Stanovisko k užívaniu antagonistov renín–angiotenzín–aldosterónového systému

Pridané 25. marca 2020 | Článok -

Stanovisko Slovenskej kardiologickej spoločnosti, Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb a.s. a hlavného odborníka MZ SR pre kardiológiu k užívaniu antagonistov renín–angiotenzín–aldosterónového systému (ACE inhibítorov, blokátorov receptora angiotenzínu II – sartanov, ARNI) v čase pandémie ochorenia COVID-19.

V súvislosti s prebiehajúcou pandémiou ochorenia COVID-19 sa objavujú teórie a hypotézy o možných rizikových faktoroch nákazy a nepriaznivého priebehu tejto choroby.

Dôkazy o významnej úlohe receptorov angiotenzín konvertujúceho enzýmu 2 (ACE2) v patogenéze ochorenia COVID-19 viedli k teoretickým úvahám o možnom vplyve liekov ovplyvňujúcich aktivitu renín-angiotenzínového–aldosterónového systému (ďalej RAAS) na ochorenie COVID-19.

Hypoteticky môže byť vplyv týchto liekov nie len nepriaznivý, ale naopak aj priaznivý, cestou ochrany pľúc pred závažným poškodením. Chýbajú však akékoľvek experimentálne a klinické dôkazy, ktoré by tieto teórie podporili.

Vzhľadom k tomu, že správy o údajnom škodlivom vplyve týchto liekov sú akcelerované sociálnymi sieťami, dochádza k ich masívnej dezinterpretácii najmä v laickej verejnosti.

Považujeme preto za veľmi dôležité zaujať maximálne objektívne stanovisko k otázke terapie týmito liečivami v súčasnej mimoriadnej situácii:

  • Lieky ovplyvňujúce RAAS systém sú prvou líniou úspešnej liečby artériovej hypertenzie a chronického srdcového zlyhávania s nespochybniteľným morbiditným i mortalitným benefitom. Do tejto skupiny liečiv patria všetky inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu (ACEI), blokátory angiotenzínových receptorov (v skratke ARB alebo sartany), vrátane kombinácie ARB s inhibítorom neprilyzínu (ARNI)
  • Vysadenie týchto liekov v aktuálnej pandemickej situácii považujeme v súlade so všetkými medzinárodnými odbornými spoločnosťami za nesprávne pre reálnu hrozbu destabilizácie klinického stavu pacientov, vrátane zvýšeného rizika závažných kardiovaskulárnych príhod (akútne srdcové zlyhávanie, akútne koronárne syndrómy, NCMP a i.) K týmto situáciám môže navyše dôjsť v čase výrazne obmedzenej dostupnosti štandardnej zdravotnej starostlivosti.

Toto odborné usmernenie sa opiera o publikované stanoviská najvýznamnejších medzinárodných odborných spoločností z Európy a Severnej Ameriky (1-4) a považujeme ho pri súčasnom stave poznania za optimálny postup pre manažment pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami všeobecnými lekármi a špecialistami.

V tejto oblasti treba počítať v najbližších mesiacoch s intenzívnym výskumom, ktorý budeme monitorovať a o jeho event. praktickom dopade budeme
odbornú verejnosť na Slovensku včas informovať.

V Bratislave, 24. marca 2020

 

Doc. MUDr. Eva Gonçalvesová, CSc, FESC

Námestníčka gen.riaditeľa pre liečebno-preventívnu činnosť,

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. v Bratislave

MUDr. Peter Hlivák, PhD, FESC
Prezident Slovenskej kardiologickej spoločnosti

Prof. MUDr. Robert Hatala, CSc, FESC, FACC
Hlavný odborník MZ SR pre kardiológiu

 


Literatúra (chronologicky od najnovšej)

  1. Canadian Cardiovascular Society: COVID-19 and concerns regarding use of ACEi/ARB/ARNi medications for heart failure or hypertension.
    https://www.ccs.ca/images/Images_2020/CCS_CHFS_Update_COVID__CV_medications_Mar20.pdf (20.3.2020)
  2. Statement of the European Society of Hypertension (ESH) on hypertension, Renin Angiotensin System blockers and COVID-19. https://www.eshonline.org/spotlights/eshstabtement-on-covid-19/ (19.3.2020)
  3. HFSA/ACC/AHA Statement Addresses Concerns Re: Using RAAS Antagonists in COVID-19 https://www.acc.org/latest-in-cardiology/articles/2020/03/17/08/59/hfsaacc-aha-statement-addresses-concerns-re-using-raas-antagonists-in-covid-19 (17.3.2020 )
  4. Position Statement of the ESC Council on Hypertension on ACE-Inhibitors and Angiotensin Receptor Blockers https://www.escardio.org/Councils/Council-on-Hypertension-(CHT)/News/position-statement-of-the-esc-council-on-hypertension-on-aceinhibitors-and-ang (13.3.2020

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv