Usmernenie hlavného hygienika k operačným a intervenčným výkonom

Pridané 26. mája 2020 | Článok -

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k operačným a intervenčným výkonom v súvislosti s ochorením COVID-19 počas priaznivej epidemiologickej situácie v Slovenskej republike

Tento dokument sa vydáva s cieľom poskytnúť usmernenie pre optimalizáciu plánovanej operačnej/intervenčnej zdravotnej starostlivosti a neodkladnej operačnej/intervenčnej zdravotnej starostlivosti za súčasnej epidemiologickej situácie v Slovenskej republike ku dňu vydania tohto dokumentu (k 20.05.2020).

Postup pri odkladnej operačnej/intervenčnej zdravotnej starostlivosti

Pred plánovaným operačným alebo intervenčným výkonom pri súčasnej epidemiologickej situácii nie je potrebné dodržiavať 14-dňovú karanténu a nie je vyžadovaný test RT-PCR na dôkaz koronavírusu SARSCoV-2 u pacienta (platí pre deti aj dospelých) alebo sprievodcu dieťaťa.

Súčasťou základného lekárskeho vyšetrenia pred operačným/intervenčným výkonom je stále povinná aj epidemiologická anamnéza a pri prijatí do zdravotníckeho zariadenia pred výkonom je nateraz zachované aj triedenie pacientov.

Postup pri neodkladnej (akútnej) operačnej/ intervenčnej zdravotnej starostlivosti

Pred akútnym operačným/intervenčným výkonom sa môže zvážiť realizácia RT-PCR vyšetrenia na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2, tento postup však nemôže mať dopad na odloženie operácie/intervencie.

Indikáciu pre toto vyšetrenie môže stanoviť lekár zdravotníckeho zariadenia, ktoré pacienta na akútny výkon prijalo, so zaznamenaním dôvodu indikácie do zdravotnej dokumentácie.
Postupuje sa podľa príslušných štandardných a odporúčaných postupov vydaných Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv