Usmernenie MZ SR k testovaniu pacientov v ústavných zdravotníckych zariadeniach

Pridané 14. septembra 2021 | Článok -

Usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k testovaniu pacientov v ústavných zdravotníckych zariadeniach (nemocniciach), poliklinikách, zdravotných strediskách združujúcich zdravotnícke zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti a
ambulanciách (ďalej len „usmernenie“)

Bratislava, 24. august 2021
Číslo: Z075796-2021

Článok 1
Účel usmernenia

(1) Účelom usmernenia je nastavenie spôsobu testovania pacientov u všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ďalej len „PZS“).

(2) Ochorenie COVID-19 spôsobené vírusom SARS-CoV-2 je prenášané z človeka na človeka kvapôčkami vznikajúcimi pri kašľaní, kýchaní, rozprávaní.

Vírusové častice však môžu zostávať vo vzduchu aj dlhší čas, napr. pri tzv. aerosól generujúcich zdravotných výkonoch. Cestami prenosu môže byť kontakt s povrchmi predmetov v spoločných priestoroch prevádzkovateľa – s kľučkami dverí, zábradliami schodísk, súčasťami sociálnych zariadení.

(3) Zdravotnícke zariadenia sú jedným z miest, v ktorých dochádza resp. môže dochádzať k prenosu infekcie od pacienta na iného pacienta a od pacienta na zdravotnícky personál alebo opačne.

S postupne zvyšujúcim sa počtom zaočkovaných pacientov možno očakávať pokles nozokomiálnych nákaz ochorením COVID-19.

Článok 2
Klasifikácia prípadov COVID-19

 

(1) Možný prípad: každá osoba, ktorá spĺňa klinické kritériá.

(2) Pravdepodobný prípad: každá osoba, ktorá spĺňa klinické kritériá, má epidemiologickú súvislosť alebo každá osoba, ktorá spĺňa diagnostické kritériá.

(3) Potvrdený prípad: každá osoba, ktorá spĺňa laboratórne kritériá.

Článok 3
Testovanie v pacientov v jednotlivých druhoch zdravotníckych zariadení
3.1
Ambulancie

(vrátane zubných ambulancií a spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVALZ)

 

(1) U kompletne zaočkovaných osôb:

a. sa test nevyžaduje, ak kompletne zaočkovaný pacient nemá pozitívnu epidemiologickú anamnézu (úzky kontakt s pozitívnym, návrat z rizikovej krajiny) a nemá klinické príznaky ochorenia COVID-19

i.) PZS manažuje pacienta telefonicky alebo emailom, v prípade potreby prezenčné vyšetrenie.

b. sa test vyžaduje (Ag, RT-PCR, rýchle PCR), ak je pacient klasifikovaný v zmysle Článku 2 tohto usmernenia ako možný alebo pravdepodobný prípad

i.) PZS manažuje pacienta telefonicky alebo emailom pri potrebe prezenčného vyšetrenia objedná pacienta na presný termín (napr. ku
koncu ordinačných hodín),

ii.) PZS odporučí pred vyšetrením pacientovi požiadať o vyšetrenie na prítomnosť vírusu SARS-Cov-2 cez stránku www.korona.gov.sk –
https://covidforms.nczisk.sk/covid-19-patient-form_pcr.php,

iii.) v prípade, že si pacient nevie test zabezpečiť, absolvuje ho až v ambulancii.

(2) U neočkovaných alebo nekompletne očkovaných osôb:

a) sa test môže/nemusí vyžadovať (Ag, RT-PCR, rýchle PCR), je to na rozhodnutí lekára

i.) ak PZS test vyžaduje:

 • PZS manažuje pacienta telefonicky alebo emailom;
 • PZS odporučí pred vyšetrením pacientovi zabezpečiť si testovanie na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2
 • v prípade, že si pacient nevie test zabezpečiť, absolvuje ho až v ambulancii (PZS objedná pacienta na presný termín)

ii.) ak PZS test nevyžaduje:

 • PZS manažuje pacienta telefonicky alebo emailom,
  pri potrebe prezenčného vyšetrenia objedná pacienta na presný termín (napr. ku koncu ordinačných hodín až v prípade, že pacient
  si nevie test zabezpečiť a absolvuje ho až v ambulancii – rozhodnutie je na lekárovi), pri vyšetrení pacienta použije predpísané OOPP v
  súlade s Usmernením hlavného hygienika SR.

b) test vyžaduje (Ag, RT-PCR, rýchle PCR), ak je pacient klasifikovaný v zmysle Článku 2 tohto usmernenia ako možný alebo pravdepodobný prípad.

V tomto prípade ide o osoby podozrivé z nákazy (musí byť v karanténe) alebo osobu podozrivú na ochorenie (musí byť v izolácii) a teda
môže v zmysle Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky navštíviť ambulanciu len! v prípade neodkladného zdravotného výkonu. Lekár musí mať vyhradený čas na vyšetrovanie týchto osôb.

3.2
Hospitalizácia

(vrátane jednodňovej zdravotnej starostlivosti)

(1) U kompletne zaočkovaných aj nezaočkovaných alebo nekompletne očkovaných osôb pred plánovanou hospitalizáciou sa vyžaduje negatívny RT-PCR test nie starší ako 72 hodín (požiadanie o vyšetrenie cez stránku www.korona.gov.sk – https://covidforms.nczisk.sk/covid-19-patient-form_pcr.php)

(2) V prípade neodkladnej zdravotnej starostlivosti (akútne stavy) ak to povaha zdravotného stavu dovoľuje nemocnica zabezpečí PCR testovanie.

(3) Pri hospitalizácii dieťaťa do 3 rokov veku, sa dieťa testuje len v prípade, ak má klinické príznaky ochorenia COVID-19, t. j. v zmysle klasifikácie prípadov sa jedná o možný resp. pravdepodobný prípad.

3.3
Doliečovacie zariadenia (LDH, ODCH), kúpeľná starostlivosť

(1) Pacient musí mať negatívny test PCR nie starší ako 72 hodín (napr. požiadanie o vyšetrenie cez stránku www.korona.gov.sk – https://covidforms.nczisk.sk/covid-19- patient-form_pcr.php).

(2) Ak to nie je možné, testovanie zabezpečí PZS pri nástupe.

3.4
Sprevádzajúce osoby pacienta pri hospitalizácii

(1) Sprevádzajúca osoba musí disponovať negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín (požiadanie o vyšetrenie prostredníctvom webovej stránky www.korona.gov.sk, https://covidforms.nczisk.sk/covid-19-patient-form_pcr.php alebo ako samoplatca (napr. partner rodičky, duly sprevádzajúce ženu pri pôrode).

3.5
Návštevy v ústavných zdravotníckych zariadeniach

(1) Návštevy sa riadia podľa prevádzkových možností ústavného zdravotníckeho zariadenia (ďalej len „ÚZZ“) a podľa aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (Vestník vlády SR https://www.minv.sk/?2021-2).

(2) Návštevy sa umožňujú blízkym osobám pacienta, ktoré sú:

 • kompletne zaočkované, a sú bez klinických príznakov ochorenia COVID-19,
 • nezaočkované alebo nekompletne očkované, sú osoby, ktoré sa musia preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19 podľa vyhlášky.

3.6
Testovanie zamestnancov PZS

(1) Kompletne zaočkovaní zamestnanci, ktorí nemajú pozitívnu epidemiologickú anamnézu a nemajú klinické príznaky na ochorenie COVID-19, sa netestujú.

(2) Kompletne zaočkovaní zamestnanci, ktorí majú pozitívnu epidemiologickú anamnézu a nevzťahuje sa na nich karanténne opatrenie alebo majú klinické príznaky na ochorenie COVID-19 a teda spĺňajú klasifikáciu možného alebo pravdepodobného prípadu v zmysle Článku 2 tohto usmernenia, majú povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu pred nástupom do zamestnania nie starším ako 72 hodín,

(3) Nezaočkovaní alebo nekompletne zaočkovaní zamestnanci, sa testujú (Ag, RTPCR, rýchle PCR) v súlade s COVID automatom každých 72 hodín.

Článok 4
Záverečné ustanovenie

(1) Toto usmernenie nadobúda účinnosť dňa 25. augusta 2021.

V Bratislave dňa 24. 8. 2021


MUDr. Pavol Macho, PhD., MHA, MPH, v. r.
generálny riaditeľ sekcie zdravia

Súhlasné stanovisko priameho nadriadeného zamestnanca generálneho riaditeľa gestorského útvaru, ktorý predmetný interný riadiaci akt schválil v zmysle materiálu s názvom „Smernica upravujúca tvorbu, vydávanie, publikovanie a evidenciu interných riadiacich aktov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky“ s číslom S11256-2018-ONAPP-1, zo dňa 21. septembra 2018.

V Bratislave dňa 24. 8. 2021


Kamil Száz, v. r. štátny tajomník

V Bratislave dňa 24. 8. 2021


Vladimír Lengvarský, v. r.
minister

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv