Školitelia rezidentov POZOR: nová akreditácia do 15. júna 2020

Pridané 26. mája 2020 | Článok -

Vážení lekári, vážené lekárky,

nakoľko v súčasnej dobe pripravujeme spis k novej akreditácii špecializačného štúdia v špecializačnom odbore Všeobecné lekárstvo dovoľujeme si Vás požiadať o zaslanie aktualizovaných dokumentov, aby mohlo byť Vaše pracovisko všeobecného lekára akreditované aj naďalej.

Požadované vypísané a podpísané doklady (zoznam priložený)  a  prílohy k nim,  ktoré sú potrebné pre aktuálne akreditovanie Vášho pracoviska všeobecného lekára, zašlite v tlačenej forme na adresu Katedry všeobecného lekárstva do 15. júna 2020.

 1. Čestné prehlásenie o splnení materiálno-technického a prístrojového vybavenia, personálneho zabezpečenia ambulancie v odbore všeobecné lekárstvo na základe platnej legislatívy (príloha 1) – prosím vyplniť, 2-krát vytlačiť, podpísať
 2. Výpis výkonov (príloha 2) – vypísať, 2-krát vytlačiť a podpísať
 3. Podpísaný zoznam materiálno-technického a prístrojového vybavenia príslušného pracoviska (príloha 3) – vypísať, 2-krát vytlačiť a podpísať
 4. Dokladovať rozsah ordinačných hodín (minimálne 35 h/týždeň) poskytovateľa zdravotnej starostlivosti schválením VUC- 2-krát  vytlačiť
 5. Čestné prehlásenie o minimálne  1 200 podpísaných zmluvách o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (príloha 4) – prehlásenie poprosím vypísať, 2-krát vytlačiť a podpísať
 6. Ročné výkazy výkonov za roky 2018, 2019 – každoročne zasielané MZ SR – 2-krát vytlačiť
 7. Aktualizované dokladovanie praxe v ambulancii všeobecného lekára v úväzku 1,0 viac ako 2 roky (aktuálne rozhodnutie VÚC, pracovná zmluva, …) – 2-krát vytlačiť
 8. Podpísaný súhlas lektora praktickej časti (príloha 5) – 2-krát
 9. Vytlačiť a podpísať (prílohu 6a, 6b, 6c) – 2-krát vytlačiť a podpísať
 10. Vytlačiť a podpísať súhlas so spracovaním osobných údajov (príloha 7) – vytlačiť a podpísať
 11. Xerokópia prípadných nových diplomov získaných od poslednej akreditácie, resp. diplomov o ukončenom vzdelaní v odbore všeobecné lekárstvo a kópie všetkých diplomov o ukončenom vzdelaní (MUDr., PhD., MPH) v prípade zaradenia nového školiteľa na Vašom pracovisku – 2-krát 

Prosím, vyplňte všetky časti zvýraznené žltou farbou (pred vytlačením odstráňte žlté zvýraznenie).

Všetky vytlačené a podpísané dokumenty poprosím zaslať do 15. júna 2020 na adresu:

Katedra všeobecného lekárstva LF SZU, Limbová 12, Bratislava 833 03

V prípade akýchkoľvek nejasností ma pokojne kontaktujte.

Ďakujem a teším sa na spoluprácu.

S pozdravom

doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
Vedúca Katedry všeobecného lekárstva LF SZU v Bratislave

email: katarina.gazdikova@szu.sk


Prílohy sa vám automaticky stiahnu do počítača po kliknutí na modré slová: 

Priloha 1

Priloha 2

Priloha 3 

Priloha 4

Priloha 5

Priloha 6a

Priloha 6b

Priloha 6c

Priloha 7

V prípade, že sa vám prílohy nedajú stiahnuť, napíšte email na office.ssvpl@gmail.com, a všetky prílohy vám pošleme emailom.

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv