Je vytvorené nové znalecké odvetvie – „všeobecné lekárstvo“

Pridané 28. septembra 2023 | Článok -

Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (ďalej ako „SSVPL“) ako odborná spoločnosť, ktorá sa venuje vzdelávaniu všeobecných lekárov a komplexnému riešeniu problémov všeobecných lekárov, sa od roku 2018 usilovala o vytvorenie nového znaleckého odvetvia – „všeobecné lekárstvo“ v rámci znaleckého odboru „480000 – Zdravotníctvo a farmácia“. Zmysel a účelnosť svojho konania SSVPL videla najmä v tom, že pre špecializačný odbor „pediatria“, t. j. všeobecná starostlivosť o deti a dorast, existuje znalecké odvetvie zaradené do zoznamu znaleckým odborov a odvetví, pričom ide o podobné špecializačné odbory.

Aby dosiahla svoj cieľ, SSVPL úzko spolupracovala s advokátskou kanceláriou h&h PARTNERS a svoje aktivity smerovala najmä na Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), ktorým adresovala listy v snahe získať podporu týchto inštitúcií voči iniciatíve SSVPL. Zároveň Ministerstvu spravodlivosti SR (MS SR) adresovala návrh na zriadenie nového znaleckého odvetvia. Vďaka podpore týchto inštitúcií a snahe SSVPL bolo do vyhlášky č. 228/2018 Z. z. zaradené znalecké odvetvie – „48 28 00 všeobecné lekárstvo“.

Chcete sa stať znalcom?

Znalec vypracováva znalecké posudky pre súdy, políciu a iné orgány verejnej moci, ale aj pacientov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti alebo iné právnické osoby či fyzické osoby.

Zápis do zoznamu znalcov vybavuje Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR), sekcia dohľadu, odbor znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti. V prípade, ak sa chcete stať znalcom pre odbor všeobecné lekárstvo, je potrebné písomnú žiadosť adresovať práve MS SR. No pred tým, ako svoju žiadosť zašlete MS SR, je nevyhnutné, aby ste spĺňali zákonom stanovené predpoklady na zápis do zoznamu znalcov.

  1. Potrebné je podať písomnú žiadosť o zápis do zoznamu znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR (MS SR). Žiadosť je dostupná na stránke ministerstva.
  2. Žiadateľ o zápis musí spĺňať zákonom stanovené predpoklady. Žiadateľ musí disponovať spôsobilosťou na právne úkony v plnom rozsahu a musí byť bezúhonný. Okrem uvedeného musí disponovať aj potrebnou kvalifikáciou, teda vzdelaním v odbore. Zákon predpokladá, že žiadateľ musí zložiť odbornú skúšku z odboru alebo odvetvia, do ktorého sa chce dať zapísať, alebo musí úspešne absolvovať špecializované vzdelanie, ak ide o zapísanie do zoznamu pre odbor alebo odvetvie, v ktorom je také vzdelávanie ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom. V tomto prípade lekár nemusí zložiť odbornú skúšku, keďže v zmysle zákona sa vyžaduje, aby absolvoval špecializované vzdelanie, tzv. atestáciu, ktorá pre zápis postačuje, a po získaní vzdelania v odbore vykonáva prax v odbore, ktorý je predmetom činnosti, v trvaní najmenej sedem rokov.
  3. Zároveň sa požaduje, aby žiadateľ úspešne skončil osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu činnosti znalca, tzv. odborné minimum. Pod pojmom odborné minimum je potrebné rozumieť vzdelávanie a nadobudnutie vedomosti o správnom výkone znaleckej činnosti, ktoré zabezpečujú znalecké ústavy v stanovených termínoch.
  4. Žiadateľ musí mať materiálne vybavenie postačujúce na výkon činnosti v odbore alebo odvetví, ktoré je predmetom písomnej žiadosti o zápis.
  5. V prípade, ak sú splnené podmienky, MS SR zapíše nového znalca do zoznamu do 60 dní od podania písomnej žiadosti.

Bližšie podrobnosti o zápise znalcov do zoznamu znalcov sa dozviete v zákone č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov alebo na webovej stránke MS SR.

https://www.justice.gov.sk/sluzby/znalci/informacie- pre-znalcov/

ĎAKUJEME NAŠIM PARTNEROM

DÔLEŽITÉ ODKAZY

wonca.net Global Family Doctor

woncaeurope.org World Organization of Family Doctor

ipccs.org European Primary Care Cardiovascular Society

sk.zdravita.com Združenie ambulantných lekárov

who.int World Health Organization

health.gov.sk Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

uvzsr.sk Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

udzs-sk.sk Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

sukl.sk Štátny ústav pre kontrolu liečiv