COVID-19: Ako používať OOPP?

Pridané 24. marca 2020 | Článok -

Racionálne používanie osobných ochranných pracovných pomôcok pre ochorenie koronavírus 2019 (COVID-19)

Predbežné poučenie, 27. február 2020

Upozornenie: slovenské, čínske, americké odporúčania sa mierne líšia.

Adaptované slovenské usmernenie nájdete tu: COVID-19: Usmernenie na používanie OOPP – aktualizované

Ochorenie koronavírus 2019 (COVID-19) je spôsobené vírusom COVID-19, ktorý bol prvýkrát zistený vo Wuhane, v Číne v decembri 2019.

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) 30. januára 2020 deklaroval, že súčasné vypuknutie je považované za medzinárodnú mimoriadnu situáciu vo verejnom zdraví.

Tento dokument predstavuje zhrnutie odporúčaní WHO pre racionálne používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) v zdravotníctve a v komunitnom prostredí, a taktiež pri manipulácii s nákladom; v tomto kontexte OOPP zahŕňa rukavice, zdravotnícke rúška, okuliare alebo štít na tvár a obleky, taktiež pre niektoré postupy respirátory (t. j. N95  alebo  FFP2 štandard alebo ekvivalent) a zástery.

Tento dokument je určený tým, ktorí sa podieľajú na distribúcii a manažmente OOPP, a tiež pre orgány verejného zdravotníctva a jednotlivcov v zdravotníctve a v komunitnom prostredí s cieľom poskytnúť informácie o tom, kedy je použitie OOPP najvhodnejšie.

WHO bude aktualizovať tieto odporúčania vždy, keď budú dostupné nové informácie.

Preventívne opatrenia proti ochoreniu COVID-19

Na základe dostupných dôkazov sa vírus COVID-19 prenáša medzi ľuďmi blízkym kontaktomkvapôčkami, neprenáša sa vzduchom.

Ľudia s najväčším rizikom nákazy sú tí, ktorí sú v blízkom kontakte s pacientami s COVID-19 alebo tí, ktorí sa starajú o pacientov s COVID-19.

Preventívne a zmierňujúce opatrenia sú kľúčové aj v zdravotníctve a aj v komunitnom prostredí.

Najefektívnejšie preventívne opatrenia v komunitnom prostredí zahŕňajú:

 • častá hygiena rúk pomocou prostriedku na báze alkoholu, ak nie sú ruky viditeľne špinavé, alebo mydlom a vodou, ak sú ruky špinavé;
 • vyhýbanie sa dotýkaniu vlastných očí, nosa a úst;
 • praktizovanie hygieny kašľaním a kýchaním do zohnutého lakťa alebo vreckovky a následné okamžité vyhodenie vreckovky;
 • nosenie zdravotníckeho rúška pri respiračných symptómoch a vykonanie hygieny rúk po odstránení rúška;
 • udržiavanie vzdialenosti (minimálne 1 m) od jednotlivcov ktorí majú respiračné symptómy.

Ďalšie opatrenia sú potrebné na ochranu pracovníkov v zdravotníctve, aby ochránili seba a zabránili prenášaniu v zdravotníckom prostredí.

Opatrenia, ktoré majú byť realizované zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí sa starajú o pacientov s ochorením COVID-19 zahŕňajú vhodné používanie OOPP; toto si vyžaduje voľbu správneho OOPP a vyškolenie o tom, ako sa OOPP nasadzujú, snímajú a odstraňujú.

OOPP sú iba jedným efektívnym prostriedkom z balíka, ktorý pozostáva z administratívnych a inžinierskych opatrení a tiež kontrol prostredia, ktoré sú popísané v: Prevencia infekcie a manažment akútnych respiračných infekcií s potenciálom epidémie a pandémie v zdravotníctve (1) od WHO. Tieto opatrenia sú zhrnuté tu:

 • Administratívne opatrenia zahŕňajú zaistenie dostupnosti zdrojov na prevenciu infekcie a kontrolné opatrenia ako vhodná infraštruktúra, formulácia jasných pravidiel za účelom prevencie a kontroly infekcií, uľahčený prístup k laboratórnemu testovaniu, vhodné posudzovanie a umiestňovanie pacientov, adekvátny pomer zamestnancov k pacientom, a školenia zamestnancov.
 • Inžinierske opatrenia a kontroly prostredia majú za cieľ redukovať šírenie patogénov a redukovať kontamináciu povrchov a neživých objektov. Zahŕňajú poskytovanie dostatočného priestoru na dodržanie odstupu minimálne 1 m medzi pacientami, medzi pacientami a zdravotníckymi pracovníkmi a zaistenie dostupnosti dobre vetraných izolačných izieb pre pacientov s podozrením na alebo potvrdeným ochorením COVID-19.

COVID-19 je respiračné ochorenie, ktoré je odlišné od vírusového ochorenia Ebola, ktoré je prenášané cez infikované telesné tekutiny. Kvôli týmto rozdielom v prenose sú OOPP požiadavky pre COVID-19 odlišné od tých vyžadovaných pri vírusovom ochorení Ebola. Špecificky, kombinézy (niekedy nazývané Ebola OOPP) nie sú vyžadované pri manažmente pacientov s ochorením COVID-19.

Narušenia globálneho dodávateľského reťazca OOPP

Aktuálne globálne zásoby OOPP sú nedostatočné, najmä v prípade zdravotníckych rúšok a respirátorov; predpokladá sa, že zásoby oblekov a okuliarov budú taktiež čoskoro nedostatočné.

Rastúci globálny dopyt – poháňaný nielen počtom prípadov ochorenia COVID-19, ale aj dezinformáciami, panickým nakupovaním a hromadením – bude mať za následok ďalšie nedostatky OOPP celosvetovo.

Kapacity na zvýšenie produkcie OOPP sú limitované a aktuálny dopyt po respirátoroch a maskách sa nebude dať pokryť, najmä ak bude pokračovať rozšírené nevhodné používanie OOPP.

Odporúčania na optimalizáciu dostupnosti OOPP.

Vzhľadom na globálny nedostatok OOPP, nasledujúce stratégie môžu napomôcť optimálnej dostupnosti OOPP (Obr. 1)

(1)    Minimalizácia potreby OOPP

Nasledujúce intervencie môžu minimalizovať potrebu OOPP a zároveň ochrániť zdravotníckych pracovníkov a ďalšie osoby pred vystavením sa vírusu COVID-19 v zdravotníckom prostredí:

 • Zvážte použitie telemedicíny na vyhodnotenie prípadov s podozrením na ochorenie COVID-19 (2), čím sa minimalizuje potreba, aby tieto osoby navštívili zdravotnícke zariadenia kvôli vyšetreniu.
 • Používajte fyzické bariéry na zredukovanie vystaveniu sa vírusu COVID-19, akými sú sklenené alebo plastové okná. Tento prístup môže byť implementovaný v oblastiach zdravotníckeho prostredia, kam prichádzajú pacienti najprv, ako sú triáž, registračný pult na pohotovosti alebo lekárenské okienko, kde sa vydávajú lieky.
 • Obmedzte vstup zdravotníckych pracovníkov do izieb pacientov s ochorením COVID-19, ak nie sú zahrnutí v priamej starostlivosti. Zvážte zlučovanie aktivít, aby sa obmedzil počet vstupov na izbu (napr. kontrola vitálnych funkcií počas podávania liekov alebo donesenie jedla zdravotníckym personálom počas toho ako vykonávajú inú starostlivosť) a plánovanie toho, ktoré aktivity budú vykonané pri lôžku pacienta.

V ideálnom prípade nebudú návštevy povolené, ale ak toto nie je možné, obmedziť počet návštevníkov do priestorov, v ktorých sú izolovaní pacienti s COVID-19; obmedziť množstvo času, ktoré majú návštevníci povolené stráviť v priestoroch; a poskytnúť jasné inštrukcie ako si nasadiť a zložiť OOPP a realizovať hygienu rúk, aby sa zaistilo že návštevníci sa vyhnú seba-kontaminácii (viď https://www.who.int/csr/resources/publications/putontakeoff PPE/en/):

(2)  Zaistite že použitie OOPP je odôvodnené a vhodné

OOPP by malo byť používané na základe rizika vystavenia sa (napr. typ aktivity) a dynamiky prenosu patogénu (napr. kontakt, kvapôčka alebo aerosól).

Nadužívanie OOPP bude mať ďalšie dopady na nedostatok zásob. Dodržiavanie nasledovných odporúčaní zaistí, že použitie OOPP je odôvodnené.

 • Typ použitého OOPP sa pri starostlivosti o pacientov s COVID-19 bude líšiť podľa situácie a typu personálu a aktivity (Tabuľka 1).
 • Zdravotnícki pracovníci zapojení do priamej starostlivosti o pacientov by mali použiť nasledujúce OOPP: obleky, zdravotnícke rúška a ochranu očí (okuliare alebo štít na tvár).
 • Konkrétne pre procedúry generujúce aerosól (napr. tracheálna intubácia, neinvazívna ventilácia, tracheostómia, kardiopulmonálna resuscitácia, manuálna ventilácia pred intubáciou, bronchoskopia) by mali zdravotnícki pracovníci použiť respirátory, ochranu očí, rukavice a obleky; zástery by mali byť tiež použité ak obleky nie sú odolné voči tekutinám (1).
 • Respirátory (napr. N95, FFP2 alebo ekvivalentný štandard) boli používané dlhý čas počas minulých mimoriadnych stavov vo verejnom zdraví, ktoré zahŕňali respiračné ochorenia a nebol dostatok OOPP (3). Pod týmto sa myslí nosenie toho istého respirátora bez zosňatia počas starostlivosti o viac pacientov, ktorí majú tú istú diagnózu a sú dôkazy, ktoré svedčia o tom, že respirátory zachovávajú ochranu pri používaní dlhý čas. Avšak, používanie jedného respirátora dlhšie ako 4 hodiny môže viesť k diskomfortu a mali by sme sa ho vyvarovať (46).
 • V širokej verejnosti, tí, ktorí majú respiračné symptómy a tí, čo sa doma starajú o pacientov s COVID-19 by mali dostať zdravotnícke rúška. Pre ďalšie informácie viď Domáca starostlivosť o pacientov s podozrením na novú infekciu koronavírom (COVID-19) s miernymi symptómami a manažment ich kontaktu (7).
 • Pre asymptomatických jedincov nie je odporúčané nosenie akéhokoľvek rúška. Nosenie zdravotníckych rúšok, keď nie sú indikované môže znamenať zbytočné výdavky a bremeno obstarávania a môže vyvolať falošný pocit bezpečia, ktorý môže viesť k zanedbaniu ostatných zásadných preventívnych opatrení. Pre ďalšie informácie viď Rady na používanie rúšok v komunitnom prostredí počas domácej starostlivosti a v zdravotníckom prostredí v kontexte vypuknutia nového koronavírusu (2019-nCoV) (8).

(1)   Koordinácia spravovacích mechanizmov dodávateľského reťazca OOPP.

Manažment OOPP by mal byť koordinovaný cez nevyhnutné národné a medzinárodné spravovacie mechanizmy dodávateľského reťazca, ktoré zahŕňajú, ale nie sú limitované na:

 • použitie OOPP predpovedí, ktoré sú postavené na racionálnych kvantifikačných modeloch na zaistenie racionalizácie požadovaných pomôcok;
 • monitorovanie a kontrola OOPP požiadaviek od krajín a veľkých organizácií;
 • podpora využívania centralizovaného prístupu k manažmentu požiadaviek, aby sa zabránilo duplikácii zásob a zaistilo sa striktné dodržiavanie pravidiel manažmentu nutných zásob a tým zabránilo plytvaniu, nadzásobeniu a výpadku zásob;
 • monitorovanie end-to-end distribúcie OOPP;
 • monitorovanie a kontrola distribúcie OOPP z obchodov zdravotníckych zariadení.

Manipulácia s nákladom zo zasiahnutých krajín

Racionálne použitie a distribúcia OOPP pri manipulácii s nákladom z a do krajín zasiahnutých vypuknutím COVID-19 zahŕňa riadenie sa nasledujúcimi odporúčaniami.

 • Nosenie akéhokoľvek rúška sa neodporúča pri manipulácii s nákladom zo zasiahnutej krajiny.
 • Rukavice nie sú potrebné pokiaľ nie sú používané na ochranu pred mechanickými rizikami, ktoré môžu byť prítomné pri manipulovaní s drsnými povrchmi.
 • Dôležité je, že použitie rukavíc nie je náhradou za vhodnú hygienu rúk, ktorá by mala byť realizovaná často, ako je popísané vyššie.
 • Pri dezinfekcii zásob alebo paliet nie sú potrebné žiadne iné ako bežne odporúčané OOPP. Doteraz neexistujú epidemiologické informácie, ktoré by poukazovali na to, že kontakt s tovarom alebo produktami doručenými z krajín zasiahnutých vypuknutím COVID-19 by bol zdrojom ochorenia COVID-19 u človeka. WHO bude naďalej detailne monitorovať vývoj vypuknutia COVID-19 a bude aktualizovať odporúčania, keď to bude potrebné.

a Okrem používania vhodných OOPP, častá hygiena rúk a respiračná hygiena by mali byť vždy vykonávané. Po použití by OOPP mali byť vyhodené do vhodnej nádoby, a hygiena rúk by mala byť vykonaná pred nasadením a po zložení OOPP.

b Počet návštevníkov by mal byť obmedzený. Ak musia návštevníci vstúpiť do izby pacienta s COVID-19, mali by im byť poskytnuté jasné inštrukcie o nasadení a zložení OOPP a o vykonaní hygieny rúk pred nasadením a po zložení OOPP; zdravotnícky pracovník by mal na to dohliadať.

c Táto kategória zahŕňa použitie bezdotykových teplomerov, termálnych kamier, a obmedzené pozorovanie a dopytovanie, pri zachovaní priestorovej vzdialenosti aspoň 1 m.

d Všetky tímy rýchlej reakcie musia byť vyškolené vo vykonávaní hygieny rúk a v postupe nasadenia a zloženia OOPP takým spôsobom, aby sa vyhli seba-kontaminácii.

Pre špecifikácie OOPP, viď produktové balíky nového koronavírového ochorenia (COVID-19) od WHO na https://www.who.int/emergencies/what-we-do/prevention-readiness/disease-commodity-packages/dcp-ncov.pdf?ua=1.

WHO referenčné číslo: WHO/2019-nCov/IPC PPE_use/2020.1

 

Preložený dokument v slovenskom jazyku si môžete stiahnuť tu: 3b Racionálne použivanie OOPP_SK_PDF

Originálny dokument v anglickom jazyku si môžete stiahnuť tu: 3b Racionálne použivanie OOPP_pdf_EN

 

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv