Stanovisko Úradu verejného zdravotníctva k uznávaniu dočasnej pracovnej neschopnosti v aktuálnej situácii

Pridané 23. októbra 2020 | Článok -

Odbor lekárskej posudkovej činnosti sa listom č. 72147-2/2020-BA zo dňa 25. septembra 2020 obrátil na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky so žiadosťou o zaujatie stanoviska k uznávaniu dočasnej pracovnej neschopnosti v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou.

Stanovisko hlavného hygienika SR, ktoré nám bolo doručené dňa 9. októbra 2020, nájdete ako pdf dokument na konci tohto článku.

Podľa stanoviska hlavného hygienika SR príslušný lekár vystaví karanténu PN každej chorej  osobe alebo osobe podozrivej z ochorenia. Túto PN má lekár vystaviť na základe vlastného uváženia po anamnestickom vyšetrení alebo po oznámení príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo po oznámení pacienta.

Podľa vyjadrenia hlavného hygienika ide o osoby, ktoré spĺňajú klinické a zároveň epidemiologické kritériá alebo spĺňajú epidemiologické kritériá podľa Usmernenia hlavného hygienika SR  č. OE/791/108782/2020 zo dňa 8. septembra 2020 (osoba, ktorá bola pred  nástupom príznakov v úzkom kontakte v posledných 14 dňoch s potvrdeným prípadom COVID- 19, osoba, ktorá navštívila alebo pracovala 14 dni pred nástupom príznakov v zaradení pre zraniteľné skupiny populácie, kde bol potvrdený prebiehajúci prenos COVID-19, osoba, ktorá počas predchádzajúcich 14 dní navštívila rizikové krajiny alebo regióny určené podľa aktuálneho Opatrenia ÚVZ SR č. OLP/7693/2020 zo dňa 29. septembra 2020 s účinnosťou od 1. októbra 2020 ).

V zmysle záveru stanoviska hlavného hygienika by mala byť pri potvrdzovaní karanténnej PN smerodajná epidemiologická súvislosť alebo rozhodnutie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Vystavenie karanténnej PN je preto opodstatnené pre laboratórne nepotvrdené prípady, ktoré spĺňajú nasledovné kritériá:

  • Úzky kontakt s pozitívnou osobou na ochorenie COVID-19,
  • Bežný kontakt s pozitívnou osobou na ochorenie COVID-19 s klinickými príznakmi,
  • Bežný kontakt s pozitívnou osobou na ochorenie COVID-19 bez klinických príznakov, ak má domácu izoláciu nariadenú príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva,
  • Príchod z niektorých krajín podľa najaktuálnejšieho opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv