Reprezentovali sme na európskej WONCA v Bruseli

Pridané 18. októbra 2023 | Článok -

Slovenská spoločnosť všeobecného lekárstva dlhodobo a intenzívne podporuje upevňovanie medzinárodnej spolupráce, a k tomu patrí aj účasť jej členov na odborných konferenciách v zahraničí. Je potešujúce, že účastníci už nie sú len pasívnymi účastníkmi, aby prinášali nové poznatky z odboru na Slovensko, ale čoraz častejšie aktívne prezentujú úroveň a odbornosť slovenského všeobecného praktického lekárstva v ďalších krajinách. Vzájomná medzinárodná spolupráca je obohacujúca a prináša aj veľa podnetov na zlepšovanie našej práce a inšpirácie, ako ďalej rozvíjať náš odbor doma. V dňoch 7. – 10. júna 2023 sa v belgickom Bruseli konala 28. WONCA Europe Conference, ktorá zastrešuje všeobecných a rodinných lekárov aktuálne zo 43 krajín Európy, 6 networks a 8 pracovných skupín.

Účastníkmi týchto výnimočných stretnutí sa môžete stať aj vy, ak ste alebo sa stanete členom Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva, ktorá je riadnym členom WONCA. Podmienky členstva nájdete na: https://ssvpl.sk/clenstvo/.

Osobné odovzdávanie skúseností sa nedá nahradiť

WONCA v Bruseli bola po dlhom čase opäť jedným krásnym fórom, ktoré sme si, bohužiaľ, v posledných rokoch kvôli covidu nemohli vychutnať. Bolo vidieť to, že počas covidu sa dalo stretávať najmä virtuálne, ale ten fyzický kontakt a odovzdávanie si vzájomných skúseností nedokáže nič nahradiť. Veľmi veľkou témou bol syndróm vyhorenia zdravotníckych pracovníkov, ktorí boli cez pandémiu najviac preťažení. Pandémia však rozvinula telemedicínu. Taktiež dôležitou témou bol aj pokles zdravotníckych pracovníkov, ako motivovať mladých ľudí, svetová migrácia ľudí. Práve táto téma, keď sa ako lekári stretávame s novými ľuďmi, a teda aj s novými chorobami, ktoré sa u nás nevyskytovali, alebo sa tu dávno neobjavili, bola zaujímavá. A veľmi ma teší aktívna účasť našich účastníkov, idú svetu prezentovať vlastné skúsenosti.

Peter Lipovský

Aj priveľa prevencie môže škodiť

Stalo sa už tradíciou, že SSVPL sa medzinárodných konferencií zúčastňuje nielen pasívnou účasťou na prednáškach a workshopoch, ale aj aktívne prezentuje výsledky odbornej a výskumnej práce slovenských praktikov. Mňa ako vedeckú sekretárku SSVPL veľmi teší, že na WONCA Brusel nás toho roku úspešne reprezentovali aj Mladí praktici, ktorí sa v medzinárodnej konkurencii nedali zahanbiť.

WONCA ako vždy prináša nové trendy. Mňa zaujal nový trend – kritický postoj k preventívnym vyšetreniam a skríningom, ktoré si za prioritu stanovila aktuálne aj Európska komisia. Na kongrese odzneli prednášky, ktoré zdôrazňovali prístup evidence based medicine aj v oblasti prevencie v zmysle filozofie „aj priveľa prevencie môže škodiť“.

Zaujala ma opäť pestrosť tém, interaktívne workshopy. Vypichnem ten o zvládaní agresívneho pacienta aj s praktickým nácvikom v ringu v boxerských rukaviciach. Zaujalo ma aj hnutie na presadzovanie záujmov všeobecného lekárstva na politickej úrovni a možnosti pripomienkovania tvorby zdravotníckych politík Európskej komisie a WHO.

A inšpiráciou pre mňa bolo, že nestačí len usilovne pracovať v ambulancii a každodenne sa o svojich pacientov starať, ale sa aj občas zastaviť a prehodnotiť zaužívané postupy, či sú aj vo svetle najnovších vedeckých poznatkov prospešné pre pacientov, alebo skôr len zaužívaným (zlo)zvykom, ktorý je načase zmeniť. Čakajú nás výzvy v oblasti elektronizácie a využitia AI aj v našom odbore a bude ťažké nestratiť ľudskú stránku medicíny, teda záujem o pacienta ako o človeka, nie ako o „množinu“ diagnóz.

Jana Bendová

Ochorenie periférnych tepien

V prednáške som zdokumentovala zmysluplný posun v kompetenciách všeobecných lekárov. V roku 2016 bolo vyšetrenie ABI začlenené do preventívnej prehliadky, čo viedlo k zlepšeniu diagnostiky. Počet pacientov odoslaných do angiologickej ambulancie v Bratislave III so suspektným PAO v roku 2019 stúpol až 2,8-násobne, pričom podiel pacientov odoslaných všeobecnými lekármi vzrástol o 7,6 percentuálneho bodu.

Prednáška bola atraktívnou formou One Slide Five Minutes. Táto dynamická forma motivuje autorov na analýzu svojich údajov, ich zaradenie do kontextu a predovšetkým hutnú prezentáciu. Poslucháčovi sa tak odovzdá zmysluplné posolstvo. Verím, že sa podarí tento či podobný atraktívny formát priniesť aj na slovenské odborné podujatia.

Vo viacerých prezentáciách na kongrese bolo vidieť, že kolegom záleží na efektivite úsilia, ako v prevencii, tak v liečbe, aby sa neplytvalo materiálnymi, finančnými či personálnymi zdrojmi vo verejnom zdravotníctve. Preto sa dostáva do popredia otázka kvality života samotných lekárov, prevencia syndrómu vyhorenia či iné aspekty zdravého životného štýlu.

Katarína Dostálová

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv