Výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou po 01.01.2023

Pridané 10. februára 2023 | -

Vážení členovia,

koncom roka 2022 bola prijatá veľká novela zákona o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou (z. č. 581/2004 Z. z.), ktorá sa v značnej miere dotkla výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou. Novelizovaná právna úprava nadobudla účinnosť 01.01.2023 a priniesla viacero dôležitých zmien. Zmeny v zákone boli koncipované tak, aby odstránili existujúce nedostatky, a zároveň aby právna úprava zodpovedala potrebám aplikačnej praxe. Nižšie predstavíme vybrané zmeny zákona týkajúce sa dohľadu.

  1. Regulácia podnetov s cieľom zníženia neopodstatnených sťažností pacienta

Najvýraznejšou zmenou je zdvojnásobenie počtu dôvodov, pre ktoré je Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len ako „ÚDZS“) oprávnený odmietnuť doručený podnet. Právna úprava pred prijatím novely obsahovala iba dva takéto dôvody. Po zmene k nim pribudli ďalšie dva, čo zlepšuje ochranu poskytovateľov pred nadmernými podnetmi zo strany pacientov:

a) ÚDZS podnet odmietne ak je z neho zrejmé, že ide o opakované a zjavne bezdôvodné uplatňovanie práva na prešetrenie správnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti. ÚDZS je teda povinný odmietnuť podnety, v ktorých chýba relevantný obsah, prípadne je z ich obsahu zjavné, že sa jedná len o  podnety šikanózne. Pôjde napríklad o prípady, ktorých hlavným dôvodom podania  je riešenie sporov medzi manželmi počas rozvodového konania, počas konania o zverenie maloletého, či iné vzájomné spory, iracionálne podania pacientmi, ktorí trpia psychiatrickým ochorením, alebo podnety, ktoré obsahujú zjavne nelogické tvrdenia.

b) ÚDZS podnet odmietne, keď obdobie, v ktorom malo dôjsť k porušeniu práva alebo právom chráneného záujmu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, je viac ako päť rokov od doručenia podnetu úradu. Podľa dôvodovej správy k návrhu zákona sa tento dôvod zaviedol preto, že  pokiaľ podávateľ podnetu chce naozaj dosiahnuť nápravu alebo vysvetlenie, v prípade, keď zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne, nemá zmysel ho podávať po viac ako 5 rokoch.

Oba dôvody vedú i k zavedeniu akéhosi filtra, ktorý má za úlohu zabezpečiť reguláciu množstva podaní, ktorými sa ÚDZS bude zaoberať. To znamená, že by malo dôjsť k zredukovaniu množstva podnetov, ktoré bude ÚDZS prešetrovať, na úkor bezdôvodných podaní a tým ušetreniu stresu a straty času na strane poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

  1. Posilnenie práv ambulancií počas dohľadu

Novela v značnej miere posilnila právnu ochranu poskytovateľa – dohliadaného subjektu (ďalej len ako „ambulancia“), a naopak, osobám oprávneným na výkon dohľadu pribudli v súvislosti s tým nové povinnosti. ÚDZS má povinnosť umožniť na základe žiadosti ambulancie nahliadnuť do spisu a pri výkone dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti má ÚDZS povinnosť pred vyhotovením protokolu vyzvať ambulanciu na vyjadrenie sa k podkladom, na základe ktorých bude protokol vyhotovený. Ambulancia má tak možnosť sa oboznámiť so všetkými relevantnými skutočnosťami, ktoré budú pre ÚDZS dôležité pri ustaľovaní svojho názoru na správnosť poskytnutia zdravotnej starostlivosti. Vytvára sa tak priestor a čas pre ambulanciu na obhájenie svojho postupu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti ešte pred vyhotovením protokolu.

  1. Zjednodušenie konania

V dôsledku rozšírenia povinnosti ÚDZS, ktoré sme vyššie uviedli, došlo k zjednodušeniu procesu výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou. Od komplikovaného, neprehľadného a aplikačne neúnosného konania, ktoré doteraz vo svojej celistvosti pozostávalo z piatich krokov, novela zaviedla štyri zjednodušené procesné kroky:

  • oboznámenie sa s obsahom spisu pred vyhotovením protokolu zo strany ambulancie – možnosť formulovať svoje finálne vyjadrenie k spisu,
  • vyhotovenia protokolu zo strany ÚDZS,
  • vyhodnotenia písomných námietok zo strany ÚDZS (v prípade, ak boli zo strany ambulancie doručené) a následného,
  • vyhotovenia zápisnice zo strany ÚDZS.

Nakoľko má ambulancia možnosť sa aktívne brániť už pri písomnom vyjadrení k výsledkom dohľadu, stráca zmysel vyhotovovať predbežný a záverečný protokol.

  1. Vtiahnutie podávateľa do riešenia

Prijatá novela do zákona o zdravotnej starostlivosti (z. č. 576/2004 Z. z.) prináša nové ustanovenie, na základe ktorého môže  osoba blízka pacientovi, ak sa domnieva, že pacientovi nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť správne, požiadať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nápravu, ak je možná, alebo o vysvetlenie, a to s preukázateľným súhlasom pacienta. Z uvedeného vyplýva, že zákonodarca dáva prednosť mimosporovému riešeniu konfliktov, čo vytvára priestor pre pacienta, resp. podávateľa podnetu a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na vzájomné vysvetlenie nedorozumení v komunikácií, či zvolenom postupe a následnú nápravu, ak došlo k pochybeniu. Takýto postup riešenia konfliktov považujeme za preferovaný, nakoľko je ním možné predísť podaniu podnetu na výkon dohľadu a v krajnom prípade súdnemu sporu.

  1. Možnosť zaslania kópie písomnej zdravotnej dokumentácie pre ÚDZS

Od 01.01.2023 môžu ambulancie v súvislosti s výkonom dohľadu sprístupniť písomnú zdravotnú dokumentácia aj zaslaním jej kópie pre ÚDZS. Ide o na prvý pohľad bezvýznamnú zmenu, ktorá ale naopak významne uľahčí ambulancii poskytnutie súčinnosti ÚDZS pri dohľade. Do 31.12.2022 bolo zasielanie kópie dokumentácie právne sporné.

Považujeme za potrebné zdôrazniť, že ambulancia zasiela kópiu a nie originál zdravotnej dokumentácie.  Stále je potrebné mať na pamäti, že zdravotná dokumentácie je pre ambulanciu zdrojom obrany v prípade súdneho sporu, ale aj v prípade výkonu dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou. Obsahuje údaje o tom, ako bola zdravotná starostlivosť poskytnutá alebo, či došlo k poučeniu pacienta.

  1. Chcete si prečítať zákon?

Ak máte záujem oboznámiť sa so všetkými zmenami, ktoré nastali v dohľadovom konaní navštívte stránku slov-lex.sk, na ktorej nájdete účinné znení zákona č. 581/2004 Z.z. (priložený link vám zobrazí znenie účinné k 1.1.2023).

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv