozvoja – zabezpečiť zdravý život a zvyšovať jeho kvalitu pre všetkých vo všetkých vekových kategóriách – je prioritou v Európe a na celom svete.

Očkovaním sa v súčasnosti predchádza dvom až trom miliónom úmrtí ročne a mohlo by sa zabrániť ďalšiemu 1,5 miliónu úmrtí, ak by sa zlepšila globálna zaočkovanosť. Klesajúca zaočkovanosť a zvyšujúca sa váhavosť je však celosvetovým problémom.

Mnoho krajín preto zaviedlo povinné očkovacie politiky na podporu očkovania. Politika povinného očkovania sa však v jednotlivých krajinách výrazne líši. Okrem prípadových štúdií žiadna komplexná štúdia neporovnávala tieto politiky, právne úpravy alebo pokuty za nedodržiavanie predpisov.

Kapitola sa venuje práve tejto otázke a po rozsiahlom výskume poskytne  komparatívnu analýzu variability politík povinného očkovania v globálnom meradle.

5. Výber z judikatúry zahraničných súdov a ESĽP

V tejto časti monografie pôjde o rozbor výberu relevantných rozhodnutí súdov zahraničnej proveniencie, ako aj komplexnejšiu analýzu doteraz prijatých zásadných rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva na tému očkovania a zásahu do základných práv a slobôd.

Načrtneme možné východiská, ktorými by sa mohol spravovať štrasburský Veľký senát v dlho očakávanom rozhodnutí vo veci Vavřička v. Česká republika, ktoré bude v istom zmysle prelomovým v budúcnosti v otázkach povinného očkovania pre všetky členské štáty Rady Európy.

6. Metamorfózy českej súdnej praxe v otázkach očkovania

Kapitola poukazuje na legislatívny základ očkovania v Českej republike a rozoberá jednotlivé rozhodnutia Ústavného súdu Českej republiky, ako aj všeobecných súdov, ktoré sa zásadnejším spôsobom vysporiadajú s rozličnými argumentáciami pre a proti očkovaniu.

Analýza judikatúry slúži tu zároveň ako základná doktrína pre prípadné ďalšie spory z hľadiska uplatnenia alebo neprípustnosti dôvodov odmietnutia očkovania, napríklad výhrada svedomia, náboženská sloboda alebo dôvody spočívajúce v argumentoch nemožnosti zásahu do základných práv a slobôd predpisom nižšej právnej sily, či miera spolurozhodovania maloletých pri očkovaní, ako aj najlepší záujem dieťaťa.

7. Legislatívny základ očkovania v Slovenskej republike a súdna doktrína

Kapitola má za cieľ oboznámiť čitateľa s právnou úpravou očkovania v Slovenskej republike. Na hmotnoprávnu úpravu vakcinácie nadväzuje úprava procesnoprávna, a to so zameraním sa na správne a súdne konania v súvislosti so sankciami za nepodrobenie sa očkovaniu. Záver kapitoly analyzuje známy nález Ústavného súdu SR o súlade povinného očkovania s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

8. Povinné vs. dobrovoľné očkovanie, podstata a význam

Táto kapitola je venovaná otázkam bioetických súvislostí vakcinácie, teda aké sú úvahy, ktoré vedú k dobrovoľnosti a ktoré právne a etické východiská ústia do možnosti zavedenia povinného očkovania.

Problematika je skúmaná z hľadiska očkovania detí, ale aj v kontexte očkovacích látok dostupných proti Covid-19, a to aj na pozadí dostupnosti (z hľadiska, výrobnej, finančnej, časovej, efektívnej) rôznych metód liečby a prevencie. Dotýka sa taktiež kauzálnych bioetických súvislostí (napr. teória dvojitého účinku), poradia očkovania a celkovej očkovacej stratégie.

9. Náhrada škody v kontexte povinného očkovania, odškodňovacie schémy

Spoločenský prínos očkovania z hľadiska verejného zdravia je nesporý.

Vakcína ako biologický liek môže mať u niektorých jedincov aj nežiadúce účinky. Tie môžu byť v raritných prípadoch aj mimoriadne závažné, až invalidizujúce. To v prípade povinného očkovania otvára otázku, či a ako odškodniť osobu, ktorej poškodenie zdravia vzniklo v období tesne po vakcinácií.

V bežnom civilnom procese treba preukázať príčinnú súvislosť škody na zdraví s očkovaním, čo je pre bežného jednotlivca mimoriadne náročné až nemožné.

V niektorých krajinách preto zaviedli schémy, ktoré výrazne zjednodušujú odškodnenie v prípadoch, ak súvislosť škody na zdraví s očkovaním nie je možné vylúčiť. Kapitola rozoberá historický vývoj a aktuálny stav schém odškodnenia pre prípad nežiadúcich účinkov povinného očkovania.

10. Boj proti konšpiráciám, hoaxom, pandémia Covid-19 a ako ju poraziť

Predmetná kapitola analyzuje boj proti konšpiráciám z právneho hľadiska – poukazuje na (zatiaľ) nedokonalú právnu úpravu vo vzťahu k internetovým zdrojom tzv. hoaxom, a tiež na zásadnú nemožnosť včasného odstránenia protiprávneho stavu, pričom rieši zodpovednosť za uverejnenie a šírenie obsahu v kontexte informácií, faktov a hodnotiacich úsudkov. Rozoberá teda právne aspekty boja proti fake news – Tlačový zákon, zákon o vysielaní a retransmisii, a tiež (ne)pokrytie internetových nepravdivých zdrojov týmito právnymi prostriedkami ochrany.

Venuje sa i.a. vymožiteľnosti právnej ochrany, a to prostredníctvom neefektívnych neodkladných opatrení, t. j. ich nariadenie súdom už väčšinou nedokáže zabrániť škodlivosti a dosahu hoaxov a fake news.

Kapitola zároveň analyzuje hranice slobody prejavu v postfaktuálnej dobe, možnosti regulácie slobody prejavu s dôrazom na online priestor, sociálne siete v čase pandémie, trestnoprávne sankcie a iné právne možnosti postihu falošných a škodlivých medicínskych informácií (vzdelaní„odborníci“, napríklad lekári ako autori nepravdivých informácií, politici, ľudia so silným sociálnym dosahom), ale aj právne a mimoprávne prostriedky boja s hoaxami, falošnými, nepravdivými a pravdu skresľujúcimi informáciami.

11. Návrhy možných legislatívnych východísk na základe existujúcej právnej úpravy, ako aj v súvislosti s očkovaním proti novému vírusu

Pandémia vírusu SARS-CoV-2 prináša nové výzva z hľadiska právnej regulácie verejného zdravotníctva. Neustále novelizácie zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a ad hoc novelizácie súvisiacich predpisov často len na základe momentálnych nápadov politikov svedčia o istej bezradnosti pri  hľadaní riešenia. V tejto kapitole sa snažíme priniesť systémové riešenie problematiky.

12. Obrázková príloha (ilustrujúca očkovanie detí, dôsledky pandémie a nástroje popierania očkovania, chorôb samotných, ale aj príklady kampane na jeho podporu, boja proti hoaxom a i.)

v Bratislave, dňa 5.3.2021

za Slovenskú farmaceutickú spoločnosť, občianske združenie mHELZ a tím autorov spracovala: doc. JUDr. Andrea Erdősová, PhD.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv